INNEHÅLL NUMMER 46, 2006

LEDARE

Betygssystem för doktorer och sjukhus 3580
Öppen redovisning av vårdresultat kallas i amerikansk tappning »public report cards«. Systemet finns i 37 av USAs delstater när det gäller slutenvården – och är på väg i fler... / Josef Milerad
Passiva landsting kan skapa kaos! 3583
Ännu finns inga bra lösningar på beredskapsjourerna trots att den nya arbetstidslagen träder i kraft vid årsskiftet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser alltjämt att lokala avtal inte behövs. Genom sin passivitet kommer landstingen att driva sjukvården ut i kaos efter årsskiftet. / Eva Nilsson Bågenholm
Invandrande läkare stoppas av regeringsförslag 3583
Den nya regeringens förslag om ökad mångfald i vården och mer resurser till forskningen har hälsats med uppskattning från Läkarförbundet. Det finns dock andra inslag i regeringsförslagen som leder till konsekvenser som man möjligen inte insett...

LT DEBATT

Etiska råd till läkare som deltar i den offentliga debatten 3585
Läkare har som alla andra medborgare yttrandefrihet, men om man uttalar sig offentligt som läkare ställs krav på att uttalandena är sakligt och vetenskapligt baserade. Det framhåller Niels Lynöe och Thomas Flodin med anledning av debatten om de apatiska flyktingbarnen.

AKTUELLT

Svensk patienträttighetslag lär dröja 3588
Patienträtt
Regeringen gav löfte om lagstadgad vårdgaranti i budgeten. I alliansens valmanifest talades det om en patienträttighetslag. Men en lag innebär ett långdraget arbete att sammanföra över 200 förordningar, lagar och myndighetsregler som rör sjukvården. Alla nordiska länder utom Sverige har lagar om patienträttigheter – och från grannlandet Norge hörs positiva röster.
/ Agneta Borgström
Två synsätt på lagar om patienträtt 3589
Två utredare har gjort genomgångar av europeiska patienträttighetslagar. Två synsätt tonar fram. Juristen vill ha en skarp lag som kan rikta offentlig kritik mot vårdpersonal. Organisationskonsulten argumenterar hellre för öppna jämförelser i vården... / Agneta Borgström
Ansvarskommittén vill samla bestämmelser till en lag 3590
Patienträtt
Gör en samlad patientlag. Det blir det troliga beskedet från den statliga Ansvarskommittén, vars betänkande kommer i februari...
/ Agneta Borgström
Läkarförbundet avvaktar regeringens utredning 3590
Läkarförbundet väntar in Ansvarskommitténs utredning om patienträttighetslagstiftning innan förbundet agerar i frågan... / Agneta Borgström
Norsk lag utgår från patientens rätt 3591
Den norska patientsäkerhetslagen är den tydligaste och mest kraftfulla i Norden. Om en patient är missnöjd kan hon vända sig med klagomål till fylkesläkaren eller Patientombudsmannen. Väntetiderna har blivit kortare och vården förbättrats, menar ansvariga... / Agneta Borgström
Efter Arbetstidsnämndens beslut:
Läkarförbundet kräver förhandlingar 3592
Parterna behöver »snarast möjligt enas om uppmaning till de lokala parterna att i kollektivavtal anpassa de nya arbetstidsreglerna till vad verksamheten, patientsäkerheten och läkarnas arbetsmiljö kräver«... / Elisabet Ohlin
Landstingsdirektörer »lugna« inför årsskiftet 3592
»Ett intensivt arbete« pågår lokalt för att anpassa verksamheterna till den nya lagen, enligt Landstingsdirektörernas förening i ett pressmeddelande. Men dess ordförande Elisabeth Holmgren kan inte ge något exempel på en klinik i sitt eget landsting där beredskapen är löst... / Agneta Borgström
SKL hänvisar till varje huvudman 3592
Varje sjukvårdshuvudman får avgöra om det behövs kollektivavtal för att lösa arbetstidsfrågan. Det är svaret till Läkarförbundet (se artikel här intill) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL efter förra veckans möte i förhandlingsdelegationen... / Agneta Borgström
Efter Protos: Din egen läkare 3593
Distriktsläkarföreningen konstaterar att det inte finns politiskt stöd för ett familjeläkarsystem reglerat på nationell nivå. Ett modifierat program ska därför tas fram... / Elisabet Ohlin
Andreas Hvarfner om mobila intensivvårdsteam 3593
Andreas Hvarfner är överläkare i anestesi och intensivvård och projektledare för MIG-projektet vid Universitetssjukhuset i Lund. MIG står för mobil intensivvårdsgrupp och innebär ökat samarbete mellan intensivvården och andra avdelningar. Se artiklar på s 3594 och 3613... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Minister kallar arbetsmarknadens parter 3592
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ska kalla arbetsmarknadens parter till möte för att klara ut problem på arbetsmarknaden med den nya lagstiftningen. – Vi vill se om det går att lösa frågan med kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare...
Företagshälsovård ett nav i framtida sjukskrivningsprocess 3593
En utbyggd företagshälsovård ska vara navet i sjukskrivningsprocessen. Det föreslår Socialförsäkringsutredningen i sitt slutbetänkande 9 november. Förslaget förutsätter att företagshälsovården får bedriva ren sjukvård...

MEDICINSK KOMMENTAR

MIG: en intensivvårds(r)evolution 3594
Starka medicinska och etiska skäl att satsa på mobil intensivvårdsgrupp
Just nu pågår världen över en anpassning till en ny intensivvårdsrealitet: de sängplatser och de sjuksköterskeresurser vi har räcker inte längre till. När intensivvården skapades som specialitet var det naturligt att skapa ändamålsenliga lokaler med personal kvalificerad att...

NYA RÖN

Högt östrogen hos män kan vara kärlskyddande 3596
Att kvinnor insjuknar ungefär tio år senare än män i hjärt–kärlsjukdom har föreslagits bero på en kärlskyddande effekt av könshormonet östrogen. Hos män, till skillnad från hos kvinnor, sjunker inte östrogennivåerna nämnvärt med ökad ålder...
MR bra för att påvisa botbar rektalcancer 3596
Högupplöst magnetkameraundersökning (high resolution MR) är ett bra sätt att preoperativt undersöka patienter med rektalcancer. Undersökningen ger god information om huruvida de resektionsmarginaler operatören tar till är fria från tumör eller inte... / Anders Hansen
Diabetiker slutade röka vid samtidig riktad intervention 3596
Rökning är den viktigaste enskilda riskfaktorn hos diabetiker. Trots detta finns det få vetenskapliga studier om rökavvänjning specifikt för diabetespatienter. En datajournal som innehåller uppgifter om rökvanor ger möjlighet att göra en samtidig riktad intervention med...
Extra syrgas perioperativt tycks läka kolorektal anastomos 3597
Många kolorektalkirurger har försökt avslöja den fulländade kolorektala anastomosens hemlighet. Åtskilliga studier har undersökt bla anastomosens cirkulation, neurohumorala aktivitet och inflammatoriska svar för att försöka utröna varför en kirurgiskt väl anlagd anastomos ibland...
Hälsokostnader gör fler extremt fattiga 3597
När man tar hänsyn till kostnader för hälso- och sjukvård visar det sig att betydligt fler människor i världen än vad som tidigare varit känt lever under vad som definieras som extrem fattigdom. Det visar en studie i Lancet... / Anders Hansen
Sänkt homocystein minskar inte risken för kärlsjukdom 3597
Homocystein är en metabolit av metionin, som vi får i oss via födan. Plasma-homocystein (Hcy) över referensintervallen (ca 15 (my)mol/l) korrelerar till kärlsjukdom...
BMJ efterlyser europeisk alkoholstrategi 3598
Europeiska kommissionen måste skapa en alkoholpolitisk handlingsplan. Den uppmaningen kommer från tidskriften BMJ. Hälsomyndigheterna i de europeiska länderna har efterfrågat en övergripande strategi för alkoholpolitik, men en sådan har låtit vänta på sig... / Anders Hansen
Barns oro inför operation påverkar efterförloppet 3598
Hos vuxna patienter har man tidigare visat att preoperativ oro medför att den postoperativa återhämtningen blir långsammare och mer komplicerad. Det finns få motsvarande studier på barn, men författarna till den aktuella studien har tidigare visat att preoperativ sedering...
Sömnbrist hos yrkeschaufförer kan leda till trafikolyckor 3598
Yrkeschaufförer som sover mindre än fem timmar per natt och förare med obstruktiv sömnapné löper större risk för trafikolyckor. I USA dör ca 5600 människor varje år i trafikolyckor där yrkeschaufförer (taxi, buss, lastbil mm) är inblandade...
Höjda nivåer av troponin T/Nt-proBNP talar för invasiv behandling vid akut koronart syndrom 3599
Patienter med akut koronart syndrom och förhöjda nivåer av troponin T/Nt-proBNP tycks ha klart ökad risk att dö inom ett år, och risken kan minskas genom revaskularisering. Patienter med normal hjärtfunktion och ingen hjärtmuskelskada har å andra sidan låg risk att dö, och här kan revaskularisering betyda ökad risk för död. Det är resultatet av en delstudie i en större multinationell läkemedelsprövning.
Strålbehandling alternativ vid cerebrala kärlmissbildningar och metastaser 3599
Strålbehandling är ett alternativ vid behandling av cerebrala arteriovenösa kärlmissbildningar och hjärnmetastaser. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå används en form av strålbehandling, hypofraktionerad stereotaktisk strålbehandling (HCSRT)...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kolonspiroketos – behandlingsbart och värt att uppmärksamma 3600
Erfarenheter från pediatrisk praktik
Kliniska erfarenheter ger stöd för hypotesen att Brachyspira aalborgi kan orsaka tarmsymtom, åtminstone hos barn. Kliniker och patologer bör känna till detta, eftersom kolonspiroketos kan behandlas med antibiotika, i första hand metronidazol.
WITH ENGLISH SUMMARY

Feceskultur framgångsrik terapi vid Clostridium difficile-diarré 3603
Vi beskriver fem patienter med återkommande Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD), som framgångsrikt behandlats med human feceskultur, given som lavemang. Samtliga har efter genomgången behandling varit symtomfria avseende diarré...
Kvalitetsindikatorer för läkemedel – läget i Sverige idag 3607
Kraven har ökat på kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvården. På nationell, regional och lokal nivå bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna mäta, utvärdera och förbättra vårdens processer och resultat... WITH ENGLISH SUMMARY

Mobil intensivvårdsgrupp gav färre hjärtstopp och bättre arbetsmiljö 3613
MIG-metoden har klara fördelar, visar pilotprojekt
En studie från Storbritannien visade 1998 att de flesta patienter som tas in på intensivvårdsavdelning (IVA) vårdats suboptimalt dagarna före intagningen på IVA. I studien korrelerade den suboptimala vården före intensivvård starkt med ökad mortalitet [1]...
Hälsoekonomi får allt större roll för sjukvårdens prioriteringar 3617
Bättre användning av vårdens knappa resurser hälsoekonomins mål
Mot bakgrund av ständigt återkommande diskussioner om resursbrist i sjukvården är det något förvånande att hälsoekonomiska utvärderingar inte är ett självklart underlag vid prioriteringsbeslut. Snarare har sådan användning av hälsoekonomi tillhört undantagen...
Ekonomiska utvärderingar allt viktigare för beslut i vården 3624
Men även vid hälsoekonomiska studier måste kostnad balanseras mot nytta
Ökade hälso- och sjukvårdskostnader har lett till att nytta i förhållande till kostnader av medicinska interventioner har fokuserats alltmer. Ekonomiska utvärderingar har som syfte att mäta just kostnadseffektiviteten, dvs effekt av en behandling i förhållande till dess...

PATIENTSÄKERHET

Kvinna med aortastenos borde ha undersökts och opererats med förtur 3629
Kvinnan med aortastenos borde ha kallats till ny undesökning långt tidigare och borde senare ha remitterats för utredning med förtur. Hon borde också ha opererats med förtur. Det konstaterar Ansvarsnämnden och fäller en kardiolog och en toraxkirurg sedan kvinnan avlidit 53 år gammal...
Patient med tät aortastenos får inte »tappas bort« 3630
Det föreligger ett upprepat »doctor´s delay« från det att man först talade om operation i mars 2003 tills patienten slutligen fick ett operationsdatum i april 2005...
Patient dog hemma i hjärt-infarkt efter patologiskt EKG 3630
Skulle ha skickats till sjukhus för bedömning
Patientens beskrivning av symtomen ingav misstanke om infektion och ringa misstanke om hjärtsjukdom. Resultatet av EKG-undersökningen var dock klart patologiskt och visade diafragmala förändringar, som kunde vara akuta. ST-läkaren borde ha sänt patienten till sjukhus för bedömning, anser Ansvarsnämnden...
»Ångesten uppstod som en följd av de akuta bröstsmärtorna« 3632
Patient med aortadissektion avled sedan han remitterats till psykiatrisk mottagning
Det är inte ovanligt att akut hjärtinfarkt, omfattande lungemboli och aortadissektion utöver bröstsmärtor också kan orsaka plötslig och svår ångest...

DEBATT OCH BREV

Vart är vi på väg, och är det dit vi vill? 3586
I flera landsting kommer nu direktiv om helt nya varianter av arbetstidsförläggning, med många gemensamma drag. I Stockholm och Uppland har dessutom jour- och beredskapsavtalen sagts upp med grumliga motiveringar...
Universitetsklinikernas framtid:
Villkoren för unga forskande läkare måste förbättras 3637
Vid svenska medicinska fakulteter och universitetssjukhus finns en stark tradition av överbryggande (translational) forskning av hög kvalitet. På senare år har dock antalet yngre disputerade läkare som fortsätter med självständig forskning minskat markant...
Är det dags för en verklig sjukvårdsreform? 3640
En livaktig debatt pågår för närvarande i England kring framtiden för den offentliga sjukvården, National Health Service (NHS)...
HomO hotar psykiatrin med åtal för användning av skattningsskala 3643
Sedan juni 2005 riskerar psykiatrer som använder det s k Y-BOCS-formuläret – som mäter svårighetsgraden av tvångssyndrom – att åtalas av HomO för diskriminering vad gäller sexuell läggning...
Behov av fortsatt strukturrationalisering av akutvården 3645
Mina gamla vänner Stig Bengmark och Johannes Järhult debatterar väntetiderna vid akutmottagningarna och hur dessa skall kunna kortas ner [1, 2]. Båda för fram viktiga synpunkter på det eventuella behovet av strukturrationalisering av akutsjukhusen...
Fackligt aktiv och småbarnsförälder – en omöjlighet? 3646
Under hösten 2006 har Sylf Stockholms representant i Sylfs centralstyrelse avgått. Anledningen till avhoppet var att hon inte tilläts ha med sitt spädbarn, som hon ammar, vid styrelsemöten, och därför fann sig tvungen att avgå...

KULTUR

Erik XIV:s sinnessjukdom ett resultat av arv och dåligt samvete? 3647
Den 17 maj 1567 var den 33-årige Erik XIV på väg till ett möte med ständerna i Uppsala. Han stod på höjden av sin makt. Högadeln, med vilken han fört en kamp, var pacificerad...
En blivande klassiker om medicinska uppfinningar 3650
Science and technology in medicine. Författare: Andras Gedeon.

ENDAST PÅ WEBBEN

Hälsoekonomi: Ny serie
För att ge läkarkåren en bättre grund i hälsoekonomiska resonemang startar Läkartidningen en artikelserie där vi introducerar begrepp och teorier inom hälsoekonomin, belyser metodernas applicering i svensk sjukvård och identifierar framtida behov och möjligheter. Skribenterna tillhör landets mest erfarna hälsoekonomer.
Mobila intensivvårdsgrupper har minskat antalet hjärtstopp
På allt fler sjukhus både i Sverige och i världen bildas nu så kallade mobila intensivvårdsgrupper (MIG) för att i tidigare skede kunna identifiera patienter som är i potentiellt behov av intensivvård. Genom att införa MIG har antalet hjärtstopp minskat, och intensivvårdsöverlevnaden har ökat på ett flertal centra i världen.