INNEHÅLL NUMMER 45, 2006

LEDARE

Sömnbrist bakom barnfetma 3432
I novembernumret av Archives of Disease in Childhood, en ledande pediatriktidskrift, påtalar endokrinologen Shahrad Taheri sambandet mellan sömnbrist och barnfetma... / Josef Milerad
Kvalitet, säkerhet och integritet! 3435
I mitten av oktober presenterade Patientdatautredningen sitt huvudbetänkande Patientdatalag (SOU 2006:82). Utredningen, som leds av lagman Sigurd Heuman, föreslår i detta betänkande en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården...

LT DEBATT

Psykiatrisk öppenvård:
Rikta tvånget mot samhället och inte mot medborgaren! 3427
Det föreslagna tvånget i öppen psykiatrisk vård bör ersättas med att en god man utses i samråd med den enskilde. Den gode mannen samverkar med ett nätverk kring patienten och med psykiatrin. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade måste ändras så att den omfattar alla personer med psykiskt funktionshinder...

AKTUELLT

Frivilliga hjälper gömda flyktingar att få vård 3440
Vård för alla
»Gömda« och liknande grupper har inte tillgång till den svenska vården. Läkare som tycker detta är fel arbetar ideellt i olika nätverk. Ett av dem är Röda korsets Vård för gömda...
/ Elisabet Ohlin
»Man ska ta ansvar för den man har framför sig« 3441
Vård för alla
Att vara myndigheternas förlängda arm är inte läkarnas uppgift, anser Lars Kjellström, överläkare på Ersta sjukhus och en av läkarna i nätverket Vård för gömda...
/ Elisabet Ohlin
Medverkan sanktionerad på Ersta sjukhus 3442
Vård för alla
Sjukhusets läkare kan ta emot patienter från nätverket på arbetstid. – Vi tycker det är viktigt att alla får sjukvård och då måste ju någon lösa det. Eftersom de här människorna är otrygga och inte har några pengar samarbetar vi med Röda korset, säger sjukhuschefen Lisbet...
/ Elisabet Ohlin
Kristna tron grund till engagemanget 3443
Vård för alla
De flesta i nätverket är privatläkare. För dem är det lättare att medverka. En av dem är Evert Sundien...
/ Elisabet Ohlin
»Susanne« hjälpte i hemlighet 3443
Vård för alla
För landstingsanställda läkare är det lite svårare att hjälpa gömda. En av dem berättar...
Fast jobb för ST-läkare i Göteborg 3444
Alla ST-läkare i Västra Götalandsregionen blir fast anställda från den 1 december. Efter långa förhandlingar mellan arbetsgivare och Göteborgs läkarförening är överenskommelsen klar... / Agneta Borgström
Annelie Löfqvist slutar med omedelbar verkan 3444
Chefen för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, slutar. Ingen schism ligger bakom beslutet, bedyrar VD Håkan Sörman... / Agneta Borgström

NOTISER

TV-inslag om illegala aborter skapar diskussion 3444
Danska kvinnor åker till Spanien för att göra abort i sjunde graviditetsmånaden. Efter ett program i dansk TV om att europeiska läkare erbjuder medicinska och sena kirurgiska aborter diskuteras frågan i flera länder...
Värk vanligt besvär 3444
Allt fler har besvär med smärta, värk, allergier och psykisk ohälsa, visar undersökningar av levnadsförhållanden, ULF, av Statistiska centralbyrån. I åldrarna 18–64 år besväras hela 65 procent av smärta och värk...
Väntetider ökar trots vårdgaranti 3444
Vårdköerna blir längre, fjärran är vårdgarantin. Köande patienter till ett specialistbesök eller en planerad behandling har blivit allt fler efter sommaren, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL...
Grönt ljus för NSAID-läkemedel 3444
Fördelarna är fler än nackdelarna med de så kallade icke-selektiva smärtläkemedlen NSAID. Det anser de europeiska läkemedelsmyndigheterna som genom sin kommitté CHMP gjort en särskild riskutredning kring läkemedlen efter misstankar om risk för blodpropp...

MEDICINSK KOMMENTAR

Varför ta bort mer än nödvändigt? 3446
Partiell tonsillektomi sparar liv och lidande
Tonsilloperationer är idag den vanligaste operationen på barn världen över. Fullständig tonsillektomi kan dock vara förenad med allvarliga komplikationer och hög morbiditet. Partiell tonsillektomi är en ny, mer skonsam operationsmetod, som ger goda resultat. Flera studier har visat att tonsillhyperplasi kan påverka bettet redan tidigt hos barn och att en tonsilloperation kan fungera som »tandreglering«. Snarkning hos barn är ett observandum.

NYA RÖN

Uttalad prenatal hydronefros innebär stor risk för urinvägsmissbildning 3448
En metaanalys har studerat nyttan av att hitta hydronefros prenatalt. Den bekräftar vad vi alla intuitivt trott: Ofödda barn med ringa hydronefros har en liten risk (11,9 procent) för att ha någon form av njurpatologi efter födelsen, medan de med allvarlig prenatal hydronefros...
Prevention av typ 2-diabetes med rosiglitazon – för riskgrupper 3448
Hur skall man lämpligen på bästa sätt kunna förebygga diabetes hos riskindivider med nedsatt glukostolerans? Sedan tidigare vet vi från studier i Finland och USA att en effektiv livsstilsintervention kan minska nyinsjuknande i diabetes hos personer med screeningupptäckt nedsatt...
Läkare är inte alltid rationella i valet av läkemedel 3449
Läkare anser sig vara rationella och logiska, särskilt i valet av läkemedel. Bara 1 procent av amerikanska doktorer trodde att de påverkades av marknadsföring men ansåg däremot att 51 procent av deras kolleger gjorde det...
Fysioterapi bäst vid tennisarmbåge 3449
Fysioterapi är det långsiktigt bästa sättet att behandla tennisarmbåge (lateral epikondylit), men på kort sikt kan en kortisoninjektion vara ett alternativ. Det visar en studie som presenteras i BMJ...
Även måttlig andningsstörning påverkar barns kognitiva funktioner och beteende 3450
Adenotonsillektomi hos barn med lindrig till måttlig sömnrelaterad andningsstörning har visats ha effekt inte bara på apné/hypopné utan också på hyperaktivitet, kognition och uppmärksamhet. Resultaten överraskar, då gängse uppfattning är att uppmärksamhetsstörningar är permanenta. Fynden ger vägledning till öron-, näs- och halsspecialister om hur barn med dessa typer av störningar ska tas om hand.
Inkomstutjämnande politik skapade bättre hälsa 3451
Författarna till en nyligen publicerad studie har försökt svara på den svåra frågan om hur politisk vilja påverkar befolkningens hälsa. Författarna, som kommer från olika nordamerikanska och spanska universitet, jämför ett antal utvecklade länder med marknadsekonomi inom OECD...
Antikropp bromsar makuladegeneration 3451
Monoklonala antikroppar riktade mot en tillväxtfaktor, benämnd vascular endothelial growth factor A, har visat sig bromsa sjukdomsutvecklingen vid åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)...
Svårt ta ansvar för den egna hälsan 3451
En framträdande idé de senaste årtiondena är att människan bör ta ansvar för sin hälsa. Vad ansvaret innebär och vilka förmågor som krävs analyseras i avhandlingen genom en analys av utredningar, medicinsk litteratur och hälsolitteratur...

KLINIK OCH VETENSKAP

Irreguljära immigranter står utanför svensk sjukvård 3452
Dags för Sverige att erkänna människors lika värde
Enligt den internationella migrationsorganisationen IOM (International organization for migration) är var 35:e människa i världen en internationell migrant [1]. Internationella migranter består av många olika grupper, bla asylsökande, flyktingar och gästarbetare...
WITH ENGLISH SUMMARY

Stor underrapportering av hjärnblödning som läkemedelsbiverkning 3456
Antikoagulantia och NSAID misstänks orsaka komplikationen
Läkemedelsbiverkningar utgör ett betydande sjukvårdsproblem. Enligt några aktuella svenska studier orsakas mer än 10 procent av alla inläggningar på medicinklinik av biverkningar [1-3]. Denna frekvens förefaller också ha ökat under de senaste 20 åren i Sverige [3, 4]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Prenatal riskbedömning för kromosomavvikelser 3460
Kombination av ultraljud och biokemiskt test – den mest effektiva metoden
En kombination av den gravida kvinnans ålder, mätning av fostrets nackuppklarning med ultraljud och analys av fritt beta-hCG och PAPP-A i serum under den första trimestern är idag den mest effektiva metoden för riskvärdering och tidig upptäckt av fetala kromosomavvikelser. Denna kombinerade metod ger en detektionsfrekvens på cirka 90 procent. Härmed kan ett stort antal kvinnor slippa fostervattenprov – med risk för missfall – senare under graviditeten.
WITH ENGLISH SUMMARY

Inga vetenskapliga skäl längre för B-vitaminer till hjärt–kärlsjuka 3464
Försäljningen av kombinationstabletter som innehåller B-vitaminerna cyanokobalamin (B12), folat och pyridoxin (B6) har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige... WITH ENGLISH SUMMARY

Kvalitetsindikatorer för läkemedel – nya europeiska rekommendationer 3469
Kvalitetsindikatorer används i ökad utsträckning av hälso-sjukvårdspersonal, patienter och beslutsfattare som underlag för resurstilldelning, »benchmarking« och uppföljning av interventioner men även som ett verktyg i ett lokalt, professionellt lärande... / Björn Wettermark WITH ENGLISH SUMMARY

RIKSSTÄMMAN

Riksstämman – Sveriges största medicinska mötesplats 3475
Riksstämmans start för 63 år sedan, 1943, berodde på att man inom Svenska Läkaresällskapet upplevde att»subspecialiseringen inom medicinen ledde till en allt starkare isolering av de enskilda disciplinernas utövare« – något som knappast har minskat under de gångna...

PATIENTSÄKERHET

Extra fokus på patientsäkerhetsfrågor sedan kvinna orsakats svårt lidande 3473
Skriftliga rutiner och extra fokus på patientsäkerhetsfrågor införs vid en kvinnoklinik för att undvika en upprepning av de misstag som orsakade en opererad kvinna svårt lidande under lång tid... / Tom Ahlgren
Obstetriker kritiserar HSAN-beslut i två fall 3474
»Tendensen kan bli att gör jag bara kejsarsnitt klarar jag mig alltid«
Det är med förvåning vi tar del av Ansvarsnämndens beslut och kommentarer i de två förlossningsfall som refereras i Läkartidningen nr 41/2006...
Båda besluten har överklagats 3474
Läkartidningen bad om en kommentar till kritiken mot besluten...

DEBATT OCH BREV

Vem ska vaccineras mot cervixcancer och när? Förslag till hållpunkter för rådgivning 3428
Det första vaccinet mot cervixcancer har godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten, men den ger inte någon tydlig vägledning om vilka som har nytta av vaccination. Många kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund vänder sig idag till läkarmottagningar och vill ha råd angående vaccination. Gynekologerna Björn Strander, Bengt Andrae och Kristina Elfgren ger förslag till hållpunkter för rådgivning.
Öppen psykiatrisk vård med särskilda villkor är tråkigt nog oundgänglig 3539
Miltongruppens förslag är mycket efterlängtat för oss som verkligen månar om våra patienter och deras anhöriga...
Replik:
Vettlösa beskyllningar från Brettstam 3540
De förväntade ekonomiska förstärkningarna till psykiatrin bör användas så, att vi kan avstå från ökade möjligheter till tvång i öppenvård...
Många frågor kräver svar innan CUB kan införas i kliniken 3540
Debattartikeln i Läkartidningen 41/2006 (sidorna 3060-1) om CUB (kombinerat ultraljud och biokemiskt test) är intressant ur flera aspekter. Författarna anger att Centrum för fostermedicin (CFM) och UltraGyn i Stockholm erbjudit CUB sedan juni 2005...
Replik:
Föråldrade metoder bör utmönstras 3541
Jan Wahlström ställer många tankeväckande och intressanta frågor avseende vår debattartikel om en kombination av ultraljud och biokemi (CUB) för riskvärdering och prenatal upptäckt av fetala kromosomavvikelser. Vi välkomnar dessa frågor...
Gentestning för långt QT-syndrom används i klinisk verksamhet 3543
Med anledning av ett »nytt rön« i LT [1] vill vi informera om att det i norra Sverige pågår klinisk verksamhet inkluderande gentestning avseende långt QT-syndrom (LQTS)...

KULTUR

Problematisk psykiatri 3543
Omhändertagandet av psykiskt sjuka var länge bara en förvaring under säkra förhållanden för att skydda omvärlden mot »dårarnas« förehavanden. Philippe Pinel (1745–1826) löste visserligen deras bojor och förespråkade en mera human vård, men någon terapi hade han inte att...

MEDICINENS SPRÅK

Badsårsfeber! Vibrios? 3545
I somras väckte det stor massmedial uppmärksamhet att det inträffade svåra fall av sårinfektion/sepsis med icke-toxinbildande Vibrio cholerae. Det hela uppmärksammades i Blekinge [1], men fall inträffade också på andra ställen i Skandinavien [2, 3]...

ENDAST PÅ WEBBEN

Särtryck om psykoterapi
Erbjudande
I dag används psykoterapeutisk behandling primärt eller som komplement för att komma tillrätta med problem av såväl psykisk som somatisk karaktär. För att kunna hjälpa så många människor som möjligt är det viktigt att sjukvården kan erbjuda olika behandlingsmetoder som matchar olika människors behov. Läkartidningen har ställt samman ett särtryck av 8 artiklar kring temat psykoterapi.
Margaret Chan leder WHO
Världshälsoorganisationen WHO har en ny generalsekreterare, Margaret Chan, från den 9 november, då hon formellt utsågs som ledare vid generalförsamlingens möte. / Agneta Borgström
Finalisterna till tävlingen
Årets bästa artikel 2006
Varje år delar Läkartidningen ut pris till årets bästa artiklar i olika kategorier. Alla artiklar som publicerats i Läkartidningen från november 2005 fram till november år 2006 deltar automatiskt i tävlingen. En fristående jury röstar fram en vinnare ur varje kategori bland de artiklar som kommit till final. Du kan läsa finalartiklarna i fulltext här, och du kan träffa pristagarna personligen på Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg 30 november.
SKL svarar Läkarförbundet
Varje sjukvårdshuvudman får avgöra om det behövs kollektivavtal för att lösa arbetstidsfrågan. Det är svaret till Läkarförbundet från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL efter eftermiddagens möte i förhandlingsdelegationen.
Läs mer
Programmet till Riksstämman
Läs vad som sker på Riksstämman – Sveriges största medicinska mötesplats, som Gunilla Bolinder, generalsekreterare för Svenska Läkaresällskapets riksstämma, kallar det.
Två teman på årets möte: runt 20 symposier behandlar rörelseorganens sjukdomar och omkring 10 symposier handlar om medicinsk forskning.
Symposium om forskningsfusk på Läkaresällskapets riksstämma
Under rubriken »Forskningsfusk – skymningslandet mellan påhittade data, selektiva analyser och mänskligt slarv« håller Läkartidningen symposium på Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg. Utifrån konkreta fall belyses gråzonen mellan tillrättalagda resultat och fusk. Förutom problemet hur man avgränsar slarv från fusk tar vi upp frågan om individens kontra forskarsamhällets ansvar och vems skyldighet det är att utreda och beivra fusk. Du är välkommen att mejla in frågor, tankar eller önskemål om egna förhandsanmälda inlägg.
Läs mer
/ Josef Milerad
Efter Arbetstidsnämndens beslut: Läkarförbundet kräver förhandlingar
Läkarförbundet kräver omedelbara överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting så att lokala förhandlingar kan komma igång i arbetstidsfrågan.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Vård till alla
Människor som saknar legal status i Sverige saknar också till stor del tillgång till icke-akut primärvård och specialistvård, och den akuta vården får de oftast betala själva. Läkartidningen har träffat läkare som jobbar ideellt med att ge »gömda« vård. En studie över 102 irreguljära immigranter presenteras också.