INNEHÅLL NUMMER 41, 2006

LEDARE

Hur män granskar kvinnors forskning
Kvinnornas andel av den medicinska forskarkåren är stor vid basen men sjunker snabbt högre upp i hierarkin. Över hälften av dagens forskarstuderande är kvinnor, men mindre än 20 procent av kvinnliga forskare avancerar till professor... / Josef Milerad
Från ord till handling! 3059
Öppet brev till Göran Hägglund, Sveriges nye socialminister
Bäste Göran, Du har just blivit utnämnd till ett av de viktigaste politiska uppdragen i landet. Att kunna ge alla invånare en högklassig sjukvård är en drivkraft som vi, Sveriges läkare, delar med dig...
/ Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Upptäckt av kromosomrubbningar hos foster – hög tid att ändra strategi 3060
Hittills har den gravida kvinnans ålder använts för att välja ut vilka som ska erbjudas fostervattenprov för upptäckt av kromosomförändringar hos fostret. Kunskapsutvecklingen gör att vi nu i stället kan erbjuda en individuell riskvärdering baserad på ultraljud och biokemi. Antalet invasiva prov kan därigenom minskas kraftigt samtidigt som detektionsfrekvensen av kromosomavvikelser ökar.

AKTUELLT

»Arbetsgivarna har förklarat krig mot hela läkarkåren« 3062
Nya arbetstidslagen
Det kokar i läkarkåren inför årsskiftet. Anpassningarna till de nya arbetstidsreglerna skulle ske lokalt. I stället möts läkarna av schemaläggningspropåer, uppsagda jouravtal och en ovilja att diskutera avstegsavtal...
Sveriges Kommuner och Landsting:
Avstegsavtal inte helt otänkbart 3063
Jan Svensson, en av förhandlarna på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, känner inte igen bilden att läkarna stängts ute från planeringen inför årsskiftet och att inget händer...
Ilska bland läkare i Uppsala och Stockholm 3064
Nya arbetstidslagen
Alla lokala jouravtal har sagts upp av de båda landstingen i Uppsala och Stockholm. Läkarföreningen i Uppland hotar med strejk. På ett Stockholmssjukhus uppmanar facket medlemmarna att inte anmäla sig till jour- och beredskapspass...
Oklart i Västra Götaland 3065
Nya Arbetstidslagen
Regionen verkar toppstyrd av Sveriges Kommuner och Landsting vad gäller beredskapsdelen. Så upplevs läget av läkarföreningarna i Västra Götaland...
Hägglund ny socialminister 3066
– vill lagstifta om vårdgarantin
Värdekonservativ, men inte vårdkonservativ. Nu ska den kristdemokratiske socialministern Göran Hägglund förnya sjukvården. Lagstifta om vårdgarantin, förbättra tillgängligheten och riva upp stopplagen. Och visst kan han tänka sig att »sälja ut« akutsjukhus...
/ Agneta Borgström

NOTISER

Läget låst i Skåne 3065
Nya Arbetstidslagen
I Skåne är läget för närvarande helt låst mellan läkarföreningarna och regionen. Inga förhandlingar pågår...
Fortsatt stort underskott i Lund 3066
102 miljoner kronor i befarat underskott för 2006. Så såg den samlade ekonomin ut för Universitetssjukhuset i Lund när årets åtta månader hade summerats. De negativa tendenserna märktes redan i somras och ett tillfälligt anställningsstopp infördes på sjukhuset för att vända...
Uppsala först med läkemedelslista för barn 3066
Landstinget i Uppsala län är först i Sverige med en lista över läkemedel som rekommenderas för behandling av barn. Syftet är att få till stånd en mer säker och enhetlig läkemedelsförskrivning till barn eftersom flertalet läkemedel som förskrivs inte är utprovade på barn...
Utebliven borgerlig allians skylls på Sjukvårdspartiet 3066
Sjukvårdspartiet får skulden för att det inte blir någon borgerlig allians i Västra Götalandsregionen. Centern och folkpartiet valde att fortsätta samarbetet med socialdemokraterna...

MEDICINSK KOMMENTAR

Äldrevård måste grundas på etik 3068
Den enskilde patientens bästa skall alltid stå i fokus
I detta nummer av Läkartidningen skriver två överläkare vid geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, och en professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet en artikel med rubriken »Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov«...
/ Gunnar Akner

NYA RÖN

Individuell screening ringar in gravida med skadligt alkoholmönster 3070
Inte bara hög alkoholkonsumtion utan också konsumtion av mindre mängder kan vara skadligt för fostret. Detta har uppmärksammats på senare tid, likaså att kvinnor har anammat ett mer manligt alkoholmönster i form av att konsumera stora mängder alkohol vid ett tillfälle. Dagens svenska mödrahälsovårdsscreening identifierar inte denna grupp av gravida, och officiella kampanjer tenderar mest att oroa kvinnor som dricker minimalt. För att verkligen uppnå beteendeförändringar krävs screening på individnivå.
BMJ efterlyser största medicinska bragden 3070
Vilket medicinskt genombrott är det största som gjorts sedan 1840? Den frågan ställer sig tidskriften BMJ och ber läsarna komma med förslag. Väl medveten om svårigheten att jämföra medicinska och vetenskapliga genombrotts grad av »storhet« spekulerar tidskriften över att... / Anders Hansen
Kolhydratfattig eller fettfattig kost vid fetma hos diabetiker? 3071
Övervikt och typ 2-diabetes är ett växande hälsoproblem i västvärlden. Stort intresse har därför riktats mot olika kostbehandlingsprogram. Den gängse metoden sedan länge har varit att i första hand ersätta en del av kostens fett med kolhydrater...
Hög ankel–armkvot markör för hjärt–kärlsjukdom 3071
Lågt ankelartärtryck uppmätt med ultraljudsdetektor har sedan länge betraktats som tecken på ocklusiv artärsjukdom i benen men ökar också risken för generell kardiovaskulär sjukdom...
Begränsad effekt av kalciumtillskott till barn 3072
Tillskott av kalcium till växande barn i syfte att stärka skelettet har begränsad effekt. Det skriver forskare från Australien i en studie som presenteras i tidskriften BMJ. Studien är en metaanalys över 19 olika studier, som totalt omfattar 2859 barn... / Anders Hansen
Laborera lönar sig – exemplet BNP vid akut dyspné 3072
De första studierna av BNP-mätning (brain natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide) vid akut dyspné publicerades 1994, och en metod för akut bruk redovisades 1997. Idén togs upp i en rad studier från 2001 och framåt, bla i multicenterstudien Breathing Not Properly (»BNP«)...
Öronlobsfåra stark markör för kranskärlssjukdom 3073
Öronlobsfåra är höggradigt associerad med kranskärlssjukdom hos både män och kvinnor. Den är en starkare prediktor än ålder, BMI, hår i hörselgångarna och flintskallighet och är dessutom ett tidigt tecken.Varför ignoreras det av de flesta svenska läkare? frågar sig Pontus Götell.
Kraftig underrapportering av kvinnlig könsstympning 3073
Trovärdigheten i de traditionella religiösa termer som används för att beskriva kvinnlig könsstympning har undersökts av ett sudanesisk-svenskt forskarlag. Kvinnor och flickor har dels intervjuats, dels undersökts av läkare. »Sunna« har beskrivits som en huvudsakligen symbolisk procedur eller som borttagande av enbart förhuden. Detta visar sig inte stämma. Hos en stor del av de kvinnor och flickor som uppgett att de hade sunna visade sig klitoris vara skadad. I fortsatta studier om könsstympning är det viktigt att ta reda på vad kvinnan/flickan menar med de ord som används.
Barns risk för posttraumatisk stress kan förutses 3073
Barn som råkar ut för olyckor löper risk att drabbas av posttraumatisk stress. För att underlätta för dessa barn är det viktigt att identifiera dem så tidigt som möjligt... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Allergi och överkänslighet i huden kartlagd i svensk studie 3075
Allergi och annan överkänslighet i huden utgör ett viktigt folkhälsoproblem och studier har visat att framför allt atopiska sjukdomar ökat under de senaste decennierna. Under hösten 2002 och vintern 2003 genomfördes folkhälsoenkäter i tre regioner i Sverige. Eftersom det är första gången som de tre ställda frågorna samordnat använts i Sverige kan grunden läggas för framtida epidemiologisk övervakning av allergi och överkänslighet i huden som är tillgänglig för intervention. WITH ENGLISH SUMMARY

Vårdhygieniska riskfaktorer och användning av antibiotika 3080
Punktprevalensstudie vid särskilda boenden i Västra Götalands län
I samband med Ädelreformen, då kommunerna övertog huvudmannaskapet för äldreboenden inklusive tidigare landstingsdrivna sjukhem, försvann tillgängligheten till sjukhusens vårdhygieniska expertis för dessa vårdinstanser...
WITH ENGLISH SUMMARY

Flyktingars apati och uppgivenhet välkänd och begriplig reaktion 3084
Det omdiskuterade tillståndet apati och uppgivenhet hos flyktingbarn ska förstås som en extrem och psykosomatiskt formad krisreaktion inför upplevelsen av total hopplöshet. Allvarliga reaktioner på total hopplöshet är inget nytt, det är benämningarna som har varierat. Bland Napoleonkrigens soldater, koncentrationslägerfångar, människor i Londons skyddsrum under blitzen och i voodoo-kulturer har det beskrivits reaktioner av uppgivenhet, skräck och panik som ledde till död – utan någon medicinsk förklaring.
Benmärgsceller ger kanske bättre hjärtfunktion efter hjärtinfarkt 3088
Klinisk översikt
För knappt tio år sedan rapporterade Asahara och medarbetare [1] att det finns cirkulerande endoteliala progenitorstamceller (EPC), att dessa aktiveras och söker upp eller sugs upp till ischemiskt myokard och där deltar i nybildning av blodkärl...
Framtidens åldersutveckling ställer geriatrisk etik på prov 3092
Gemensam värdegrund avgörande för möjligheten att lösa etiska dilemman
Antalet äldre personer i samhället ökar, vilket också ökar trycket på sjukvårdens personella och ekonomiska resurser. Eftersom den äldre patienten ofta har flera olika sjukdomar ställs det höga krav på olika typer av specialistvård, och prioriteringsfrågor kan bli svårhanterliga...

PATIENTSÄKERHET

»Omedelbart kejsarsnitt hade kunnatöka barnets möjlighet att överleva« 3096
Minst 30 minuters fördröjning vid klart patologisk CTG-kurva
När ST-läkaren fann att CTG-kurvan var klart patologisk borde hon ha beslutat om ett omedelbart kejsarsnitt. Då hade barnet kunnat förlösas minst 30 minuter tidigare än vad som blev fallet och därmed, trots den prematura förlossningen, ha haft en större möjlighet att överleva...
»Borde i stället ha beslutat om urakut kejsarsnitt« 3097
Vakuumextraktionen kunde befaras bli långvarig
Omständigheterna vid förlossningen var sådana att vakuumextraktionen kunde befaras bli långvarig. Därför borde förlossningsläkaren i stället ha beslutat om urakut kejsarsnitt...
Inte uteslutet att kolektomin kunnat undvikas om medicinen hade satts in itid 3098
Behandlingen dröjde en vecka – ung kvinna utsattes för fara
Gastroenterologens felbedömning utsatte den 19-åriga kvinnan för fara. Det går inte att utesluta att den totala kolektomin hade kunnat undvikas om kortikosteroider satts in vid hennes första besök på lasarettet i stället för först en vecka senare...
Oavsett hur rutinerna ser ut på kliniken:
»Varje remitterande läkare har ett eget ansvar för att provsvar lämnas så snart som möjligt« 3099
Oavsett om en del av dröjsmålet kan förklaras av de då gällande rutinerna för provsvar har varje remitterande läkare ett eget ansvar för att svar lämnas till patienten så snart det är möjligt...

DEBATT OCH BREV

Landstingspolitisk lekstuga i arbetstidsfrågan! 3100
Ännu vet ingen hur EUs arbetstidsdirektiv skall omsättas i svensk sjukvårdsverklighet...
Tvång i öppenvård behövs för en liten grupp patienter till skydd för dem själva och andra 3101
Det finns personer som på grund av bristande sjukdomsinsikt, missbruk eller andra skäl motsätter sig en behandling som är nödvändig för att de skall kunna vistas i samhället utan att utgöra fara för sig själva eller andra...
Finlands sak är vår? 3102
Undervisningsministeriet i Finland skjuter genom nya regelverk det nordiska samarbetet i sank. Den gemensamma arbetsmarknaden för läkare och utbytbarheten av läkarlegitimationer är numera ett minne blott. Omotiverat nedvärderar ministeriet kompetensen hos läkare med svensk eller annan nordisk grundutbildning eller läkarlegitimation...
Läkarna och de apatiska flyktingbarnen – riktlinjer behövs 3104
SVTs program »Uppdrag granskning« har med reportaget »Spelet om de apatiska barnen« (18 september) riktat uppmärksamheten mot de apatiska flyktingbarnen och den utredning som leds av Marie Hessle. För en utanförstående är det svårt att till fullo bilda sig en egen uppfattning...
Replik:
Frågan tas upp vid nästa sammanträde 3104
Läkarförbundet har, genom sitt etik- och ansvarsråd, som en viktig uppgift att skapa och upprätthålla tydliga etiska riktlinjer. Dessa vilar på en humanistisk värdegrund med vetenskap och beprövad erfarenhet som ledstjärna...
Kampen mot HIV/aids:
Kondompropaganda räcker inte – vi måste uppmuntra livsstilsförändringar 3105
Det tråkiga med Sidas inställning är att man så ensidigt för fram kondom som det enda medlet att minska HIV-smitta och att man misstänkliggör alla försök att bredda synsättet till att också påtala vikten av en hälsosam livsstil...
Replik:
Misstänkliggör inte kondomens effektivitet som skydd mot HIV/aids 3106
I diskussionen om hur HIV/aidsepidemin kan bekämpas är vi uppenbarligen överens med Roland Andersson om en hel del – men inte om allt. För den som är intresserad av att läsa mer om Sidas uppfattning kring hur arbetet mot HIV och aids måste bedrivas har Sida ett antal...
MSD sponsrar inte Gynregistret 3108
Det är utmärkt att Läkartidningen (40/ 2006, sidorna 2932-5) tar upp vad redaktionen upplever som problematiskt med de svenska kvalitetsregistren. Tyvärr är beskrivningen av läkemedels-industrins roll och MSDs kontakter med »Gynregistret« inte helt korrekt...
Fler amerikaner utan sjukförsäkring 3108
Från 2000 till 2004 ökade antalet vuxna amerikaner utan sjukförsäkring från 40 miljoner till nära 46 miljoner, trots att ekonomisk tillväxt ägt rum i USA under denna period...

KULTUR

Gåtan om venernas backventil 3109
Det hände i Amen Corner-huset i slutet av Paternoster Row i London. Här hade Royal College of Physicians sitt hus, där William Harvey föreläste i anatomi och hade tillstånd att utföra obduktioner...
Ett spännande liv i kirurgins tjänst 3111
Carl Johan Ekströmer var en av 1800-talets mest framgångsrika svenska läkare. Han började sin bana som militärläkare men slutade som riksdagsman och preses för Vetenskapsakademien...
Tankeväckande om processorienterad verksamhetsstyrning 3112
Recension
Riv stuprören! Från stuprörssamhälle till flödessamhälle. Författare: Kjell-Åke Lantz, Charlotte Wäreborn Schultz.
En trevlig urologilärobok 3112
Recension
Urologi. Författare: Jan-Erik Damber, Ralph Peeker.
Mångsidig och neutral översikt i frågan om dödshjälp 3113
Att få hjälp att dö – synsätt, erfarenheter, kritiska frågor. Författare: Claes-Göran Westrin, Tore Nilstun.

ENDAST PÅ WEBBEN

Etiska dilemman inom geriatrik och äldrevård
I takt med att antalet multisjuka äldre blir allt större ökar trycket på sjukvårdens personella och ekonomiska resurser. För att hantera etiska dilemman inom geriatriken är det viktigt med en gemensam värdegrund med en väl förankrad människosyn, menar artikelförfattarna. Bilden föreställer dalmålningen »Ålderstrappan« av Winter Carl Hansson.