INNEHÅLL NUMMER 35, 2006

LEDARE

Nöjesindustrin formar tonåringars attityder till våld och sex 2439
Våld mot jämnåriga ökar bland tonåringar, och det gäller inte minst sexuellt relaterat våld. Åsikterna om vad som är orsaken och vilka motåtgärder som behöver vidtas går vitt isär i samhällsdebatten... / Josef Milerad
Bättre äldrevård kräver mer läkarinsatser! 2443
Vi närmar oss valet, och de politiska partierna överträffar varandra med olika vallöften. Äldrevården är ett område som de flesta vill satsa mer resurser på, och att detta behövs är helt klart... / Benny Ståhlberg

LT DEBATT

Läkemedelsbiverkningarna – massmediala sanningar och fakta 2445
Skador av läkemedel är inte detsamma som biverkningar av läkemedel, vilket kan vara värt att påpeka. Underrapportering av läkemedelsbiverkningar är emellertid ett underskattat problem... / Ulf Bergman

AKTUELLT

Partierna om sjukvården 2448
LT valbevakning
Hälso- och sjukvården blir ofta ett intressant ämne i valtider. Läkartidningen har ställt olika frågor till partiernas företrädare i socialutskottet. Läs vilka frågor som anses vara viktigast, enligt partierna.
/ Agneta Borgström
Så tycker Läkarförbundet 2452
LT valbevakning
Eva Nilsson Bågenholm, ordförande, svarar.
/ Agneta Nordberg
Vården engagerar uppstickarpartier 2452
LT valbevakning
Vårdens organisation engagerar de »nya« partierna. Sjukvårdspartiet är emot storskaliga lösningar och förespråkar mer av nära kommunbaserad vård. Junilistan vill däremot koncentrera specialistvården till vissa platser. Feministiskt Initiativ talar om vikten av en sjukvård utan makthierarkier...
/ Agneta Borgström
De ska bygga nya Karolinska 2453
Stockholmsbaserade White arkitekter AB har fått uppdraget att rita det nya universitetssjukhuset i Solna. Projektet ska hållas ihop av professor Lennart Persson, Uppsala, som utsetts till programdirektör... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Toppchefer i primärvården slutar 2453
Fyra av de sex högsta cheferna i primärvården i Västra Götalandsregionen lämnar sina poster. Primärvårdens högste chef Hans Johansson lämnar sitt jobb för att gå i pension, och tre andra områdesdirektörer har valt att inte söka om sina egna tjänster...
Läkaresällskapet får ny VD 2453
Mats Bauer, docent vid ortopedkliniken på Östersunds sjukhus, blir från den 1 september ny VD för Svenska Läkaresällskapet när Christer Edling går i pension. Mats Bauer är ledamot i Svenska Läkaresällskapets styrelse och har varit vice ordförande i...
Rullande vårdcentral till Nynäshamn 2453
En vårdcentral, på hjul. Det är det senaste löftet från socialdemokraterna till Nynäshamn, där många invånare har långt till närmaste vårdkontakt. Tanken är att den rullande vårdcentralen ska köra ut och erbjuda vård en eller flera dagar i veckan i olika delar av kommunen...

MEDICINSK KOMMENTAR

PPAR-agonisterna håller inte måttet 2454
Hopp om deras preventiva effekt vid typ2-diabetes har kommit på skam
Under 2005 publicerades två viktiga interventionsstudier av möjligheterna att med PPAR-agonister förebygga hjärt–kärlsjukdom hos patienter med typ2-diabetes: dels FIELD av PPAR-alfa-agonisten fenofibrat, dels PROactive av PPAR-gamma-agonisten pioglitazon. Båda studierna visade på svagt positiva, men icke-signifikanta, effekter på hjärt–kärlsjukdom. Båda behandlingarna var förenade med signifikant ökad frekvens av delvis allvarliga biverkningar. PPAR-alfa-agonister bör förskrivas med återhållsamhet. Mer dokumentation behövs om positiva och negativa effekter av PPAR-gamma-agonister.
/ Anders G Olsson

NYA RÖN

Medicinsk intervention av tveeggad betydelse för mental retardation 2457
För att minska förekomsten av mental retardation har under perioden 1950—2000 olika medicinska åtgärder satts in mot sjukdomar som medfödd syfilis, röda hund, mässling osv – med god effekt. Å andra sidan har mental retardation ökat under samma tid, beroende på att allt fler barn med svåra sjukdomar överlever tack vare medicinsk intervention. Möjligen kan ökningen av mental retardation också tillskrivas befolkningsförändringarna i västvärlden. Allt fler barn med ärftliga sjukdomar och svår mental retardation föds inom populationer där ingifte ingår i kulturen.
Dags slopa kontraströntgen som rutinmetod för undersökning av tunntarmen 2458
Tunntarmen är ett svårundersökt organ, och kontraströntgen har länge varit förstahandsmetod – med diskutabelt utbyte. En sammanställning av litteraturen om kapselendoskopi visar att den metoden ger avsevärt fler fynd än konventionell röntgen. Dubbelballongenteroskopi är yttterligare en ny metod som ger positiva fynd. Den tillåter också biopsitagning och terapeutiska åtgärder. Avgränsningen mellan metoderna är dock inte helt tydlig
Fetma farligare än lättja? 2458
Vad är farligast – fetma eller inaktivitet? Det finns vid det här laget fullt tillfredsställande bevis för att både fetma och inaktivitet var och en för sig har stor betydelse för risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom...
Bukfetma hos kvinnor riskfaktor för kolecystektomi 2459
Övervikt är, åtminstone hos kvinnor, en riskfaktor för utveckling av kolesterolgallsten. Även bukfetma som påverkar insulin-, glukos- och fettmetabolismen har framhållits som en av BMI oberoende riskfaktor, men resultaten har varit motstridiga i de undersökningar som gjorts...
Pulmonaliskatetern åter ifrågasatt 2459
Rutinmässig användning av pulmonaliskateter har i flera nyligen publicerade studier inte visat sig påverka överlevnaden. Dessa studier har haft olika patientfokus, tex högriskkirurgi, kritiskt sjuka, hjärtsvikt, akut svår andningsinsufficiens (ARDS) och chock...
Självhat ger dålig prognos vid ätstörningar 2459
En negativ självbild med starka inslag av självhat ger sämre prognos hos patienter med ätstörningar. I en nyligen publicerad doktorsavhandling presenteras resultaten från ett longitudinellt projekt som omfattat 800 vuxna patienter med anorexi, bulimi och atypiska ätstörningar,...
Magnetkamera som lögndetektor upprör 2460
I USA planerar flera privata företag att börja använda sk funktionell magnetkamera som lögndetektor. Intresset sägs vara enormt, inte minst från amerikanska myndigheter. Men frågan har vållat stor debatt och testen har ifrågasatts utifrån såväl vetenskapliga som etiska grunder... / Anders Hansen
Sänkt homocystein ger inte bättre kognitiv kapacitet 2460
Tidigare studier har visat att sänkning av halterna av homocystein i blodet skulle kunna leda till förbättrad kognitiv förmåga hos äldre patienter. Men någon sådan effekt lyckas inte australiska forskare påvisa i en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of... / Anders Hansen
Risker med passiv rökning fastslagna 2460
Passiv rökning ökar dödligheten i hjärt– kärlsjukdomar och lungcancer. Det visar en mycket omfattande studie som genomförts i Shanghai i Kina. Den stora prospektiva kohortstudien, som presenteras i BMJ, bygger på data från drygt 65000 kvinnor som aldrig rökt och som fått... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Kardiovaskulär prevention vid typ2-diabetes med sikte på lipidsänkning 2462
Det är statiner som gäller, visar FIELD
Det är väl känt att prevalensen av typ2-diabetes ökar dramatiskt i stora delar av världen och i allt lägre åldrar [1]. I Sverige är ökningen inte lika dramatisk, men 3–4 procent av befolkningen uppskattas ha sjukdomen...
Behandlande läkare måste ta hänsyn till osäkerheten 2467
Låt dig inte luras av siffrorna
Det vore angenämt om tillvaron var befriad från osäkerhet – eller vore det? Intuitivt inser de flesta att mätresultat är behäftade med en osäkerhet men det kan vara svårt att klä denna i siffror...
/ Anders Kallner
Traumasjukvården har satts under luppen i södra sjukvårdsregionen 2470
Peer review-system för bättre vård
Södra sjukvårdsregionen har inlett ett arbete med sakkunniga granskningar (peer review) av traumasjukvården inom regionen. I en första granskningsomgång har sex akutsjukhus deltagit. Resultaten har sammanställts i ett granskningsdokument, som i flera fall fungerat som påtryckningsmedel för att få genomföra önskade förbättringar, till exempel nyanskaffning av utrustning eller justering av organisationen. Tanken är att granskningarna ska genomföras kontinuerligt – med sikte på en bättre vård.
Tunntarmstumör vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning 2474
Tumörrisken högst hos äldre män
Tunntarmstumör visade sig vara en vanlig orsak till oklar gastrointestinal blödning då patienterna undersöktes med så kallad kapselendoskopi. Vid var åttonde kapselundersökning på indikationen oklar gastrointestinal blödning påvisades tunntarmstumör: 70 procent av dem var maligna, 30 procent benigna. Äldre män hade särskilt hög tumörrisk.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vårdrelaterade infektioner med multiresistenta bakterier – inte bara stafylokocker 2478
Vårdrelaterade infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är ett växande problem, framför allt i utomnordiska länder [1-5]. Mest omtalade är infektioner med meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), medan vankomycinresistenta enterokocker och gramnegativa... / Johan Petersson
Annorlunda kurslitteratur 2483
Skönlitteratur en del av läkarutbildningen i Linköping
Skönlitteratur som ett sätt för medicinare att vidga vyerna utanför det naturvetenskapliga fältet och stimulera till per- spektivskifte och helhetssyn på människan har tidigare diskuterats [1, 2]...
/ Urban Forsum

PATIENTSÄKERHET

Ensidig ögoninflammation ofta symtom på allvarlig ögonsjukdom 2485
»Lokal kortisonbehandling anses förbehållet den specialiserade ögonsjukvården«
»Dessutom var det fel att inte kontrollera effekten av given behandling, eftersom ensidig ögoninflammation ofta är ett symtom på allvarlig ögonsjukdom, och ordinera lokal kortisonbehandling, som anses vara förbehållet den specialiserade ögonsjukvården«, menar Ansvarsnämnden och fäller en distriktsläkare...
Borde remitterat patienten till ögonklinik på grund av akuta och ensidiga symtom 2485
Färgade inte in hornhinnan, kontrollerade inte synskärpan, bedömde inte pupillerna
Ansvarsnämnden pekar på en rad brister i en distriktsläkares behandling av en patient med smärtor i ena ögat. Förutom dessa brister hade det med anledning av patientens akuta och ensidiga symtom varit lämpligt att remittera honom till ögonklinik eller att åtminstone konsultera en ögonspecialist...
Kräver undersökningsteknik som nästan bara ortopeder och handkirurger känner till 2486
Distriktsläkare upptäckte inte skador på fingrarnas böjsenor
För att utesluta eller bekräfta böjsenskada måste man undersöka varje finger för sig och pröva böjförmågan separat i fingrarnas grund- och interfalangealleder. Få allmänläkare behärskar den undersökningstekniken...

DEBATT OCH BREV

Helnykterist nobbad av alkolåset 2487
Alkolås blir allt vanligare framför allt i olika yrkesfordon och ses som en lovande metod för att öka trafiksäkerheten. Men även för den som följer en mycket strikt lågkaloridiet kan alkolåset sätta punkt för resan... / Alan Wayne Jones
Hur lära läkaren att samtala rätt? 2488
Insyn i patientens tankar, föreställningar och mentala bilder av sina symtom eller sin sjukdom gör känsloreaktioner och hjälpsökande beteende mer begripligt och lättare att bemöta för läkaren. Här kan samtalsmetodiken inom kognitiv psykoterapi vara till hjälp... / Giacomo d’Elia
Nöjd doktor 2489
Jag kan inte vara annat än nöjd. Inte nog med att patienterna betalar arvodet. Nästan alla säger dessutom något vänligt till mig: »Vad fint att få det här gjort! Skönt att slippa vänta! Vad trivsamt, liksom hemkänsla, i mottagningen. Jaså, är det 16 år sedan förra besöket...
Budskapet måste vara att undvika HIV 2490
Under rubriken »HIV angår alla« väcker Lars Werkö angelägen debatt [1]. Efter att ha diskuterat framför allt det amerikanska religiösa bidraget och det svenska officiella engagemanget i Ugandas bekämpning av HIV avslutar han med en generalisering... / Roland Eksmyr
Fattigdomen viktigaste orsak till HIV/aids 2491
Intressant nog tar varken Lars Werkö eller Roland E Andersson i sina inlägg i Läkartidningen 30–31/2006 (sidorna 2243-4) upp fattigdomen som största bidragande orsak till aidsepidemin i Afrika – även om Werkö diskuterat fattigdomens betydelse för ohälsa i andra... / Gunnar Olofsson
Lågt TSH tycks ha en lugnande effekt på autoimmuniteten 2492
Jan Calissendorff och Lambert Skoog inleder sitt inlägg i Läkartidningen nr 21-22/2006 [1] med påståendet att »I avsaknad av evidens för aktiv sköldkörtelsjukdom bör tyroxinbehandling ske med restriktivitet ...« Vi instämmer helt...
Replik:
Punktion en tveksam diagnoshjälp 2492
Diagnostik av hypotyreos vilar på en sammanvägning av anamnes, klinisk undersökning och biokemiska fynd. Kring detta är vi ense med Wikland och Sandberg. Serologi är ett komplement som hjälper till att ange patogenes...

KULTUR

Primär skleroserande kolangit kan ha orsakat Beethovens död 2494
I en nyligen publicerad artikel av två amerikanska öronläkare hävdas att Beethovens olika fysiska symtom kan förklaras med en immunopati associerad med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) [1]...