INNEHÅLL NUMMER 37, 2006

LEDARE

I skuggan av den 11 september 2608
Kring årsdagen av terrorattacken mot World Trade Center publiceras varje år uppföljningsstudier av attentatets hälsokonsekvenser. Tidigare år rörde flertalet rapporter de akuta problem som räddningstjänstens och sjukvården ställdes inför... / Josef Milerad
Visioner för psykiatrin 2611
Var står svensk psykiatri idag? Vilka är problemen och hur ser framtidens möjligheter ut? Den allmänna debatten har på senare tid sällan handlat om sådana aspekter – när psykiatrin diskuterats har det ofta haft en grund i uppmärksammade och tragiska våldshändelser...
Läkemedelsförteckning med förhinder 2611
Sveriges läkarförbund har länge pläderat för inrättandet av en gemensam läkemedelsjournal i sjukvården, som ett verktyg för den behandlande läkaren i mötet med patienten. Målet är att åstadkomma en god och säker läkemedelsanvändning genom insyn i patientens samlade medicinering...

LT DEBATT

Vem är bäst lämpad att bli läkare? 2613
En kombination av antagningsmetoder kan ge bättre urval
Urvalsprocessen till läkarutbildningen är ett problem för både utbildare och studenter...
/ Björn Bergdahl
Vilseledande om brosktransplantation 2614
Omslaget på Läkartidningen 36/2006 har den sensationella rubriken »Brosk i stället för protes«. Rubriken illustreras med en operationsbild. I ett reportage under vinjetten »Aktuellt« (sidorna 2532-4) beskrivs hur en förhoppningsfull patient skall genomgå brosktransplantation i... / Olle Nilsson
Kommentar:
Kritiken berättigad 2614
Olle Nilsson har rätt i sin kritik av att Läkartidningen gav den nya metoden för höftledsoperation alltför stor uppmärksamhet. I reportaget framgick att det är en kontroversiell metod, att det bara genomförts sju operationer i hela världen och att det inte finns några... / Jonas Hultkvist

AKTUELLT

Kokleaimplantat ger allt bättre resultat 2616
Kokleaimplantat
Tack vare den snabba tekniska utvecklingen och förfinade operationsmetoder leder kokleaimplantat numera ofta till nästan normal hörsel och kraftigt förbättrad livskvalitet. Sverige toppar den internationella statistiken över antalet kokleaimplantationer i förhållande till folkmängden.
/ Anders Nystrand
Genterapi möjlig väg att reparera hörselsinnet 2619
Framgångarna med kokleaimplantat och senare års rön om nervsystemets plasticitet har ökat förhoppningarna om att få fram nya behandingsmetoder mot hörselskador och dövhet. Det pågår intensiv forskning om bland annat tillväxtfaktorer, stamceller och genterapi. Bland annat svenska forskargrupper forskar inom området... / Anders Nystrand
Gör marknadsföring av läkemedel mer skada än nytta? 2619
Några frågor till ...
Några frågor till ... … den australiensiske allmänläkaren Peter Mansfield, VD för organisationen Healthy Skepticism, som vill förbättra folks hälsa genom att motverka vilseledande marknadsföring av läkemedel. Just nu är Peter Mansfield på internationell föreläsningsturné...
/ Elisabet Ohlin
Underskott i ekonomin vid många universitetssjukhus 2620
Det är många minus i resultatsiffrorna på landets universitetssjukhus. Dyrare läkemedel inom onkologi och psykiatri, fler anställda, tyngre vård och större antal operationer på grund av vårdgarantin är några förklaringar... / Agneta Borgström
HPV-vaccin kan godkännas i EU inom kort 2622
Det allra första cancervaccinet mot humant papillomvirus kommer troligen att godkännas av EU i oktober. Sedan är det upp till varje land att utforma rekommendationer... / Agneta Borgström

NOTISER

Nyheter i veckan 2622

Måndag 4/9 Rapporteringen från den psykiatriska öppenvården till Socialstyrelsens patientregister visar varierande och stora brister, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Bland annat saknas uppgifter om diagnos i 40 procent av de inrapporterade besöken...

MEDICINSK KOMMENTAR

Högt blodsocker hos diabetiker
riskfaktor vid akut hjärtinfarkt 2624
Intensiv insulinbehandling – intressant idé som inte fungerar i praktiken
Högt blodsocker hos diabetiker är en riskfaktor vid akut hjärtinfarkt. Den teoretiskt intressanta idén att ge intensiv insulinbehandling eller metabolt understöd med stora infusionsmängder insulin, glukos och kalium tycks dock inte fungera i praktiken: någon effekt på mortaliteten vid akut hjärtinfarkt har inte kunnat påvisas hos dessa patienter.
/ Mikael Dellborg

NYA RÖN

Hjärt–kärlsjukdom vanligare hos invandrare 2626
Invandringen till Sverige har ökat de senaste decennierna, och andelen utlandsfödda i befolkningen utgör 12 procent. Faktorer som kan medföra försämrad hälsa är psykosocial utsatthet i det nya landet och en förändring av olika livsstilsfaktorer i samband med migration...
Laboratoriefel uppkommer oftast utanför laboratoriet 2626
Medicinska fel är ett aktuellt ämne, inom vilket laboratoriemedicinen har en lång tradition av kvalitetsarbete. I den här refererade översikten ger författaren en grundlig genomgång av de vanligaste laboratoriemedicinska felen och förslag på åtgärder för att mäta och minimera...
Läkemedel mot alkoholberoende har effekt och kan användas i primärvården 2627
Läkemedel – särskilt naltrexon, en opiatantagonist som motverkar obalans i hjärnans endorfinsystem – har väldokumenterad effekt vid återfall i alkoholberoende. En nyligen publicerad studie visar att läkemedlen kan ges i primärvården, även där specialiserad psykoterapi inte finns att tillgå.
Neurologi negligerat i Afrika 2627
Neurologiska sjukdomar i afrikanska länder, särskilt de som ligger söder om Sahara, är ignorerade. Det skriver tidskriften Lancet Neurology. Trots att 26 miljoner människor i regionen lever med HIV/aids, som kan leda till opportunistiska infektioner med neurologiska... / Anders Hansen
Ny princip för behandling av jästsvampsinfektioner 2628
En ny princip för behandling av invasiva jästsvampsinfektioner (orsakade av olika Candida-arter) består i tillförsel av en monoklonal antikropp (Mycograb), riktad mot cellväggsbeståndsdelen »heat shock protein 90« (hsp90), tillsammans med konventionell antifungal behandling med...
Lancet applåderar HIV-initiativ 2628
Tidskriften Lancet ägnar ett helt nummer åt HIV/aids i samband med det globala HIV-möte som hölls i Toronto den 13–18 augusti. Den prestigefyllda tidskriften lyfter fram att priset för antiviral behandling nu fallit till runt 1000 kronor per patient och år, vilket... / Anders Hansen
Rökning bidrar kraftigt till för tidig död i utvecklingsländer 2628
WHO bedömer i en färsk rapport att rökning är en kraftigt bidragande orsak till för tidig död i utvecklingsländer. 15 procent av de män som dör i utvecklingsländerna gör det i komplikationer relaterade till tobaksrökning. Motsvarande siffra för kvinnor är 9 procent... / Anders Hansen
Amyloid beta-peptid markerar demens 2628
Amyloid beta-peptider är centrala komponenter i de amyloida plack som orsakar Alzheimers sjukdom. Nu har forskare från Holland studerat olika typer av amyloid beta-peptider för att utröna deras respektive roll i sjukdomsutvecklingen... / Anders Hansen
Vaskulärt aktiva läkemedel till diabetiker ger antidiabetiska effekter 2629
För att öka överlevnaden hos patienter med typ 2-diabetes har övertygande visats att det inte räcker att enbart sänka blodsockret. Flera andra riskfaktorer måste angripas samtidigt, tex hypertoni, albuminuri, dyslipidemi mm...
Fetmaepidemi bland nyfödda i USA 2629
Överviktiga mödrar föder i ökad utsträckning överviktiga barn. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Obesity. Studien, som genomförts vid det prestigefyllda Harvard-universitetet i USA, bygger på data från drygt 120 000 barn som följts med löpande kontroller av längd... / Anders Hansen
Magnetkameraundersökning ger prognos vid för tidig födsel 2629
Undersökning med magnetkamera (MR) är en bra prediktiv faktor för att avgöra om för tidigt födda barn har drabbats av bestående hjärnskador. Detta visar en studie från Nya Zeeland som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Åskknallshuvudvärk
– oftast ett godartat tillstånd 2632
Riktlinjer för utredning – subaraknoidalblödning ska uteslutas
Plötsligt insättande, intensiv huvudvärk leder ofta till att patienter söker akut. Tillståndet kan vara tecken på en livshotande subaraknoidalblödning, som måste uteslutas. Samtidigt visar en prospektiv genomgång av patienter med åskknallshuvudvärk att majoriteten har ett godartat tillstånd. Riktlinjer ges för hur dessa patienter ska utredas.
/ Anne-Marie Landtblom WITH ENGLISH SUMMARY

Ännu oklart om nyttan med perioperativ betablockad 2638
Avgörande studier saknas för patienter med kardiovaskulära riskfaktorer
Perioperativa kardiella komplikationer (PCM – perioperative cardiac morbidity) är en av de viktigaste orsakerna till kirurgisk morbiditet och mortalitet [1-3]. Under senare år har farmakologisk profylax till riskpatienter diskuterats allt mer...
/ Per Gannedahl WITH ENGLISH SUMMARY

Benartärsjukdom i primärvården 2645
Förekomst och omhändertagande
Benartärsjukdom (BAS) är ett tecken på en allmän aterosklerotisk process och uppvisar ett starkt samband med rökning, men även med hypertoni och diabetes [1, 2]...
/ Olov Rolandsson WITH ENGLISH SUMMARY

Viruslika partiklar som cancervaccin 2650
Förhoppningarna nu stora – inte bara om papillomvirusassocierad cancer
Flera studier har visat att det går att vaccinera mot humant papillomvirus (HPV) med s k viruslika partiklar från HPV, och vaccin mot HPV-associerad cervixcancer är under utveckling. Dessa viruslika partiklar har nu visats kunna förhindra uppkomst även av andra tumörer och är därför lovande kandidater för cancervaccin, inte bara för prevention av cervixcancer utan även vid behandling av ett antal olika cancersjukdomar.
Traumatisk trakeobronkialruptur hos barn
– en ovanlig och livshotande skada 2653
Trakeobronkialruptur bör misstänkas hos barn som kommer till sjukhus efter trauma mot torax, med eller utan revbensfraktur och med successivt försämrad andning trots adekvat behandling. Detta illustreras av en fallbeskrivning, där en gungställning välte och träffade en 4-årig flicka över rygg och nacke. / Michael Ryott WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Stilnoct och sömngång 2661
Finns det ett samband mellan behandling med zolpidem (Stilnoct) och att gå i sömnen? Frågan relaterar till en nyligen publicerad artikel i New York Times, där ett samband mellan behandling med zolpidem och sömngång kopplat till nattliga maträder diskuterades [1]...

PATIENTSÄKERHET

»Utlokalisering en påtaglig risk för patientsäkerheten« 2658
Tidigare varnad kardiolog friades i länsrätten
Utlokalisering utgör en påtaglig patientsäkerhetsrisk. Om en sådan är nödvändig bör inte akuta patienter som läggs in för observation på grund av oklar diagnos utlokaliseras. I stället bör man välja patienter med klar diagnos och vårdplan och med stabil sjukdomsbild...
»Samstämmighet inom medicinska expertisen fordras för disciplinpåföljd« 2658
Kirurg fälldes i Ansvarsnämnden och länsrätten – friades i kammarrätten
»För att disciplinpåföljd ska kunna åläggas fordras bland annat att det inom den medicinska expertisen råder samstämmighet om att vederbörande inte utfört sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet« skrev kammarrätten och friade en kirurg, som tidigare fällts i såväl...
Den ene barnmedicinaren fick sin påföljd mildrad, den andra friades 2659
1-åring som fick för hög dos epilepsimedicin led ingen allvarlig skada
Den ene barnmedicinarens disciplinpåföljd mildrades, den andras upphävdes. Det beslutade länsrätten sedan läkarna överklagat fällningar i Ansvarsnämnden i samband med att en 1-årig pojke fått för hög dos epilepsimedicin...
Urinvägsinfektion var appendicit 2660
Undersökningen ytlig utan provtagning och andra diagnostiska överväganden
När patienten åter sökte läkare var det fel av kirurgen att inte ifrågasätta den tidigare ställda diagnosen urinvägsinfektion och att inte mer aktivt försöka bekräfta eller utesluta den. Patienten hade appendicit...

DEBATT OCH BREV

Abortturism och människovärde 2662
Sveriges preventiva och abortförebyggande arbete har betydande brister... / Tomas Seidal
Replik:
En fråga om internationell solidaritet 2665
Den föreslagna lagändringen visar att Sverige menar allvar med de åtaganden som gjorts internationellt om att verka för kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter...
Slutreplik:
Den etiska diskussionen är bristfällig 2666
Det är glädjande att Bergström och medförfattare i sin replik visar en smula självkritik när det gäller det abortförebyggande arbetet i Sverige. Däremot känns det närmast genant att de, som trots allt har en ledande ställning inom svensk kvinnosjukvård, inte kan se potentiella... / Tomas Seidal
Uttrycket »elchock« hör inte hemma i Läkartidningen 2666
I slutet av augusti noterade jag etermediernas och dagspressens rapporter om »Fördubbling av elchocker i psykiatrin«, och fnös än en gång trött åt att de aldrig lär sig rätt terminologi. Men det är klart, »elchocker« låter ju dramatiskt och är därmed massmedialt intresseväckande... / Bror Gårdelöf
Rättspsykiatrins framtid:
Underskatta inte brottsbalksprinciperna! 2668
Konsekvenserna av de i Psykansvarskommitténs betänkande framlagda förslagen är för rättspsykiatrins del oroande. Politiker, straffrättsjurister och rättspsykiatrer borde bättre kunna enas kring sina gemensamma kriminalpolitiska och humanitära intressen. Det finns mer lovande och etiskt mer tilltalande reformvägar... / Ants Anderson
Smittskyddsinstitutet startar register för uppföljning av vaccination mot humant papillomvirus 2672
Vaccin mot humant papillomvirus (HPV) förväntas bli godkänt av Läkemedelsverket under det närmaste året, det första kanske redan i oktober 2006. Vaccinerna har visats minska risken för anogenital cancer orsakad av HPV, främst livmodershalscancer [1, 2]... / Ragnar Norrby
Brist på kontrollerbara mätdata i debattartikel om alkolås 2674
I debattartikeln »Helnykterist nobbad av alkolåset« i LT 35/2006 (sidorna 2487-8) ges exempel på en man som fått utslag på mer än 0,2 promille alkohol vid blåsning i alkolås... / Bo Bjerre
Replik:
Typ av alkolås kan förklara resultatet 2674
Bo Bjerre hävdar att Vägverkets alkolås är specifika för analys av etanol, men tyvärr saknas referens till litteratur som kan styrka påståendet. Vad tillverkarna påstår är en sak och vad experiment och vetenskaplig publikation visar är något helt annat... / Alan Wayne Jones

KULTUR

Strävan att finna ord gemensam för poesin och psykoanalysen 2675
Det här är roligt och viktigt. Det vill jag prata med andra om. Det var min första reaktion efter läsningen av Åsa Beckmans bok »Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter«, som kom på Bonniers förlag 2002. Medan jag läste gick associationerna till mitt eget kliniska arbete...
Anders Anderson – bortglömd ledamot av Svenska akademien 2678
Överallt i världen har läkare ofta förekommit som författare av poesi och annan skönlitteratur. Några har blivit berömda men få tycks ha fått plats i akademier och motsvarande litterära eliter...

ENDAST PÅ WEBBEN

Vrinnevilistan avgör i Östergötland
Vrinnevilistan får en vågmästarroll i Östergötland. Flera sjukvårdspartier går tillbaka, men i Dalarna får sjukvårdspartiet en vågmästarroll. De borgerliga tar över i Stockholm och Uppsala. Men s och v tar över i Sörmland och Kalmar.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Artiklar om klamydia tidigare publicerade i LT
Läs mer
Fallbeskrivning: Läkemedelsstent orsakade hjärtinfarkt
Under Världskongressen i kardiologi 2–6 september har problematiken med läkemedelsstentar hamnat i strålkastarljuset. Läkartidningen förhandspublicerar här två artiklar som belyser problemet med sena stenttromboser i läkemedelsstent ur ett svenskt perspektiv. Den ena artikeln visar på patientfall och den andra hur det ser ut i kliniska studier och i vårt egna svenska kranskärlsinterventionsregister. Artiklarna ställer frågan om vi har bytt ett relativt ofarligt problem med restenos mot sena stenttromboser som ger hjärtinfarkt och plötslig död.
Läs mer