INNEHÅLL NUMMER 44, 2006

LEDARE

Lämplighetskontroller för doktorer
Ställningen som Chief Medical Officer (i USA Surgeon General) innebär att man är regeringens specielle medicinske rådgivare och talesman i folkhälsofrågor. I Storbritannien är man även den medicinska professionens främste representant i frågor rörande yrkesskicklighet och etik... / Josef Milerad
Läkares utbildning och forskning 3343
I årets budgetproposition inleds stycket om universitet och högskolor med lovvärda skrivningar om kvalitetsförstärkningar. Regeringen och den ansvarige ministern Lars Leijonborg skriver att kvalitetshöjande åtgärder måste prioriteras före en utbyggnad av den högre utbildningen... / Anders Bengtsson
Bättre förr? 3343
Lars Werkö och Christer Enkvist går på ledarplats i DN i förra veckan till angrepp mot penningsugna läkare som de anser arbetar för lite. Att en pensionerad kollega ser tillbaka på sin verksamma tid med nostalgi må vara hänt, men att en medicinsk rådgivare för Västra... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Arbetstidslagen, jouren och läkares behov av sömn 3345
Arbetstidslagen har i sin nya utformning bestämmelser om dygnsvila som är mer bindande än tidigare. Lokala arbetstidsavtal bör därför skrivas så att arbetsuppgifter efter en beredskapsnatt är sådana att de kan inställas med kort varsel, t ex av administrativ art. Svante Blomstrand och Torbjörn Åkerstedt ger på LT Debatt sin syn på Arbetstidslagen, jouren och läkarens behov av sömn.
En ledig vecka 3346
Hösten är här och arbetet har varit intensivt. Jag sitter framför datorn, det är midnatt och stormen börjar ruska om träden där ute. Regnet strilar mot fönstret. Jag inser att min komplediga vecka startar efter morgondagens arbete...

AKTUELLT

ISO ska höja kvaliteten i svensk sjukvård 3348
iso-certifiering
Det mest populära ledningssystemet i världen, ISO 9001, har översatts för sjukvårdens arbetssätt. Systemet sprids långsamt över landet, än har bara några kliniker certifierats. Internationella erfarenheter visar att kvalitetssystemet kan minska antalet felbehandlingar, leda till mer patientfokus och minska dubbelarbete.
/ Agneta Borgström
Halland långt framme med ISO-kvalitetsledning 3349
Sjukhusen i Varberg och Halmstad är de två första offentligt drivna sjukhusen som uppfyller kraven på kvalitet och informationssäkerhet enligt ISO 9001. Världsunikt, framhåller de själva. Föregångaren i länet var primärvården i Falkenberg... / Agneta Borgström
Salus styrelse sa nej till utredning 3351
Salus Ansvar säger nej till en egen granskning av livbolagsaffärerna efter att delägaren Läkarförbundet väckt frågan på styrelsemötet den 25 oktober. Gå med i grupptalan, uppmanar nu ordföranden i Storstockholms privatläkarförening... / Agneta Borgström
Upprop ska locka läkare till grupptalan 3351
I början av oktober bildades föreningen Grupptalan mot Salus Ansvar som nu jagar medlemmar. Hittills är medlemsantalet bara 250... / Agneta Borgström
Ihre backar ur styrelsen för grupptalan 3351
Läkaren Thomas Ihre lämnar styrelseposten i föreningen Grupptalan mot Salus Ansvar. Orsaken är oklar... / Agneta Borgström
Sveriges yrkesmedicinare oroade 3352
Yrkes- och miljömedicinarna går till gemensam aktion mot regeringens nedrustning på arbetsmiljöområdet. Och deras kolleger utomlands vädjar till den svenska regeringen... / Elisabet Ohlin
Alf Svensson citerar Läkartidningen i motion 3352
Sverige behöver en nationell handlingsplan för att begränsa benskörhet. Det anser riksdagsledamoten Alf Svensson (kd) som lämnade en motion till riksdagen i frågan den 24 oktober... / Elisabet Ohlin
Sjukskrivningsrollen problematisk för allmänläkarna 3353
Läkare på vårdcentral är de som upplever störst problem med sjukskrivningsrollen. De känner sig uppgivna och frustrerade... / Elisabet Ohlin
»Det är samverkan som behövs« 3353
Det är tid och samverkan som saknas, inte förtroende, tycker Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg. Debattartikeln i DN hade rubriken »Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning«. En olycklig rubriksättning, tycker Benny Ståhlberg... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Förbundet positivt till finskt förslag om jourtid 3350
EUs ordförandeland Finland har lagt ett kompromissförslag om arbetstidsregler som Sverige kommer att rösta ja till. Om förslaget klubbas igenom den 7 november blir det möjligt att genom kollektivavtal lösa vissa jourfrågor...
Ännu inget svar i arbetstidsfrågan 3350
Tolkningstvisten mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer att avgöras på ett särskilt möte i Arbetsmiljöverkets arbetstidsnämnd den 6 november...
A-kasseförslaget en »straffbeskattning« 3350
Regeringens förslag om förändringar i a-kassan är »illa underbyggda«, »orimliga« och »rättsosäkra« bland annat för akademikerna, anser Saco. – Den förhöjda avgiften överträffar med 150 procent vad som behövs för vår a-kassas kostnader...

MEDICINSK KOMMENTAR

Vilka resultat skall grundutbildningen av läkare uppnå? 3354
Kompetens skall fördjupas långsiktigt
Läkarutbildningen granskas och diskuteras engagerat, inte bara inom den egna professionen utan också av andra vårdyrkeskategorier, forskarsamhälle, allmänhet och myndigheter...

NYA RÖN

Motsägelsefullt om mekanisk kompression vid återupplivning 3356
Hjärtstopp utanför sjukhus svarar för cirka en tredjedel av total kardiovaskulär mortalitet i USA och sannolikt även i de flesta andra västerländska länder. Stora insatser har lagts ned de senaste decennierna på att förbättra det akuta omhändertagandet av dessa patienter för att...
Betalningar till generikabolag upprör 3357
För att påskynda lanseringen av läkemedelskopior gör aggressiva generikabolag sitt bästa för att hitta svagheter i patenten. Flera läkemedelsbolag håller tillbaka generikatillverkarna genom att betala dem för att inte släppa sina produkter. USA har en stark tradition av antikartellagstiftning, varför sådana betalningar har upprört många, och debatten i USA är intensiv. Det senaste exemplet rör lanseringen av Plavix-kopior. Mitt i semestern släppte det kanadensiska bolaget Apotex sin kopia i handeln, trots att de ingått avtal om att inte göra det. / Anders Hansen
Verktyg synliggör individer med hög risk för återinläggning på sjukhus 3358
I en aktuell artikel beskrivs hur man i England utvecklat ett verktyg som i ett sjukvårdsområde kan identifiera de patienter som har hög risk för återinläggning på sjukhus inom tolv månader...
Tankesmedja vill reformera FDA 3358
Den välrenommerade amerikanska opinionsbildaren och »tankesmedjan« Institute of Medicine (IOM) vill reformera den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration)... / Anders Hansen
»Gör HPV-vaccin obligatoriskt« 3358
Det nyligen godkända vaccinet mot humant papillomvirus (HPV) bör bli obligatoriskt för europeiska ungdomar. Det anser tidskriften Lancet på ledarplats. Vaccinet, Gardasil, skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar runt 70 procent av alla fall av cervixcancer...
Förare av fyrhjulsdrivna bilar mer riskbenägna 3359
Liksom i Sverige finns i Storbritannien en lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälte i personbilar. Däremot finns, till skillnad från i Sverige, även ett lagstiftat förbud mot användning av handhållna mobiltelefoner under bilfärd...
Tvillingskap påverkar inte skolresultat 3359
Tvillingar presterar lika bra i skolan som »icke-tvillingar« i nionde klass. Det visar en nationell dansk tvillingstudie som omfattar 3411 tvillingar som föddes i Danmark under åren 1986–1988... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Geriatrik är ett försummat ämne i svensk läkarutbildning 3361
»Äldreparadoxen« kräver rejäl satsning
Samtidigt som befolkningen är friskare högre upp i åldrarna ökar vårdbehovet för den ökande gruppen äldre patienter. För att möta denna »äldreparadox« krävs nu en rejäl satsning i läkarnas grundutbildning. Bland annat föreslås dels att ett nationellt core curriculum i geriatrik upprättas, dels att gerontologiska och geriatriska aspekter integreras i alla relevanta kurser under hela utbildningen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Humant papillomvirus viktig faktor i tonsillcancerns ökade incidens 3366
Då preventiva vacciner mot humana papillomvirus (HPV) är på väg in i kliniken [1] riktas särskilt stort intresse mot infektioner med HPV och virusets koppling till uppkomsten av cancer... / Tina Dalianis
Posttraumatiskt stressyndrom alltmer i fokus 3369
Diagnos och riskfaktorer välbeskrivna men oklart hur vanligt tillståndet är
Den oroande utvecklingen med krig i olika delar av världen och händelser i form av naturkatastrofer och terrordåd gör att psykiska trauman ofta hamnar i fokus. Studiet av traumatisk stress, mer specifikt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), reser en del frågor: Är det traumat i...
WITH ENGLISH SUMMARY

Emfysemkirurgi – livskvaliteten klart höjd för noga utvald grupp 3375
Strikta urvalskriterier av största vikt
Emfysem är en destruktiv lungsjukdom, som bryter ner lungvävnad och förstör den elastiska återfjädringen. Resultatet blir en hyperinflatorisk lunga med kraftigt nedsatt andnings- och rörelseförmåga. Patienterna blir ofta socialt isolerade och får en miserabel hälsokvalitet...
WITH ENGLISH SUMMARY

Svensk konsensus om vaccination mot cervixcancer 3377
Vaccinprogram bör införas i grundskolan med sikte på att utrota HPV16/18
Med anledning av att förebyggande vacciner visat sig vara effektiva mot humant papillomvirus (HPV) ordnade Smittskyddsinstitutet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi en tvådagars konsensuskonferens i maj i år...
/ Joakim Dillner

PATIENTSÄKERHET

Gravid fick kontraindicerad medicin 3380
Misstag med läkemedel stort hot mot patienternas säkerhet
Läkares fel vid förskrivning av läkemedel utgör ett vanligt och stort hot mot patienternas säkerhet...
Läkaren missade varningsmärkning i journalen 3380
Kvinna fick trimetoprim som hon var överkänslig mot – fick hög feber och svår klåda
Patienten berättade för distriktsläkaren att hon tidigare reagerat mot sulfapreparat. Denne borde ha kontrollerat uppgiften i journalen och skulle då ha upptäckt att det fanns en varning införd avseende trimetoprim...
Tre tabletter metotrexat i veckan blev tre om dagen 3381
Kan orsaka svåra biverkningar – geriatrikern borde varit särskilt observant
Metotrexat kan orsaka svåra biverkningar vid felaktig hantering. Geriatrikern borde därför ha varit extra observant vid ordination av läkemedlet. Nu blev tre tabletter i veckan tre om dagen...
Skrev under lång tid ut mycket stora doser narkotiska preparat 3382
Ordinationerna skedde inte med erforderlig försiktighet – patienten blev beroende
Under 20 månaders tid fick en kvinna förskrivningar motsvarande ett dagligt intag av 12 tabletter Dolcontin 100 mg, 11 ml Ketoganinjektioner 5 mg/ml, 2–3 tabletter Ketogan 5 mg och 4–5 tabletter Flunitrazepam 1 mg. Den förskrivande neurologen varnas...
Varnas för andra gången på ett år och får förskrivningsrätten begränsad 3383
Struntade i tidigare varning från Ansvarsnämnden
På mindre än ett år varnas en gynekolog för andra gången för att till sin exfru ha skrivit ut stora mängder narkotikaklassade läkemedel. Samtidigt dras hans behörighet att förskriva narkotiska preparat in...

DEBATT OCH BREV

Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion åter ifrågasatt av Folkhälsoinstitutet 3385
I stället för att ifrågasätta att en måttlig alkoholkonsumtion minskar risken för hjärt–kärlsjukdom borde Folkhälsoinstitutet ägna sig åt den tiondel av befolkningen som dricker hälften av den konsumerade alkoholen. Det är där de verkliga medicinska och sociala problemen ligger...
Replik:
Fagrells recept innebär att merparten av alkoholproblemen lämnas därhän 3386
När det allmänna drickandet ökar, ökar också alkoholskador av alla slag, även alkoholberoendet. Merparten av alkoholskadorna uppstår dock bland människor som inte utvecklat beroende...
Samarbete med företagshälsovården kan förbättra skolans miljö 3387
Skolan är Sveriges största arbetsplats. Dess miljö är ställvis så skadlig att varje anständigt företag i näringslivet skulle avbryta sin verksamhet tills problemen blivit åtgärdade...
Avskaffa landstingens ansvar för sjukvård! 3388
Stora brister finns i dagens sjukvård, särskilt i den icke akuta vården. Man kan inte förvänta sig att landstingen skall vara kapabla att genomföra en självsanering. Landstingen och deras organisation kan avskaffas om sjukhusvården överförs till staten och primärvården till kommunerna...
Homocystein och mat 3390
Den senaste tiden har högt homocystein (Hcy) som riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom och det faktum att sänkning av Hcy med folat- och vitamin B12-behandling inte på ett tydligt sätt visats minska risken diskuterats i Läkartidningen [1]...
Äldrevård måste grundas på etik – också i kommunal regi 3391
Tack till Gunnar Akner som i sin artikel »Äldrevård måste grundas på etik«, i LT41/2006 (sidan 3068), lyfter fram patientperspektivet såsom överordnat allt övrigt. Problemet i dag är verklighetens diskriminering av de multisjuka inom kommunal »omvårdnad«...
Replik:
Dags att gå från ord till handling 3391
Jag vill tacka professor Barbro Beck-Friis för positiva kommentarer till min artikel att äldrevård måste grundas på etik, där den enskilda patientens bästa alltid skall stå i fokus [1]...
Hur kan 2000 vara mer än 3000? Primärvården har svaret! 3392
Man kan fundera på vad det är som gör att det är lätt att ha 3000 patientbesök per läkare och år i privat regi, medan det är så slitsamt att klara 2000 på landstingens vårdcentraler...

KULTUR

Empatisk doktor eller kallhamrad yrkesman – läkaren i konsten 3393
Vit rock, stetoskop och ett beslutsamt, förtroendeingivande ansikte – snabbt målas den klassiska bilden av läkaren upp. Så har den emellertid inte alltid sett ut, och frågan är om den gör det ens idag. Människans sjukdom och lidande har funnits i alla tider...
P C Jersild – författare med medicinen som ett »andraplansliv« 3397
Som ung ville P C Jersild inte bli läkare utan författare. Men han insåg tidigt att han måste kunna försörja sig. Efter publiksuccén med »Babels hus« kunde han leva på sin penna, och han har haft stor nytta av sina medicinska kunskaper i flera av romanerna...

ENDAST PÅ WEBBEN

Inget svar om dygnsvilan
Arbetstidsnämnden uttalar sig inte om dygnsvilan. Det beslutade Arbetsmiljöverkets arbetstidsnämnd vid sitt sammanträde på måndagen den 6 november.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
SBU-rapport om smärtbehandlingmissvisande om effekt av NSAID e54
En systematisk sammenstilling av behandlingsformene ved langvarige smertetilstander kan være et godt hjelpemiddel for valg av terapi. Dette forutsetter at informasjonen er av god kvalitet og i ut-gangspunktet uselektert, samt at pasientutvalget ved de ulike intervensjonene lar...
Replik:
Så här beräknade vi effekten av NSAID-preparaten e55
Så här har vi gått tillväga för att i rapporten beräkna omfattningen av effekten för NSAID-preparaten: Effektens storlek är framräknad från de data som presenterats i de enskilda studierna. Hänsyn är tagen till studiens storlek...