INNEHÅLL NUMMER 42, 2006

LEDARE

Mobiltelefoner på sjukhus, mer nytta än risk 3140
När den engelska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket (MHRA) föreslår färre restriktioner för användning av mobiltelefoner på brittiska sjukhus är det en sociolog och en psykolog som får kommentera detta i BMJ (2006;333:767-8)... / Josef Milerad
Reformera äldrevården! 3143
När Ädel- och psykiatrireformerna genomfördes 1992–94 var ett av huvudmotiven att samla sociala och medicinska insatser under en och samma huvudman. Reformen präglades också av målet att ersätta institutionsboendet med hemtjänst och sjuksköterskeledd vård i särskilda...
Viktiga WMA-uttalanden om kampen mot HIV/aids 3143
World Medical Association, WMA, hade i helgen sin årliga generalförsamling i Pilanesberg, Sydafrika. Ett ämne som diskuterades var de problem som läkare ställs inför vid behandling av HIV/aids i Afrika... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Landstingsförbundet tolkar lagen – verksamhetscheferna straffas 3145
Sveriges Kommuner och Landsting informerar nu om möjligheterna till avstegsavtal från den svenska Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv, men sprider samtidigt en felaktig tolkning av Arbetstidslagen. De som kan komma att straffas när Arbetsmiljöverket kopplas in blir inte sjukvårdsledningarna utan i stället verksamhetscheferna. Det skriver Christina Spjut i ett debattinlägg.
Om att avbryta livet i dess början och dess slut 3146
Det personliga ansvaret för att avbryta havandeskap är idag ringa – det har genom lag lastats över på samhället. Rätten att på ett värdigt sätt få avsluta livet har ännu inget lagligt stöd. Detta borde ge anledning till reflektioner...

AKTUELLT

Allt mindre målsökare i kampen mot tumörceller 3148
Nya läkemedel
Radioaktiva partiklar som kopplas till biologiska bärare, vektorer som specifikt söker sig till tumörceller, är ett exempel på framstegen inom forskningen kring målsökande läkemedel. Men i flera avseenden befinner sig området fortfarande i sin linda...
Små bioteknikföretag bakom nya idéer för målsökande läkemedel 3151
Nya läkemedel
Cellgifter gömda i en »konservburk« av proteiner, som bärs fram i kroppen av målsökande antikroppar. Det är ett exempel på innovationer inom området målsökande läkemedel som små och medelstora bioteknikföretag svarar för...
Läkarförbundet ber Arbetsmiljöverket tolka lagen 3152
Nya arbetstidslagen
Kan arbetsgivaren med framgång hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan? Eller krävs kollektivavtal om avvikelse? Det vill Läkarförbundet att Arbetsmiljöverket svarar på...
/ Elisabet Ohlin
Brott mot arbetstidsreglerna kan ge fängelse 3152
Nya arbetstidslagen
Verksamhetschefer riskerar straffansvar om regeln om dygnsvila tillämpas i strid mot Arbetstidslagen...
/ Elisabet Ohlin
Risk för nedlagda jourlinjer i glesbygd 3153
Nya arbetstidslagen
I norra Sverige drabbas sjukvården extra hårt av de nya arbetstidsreglerna. I Norrbottens läns landsting har politiker aviserat att de kan tvingas dra ned på små jourlinjer på mindre sjukhus och glesbygdsjourlinjer. Från Västerbotten kommer samma signaler...
/ Agneta Borgström
Namninsamling mot arbetstidsregler på Karolinska Universitetssjukhuset 3154
Nya arbetstidslagen
De flesta läkare hade redan undertecknat uppropet, andra passade på att göra det under lunchen. På fredagen stod Maria Kvist, fackligt ombud för läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset, i personalmatsalen med det upprop som i veckan gått ut till alla medlemmar i...
/ Agneta Borgström
Läkare och forskare löper ökad risk att dödas 3155
Dödssiffror från Irak gravt underdrivna
De siffror över antalet döda irakier som presenterats i medier är gravt underdrivna, enligt en artikel i Lancet som jämför mortalitetssiffror före och efter den amerikanska invasionen. En ökad risk att dödas förefaller läkare, forskare och akademiker att löpa, enligt en artikel i Science...
/ Anders Hansen

NOTISER

Barnläkare blir politiskt sakkunnig 3155
Barnläkaren Anders W Jonsson (c), till nyligen verksamhetschef vid Gävle sjukhus, är nybliven politisk sakkunnig för centerpartiet i statsrådsberedningen. Där blir han en av sex samordnare för centerpartiet...
Utländsk utbildning fortfarande vanligast 3155
Bland de nya läkarlegitimationer som Socialstyrelsen utfärdade under 2005 gick över hälften till läkare med utländsk utbildning, de flesta från ett EU/EES-land. Läkare med svensk utbildning utgjorde 43 procent...
Professor ny VD för IPULS 3155
Kristian Borg, professor i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet, är sedan den 2 oktober ny VD för IPULS, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Han efterträder Magnus Sederholm...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya avbildningstekniker, nya krav 3156
Preciserad frågeställning och subspecialistkompetens krävs för bra resultat
I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en beskrivning av ett fall där en undersökning med positronemissionstomografi (PET) gav ett flertal både förväntade och överraskande diagnoser, vilket krävde stor eftertanke och fortsatt utredning...

NYA RÖN

Prövningar av biologiskt aktiva läkemedel kräver speciell försiktighet 3158
Försök med särskilt aktiva biologiska läkemedel bör göras direkt på patienter, inte på friska frivilliga försökspersoner, och doserna bör beräknas på annan grund än för sedvanliga läkemedel. Det föreslår brittiska hälsovårdsdepartementets expertgrupp, som kommer till en helt annan slutsats än brittiska läkemedelsverkets utredning av tillfället då sex frivilliga drabbades av svåra skador i samband med prövning av ett försöksläkemedel.
BNP som markör för hjärtsvikt hos barn 3158
Peptiden NT-proBNP (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) är en välkänd markör för hjärtsvikt. Men halterna av peptiden är också ökade hos patienter med sepsis... / Anders Hansen
Mest antaganden om kostnad och nytta med ASA och statiner 3159
Författarna till den aktuella studien inleder med att konstatera att både acetylsalicylsyra (ASA) och statiner har visat sig effektiva för primär prevention av koronar hjärtsjukdom...
Annan mekanism bakom analcancer hos HIV-positiva 3159
Infektion med humant papillomvirus (HPV) anses vara nödvändig, men inte tillräcklig, för utveckling av anal skivepiteldysplasi. Hos majoriteten av immunkompetenta indivier är infektionen övergående, men om HPV-DNA integreras kan en process med gradvis transformation till invasiv...
Stora risker för fostret vid överburenhet 3159
Det finns ett flertal studier som visar att den perinatala morbiditeten och mortaliteten ökar vid överburenhet (graviditetslängd ≥42 + 0). I en Cochrane-översikt från 2004 drar man slutsatsen att igångsättning av förlossningen vid 41 graviditetsveckor reducerar den...
Patientutbildning kostnadseffektiv vid irriterade tarmens syndrom –men räcker det? 3160
Irriterade tarmens syndrom (irritable bowel syndrome, IBS) har en prevalens på upp till 15 procent. 25 procent av de drabbade söker läkare, främst i primärvården, men genererar ändå upp till 40 procent av konsultationerna hos gastroenterologspecialister...
Kombinationsbehandling bäst vid panikångest 3160
Panikångest beräknas drabba upp till 5 procent av befolkningen någon gång i livet. Tillståndet, som kan vara oerhört handikappande och sänka livskvaliteten avsevärt, diagnostiseras många gånger inte ordentligt... / Anders Hansen
Filaggrin förklarar kopplingen mellan atopiskt eksem och iktyos 3161
Det överraskande fyndet i profilaggringenen av två i befolkningen vanliga inaktiverande mutationer som i heterozygot form accentuerar den hudtorrhet som är karakteristisk för atopiskt eksem och i homozygot form orsakar iktyos med grova fjäll och uttalad hudtorrhet ställer många begrepp på huvudet. Ärftlighetsgången vid iktyos blir plötsligt autosomalt recessiv eller pseudodominant, och böjveckseksemets etiologi belyses på ett nytt sätt.
Spironolakton ökar risken för mag–tarmblödning och magsår 3161
Enstaka fallrapporter har indikerat att patienter som behandlas med spironolakton drabbas av fler magsår och blödningar i övre gastrointestinalområdet än de som inte behandlas med spironolakton...

KLINIK OCH VETENSKAP

Tvångsvård av barn och ungdomar saknar enhetlig, nationell praxis 3162
Enkätstudie visar på stora regionala variationer
En grundläggande etisk princip i sjukvården är att vården utgår från patientens egen önskan om vård. Det finns vissa undantag från denna grundprincip, vanligast i samband med psykisk sjukdom...
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av patienter med hud- och mjukdelsinfektioner 3165
Resultat av STRAMAs diagnos- och receptundersökning bland allmänläkare
Stor förbrukning av antibiotika har ansetts vara en bidragande orsak till den ökade bakterieresistensen. Hudinfektioner, som är den näst vanligaste infektionen hos barn, står för 10 procent av antibiotikaförskrivningen. Men det finns få studier av frekvensen hudinfektioner och deras behandling i primärvård. Här beskrivs hur patienter med hud- och mjukdelsinfektioner handläggs hos allmänläkare i Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

PET/DT kan ge klinikern extra bekymmer 3168
Fallbeskrivning visar dilemmat att värdera en mängd bifynd
En 76-årig ensamstående man sökte vintern 2004 efter två månaders anamnes på heshet och besvär från höger öra. Han hade aldrig tidigare vårdats på sjukhus, hade inga kända kroniska sjukdomar och behandlades inte med några läkemedel...

TEMA PSYKOTERAPI

Mångfald viktig inom psykoterapin 3171
Tema psykoterapi
Idag används psykoterapeutisk behandling primärt eller som komplement för att komma tillrätta med problem av såväl psykisk som somatisk karaktär. För att kunna hjälpa så många människor som möjligt är det viktigt att sjukvården kan erbjuda olika behandlingsmetoder som matchar olika människors behov.
Alla vägar bär till Rom 3173
– nåja, i alla fall flera!
Psykoterapeutisk behandling är en självklar del av den psykiatriska behandlingsarsenalen idag. Men det faktum att man kan nå stora synergieffekter i behandlingen även av somatisk sjukdom genom att kombinera somatiska och psykologiska behandlingsmetoder har på senare år allt mer...
Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress 3174
Flera stresshanteringsmetoder med ursprung i gamla meditationstekniker har börjat prövas med vetenskapliga metoder. Det finns en hel del belägg för att mindfulnessmetoden har positiva effekter, både psykologiska och kroppsliga... WITH ENGLISH SUMMARY

Motiverande samtal – bättre än råd 3178
Det finns stöd för att motiverande samtal lönar sig bättre än traditionell rådgivning. Detta ger utrymme för stora förbättringar inom sjukvården... WITH ENGLISH SUMMARY

Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering 3182
Ökade resurser till kognitiv beteendeterapi i multiprofessionell smärtrehabilitering bör ge stora vinster för de smärtsjuka, primärvården och samhället... WITH ENGLISH SUMMARY

Lovande terapi vid borderlinestörning 3188
Omkring 10 procent av patienter med borderline-personlighetsstörning avlider till följd av självmord. Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som har visats vara en lovande behandlingsform för denna patientgrupp... WITH ENGLISH SUMMARY

Evidensläget: psykoterapi har effekt, men flera frågor är obesvarade 3191
Det finns evidens för att psykoterapi är effektivt och att psykoterapeuten spelar stor roll för utfallet. Men vi vet inte så mycket om vilken terapiform som är bäst för en given patient eller vilka egenskaper hos terapeuten som är till fördel eller nackdel... WITH ENGLISH SUMMARY

Terapeutisk färdighet viktig i primärvården 3194
Jagstärkande eller kognitiv terapi – valet av metod är inte det mest betydelsefulla. Det viktiga är att personal i primärvården intresserar sig för och får någon form av utbildning i psykoterapi... WITH ENGLISH SUMMARY

Alla nöjda med psykolog på vårdcentral 3198
Psykologer i primärvården har visat sig vara en god idé. I Göteborg har samverkan mellan läkare och psykologer utvecklats sedan 1994 och alla parter lovordar det... / Elisabet Ohlin
»Teamarbete i sin prydno« 3200
Charlotte Barouma, privat husläkare i Göteborg, är en av dem som har längre erfarenhet av att samarbeta med psykolog... / Elisabet Ohlin
Interpersonell psykoterapi ovanligt i sverige 3202
Köksbordsterapin har den kallats, den interpersonella psykoterapin, IPT. Den bygger på psykologiskt sunt förnuft och har fokus på nära relationer. IPT har visat god effekt vid depression och är etablerad i många länder, men Sverige ligger långt efter. En företrädare är psykiatern och docenten Roland Berg... / Agneta Borgström

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Absorberas antibiotika sämre vid diarré? 3207
Magbekymmer, såsom diarré, är en relativt vanlig biverkan av antibiotika...
Systemeffekter av nasala kortikosteroider? 3208
Vilken nasal kortikosteroid ska väljas för att minimera risken för systemiska biverkningar vid rinit hos barn som behandlas med budesonidinhalation mot astma? Kortikosteroider för inhalation och nasalt intag har visat sig vara effektiva vid behandling av astma och allergisk rinit...

PATIENTSÄKERHET

Datortomografi hade avslöjat att »migrän« var cysta i hjärnan 3210
Mot bakgrund av den 23-årige mannens anamnes och eftersom hans tillstånd inte var typiskt för migrän kunde en intrakraniell process inte uteslutas. Familjeläkaren borde därför ha beslutat om datortomografiundersökning. Mannen hade inte migrän som läkaren bedömde utan en cysta i hjärnan...
Rektalcancerdiagnos fördröjdes åtta månader 3210
En äldre patient som har haft återkommande tarmblödningar bör genomgå en sedvanlig utredning av tarmen för att utesluta eller bekräfta misstanke om tumör. En sådan utredning bör innefatta rektoskopi och vidare koloskopi alternativt röntgen av tjocktarmen...
»Inget angav att patienter kunde skickas hem utan läkarundersökning« 3211
Läkaren ansvarig sedan han hade rådfrågats av sjuksköterskan
Läkaren skulle själv ha undersökt patienten innan denne skickades hem...

DEBATT OCH BREV

Dags att vi får möjlighet till tvångsbehandling i psykiatrisk öppenvård 3216
Cullberg och Forsén förefaller ha en mycket romantisk bild av vad det innebär att leva i en psykotisk värld. Att återfall i psykossjukdom skulle vara ett bra sätt att öka behandlingsmotivationen är inte etiskt försvarbart, skriver Lars Jacobsson i detta svar på ett tidigare debattinlägg...
Replik:
Ökat tvång eller bättre organisation? 3217
Problemet med lagförslaget om tvång i öppenvården är att det täcker över bristen på långsiktighet från psykiatrin. När patienter med fortsatt stödbehov skrivs ut överlämnar psykiatrin dem till socialtjänsten; därefter är man alltför ofta svåråtkomlig för uppföljning, ny...
Kära kolleger, vi har missat något! 3218
Allmänläkares yrkesskicklighet visar sig i förmågan att se människan. Snart kommer läkare att bättre kunna urskilja det fåtal patienter som verkligen behöver de mediciner och tjänster som de nu välsignas med...
Modernisera KBT-begreppet i Sverige! 3220
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i Sverige fått en snäv innebörd som avviker från den som används internationellt. Vår teoretiska referensram för KBT är i ett akut behov av modernisering. KBT bör i Sverige utgöra ett samlingsbegrepp innefattande samtliga kognitivt beteendeinriktade terapier...
Slutkommentar:
Fri abort är en nödvändighet 3222
Jag är uppriktigt ledsen att jag inte var mer saklig i mitt lite raljanta inlägg i abortfrågan i Läkartidningen 38/2006 (sidan 2764). Detta fick uppenbarligen till följd att flera kolleger, många engagerade i föreningen »Kristna läkare och medicinare« (KLM), tyckte att jag...
Homocystein – fortfarande uppe i tionde ronden innan gonggongen går? 3222
Bo Norberg menar i Läkartidningen 23/ 2006 (sidan 2576), och med förtydligande i 40/2006(sidan 3019), att resultaten från några interventionsstudier med B-vitaminer avseende effekter på hjärt– kärlsjukdom kommer att förändra rådande behandlingsparadigm...

KULTUR

Mejl från dr Sami Salman, Bagdad i augusti 2006 3223
»Om det finns en nivå värre än miserabelt så gäller det vårt liv«, skriver en irakisk reumatolog i ett mejl till några kolleger i världen utanför. Han skildrar en läkares vardag i det krigshärjade och resursbegränsade Bagdad, där de flesta läkare stängt sina privatmottagningar av rädsla för att dödas eller bli bortförda, där sjukhusen ofta blir genomsökta av militärer som drar ut sårade från sina sjukhussängar och för dem till avrättning, och där bristen på läkemedel och medicinska resurser gör att behandling av kroniska sjukdomar anses som en lyx. Mejlet vidarebefordras till Läkartidningens läsare.
Vaccination mot självförhärligande 3225
Recension
Bad medicine. Doctors doing harm since Hippocrates. Författare: David Wootton.

FÖRBUNDSNYTT

Deltagare till pilotgrupp sökes 3214
Ladda ner pdf för att läsa information från Sveriges läkarförbund.

ENDAST PÅ WEBBEN

Nya avbildningstekniker kan ge extra bekymmer
Fantastiska utvecklingsmöjligheter skymtar med dagens alltmer förfinade avbildningstekniker – inte bara för att ställa sjukdomsdiagnos, utan också för att på molekylär basis förstå en sjukdoms uppkomstmekanismer. Kruxet är dock att de moderna teknikerna kan ge »för mycket« information, dvs bifynd som kan leda till svåra etiska överväganden. Detta ställer krav på dels remitterande läkares förmåga att precisera frågeställningen, dels subspecialisters kompetens att nyttja metoderna optimalt.
Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer 00
Vaccinprogram bör införas i grundskolan med sikte på att utrota HPV16/18
Förhandspublicering
De nyligen godkända vaccinerna mot humant papillomvirus (HPV) är ett genombrott för effektiv prevention av cervixcancer. Allmän vaccination bör införas i grundskolan (troligen vid 11–15 års ålder) samtidigt som ett vaccinationsregister skapas som möjliggör jämförelser med den gynekologiska cellprovtagningens register. Målet är att på sikt utrota de främsta onkogena HPV-typerna. Detta är några av slutsatserna från en konsensuskonferens som anordnats av Smittskyddsinstitutet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi.
WITH ENGLISH SUMMARY