INNEHÅLL NUMMER 36, 2006

LEDARE

God valuta för pengarna 2524
Hur mycket vi egentligen får tillbaka i livslängd och hälsa för de resurser vi lägger ned på sjukvården är en lika aktuell som kontroversiell fråga. David Cutler, ansedd hälsoekonom vid Harvard, har försökt att analysera detta ur ett nordamerikanskt perspektiv (NEJM... / Josef Milerad
Vårdköerna bort inom ett år! 2527
Nu är det hög tid att få bort vårdköerna i Sverige. Väntetiderna är på alldeles för många områden alldeles för långa. Särskilt besvärligt är läget för patienter med psykiska besvär, hörselnedsättningar, nedslitna knä- och höftleder samt för alla äldre och handikappade som... / Kåre H Jansson

LT DEBATT

Efter Toronto:Dags ifrågasätta mål och metoder för »aidsindustrin«? 2529
Vid avslutningsceremonien överträffade talarna varandra i beröm över vad som åstadkommits och i spekulationer om vad som skall åstadkommas innan de möts igen i Mexiko om två år... / PehrOlov Pehrson

AKTUELLT

Broskceller transplanteras till höften 2532
Höftledsoperation
Genom att transplantera patientens egna broskceller på höftledskulan går det att läka skador i ledbrosk. Det är en ny metod för höftledsoperationer, som tagits fram av professor Lars Peterson i Göteborg. Bara sju höftoperationer har genomförts i hela världen även om tekniken har använts vid tusentals ingrepp i andra leder. Metoden är kontroversiell. Kritiker talar om »experimentell verksamhet«, andra har däremot tilltro till tekniken.
/ Agneta Borgström
Fler yngre gör höftledsoperationer 2535
Allt svårare att sätta gräns för vem som ska opereras
Antalet höftprotesoperationer ökar stadigt, de senaste fem åren har antalet ökat från drygt 11000 till nästan 14000 operationer årligen. Fler operationer kan utföras med säkrare tekniker på allt äldre personer – och yngre. En vanligare patient i vårdkön: 50-plussare som vill ha livskvalitet...
/ Agneta Borgström
Stor läkarbrist kan hota 2015 2536
Sverige kan sakna 3600 läkare år 2015. Det är en av slutsatserna i den senaste så kallade Snaps-rapporten... / Elisabet Ohlin
Läkarförbundet:
Sämre utbildningskvalitet större hot än läkarbrist 2537
Danskarna, Högskoleverket och Socialstyrelsen tycker att Sverige borde ha fler grundutbildningsplatser. Men det tycker inte Läkarförbundet... / Elisabet Ohlin
Allt fler svenskar ett problem i Danmark 2537
Danska vetenskapsministern Helge Sander vill stoppa den växande skaran svenskar på den danska läkarutbildningen. Men nej, det är inte svenskarna som är problemet, menar bland andra Danske Lægeforening... / Elisabet Ohlin
Privatklinik lockar patienter till Polen 2539
Allt fler söker vård utomlands. Nu kommer utlandet till Sverige. En polsk privatläkarmottagning öppnar klinik i Malmö för patienter som vill opereras i Polen... / Björn Ramel

NOTISER

Genterapi botade cancersjuka 2535
För första gången har cancersjuka kunnat botas med genterapi, enligt en studie publicerad på tidskriften Sciences webbplats 31 augusti. Det är en forskargrupp under ledning av professor Steven Rosenberg vid National Cancer Institute i USA som med hjälp av injicerade...
Aktieutdelning från Salus 2535
Salus Ansvars styrelse har beslutat att dela ut pengar ut till aktieägarna, bland annat Läkarförbundet, som får 14 miljoner. Anledningen är att bolagets soliditet är högre än de finansiella målen...
Framgång för svenskt HIV-vaccin 2535
De första resultaten kring ett HIV-vaccin presenterades i förra veckan. Vaccinet aktiverade immunförsvaret hos 90 procent av de 40 försökspersoner som ingick i fas 1-studien...

MEDICINSK KOMMENTAR

HIV/aids i vetenskapligt fokus 2540
JAMAs temanummer visar på nya möjligheter till prevention och behandling
Eftersom »ingen bild eller text kan uttrycka den förödelse som HIV/aids orsakat under det gångna kvartsseklet« har JAMA i sitt temanummer om HIV/aids avstått från såväl omslagsbild som ledare...
/ PehrOlov Pehrson
Klinisk forskning lönar sig 2542
Stora nettovinster i förbättrad hälsa att hämta, enligt amerikansk studie
Sverige borde satsa betydligt mer på offentligt finansierad klinisk forskning. Här finns nämligen stora pengar att hämta i form av förbättrad hälsa, dvs lägre sjukvårdskostnader. Detta visar en sammanvägning av 28 trovärdiga, välgjorda hälsoekonomiska studier: En investering på 3,3 miljarder US-dollar gav en besparing på 18,8 miljarder dollar, dvs sex gånger insatsen – en nettovinst på drygt 15 miljarder.
/ Bengt Jönsson

NYA RÖN

Lätt att felbedöma laboratorievärden hos dehydrerade barn 2543
Gastroenterit med dehydrering är en vanlig diagnos på barnakutmottagningar. Klinisk undersökning kompletteras i regel med kontroll av elektrolyter och ibland också med blodgasanalys. Nu visar en studie, där man undersökt hur ofta akutläkare har kunnat värdera avvikelser i laboratorievärden hos barn som bedöms vara i behov av rehydrering, att detta är svårt. Läkarnas bedömningsförmåga var i detta fall låg, och fler barn borde ha observerats och behandlats längre än vad som skedde.
Fetma ökar risken för infektion 2543
Att fetma ökar mortaliteten och morbiditeten genom påverkan på i princip alla organsystem kommer givetvis inte som någon överraskning. Men nu visar forskare från Grekland och USA i en studie som presenteras i Lancet att fetma i sig även verkar påverka risken att drabbas av... / Anders Hansen
Myt att mellanmål ger bättre viktnedgång 2544
»Ät mindre och oftare« har varit ett allmänt råd till personer som behöver gå ner i vikt. Enligt en svensk doktorsavhandling har detta råd ingen vetenskaplig evidens. Mellanmål ger snarare ett större intag av kalorier från energirika och söta livsmedel.
Pleiotropa statineffekter – var är ni? 2544
Strax efter det att statinerna kommit i bruk som förebyggande läkemedel mot aterosklerossjukdom stod det klart att dessa substanser utövade effekter på kärlsystemet, som inte var relaterade till kolesterolsänkningen...
HPV-vaccination ger långvarigt och brett cancerskydd 2545
Humant papillomvirus (HPV) är etablerat som orsak till ett flertal cancerformer, i synnerhet livmoderhalscancer och övriga anogenitala cancrar. Förebyggande vacciner mot HPV baserade på tomma viruspartiklar utan viralt DNA (virus-lika partiklar) har tagits fram av två olika...
Färre onödiga dödsfall på sjukhus i USA 2545
Ett omfattande och mycket uppmärksammat amerikanskt initiativ för att minska antalet onödiga dödsfall på sjukhus med 100000 under den 18-månadersperiod som slutade den 30 juni 2006 blev en rejäl framgång. Det meddelar initiativtagaren US Institute for Healthcare Improvement... / Anders Hansen
Ökad suicidrisk för utsläppta fångar 2545
Interner som friges från fängelse löper ökad risk att ta sitt liv under året som följer efter frigivningen. Detta enligt en studie från Storbritannien som presenteras i Lancet... / Anders Hansen
Högre propprisk hos män 2545
Män löper ökad risk att drabbas av tromboembolism efter att ha avslutat antikoagulantiabehandling jämfört med kvinnor. Det visar en studie från Australien. Forskarna har slagit samman data från 15 olika studier där man av olika anledningar avbrutit behandling hos patienter som... / Anders Hansen
Genterapi botar ännu en medfödd immunbristsjukdom 2546
I aprilnumret av Nature Medicine beskrivs två unga män med X-kromosombunden kronisk granulomatös sjukdom (X-CGD) med livshotande infektioner som behandlats med genterapi. Efter genterapin läkte bägges svåra infektioner...
MRT otillräcklig för diagnostik av multipel skleros vid debutsymtom 2546
Multipel skleros (MS) är en kronisk, inflammatorisk, autoimmun, demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, där demyeliniseringsprocessen också medför astroglios och axonskador...

KLINIK OCH VETENSKAP

Tidig omoperation för luxation av primär höftprotes ökar 2547
En analys av nationella höftprotesregistret
Incidensen av omoperation för luxation inom 2 år efter insättning av höftprotes är en viktig indikator på sjukvårdskvalitet. En genomgång av det svenska höftprotesregistret visar att dessa operationer har ökat på ett oroande sätt de senaste 10–15 åren. Orsakerna till luxation är många, men i detta fall tycks det vara ökade prestationskrav och otillräcklig handledning och utbildning av blivande ortopeder som ligger bakom utvecklingen.
/ Johan Kärrholm WITH ENGLISH SUMMARY

Mötet mellan läkare, patient och anhörig – två fallbeskrivningar 2551
ORIGINALSTUDIE
Läkarprogrammet skall utbilda oss blivande läkare inför vår framtida yrkesroll, där kunskaper, färdigheter och personlighet skall kombineras till ett professionellt förhållningssätt...
/ Malin Werling
Fyra fall av laktatacidos vid metforminbehandling 2556
Metformin, som är förstahandsläkemedel vid typ 2-diabetes, kan i olyckliga fall orsaka den livshotande komplikationen laktatacidos. Diabetespatienter bör därför informeras om att kräkning, diarré och andra former av intorkning kan sätta ned njurfunktionen – och då ska behandling med metformin upphöra. / Anders Frid
Hypereosinofilt syndrom – svårfångad diagnos 2556
Genupptäckt ger nu möjlighet till riktad molekylär diagnostik och terapi
Hypereosinofilt syndrom är en ovanlig sjukdom, som obehandlad har ett snabbt, letalt förlopp. Sjukdomsbilden är ospecifik och varierande, vilket gör differentialdiagnostiken svår...
/ Sofia Jönsson
Utredning av forskningsfusk 2563
Myndigheternas ansvar
Vetenskapen tycks stå stark i dag. Fler forskare angriper vetenskapliga problem än någonsin tidigare, och deras resultat publiceras i fler tidskrifter än tidigare, eller elektroniskt (ett viktigt forum för vetenskapligt informationsutbyte)...

PATIENTSÄKERHET

Diagnos och behandling av hjärnabscess fördröjdes – patienten avled 2566
Borde kallats för påskyndad utredning med akut MR-undersökning
Patienten med en oklar förändring i hjärnan borde ha kallats in till sjukhuset för en påskyndad utredning med akut MR-undersökning...
»Risken för en upprepning måste minimeras« 2567
Det tragiska förloppet hade kunnat undvikas med en mer optimal handläggning, menade Socialstyrelsen i sin utredning av fallet i den föregående artikeln...
Patienten saknade klassiska symtom på begynnande hjärtinfarkt - fälld läkare friades 2567
Med tanke på bland annat patientens tidigare magsår och avsaknad av klassiska symtom på begynnande hjärtinfarkt var det rimligt av läkaren att uppfatta tillståndet som en magåkomma. Läkaren, som fälldes i Ansvarsnämnden, friades i länsrätten...

DEBATT OCH BREV

Försäkringskassan och arbetsgivarna orsakar onödiga långtidssjukskrivningar 2570
Debatt
Enligt gällande lag ska rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan ha genomförts respektive upprättats inom 90 dagar. I dag kan det dröja upp till ett år innan den ansvarige företagsläkaren över huvud taget får träffa patienten. Det är slöseri med både tid och pengar, skriver Marie Sedvall och Lars-Gunnar Gunnarsson i en förhandspublicerad debattartikel.
Det går att öka andelen hembesök i primärvården 2571
Slutsatserna i Gösta Eliassons och Elisabet Linders inlägg om hemsjukvården i LT 26–27/2006 (sidorna 2025-6) var ganska uppgivna. Jag vill därför berätta om vår mottagning, Kvartersakuten Serafen, en läkarledd entreprenad på Kungsholmen i Stockholm med husläkarmottagning,... / Gustaf Lilliehöök
Läkare bör lära mer om munhåla och tänder 2571
Trots att ett stort antal medicinska sjukdomar tidigt manifesteras i munhålan undersöks munnen och tänderna bristfälligt om alls inom sjukvården. Beror det ensidiga kunskapsutbytet mellan tandvård och sjukvård på olika betalningssystem eller på att olika yrkesgrupper är... / Marie-Louise Ekholm
Mer vårdcentralstid på studentens önskelista 2572
Göteborgs läkarstudenter har efter tjänstgöring på vårdcentral frekvent och eftertryckligt uttryckt önskemål om »mer tid på vårdcentral«. Tjänstgöringen uppfattas som relevant, lärorik och personlig. Allmänläkarna får genomgående mycket goda omdömen som handledare... / Bengt Mattsson
Klinisk forskning måste baseras på team av både kliniker och forskare 2575
Framgångsrik klinisk forskning måste baseras på translationell forskning, där både kliniker och forskare ingår. Sådana team måste utgå från universiteten för att tillgodose kraven på kvalitet... / Bo Ahrén
Bröderna Backman fuskade inte med sin utbildning! 2576
Den flitige Stephan Rössner drar en gammal skröna i sin Citat-artikel om Gaston Backman i Läkartidningen 32– 33/2006 (sidan 2319). Det är allvarligt att tillvita vetenskapsmän fusk även om de sedan länge är bortgångna...
Homocystein inte uträknat än! 2576
Jag accepterar invändningen att homocystein inte är alldeles dött som kausal riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom (Johan Lökk, LT 23/2006, sidan 1868) – men nog är det uträknat enligt konstens regler [1, 2]. »HOPE-2 gives no hope«...
Brown-Séquard fick aldrig Nobelpriset 2576
En gammal universitetslärare blir lätt gnetig. Här två kommentarer angående Läkartidningen 32–33/2006. På innehållssidan (sidan 2272) och på sidan 2317 finns en rolig teckning av Johan Tobias Sergel som sägs föreställa barnmedicinens fader Nils Rosén von Rosenstein...
Replik:
Han hade kunnat få om det funnits ... 2576
Professor Nils Sjöstrand har helt rätt i att Brown-Séquard dog (1894) innan Nobelpriset började utdelas (1901). Hur det felaktiga påståendet om att Brown-Séquard skulle ha fått Nobelpriset smugit sig in i min medicinska kommentar kan jag inte förklara...

KULTUR

Läkares klädsel viktig faktor i patient–läkarmötet 2577
Traditionellt har läkarutstyrseln utgjorts av vit rock över civil formell klädsel, samt eventuellt ett stetoskop som accessoar. Denna utstyrsel har i ett antal studier funnits signalera trovärdighet och kompetens. Dock har klädseln ifrågasatts av olika anledningar... / Stephan Rössner
Vården som motkultur? 2579
Recension
Den goda beröringen. Om kropp, hälsa, vård och litteratur. 189 sidor Författare: Merete Mazzarella.