INNEHÅLL NUMMER 47, 2006

LEDARE

Neuroekonomi – hur pengar påverkar hjärnan 3680
Hur pengar påverkar vårt beteende och vårt sätt att tänka kan idag studeras med sofistikerade neuropsykologiska test. Detta annorlunda perspektiv på ekonomiska teorier kallas neuroekonomi och illustreras av en artikel i veckans nummer av Science (2006;314:1154–6)... / Josef Milerad
Läkarna och fortbildningen 3683
Nästa vecka är det dags för Svenska läkaresällskapets riksstämma, denna gång i Göteborg. Årets tema är rörelseorganens sjukdomar samt klinisk forskning. Läkares behov av fortbildning har diskuterats livligt under senare år...
Kampen om arbetstiderna:
Nu måste det hända något snart! 3683
Kampen för en vettig tillämpning för läkarna av Arbetstidslagen måste gå vidare, tiden börjar nu bli mycket knapp. Trots att det bara är en dryg månad kvar tills lagen träder i kraft vet många läkare inte hur arbetstiden kommer att förläggas efter nyår...

LT DEBATT

Hög tid att organisera tidig hjärnskaderehabilitering bättre! 3685
För att ge patienter med de svåraste hjärnskadorna ett sammanhållet rehabiliteringsprogram med tillgång till särskild kompetens bör en centraliserad, tidig rehabilitering organiseras i anslutning till regionklinikerna i samarbete med respektive länskliniker, skriver fyra författare i veckans nummer på LT Debatt.

AKTUELLT

Första riktlinjerna för sjukskrivning klara 3688
Sjukskrivningar
Högst fjorton dagars sjukskrivning efter operation för åderbråck. Det är utgångspunkten enligt en av de första rekommendationerna för sjukskrivning som Socialstyrelsen och Försäkringskassan tagit fram. Rekommendationer för ytterligare tre diagnoser är klara. Totalt ska ett 70-tal tas fram och presenteras för regeringen 22 december. Projektledaren för arbetet, Jan Larsson, tror att riktlinjerna kan väcka debatt, bland annat på riksstämman nästa vecka.
/ Elisabet Ohlin
Diagnoserna som berörs 3689
Sjukskrivningar
Rekommendationer för ett 70-tal diagnoser ska tas fram. Det handlar om diagnoser som orsakar många och/eller långa sjukskrivningar...
/ Elisabet Ohlin
De övergripande principerna (riktlinjerna vid sjukskrivning) 3690
Sjukskrivningar
Sjukskrivningsriktlinjerna kommer att bestå av två delar, dels övergripande principer för all sjukskrivning, dels konkreta rekommendationer för ett 70-tal diagnoser, (se rutan nedan som här på webben är kompletterad)...
Upprördhet över fusk nedärvd? 3691
Fusk upprör. Och reaktionen är inte bara kulturellt betingad, den är också ärftlig. Det är professor Mats Hanssons hypotes. Han deltar i riksstämmans symposium om forskningsfusk... / Elisabet Ohlin
Bakjoursscheman ger »troligen« elva timmars dygnsvila 3692
Neonatalavdelningen på Drottning Silvias barnsjukhus
Få lokala lösningar i arbetstidsfrågan är i sikte. Läkartidningen har hittat två kliniker i landet som tagit fram scheman i enlighet med Arbetstidslagen, men de bygger på att få störningar inträffar. Samtidigt är lokala jouravtal på gång med privata vårdgivare i Stockholm...
/ Agneta Borgström
»Tur att bakjouren inte varit så belastad« 3693
Anestesikliniken på Sundsvalls sjukhus
Anestesikliniken på Sundsvalls sjukhus har ett bakjoursschema som följer lagen. I bästa fall. Tack vare kompetenta kolleger i primärjourerna och färre larm har »störningar« uteblivit...
/ Agneta Borgström
Privata arbetsgivare vill förhandla 3693
Flera privata vårdgivare i Stockholm har hört av sig till läkarföreningarna för att hitta samarbetslösningar kring jourpassen. På Ersta sjukhus finns snart påskrivna jouravtal... / Agneta Borgström

NOTISER

Ny agenda för apoteksutredning 3691
Socialminister Göran Hägglund vill ge nya direktiv och tillsätta en ny utredare för den pågående utredningen om apoteksmonopolet som tillsattes i fjol av den förra regeringen... / Agneta Borgström
Nationell cancerplan ska upprättas 3691
Regeringen vill ha en nationell cancerplan för att göra vården mer jämlik och korta köerna i landet, uppger socialministern i SVTs Aktuellt. Hur handlingsplanen ska se ut ska snabbutredas av Socialstyrelsen för att presenteras i april...
Växtbaserade läkemedel bör få säljas utanför apotek 3691
Regeringens utredning av detaljhandel med läkemedel föreslår i ett delbetänkande att receptfria växtbaserade läkemedel – en ny definition som inkluderar många av dagens s k naturläkemedel – bör få säljas utanför apotek precis som i dag...
Epidemiologiskt centrum får ny chef 3691
Petra Otterblad Olausson är från den 15 november ny avdelningschef för Epidemiologiskt centrum, EpC, vid Socialstyrelsen. Sedan i somras har hon varit tf avdelningschef för EpC...
Slutligen en fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ... 3693
... som den 20/11 (efter denna tidnings pressläggning) träffar de centrala arbetsmarknadsparterna för att höra sig för om arbetstidsfrågan. Det har ryktats om att du vill trycka på Sveriges Kommuner och Landsting? – Jag som minister ska inte lägga mig i hur...

MEDICINSK KOMMENTAR

Ingen hjälp åt läkarkåren 3694
Läkemedelsverkets nya riktlinjer för primärprevention av hjärt–kärlsjukdom
Läkemedelsverket anordnade i november 2005 ett expertmöte om prevention av hjärt–kärlsjukdom. Ett 40-tal deltagare samlades för att under två dagar diskutera fram gemensamma riktlinjer för hur sjukvården skall agera för att minska individers risk för framtida...
Svensk hälsoekonomi håller internationellt mycket hög klass 3696
Ekonomiskt och politiskt stöd krävs för fortsatt framgång, visar utvärdering
Svensk hälsoekonomi har nyligen utvärderats av en internationell expertgrupp (på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), som funnit att forskningsnivån inom svensk hälsoekonomi är imponerande. Dock krävs ekonomiskt och politiskt stöd för fortsatt framgång, och expertgruppen har formulerat förslag till hur detta ska kunna uppnås.

NYA RÖN

Mer skrik och gnäll när spädbarn lämnas ensamma 3698
Bör även västerländska barn skötas som i stora delar av tredje världen, och som man gjorde under mänsklighetens tidiga historia, enligt »proximal care«-principen? Denna innebär nära kroppskontakt med förälder/annan vårdare under en stor del av dagen, frekvent amning, snabb...
Telefonrådgivning för att minska dödlighet vid polyfarmaci – mest ett ambitiöst försök 3699
I en randomiserad, kontrollerad studie av polikliniska patienter vid en medicinklinik i Hongkong undersöktes effekten på mortaliteten av telefonrådgivning av en farmaceut. I studien ingick patienter som var kliniskt stabila...
Kroniska sjukdomar vanliga hos vuxna med barndomscancer 3699
Behandlingen av barncancersjukdomar har förbättrats markant under de senaste decennierna, och betydligt fler patienter överlever idag sin cancersjukdom. I USA beräknar man att det finns 270000 vuxna individer som överlevt en barncancersjukdom... / Anders Hansen
Inflammationsaktiviteten vid IBD kan kontrolleras med laboratorieanalyser 3700
En artikel av Vermeire och medarbetare redovisar aktuella forskningsresultat om laboratorieanalyser hos patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. CRP är den mest studerade och bästa markören i blod för att påvisa inflammation för diagnostik av inflammatorisk...
Artrit kan bero på överflödigt DNA 3700
Kan överflödigt DNA som kroppen inte lyckats bryta ned orsaka artrit? Det föreslår en forskargrupp från Japan i en studie presenterad i Nature. Det är viktigt att kroppen kan bryta ned DNA som inte har någon funktion... / Anders Hansen
Beakta smärta vid stressrelaterade besvär 3700
Antalet människor som idag är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterade besvär är stort. Förutom det personliga lidandet medför det avsevärda kostnader för samhället...
Analytisk interferens kan ge falskt normalt S-kobalamin vid vitamin B12-brist 3701
Låg koncentration av S-kobalaminer har hög diagnostisk riktighet för diagnosen »klinisk« B12-brist [1]. Höga mätvärden för S-kobalaminer förekommer vid bla kronisk myeloisk leukemi och polycytemia vera beroende på höga halter av haptokorrin, ett kobalaminbärarprotein...
Blandat resultat av stamcellsförsök mot parkinson 3701
Stamcellstransplantation har vid försök på råttor visat sig vara mycket effektivt mot Parkinsons sjukdom, men oro finns för att behandlingen kan leda till malignitet. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Nature Medicine... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Ryggtavlans känsel felbeskriven i dermatomkartor 3702
Genom att studera patienter med herpes zoster har ryggtavlans segmentella sensibla innervation kartlagts. Resultatet avviker påtagligt från vad de flesta dermatomkartor visar. De lumbala nervrötterna har ingen dorsal projektion! Huden över länden och korsbenets kraniella omfång innerveras av bröstryggens nervrötter. WITH ENGLISH SUMMARY

Hejdar leddestruktion och lindrar symtom 3704
Evidens för prednisolon i lågdos vid tidig reumatoid artrit
Glukokortikoider är starkt inflammationshämmande, men deras roll vid reumatoid artrit har länge varit omtvistad. Aktuella randomiserade studier visar nu att lågdos prednisolon i kombination med sjukdomsmodifierande medel (DMARD) har gynnsam effekt på såväl leddestruktion som kliniska symtom vid tidig, aktiv reumatoid artrit.
Motion och tilltro till egen förmåga – nycklar till äldres psykiska hälsa 3710
Befolkningen i Sverige, precis som i den övriga västvärlden, lever allt längre. Det är dock ur både individ- och samhällsperspektiv centralt att inte enbart fokusera på vilka faktorer som gör att vi lever längre utan även på hur väl vi lever längre, dvs vilken livskvalitet de...
Behandlingsmål och uppföljning varierar kraftigt 3714
Talassemi i Sverige
Sjukdomspanoramat i den svenska befolkningen förändras genom invandringen. Ett exempel är talassemisjukdomen. Det finns ca 260 miljoner bärare av (alfa)-talassemi i världen, och motsvarande siffra är 80–90 miljoner för (beta)-talassemi, dvs 1,5 procent av jordens...
WITH ENGLISH SUMMARY

Analys av kostnadseffektivitet i samhällsekonomiskt perspektiv 3716
Läkemedelsförmånsnämndens riktlinjer för hälsoekonomiska utvärderingar
Sedan drygt tre år är det inskrivet i svensk lag att kostnadseffektivitet ska vara ett av de kriterier som avgör om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna, dvs att patienten får läkemedlet subventionerat enligt reglerna för högkostnadsskyddet...
»Blåsningen« … eller … föräldrakyssen 3721
Skonsam metod avlägsnar effektivt främmande kropp i näsan hos barn
Att på traditionellt sätt extrahera främmande kroppar ur näsan hos barn är ofta förknippat med oro och ängslan hos barnet, som har svårt att sitta still; den främmande situationen och de instrument som används känns hotfulla. Risken finns också att barnet skadas ytterligare. »Föräldrakyssen«, eller »blåsningen«, är en gammal men föga uppmärksammad metod, som är enkel, skonsam och effektiv.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

NSAID och frakturläkning 3725
Inverkar NSAID menligt på frakturläkning? Det tycks som om det in vitro finns belägg för skadlig inverkan på benläkningen (dock fördelaktigt för ledband, men om detta är kliniskt viktigt verkar det råda delade meningar om)...

PATIENTSÄKERHET

Temporalarterit gav en bestående grav synnedsättning på båda ögonen 3727
Diagnos och behandling blev fördröjda i åtta månader
Efter fem läkare och åtta månader fick patienten rätt diagnos, temporalarterit. Han drabbades under denna tid av en grav bestående synnedsättning på båda ögonen. En doktor och en ögonläkare fälls...
Symtomen talade mycket tydligt för en hotande stroke – inte för glaukom 3728
Ögonläkaren bedömde att patienten hade glaukom. Ansvarsnämnden menar däremot att symtomen, genom transitoriska ischemiska attacker, mycket tydligt talade för en hotande stroke...
Opererade in linsprotes med fel styrka 3728
»Vanliga misstag som kataraktkirurger gör borde kunna förhindras«
Tjockare stil på de olika linsernas namn på biometripapper, separata papper för främre kammarlinser och »vanliga« bakre kammarlinser samt olika färger på biometripapper för höger och vänster öga borde kunna förhindra vanliga misstag som kataraktkirurger gör och som ofta inte anmäls...
»Gardin« i synfältet berodde på näthinneavlossning 3729
»Att kontrollera synskärpan hos en patient med de symtomen är ett minimikrav«
Trots att patienten kom med en skugga i synfältet, som en gardin, kontrollerade inte distriktsläkaren hennes syn...

DEBATT OCH BREV

Replik om Läkemedelsverkets nya riktlinjer för primärprevention av hjärt–kärlsjukdom:
Etisk skyldighet utfärda rekommendationer på tillgängligt evidensunderlag 3731
Då hjärt–kärlsjukdomarna drabbar stora delar av vår befolkning är vi etiskt skyldiga att utfärda rekommendationer på det vetenskapliga underlag som står oss till buds i dag, skriver Björn Beermann som här försvarar Läkemedelsverkets rekommendationer mot Göran Berglunds kritik på annan plats i detta nummer...
Y-BOCS riskerar att bidra till diskriminering i sjukvården på grund av sexuell läggning 3732
Rück och Bergström påstår i Läkartidningen 46/2006 (sidorna 3643-4) att »HomO hotar psykiatrin med åtal för användning av skattningsskala«. HomOs arbete grundar sig i europeisk och svensk diskrimineringslagstiftning...
Replik:
Y-BOCS är bra – men kan användas fel 3732
Vår ståndpunkt är att en användning av Y-BOCS där man – som HomO gör såväl i sitt informationsbrev till psykiatrin som i sin replik – blandar samman homosexualitet och tvångstankar om homosexualitet mycket väl kan vara kränkande eller diskriminerande, medan...
Diabetes och hjärtinfarkt:
Intensiv glukoskontroll viktig enligt internationella riktlinjer 3734
Högt blodsocker är en viktig och självständig riskfaktor för framtida död hos diabetiker med akuta koronara syndrom. Normalisering av förhöjt blodsockervärde leder till förbättrad prognos, sannolikt oavsett hur blodsockret sänks...
Replik:
Inte överens om att blodsockret måste normaliseras inom timmar 3738
I en kommentar till vår kommentar om studier av intensiv insulinbehandling går Norhammar, Malmberg, Melbin och Rydén till attack mot vårt påstående att snabb blodsockersänkning med tillförsel av stora mängder insulin inte medför några vinster för patienter med akut hjärtinfarkt...
Stolliga direktiv minskar vårdproduktionen! 3740
Vi har nu sett de nya direktiven om arbetstidsförläggning för läkare och förändring av jourorganisation från Stockholms läns landsting (SLL). Förändringar av den ordinarie arbetstiden för oss allt närmare skiftarbete, där kvälls- och helgjourer är ordinarie arbetstid,...
Varför kommenterar inte ordföranden det verkliga problemet? 3742
Svar till Läkarförbundets ordförande (ruta »Bättre förr?«) i Läkartidningen 44/2006 (sidan 3343). För en gångs skull har vi lyckats få in en blänkare om sjukvårdens problem i en stor dagstidning, där beslutsfattare söker information...
Replik:
Artikeln innehöll många sakfel och tendentiösa beskrivningar 3742
Lars Werkö och jag verkar vara överens om att det behövs förändringar i sjukvården, men jag håller inte med om Werkös och Enkvists beskrivning av problemen i en DN debatt-artikel... / Eva Nilsson Bågenholm
Tribonatinfusion vid laktacidos kan rädda liv 3742
Frid och Sterner beskriver i LT 36/2006 (sidorna 2560-2) »Fyra fall av laktatacidos vid metforminbehandling«; två av patienterna har avlidit. Omedelbar dödsorsak har inte diskuterats...

KULTUR

Bosse Ericsson – barnläkare och konstnär med helhetsperspektiv 3743
»Mitt i den mest aktiva tiden som barnläkare väcktes mitt intresse för måleri«, berättar Bosse Ericsson. Mellan den 23 november och 5 december visas hans målningar på Utställningssalongen i Stockholm.