INNEHÅLL NUMMER 38, 2006

LEDARE

Rösta om årets nobelpristagare 2708
Vilka som blir årets Nobelpristagare i medicin meddelas den 2 oktober. Bland de många som varje år försöker förutsäga rätt pristagare finns företaget Thomson Scientific... / Josef Milerad
Ny politik för sjukvården! 2711
Efter en mycket spännande rösträkning blev det sent i söndags kväll klart att det blir regeringsskifte. Vad det innebär för svensk hälso- och sjukvård återstår att se, men säkert är att förändringar kommer... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Vinstdriven vård löser inte sjukvårdens problem 2712
Privatiseringsförespråkarna fortsätter oförtrutet att mala på med sina teser, som vanligt utan att presentera något bevis på att vinstdriven vård leder till bättre medicinska resultat och trots att erfarenheter från länder med privat sjukvård tyder på ökade kostnader och, utifrån ett... / Eric Bertholds

AKTUELLT

Läkarassistenter nöjda trots oklara villkor 2714
Läkarassistenter
Studenten Sofie Karlström ser tillbaka på lärorika veckor som läkarassistent på avdelningen för lungmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samma respons får Läkartidningen från andra studenter. Men arbetsgivarna har en vid tolkning av läkarassistenters befogenheter...
/ Agneta Borgström
Lagstadgad vårdgaranti och mångfald 2718
Blå vindar i vårdpolitiken
Ett rekordstarkt moderaterna bäddade för en borgerlig alliansseger. Dagen efter valet talar vinnarpartier om en ny patienträttighetslag, ökad tillgänglighet i vården och att öppna för privata driftsformer i vården...
/ Agneta Borgström
Årets AT-rankning:
Lön och kollegialt stöd lyfte Eksjö 2719
Eksjö har parkerat sig i absoluta toppen. Tvåa 2004 och nu etta för andra året. Framgång föder framgång, säger en av studierektorerna. Men han är lite överraskad. Och det är AT-läkarna också... / Elisabet Ohlin
Brister i lönesättning och arbetsmiljö 2720
AT-läkarna behöver ha en namngiven chef med ansvar för lönesättning och arbetsmiljö, menar Sylf... / Elisabet Ohlin
Eksjö i topp och Borås i botten 2721
Många sjukhus åker jojo på AT-rankningen. Men Eksjö är etta igen, och några ligger stadigt i botten... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Notiser i veckan 2722

MEDICINSK KOMMENTAR

Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion alltmer ifrågasatt 2724
Litet vin är väl bara nyttigt? Nej, det är alls ingen självklar slutsats av de studier som gjorts på området. Systematiska genomgångar av epidemiologiska studier visar att många av dem har metodologiska brister. Ju mindre metodproblem studierna har, desto mindre skyddande effekt ses av måttlig alkoholkonsumtion. / Sven Andréasson
Lågdos acetylsalicylsyra ... 2726
... till några få utvalda eller som tillsats i dricksvattnet?
Den trombocythämmande effekten av låga doser acetylsalicylsyra (ASA) har dokumenterats vara mycket god vid behandling av akuta koronara syndrom liksom vid stroke/TIA [1, 2]...
/ Mikael Dellborg

NYA RÖN

Svamp kan ge keratit hos kontaktlinsbärare 2727
Under 2005 skedde en dramatisk ökning av keratiter orsakade av trådsvampen Fusarium bland kontaktlinsbärare på flera håll i världen. Tidigare har svamp som orsak till keratit nästan uteslutande beskrivits i samband med trauma, kronisk kornealsjukdom eller vid immunsuppression,...
Ejektionsfraktion och dödlighet i hjärtsvikt 2727
Bland patienter med hjärtsvikt finns en relativt stor grupp som, sin svikt till trots, har normal ejektionsfraktion (EF) bevarad. Orsaken är att både diastolisk och systolisk funktion är nedsatt. Varför detta sker är inte känt i detalj... / Anders Hansen
Blod i spädbarns avföring beror sällan på komjölksallergi 2727
Den allmänna uppfattningen att blod i spädbarnets avföring ofta beror på komjölksallergi ifrågasätts i en randomiserad studie från Tammerfors i Finland. 40 spädbarn som sökte för blödning per rectum undersöktes; drygt två tredjedelar av dessa ammades enbart...
Acetylsalicylsyra tillsammans med dipyridamol minskar risken för ny TIA eller stroke 2728
Det finns en påtaglig risk för patienter som insjuknat i transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke att återinsjukna i stroke, hjärtinfarkt eller annan vaskulär händelse, och trombocythämmare, framför allt acetylsalicylsyra (ASA), används därför sedan länge i förebyggande...
Aggressiv behandling säkrast vid instabil koronarsjukdom 2729
Nyttan av tidig, rutinmässigt invasiv handläggning vid instabil kranskärlssjukdom (dvs instabil angina och hjärtinfarkt utan ST-höjning) har nyligen debatterats, bla i Läkartidningen [2006; 103:1747-9, 2240-3]...
All typ av tobak dålig för hjärtat 2729
Alla former av tobaksanvändning ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Det fastslår en multicenterstudie som slagit samman data från över 27000 individer från 52 olika länder. Fall–kontrollstudien, som går under namnet Interheart, presenteras i tidskriften Lancet... / Anders Hansen
Statiner minskar risken för ny stroke 2729
Behandling med blodfettssänkande preparat av typen statiner kan minska risken för patienter som haft stroke eller TIA att drabbas av ännu en stroke. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine... / Anders Hansen
Gynekologisk undersökning handlar om att öva lyhördhet – inte om benstöd 2730
En amerikansk studie av kvinnors upplevelse av gynekologisk undersökning med eller utan benstöd ger anledning till en svensk reflektion av professor Ulf Högberg: Det är det medmänskliga mötet det handlar om. Genom att öva sin lyhördhet kan konsultationen individualiseras och kvinnans känsla av obehag och sårbarhet minimeras – vare sig man använder benstöd eller inte.
Hopp om vaccin mot fetma 2730
Ett vaccin mot övervikt och fetma har rönt stor uppmärksamhet efter att ha prövats i djurstudier. Vaccinet bygger på hormonet ghrelin, som tros reglera bla hunger och ämnesomsättning. Hormonet syntetiseras i magsäcken och upptäcktes i slutet av 1990-talet... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Acetylsalicylsyra förhindrar inte hjärt–kärlsjukdom 2732
Klent vetenskapligt stöd för behandlingsriktlinjer, visar primärpreventiva studier
Med primär prevention av kardiovaskulär sjukdom avses åtgärder för att förhindra att hjärt–kärlhändelser, vanligen hjärtinfarkt eller stroke, inträffar hos personer utan tidigare känd kardiovaskulär sjukdom...
/ Thomas Mooe WITH ENGLISH SUMMARY

Energidryck – farlig eller inte? 2738
Fall med svåra symtom har möjligt samband med energidryck – fler fall efterlyses
Kunskapen om maximalt dagligt intag av aminosyran taurin – en vanlig ingrediens i energidrycker – är otillräcklig. Det är också oklart vilka effekter kombinationen taurin, koffein och alkohol har vid fysisk ansträngning och dehydrering. Energidryck har varit det gemensamma i några patientfall med allvarliga symtom: hjärtklappning, krampanfall, njursvikt, till och med dödsfall. Sambandet är dock inte säkerställt. Författarna och Livsmedelsverket efterlyser fler eventuella fall.
(Rättelse!
I Läkartidningens Nyhetsbrev angavs felaktigt ett annat statligt verk än Livsmedelsverket som tacksamma mottagare av flera liknande fall som nämns i artikeln. Vi beklagar.)
/ Mikael Lehtihet
Reflektion i grupp kring existentiella frågor främjar egenmakt och psykisk hälsa 2743
För personer som riskerar utbrändhet har en kurs i livsåskådningsfrågor, Egenmaktsskolan, prövats. Kursens utgångspunkt är existentialismen, dvs idén att människan är »dömd till frihet« och i praktiken har mer handlingsutrymme, egenmakt och ansvar än hon tror. En genomförd utvärdering talar för att denna reflekterande metod kan fungera medvetandehöjande och stärkande för personer i riskzonen. / Pia Åsbring WITH ENGLISH SUMMARY

Läkarstudenter tar gärna läkarassistentjobb på universitetssjukhus 2749
Oklara anställningsvillkor inget hinder
En läkarstudent kan korttidsanställas som läkarassistent; arbetsuppgifterna skall vara av läkarkaraktär, och arbetet skall utföras under överinseende av en läkare för att undvika befogenhets- och ansvarsproblem. En enkätstudie visar att detta är en uppskattad anställningsform – till exempel ansåg mer än hälften att denna form av praktik haft betydelse för deras fortsatta lärande.
/ Susanna M Wallerstedt WITH ENGLISH SUMMARY

En blodtransfusion i Sverige – så mycket kostar den samhället 2752
Anemi, eller brist på röda blodkroppar (erytrocyter), kan uppstå av olika anledningar. Större kirurgiska ingrepp, till exempel höftledsoperationer, är vanligen förknippade med stora blödningar... / Anna H Glenngård WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Varje läkare har ett eget ansvar även om rutiner saknas« 2757
Måste ta nödvändiga prov innan en behandling påbörjas
Varje läkare har ett eget ansvar för att nödvändiga prov tas innan en behandling påbörjas. Det gäller även om rutiner saknas. Det menar Ansvarsnämnden och fäller en psykiater sedan en metadonpatient avlidit...
Rutinerna skärptes efter förväxling av vaccinationssprutor för småbarn 2757
Efter en förväxling av vaccinationssprutor, som ledde till att en 6-månaders flicka fick Priorix i stället för Pentavac, ändrade vårdcentralen sina rutiner för att hindra en upprepning...
Kvinna fick smärtsamt neurom och infektion efter amputation av finger 2758
Ortoped följde inte rekommendationerna och gav inte antibiotika
Ortopeden utförde inte amputationen av fingret på det sätt som är rekommenderat. Ännu allvarligare var att han inte heller gav antibiotika, vilket är indicerat vid en öppen fraktur...

DEBATT OCH BREV

Svag studie om primärvårdspreferenser 2759
Är det de friska, som är i majoritet, som i demokratisk anda skall ha större inflytande än de huvudsakliga brukarna, dvs de sjuka, när det gäller utformningen av... / Staffan Gyllerup
Replik:
Gyllerup faller på eget grepp 2760
Vi föreslår ett enhetligt system som bygger på att befolkningen väljer bland konkurrerande primärvårdsalternativ. Då kan de »huvudsakliga brukarna«, liksom andra, välja den lösning som passar dem bäst...
Slutreplik:
Resultatet går tyvärr inte att applicera 2760
Hjelmgren och Anell har rätt i att jag inte behärskar »discrete choice«-metodiken. Författarna behärskar emellertid inte hanteringen av sitt material. Man får inte först göra ett urval ur två olikstora populationer och sedan slå ihop dessa utan korrektion för... / Staffan Gyllerup
Ensidig fokusering på avhållsamhet gör att fler kvinnor kommer att dö av aids 2761
Vissa framställer kondomanvändning som syndigt och negativt. Ensidig propaganda för avhållsamhet kan leda till sämre kunskaper hos ungdomar, sämre tillgång till kondomer och därmed fler HIV-smittade...
Rena kvinnor i sjal ger oss hopp ... 2762
Roland Eksmyr arbetar inom projektet Vejby Barnhälsa med att bl a minska aidsspridningen i Etiopien. ILäkartidningen skriver han: »Det är för flickor och kvinnor inte bara en rättighet utan en skyldighet (min kursivering) att undvika HIV ..... / Catarina Canivet
Replik:
Kvinnor uppmuntras till ökad kontroll över sin sexualitet 2762
Catarina Canivet ställer tre frågor och kommer med ett påpekande. 1. Ordet skyldighet har annan värdeladdning än synonymerna förpliktelse och ansvar. En HIV-positiv person har skyldighet att inte sprida smittan vidare, och en HIV-negativ person har skyldighet mot sig själv och... / Roland Eksmyr
Slutreplik:
Sex mer brännande än tobak 2762
Det är mycket glädjande att Eksmyr nu också betonar männens utvecklingspotential. Beatrice Ware, en välkänd HIV-aktivist från Uganda, smittad inom äktenskapet, säger: »ABC stigmatises HIV positive women... / Catarina Canivet
När skall navelbråck remitteras till specialist? 2763
ABC-artiklarna i Läkartidningen har sannolikt stor genomslagskraft när exempelvis allmänläkarna väljer ut vilka patienter som kommer att remitteras vidare till specialist. Det är därför särskilt viktigt att budskapen som presenteras är korrekta...
Replik:
Asymtomatiska behöver inte opereras 2763
Vi tackar för Erik Svartholms kommentarer kring vår artikel om bukväggsbråck, och det är roligt att artikeln blivit så noggrant genomläst. Nedan presenteras bakgrunden till påståendena avseende navelbråck... / Martin Almqvist
Ska vi ladda dosetten med anticirrospiller? 2763
I Läkartidningen 20/2006 (sidorna 1594-7) kunde man läsa att en viss celltyp i levern nu är identifierad som ansvarig för utvecklingen av levercirros. En viktig orsak till detta tillstånd är den explosionsartade epidemin av fetma, som först leder till steatos och därefter vidare... / Peter Benno
»Värmeslag« kan vara mitokondriesjukdom 2764
Med stort intresse läste jag Schötts och medarbetares artikel om ansträngningsutlöst värmeslag (Läkartidningen 26– 27/2006, sidorna 2050-3). Det aktuella fallet har slående likheter med pediatrikens Reye-syndrom och ännu mer med de mitokondriella... / Antal Németh
Landsomfattande analys av rekryteringsläget för alla specialiteter behövs 2764
Varför har vi läkarbrist på så många håll i Sverige, särskilt i län utan universitet? Tydligen är vi sämre än många europiska länder beträffande tillgänglighet och köer! Jag antar att Socialstyrelsen följer upp läkarnas val av specialitet med koppling till födelseår och att man... / Lars Hetta
Abortextremist i läkarförpackning! 2764
Tomas Seidal, överläkare, docent och verksamhetschef på Länssjukhuset i Halmstad, har nu i flera nummer av Läkartidningen delgivit oss sin syn på abort. Han är tydligen inte lika ivrig att skylta med titeln ordförande i föreningen »JA till livet« i Läkartidningen, som nämnda... / Martin Sandelin

KULTUR

Läkaren en återkommande gestalt i Ibsens dramer 2765
Det är i år 100 år sedan dramatikern Henrik Ibsen dog. I Norge har Nasjonalkomiteen for Ibsensatsningen sedan 1997 arbetat med att planera och koordinera markeringen av nationalskaldens död. Högtidlighållandet omfattar mer än 3 000 arrangemang över hela världen [1]...

ENDAST PÅ WEBBEN

Symposium om forskningsfusk
på Läkaresällskapets riksstämma
Under rubriken »Forskningsfusk – skymningslandet mellan påhittade data, selektiva analyser och mänskligt slarv« håller Läkartidningen symposium på Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg. Utifrån konkreta fall belyses gråzonen mellan tillrättalagda resultat och fusk. Förutom problemet hur man avgränsar slarv från fusk, tar vi upp frågan om individens kontra forskarsamhällets ansvar och vems skyldighet det är att utreda och beivra fusk. Du är välkommen att mejla in frågor, tankar eller önskemål om egna förhandsanmälda inlägg.
Läs mer
/ Josef Milerad
Blandad kritik av nya industriavtalet
Nästan hälften av läkarna är negativa till det nya industriavtalet, en fjärdedel är i stort positiva och en fjärdedel tar inte ställning. Det är fördelningen bland dem som svarat i en enkätundersökning beställd av Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting. Men svarsfrekvensen är så låg att det är svårt att dra några slutsatser.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Fd ordförande dömd för skattebrott
Före detta ordföranden i Svensk förening för allmänmedicin förklarades av Blekinge tingsrätt 21 september skyldig till bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll samt skattebrott. Han dömdes till villkorlig dom och dagsböter, 120 dagsböter à 400 kronor, det vill säga totalt 48 000 kronor.
Apatiska barn
Med anledning av den förnyade debatten om apatiska barn publicerar vi här ett urval av artiklar i ämnet som publicerats i Läkartidningen.
Gå vidare