INNEHÅLL NUMMER 43, 2006

LEDARE

Faror med »naturens egna« medel 3256
Läkemedelsverkets varning för överkänslighetsreaktioner av Echinacea (18 oktober 2006) fick stor uppmärksamhet i medierna. En bidragande faktor kan ha varit att varningen går emot etablerade åsikter om naturläkemedel; allmänheten anser att dessa produkter är ofarliga, medan... / Josef Milerad
Ny chans för mångfald! 3259
I årets budgetproposition tar regeringen ytterligare steg för att stimulera en ökad mångfald av vårdgivare inom svensk sjukvård. Bland annat avsätts resurser för att personal som vill ta över landstingsdriven verksamhet kan ges tid att förbereda övertagandet, s k... / Eva Nilsson Bågenholm
Bra IT-utredning, men med vissa brister 3259
Patientdatautredningen lade den gångna veckan fram sitt huvudbetänkande med förslag rörande användning av IT i sjukvården. Bland annat föreslås att sjukvårdshuvudmännen och privata vårdgivare på frivillig väg ska få bygga upp datoriserade, sammanhållna patientjournaler för varje...

LT DEBATT

Sverige behöver ny instans som utreder forskningsfusk 3261
För att komma till rätta med den nuvarande bristfälliga svenska hanteringen av påstått forskningsfusk bör en fristående instans eller utredningsgrupp inrättas, föreslår Mats Ulfendahl och Bo Rydqvist i ett debattinlägg.

AKTUELLT

Svenska läkare lär sig traumakirurgi i Sydafrika 3264
Sydafrika
Sydafrika hör till världens mest våldsamma länder. Ett tragiskt faktum, men positivt för landets traumakirurgi som håller hög internationell klass. Därför skickar Danderyds sjukhus regelbundet ST-kirurger till Tygerberg Hospital i Kapstaden som en del av deras randning. LT har träffat en av dem på plats...
/ Björn Ramel
Läkarförbundets ordförande befarar medlemsavhopp 3266
Budgeten
Den nya budgetpropositionen innehåller flera satsningar inom sjukvården, men Läkarförbundet ser också flera problem. Bland annat saknas en satsning på allmänläkarna, och förbundets orförande befarar att medlemmar hoppar av på grund av att a-kasseavgiften mer än trefaldigas samtidigt som avdragsrätten för avgifter till fack och a-kassa försvinner.
/ Elisabet Ohlin
Färre inspektioner när Arbetsmiljöverket bantas med en tredjedel 3266
Arbetsmiljöverket bantas med 30 procent. Motivet är att minska byråkratin... / Elisabet Ohlin
Läkarförbundet:
Många bra satsningar men allmänläkarna saknas 3267
Läkarförbundet är positivt till många av de planerade förändringarna i sjukvården men saknar en satsning på allmänläkare. Och sjukintyg från första dagen kan »skapa kaos«... / Elisabet Ohlin
Utbildning för företagsläkare hotad 3268
Budgeten
Arbetslivsinstitutet stoppade genast företagsläkarkursen som startade i september, eftersom regeringen vill lägga ned institutet...
/ Elisabet Ohlin
Varför ska du åka till Kina? 3268
Några frågor till ... ... Eva Nilsson Bågenholm, som i egenskap av ordförande i den etiska kommittén i World Medical Association, WMA, blivit inbjuden till Peking... / Agneta Borgström
Lancet rankar WHO-kandidater 3269
Tidskriften the Lancet har rangordnat lämpliga kandidater till jobbet som högste chef för världshälsoorganisationen WHO... / Anders Hansen

NOTISER

Uppsalas primärvårdschef sägs upp 3268
Med omedelbar verkan sägs Kerstin Söderlund upp från sitt uppdrag som primärvårdsdirektör i Landstinget i Uppsala län. Skälet: landstingsdirektören är missnöjd med hennes sätt att leda primärvården...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya medel mot ateroskleros testas 3270
Oroande fynd med ACAT-hämmare, som tycks ha proaterogena effekter
Behandling med statiner vid hyperkolesterolemi och vid aterosklerotisk kärlsjukdom har inneburit en dramatiskt ökad potential att behandla och förebygga kärlsjukdom. Trots detta är ateroskleros den vanligaste dödsorsaken och en dominerande orsak till sjukdom...
LDL-sänkning – nivå och tid 3272
Kanske två lika viktiga parametrar för skydd mot åderförkalkning
När undertecknad kom till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som nyexaminerad läkare för precis 30 år sedan var »lipidsänkning efter hjärtinfarkt« en förbjuden formulering. Det ansågs »farligt« att sänka blodfetterna efter hjärtinfarkt...

NYA RÖN

SSRI-exponering ökar risken för underburenhet och andningsstörning 3274
Barn vars mödrar behandlats med SSRI föddes oftare för tidigt och hade mer allvarliga andningsstörningar än jämförda grupper, visar en kanadensisk studie, som kommenteras av Ulf Högberg. I uppföljningar av dessa barn kan det vara svårt att skilja ut vad som beror på exponeringen och vad som är påverkan av moderns depression. Tongivande svenska psykiatrer har i ett tidigare nummer av Läkartidningen framhållit vikten av att SSRI bör behållas för gravida som riskerar allvarlig eller återkommande depression, eftersom depression under graviditet också är en riskfaktor för fostrets utveckling.
Stamceller hjälper sviktande hjärta 3274
Stamceller från den egna benmärgen kan hjälpa patienter med påverkad vänsterkammarfunktion efter hjärtinfarkt att återfå sin normala pumpförmåga. Det visar en multicenterstudie från Tyskland som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine... / Anders Hansen
Hellre laparoskopisk än öppen operation vid pylorusstenos 3275
Infantil hypertrofisk pylorusstenos, som drabbar ca 3/1000 födda, är en vanlig och viktig differentialdiagnos hos spädbarn med kräkningar. Stora kaskadliknande kräkningar efter måltid, karakteristiskt elektrolytmönster med hypokloremisk alkalos på grund av förlust av saltsyra...
Kontroversiellt om hallucinogener mot klusterhuvudvärk 3275
Hallucinogena substanser som LSD (lysergic acid diethylamide) och psilocybin, som är den aktiva substansen i sk magiska svampar, kan ha gynnsam effekt mot klusterhuvudvärk. De kontroversiella rönen presenteras i tidskriften Neurology och kommenteras även av tidskriften Nature... / Anders Hansen
Oväntat samband mellan stor försäljning av antibiotika och låga ohälsotal 3275
Vi fann att kommuner med höga ohälsotal också har stor läkemedelsvolym. Detta gällde för de flesta läkemedelsgrupper utom för antibiotika. I kommuner med mycket antibiotika räknat i definierade dygnsdoser/invånare sågs i stället låga ohälsotal...
GI-begreppet bör tas på allvar vid kostomläggning 3276
Uppståndelsen kring glykemiskt index (GI) har dessvärre inte stått i paritet med seriös klinisk forskning kring fenomenet, som från början enbart var ett sätt att bedöma kolhydratrika livsmedels lämplighet för diabetiker...
Aidsepidemin växer snabbare än insatserna 3276
De globala insatserna för att begränsa spridningen av HIV har ökat under senare år, men aidsepidemin växer betydligt snabbare än insatserna. Det är det huvudsakliga budskapet från aidskonferensen i Toronto, som lockade drygt 26000 besökare... / Anders Hansen
Epilepsi negligerat i fattiga länder 3276
Epilepsi är en både negligerad och missförstådd sjukdom i stora delar av världen. Det fastslår Lancet Neurology. Globalt beräknas 50 miljoner människor leva med sjukdomen... / Anders Hansen
Endoskopisk kirurgi vid karpaltunnelsyndrom ger mindre ont men inte kortare sjukskrivning 3277
Endoskopisk kirurgi vid karpaltunnelsyndrom är tekniskt svårare än öppen kirurgi. Den kräver specialutrustning och speciellt tränad personal, och sjukskrivningstiden minskar inte. Vinsten är att patienten får mindre ont.
Humant herpesvirus 8 kan spridas vid blodtransfusion 3277
Humant herpesvirus 8 (HHV 8) kan spridas vid blodtransfusioner. Det tyder en studie som presenteras i New England of Medicine på. Det har tidigare varit omdiskuterat huruvida viruset kan spridas vid just blodtransfusioner, men nu tycks belägg finnas för att så är fallet... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Sänkning av LDL-kolesterol förebygger hjärt–kärlsjukdom 3278
»Normalvärdena« är för höga – behandlingstiden en avgörande faktor
Effekten av LDL-kolesterolsänkande behandling för att minska risken för åderförkalkningsrelaterade komplikationer som hjärt–kärlsjukdom har diskuterats sedan LDL-sänkande terapi blev tillgänglig. Diskussion förs om lämpligt målvärde för LDL-kolesterol...
WITH ENGLISH SUMMARY

Kan högre HDL-kolesterol förebygga hjärtsjukdom ännu bättre? 3283
Kombinationen av statiner–nikotinsyra höjer HDL och sänker LDL
Vid kardiovaskulära sjukdomar på aterosklerotisk bas finns multipla såväl genetiska som miljömässiga riskfaktorer. Stort intresse fokuseras för närvarande på lipidernas patogenetiska roll, kanske framför allt när det gäller prevention av aterosklerotiska...
Utlåtanden från Vetenskapsrådet inte tillräckligt bra som norm 3288
Utredning av misstänkt forskningsfusk
Vetenskapsrådets tre första utlåtanden om misstänkt forskningsfusk brister i tydlighet, och det hade varit värdefullt om rådet tagit ställning mer definitivt på vissa punkter. Det sätt på vilket dessa tre fall handlagts förstärker ytterligare behovet av att ett särskilt nationellt organ med ansvar för att utreda misstänkt forskningsfusk inrättas i Sverige.
Sammanfattning av Vetenskapsrådets yttrande om misstänkt forskningsfusk 3291a
Tre fall under våren 2006
En granskning av tre utlåtanden från Vetenskapsrådet under våren 2006 har lett till flera frågor som förtjänar att diskuteras. I samtliga fall uppdrog Vetenskapsrådet åt en expertgrupp att avge utlåtande; gruppen bestod av regeringsrådet Kjerstin Nordborg, ordförande, docent...

DEBATT OCH BREV

Landstingen och kommunerna blåser till strid mot EU-direktivet! 3294
Landstingen och kommunerna vill förändra tillämpningen av Arbetstidslagen i ensidigt arbetsgivarvänlig riktning och samtidigt slopa läkarnas jourersättning. Sveriges läkare har redan uttalat att de är beredda att strejka mot försämrade arbetsvillkor...
Skilj på drift och finansiering! 3297
Det är inte polarisering mellan privat och offentligt driven vård som svensk sjukvård behöver. Vi behöver mer av pluralism när det gäller driftsformerna, och öppenhet i fråga om vad vi kan lära av varandra...
Slutreplik:
Vi är faktiskt inte så oense 3297
Staffan Olsson oroar sig över att debatten leder till en olycklig polarisering mellan privat och offentligt driven sjukvård. Jag tycker snarare att vi närmat oss varandra...
Patientens rättssäkerhet underordnas psykiatrins resurser och inriktning 3298
Skiljelinjen i debatten om tvång i öppenvården går mellan dem som kräver att grundorsaken till nuvarande missförhållanden – bristerna inom psykiatrin och kommunerna – åtgärdas, och dem som mer pragmatiskt vill åtgärda patientens problematiska situation som symtomatiskt resultat av dessa brister...
Livet har sin betydelse vid psykisk sjukdom 3300
Vad tror man på Försäkringskassan att psykisk sjukdom kommer av – om inte av livet? Det tycks ha infunnit sig något slags kultur bland våra tjänstemän som är minst sagt skrämmande...
Inget axiom att allt blir bättre bara för att det centraliseras 3303
Min gamle professor Stig Bengmark har fått träsmak av mångtimmeslång väntan på ett sydligt svenskt sjukhus, sannolikt Helsingborgs lasarett, och skriver uppfordrande i LT om akutintagseländet och dess möjliga lösning [1]...
Läkare i Svenska Akademien 3303
Det var en trevlig artikel, som Sven Nilsson skrev i Läkartidningen 37/2006 (sidan 2678) om »Ädle Anderson«, den nu helt bortglömde skalden, professorn i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och ledamoten av Svenska Akademien Anders Anderson...
Fallbeskrivning av tsunamipatient – en komplettering 3305
I fallbeskrivningen »Vårdrelaterade infektioner med multiresistenta bakterier – inte bara stafylokocker« av Johan Petersson, Christian G Giske, Ewa Aufwerber och Hans Jörbeck (Läkartidningen 35/2006, sidorna 2478-81) refereras två tsunamifall...
Är detta lämplig reklam? 3305
Vid en del hållplatser för lokalbussarna i Umeå finns följande reklam: »Wow, vad spännande! Jag har aldrig kysst någon med körtelfeber förut. ALVEDON En värktablett att lita på« Många tonåringar ser säkert denna reklam. Det låter så enkelt...

KULTUR

Dr C dog i Auschwitz 3307
När nazisterna kom till makten år 1933 hade Tyskland ca 50000 läkare, av vilka 9000 var av judisk börd. Fram till 1938 hade ca 6000 judiska läkare lyckats lämna landet. Därefter blev det allt svårare att fly, allt mer oöverstigligt att finna ett land som ville ta emot dem...
Om vetenskapens roll för vilseledande dogmer 3310
Recension
Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur. 511 sidor. Författare: Steven Pinker. Förlag: Natur och Kultur; 2006. ISBN91-27-10875-9. Recensent: Bengt Lagerkvist, docent, Rett Center, Östersund...
Utmärkt lärobok i psykosomatik 3310
Recension
Barn och psykosomatik i teori och klinik. 320 sidor. Författare: Gösta Alfvén. Förlag: Norstedts Akademiska förlag; 2006. ISBN91-7227-464-6. Recensent: Margareta Blennow, överläkare, Barnhälsovårdsenheten, Södersjukhuset, Stockholm...
Hämnd föder hämnd i ny läkarförfattad deckare 3311
Recension
Svart cirkel. 336 sidor. Författare: Jonas Moström. Förlag: Natur och Kultur; 2006. ISBN 91-27-11316-7. Recensent: Lars Erik Böttiger, professor, Saltsjö-Boo...

RÄTTELSE

Felaktig figur
En figur och dess figurtext i artikeln "Vad MONICA har lärt oss", Läkartidningen nr 40/2006, sid 3006, blev fel.

ENDAST PÅ WEBBEN

Normalvärdet för LDL-kolesterol för högt
Att farmakologisk sänkning av LDL-kolesterol förebygger hjärt–kärlsjukdom är klarlagt. Frågan är bara vilken nivå som är den optimala. Kanske är den lägre än vad man hittills trott; det tycks nämligen som om dagens normalvärden för LDL är för högt satta. Och kanske blir effekten av behandlingen bättre ju längre tid den ges. Dessutom kan kanske ett högre HDL-kolesterolvärde förebygga hjärtsjukdom ännu bättre – möjligen kan en kombinationsbehandling sänka LDL och höja HDL. (Värdet av högt HDL och skillnader mellan kvinnor och män vad gäller risken för hjärt–kärlsjukdom vid förhöjt LDL har tidigare beskrivits i Läkartidningen 3/2006.)
Salus styrelse sa nej till utredning -
Salus Ansvar säger nej till en egen granskning av livbolagsaffärerna efter att delägaren Läkarförbundet väckt frågan på styrelsemötet den 25 oktober.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Grupptalan mot Salus har bildats -
I början av oktober bildades föreningen Grupptalan mot Salus Ansvar. Föreningens syfte är att försöka få ekonomisk kompensation till de livsparare som förlorat pengar i Salus Ansvar Liv genom att föra en grupptalan.