INNEHÅLL NUMMER 48, 2006

LEDARE

Magert utbyte av antifetmakampanjer 3780
Att hejda fetmaepidemin i Europa var temat för WHOs nyligen avslutade ministerkonferens. Frågan om enigheten rörande problemets allvar kommer att leda till konkreta resultat på sikt tas upp i en kritisk ledare i BMJ (2006;333:1081)... / Josef Milerad
Studierektorn – en central aktör 3783
Målbeskrivningsarbete, kontinuerlig kompetensvärdering samt målet höjd kvalitet i läkarnas nya specialiseringsutbildning nödvändiggör en studierektorsfunktion, detta för att den övergripande planeringen av specialistutbildningen ska fungera...

LT DEBATT

Meet-o-meter – en metod för mötesoptimering i sjukvården 3785
Många pratar om mötesraseriet, men hur många gör någonting åt det? Kaj Blennow presenterar här sin idé om en »Meet-o-meter«, en mötesmätare, som hjälpmedel för såväl ledning som medarbetare att hålla reda på och hushålla med den tid som ägnas åt sammanträden inom...
Den akuta vardagssjukvården börfinnas så nära befolkningen som möjligt 3786
Stig Bengmark beskrev i Läkartidningen sina personliga erfarenheter av akutmottagningseländet och hävdade att kortare väntetider och bättre service skulle bli följden av att akutvården i varje län centraliserades och fick ett rejält pengatillskott [1]...

AKTUELLT

Robotkirurgin ökar – men utvärderingar saknas 3788
Robotkirurgi
Robotkirurgin är på frammarsch. I Sverige finns fyra robotar och fler är på gång. I framtiden kommer nästan alla operationer att utföras med robotassisterad laparoskopi, spår Peter Wiklund, landets mest erfarne robotkirurg. Men apparaten är dyr och de kliniska effekterna dåligt utvärderade, påpekar kritiker...
Hård träning och teamarbete nyckel till framgång i Lund 3791
Universitetssjukhuset i Lund har gjort flest gynekologiska robotoperationer i Europa. Robottillverkaren har utnämnt gynekologiska kliniken till »Center of Excellence«. – En fjäder i hatten som visar att företaget tycker att det går bra för oss, säger Jan Persson, överläkare i gynekologi...
Stockholm säger ja till lokala avstegsavtal 3792
En överenskommelse mellan fack, ledning och politiker öppnar för lokala kollektivavtal i Stockholms läns landsting. Men kampen är inte över. Bara avsteg från lagen i »extraordinära« verksamheter i »några procent« av landstinget, menar ledningen... / Agneta Borgström
Sveriges Kommuner och Landsting ändrar åsikt 3792
Inga problem med avstegsavtal. Till och med »bra« på vissa håll. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer med glada tillrop om läget i landstingen i Stockholm och Västerbotten. Ett första avstegsavtal kan bli prejudicerande... / Agneta Borgström
Landsting i norr diskuterar avstegsavtal 3793
Även i norr retirerar landstingsledningarna. Västerbottens läns landsting kommer troligen att bli först med avstegsavtal. Slutförhandlingar pågår. Dalarna och Västernorrland talar också om lokala kollektivavtal. Hur avtalen kommer att se ut är fortfarande oklart... / Agneta Borgström
Miljoner ska lyfta psykiatrin 3794
Utökade statsbidrag. Nationella mål. Och ökad press på kommuner och landsting. Det föreslår psykiatrisamordnaren Anders Milton i sitt slutbetänkande... / Elisabet Ohlin
Dålig spridning på psykiatrerna 3794
Psykiatrerna är ojämnt fördelade över landet, enligt Socialstyrelsen... / Elisabet Ohlin
Nya privatläkartaxorna klara 3795
Den nationella taxan höjs de närmaste tre åren med 2,9, 2,8 respektive 2,7 procent. Nya specialåtgärder tillkommer också... / Elisabet Ohlin
Pris till artikel om stress hos läkarstuderande 3796
En misstanke om att många medicine studerande mådde dåligt ledde till ett examensarbete och sedan en artikel i Läkartidningen. Artikeln »Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter« blev det vinnande bidraget i kategorin Unga skribenter... / Sara Holfve
Stor uppmärksamhet för vanlig men okänd sjukdom 3797
Den mest lästa artikeln på Läkartidningens webbplats under året är artikeln om restless legs. Och nu har den utsetts till bästa artikel i kategorin klinisk översikt... / Sara Holfve
»Svårt att bedöma andras artiklar« 3797
Förra året vann hennes artikel »Kontaktspårning ett år tillbaka lönar sig« i kategorin Unga skribenter. I år satt AT-läkaren Helena Carré i juryn...

NOTISER

Alvedonkampanj fälld efter artikel i Läkartidningen 3793
En debattartikel i Läkartidningen ledde till att en affischkampanj för Alvedon fälldes av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, och en straffavgift på 120000 kronor för AstraZeneca...

MEDICINSK KOMMENTAR

»Vänta och se« vid akut mediaotit 3798
Effektiv metod för att minska antibiotikaanvändning – men uppföljning krävs
En amerikansk randomiserad studie visar att antibiotikaförbrukningen sjönk signifikant hos barn med akut mediaotit som behandlats enligt principen »vänta och se«. Ingen ökning av komplikationer noterades. Metoden kan vara ett bra alternativ även i Sverige – uppföljning krävs dock för att kunna diagnostisera den vanliga komplikationen sekretorisk otit.

NYA RÖN

CRP ingen riskmarkör för normalbefolkningen 3801
C-reaktivt protein (CRP) är en markör för infektion, vävnadsskada och inflammatorisk aktivitet i kroppen och fyller jämsides med många andra riskmarkörer som interleukiner och hjärnnatriuretisk peptid (BNP) en viktig roll för att prognostisera risk för död hos patienter med akut...
USAs primärvård på väg mot kollaps 3801
I en aktuell studie radar författaren upp ett antal hot mot en framtida positiv primärvårdsutveckling i USA. Även där har primärvården betecknats som ryggraden i en nations sjukvårdssystem, men enligt American College of Physicians befinner man sig i en »grave risk to collapse«...
Matreklam riktad till barn – försöker skapa livslånga kunder 3801
Reklam för mat i barnprogram är riktad till att försöka skapa livslånga kunder av barnen. Det menar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. Forskarna har slumpvis valt ut 48 timmar TV-program riktade till barn som ännu inte börjat skolan...
Screena för våld – men hur? 3802
Att kvinnor och barn – och också män – far illa av våld i hemmet och rapporterar sämre hälsa är välkänt. Många forskare och kliniker har därför rekommenderat screening för våld på olika mottagningar. I en kanadensisk studie har man på kvinnor testat några screeningmetoder: intervju, pappersenkät, dataenkät. Ännu finns dock inte svaret på vad som är bästa metod.
Antibiotika vid mediaotit – bara i vissa fall 3802
Antibiotika bör användas vid akut mediaotit bara om det rör sig om bilateral otit och om barnen är under 2 år. Det är resultatet av en metaanalys som presenteras i tidskriften Lancet...
Vattenpipa lika skadlig som annan rökning 3802
Bruket av vattenpipa har förekommit under många århundraden, mest i Asien och Afrika. Intresset för vattenpiperökning har dock ökat i vårt land de senaste åren. Särskilt bland ungdomar noteras ett tilltagande intresse för vattenpipebruk...
Vitamin K-brist och osteoporosfrakturer 3803
Att flera vitaminer, förutom vitamin D, skulle kunna vara associerade med bentäthet och osteoporosfrakturer är kanske föga känt. Samtliga fettlösliga vitaminer, A, D, E och K, har visat sig ha direkta eller indirekta effekter på vårt skelett...
Magert om minimalinvasiv kirurgi på barn 3803
De senaste 20 åren har inneburit en revolution för kirurgin i och med att allt fler minimalinvasiva metoder, sk titthålskirurgi, har introducerats. Även om det var en barnkirurg, Steven Ganz, som bidrog till att utveckla de nya videoteknikerna i början på 1970-talet är det inom...
Absolut risk missas ofta 3804
Ledande medicinska tidskrifter missar ofta att uppge den absoluta risken i publicerade studier. Det leder till att läsaren ofta överskattar risker eller fördelar med preparat och behandlingar. Den kritiken kommer från en studie som presenteras i tidskriften BMJ...
Svårt få kejsarsnitt för fattiga 3804
Tillgången till kejsarsnitt är extremt låg för kvinnor i fattiga länder och för fattiga kvinnor i medelinkomstländer. Det konstaterar forskare från Storbritannien i en studie i Lancet...
Förhöjt blodtryck hos skiftarbetande läkare 3804
Skiftarbete kan definieras som arbete som överskrider 8 timmars arbetstid eller arbete som potentiellt påverkar olika aspekter av dygnsrytmen. Skiftarbete medför en högre risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar än vanligt dagarbete...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vargen kommer … kanske 3806
Mediernas medicinjournalistik söker sensationer – nyhetsjakt försvårar helhetssyn, källgranskningen blir lidande
Massmedier skall granska medicinen och sjukvården. I denna artikel vänder vi på perspektivet och studerar den medicinska journalistiken – från ett medicinskt perspektiv. Varför ser mediers medicinjournalistik ut som den gör? Hälsolarm är frekventa i dagens medievärld...
Stora skillnader i blodsockerkontroll på svenska operationsavdelningar 3811
Gemensamma riktlinjer behövs
De senaste åren har målen för metabol kontroll vid diabetes skärpts för att förhindra komplikationer. Vid kirurgiska ingrepp tar sjukvården tillfälligt över diabetesbehandlingen från patienten, vilket påverkar den metabola kontrollen. Vid toraxkirurgiska ingrepp är det visat att god per- och postoperativ metabol kontroll ger färre postoperativa komplikationer hos patienter med diabetes. En enkätstudie från 31 svenska anestesikliniker visar nu att rutinerna för perioperativ handläggning av patienter med diabetes varierar stort. Gemensamma riktlinjer behövs.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kryoablation vid förmaksarytmi – säker och smärtfri behandling 3815
Erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhusets hjärtklinik
Förmaksarytmier behandlas vanligen med radiofrekvensablation. Metoden är dock smärtsam för patienten och innebär risk för komplikationer. Ett smärtfritt och mindre komplikationsbelastat alternativ är kryoablation, som har prövats på patienter med olika typer av förmaksarytmi vid Karolinska Universitetssjukhusets hjärtklinik. Resultaten visar god lyckandefrekvens.
WITH ENGLISH SUMMARY

Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens 3822
En sammanställning av publicerade studier visar att det i stort sett saknas evidens för antibiotikabehandling vid alla typer av prostatit, förutom akut prostatit. Behovet av randomiserade, kontrollerade studier är stort och forskning kring prostatit angelägen.
Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd? 3829
Människans Y-kromosom är kartlagd. Det är den minsta kromosomen, och dess särdrag har lett till oro för att den kommer att försvinna. Tidsskalan är dock några miljoner år framåt i tiden. Trots kromosomens relativt fattiga innehåll har kartläggningen gett rikligt med ny information om människans historia och användbar kunskap inom flera områden som populationsstudier, folkförflyttningar, rättsmedicin och orsaker till manlig infertilitet. WITH ENGLISH SUMMARY

Vocal cord dysfunction – differentialdiagnos till astma 3832
Symtombeskrivning och förslag till handläggning
Vocal cord dysfunction (eller paradoxal stämbandsrörlighet) är en relativt vanlig åkomma hos tävlingsidrottare. Tillståndet har blivit vanligare bland tonåringar och kan misstolkas som ansträngningsutlöst astma. För att undvika onödig medicinering är rätt diagnostik viktig.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Interaktion mellan Trombyl och ACE-hämmare 3842
Kan samtidig behandling med acetylsalicylsyra (Trombyl) och ACE-hämmare kräva dosanpassning?...

PATIENTSÄKERHET

Operatören frias eftersom sjukhuset saknade säkerhetsrutiner 3838
Kvinna fick kompartmentsyndrom i båda benen efter långdragen operation i benstöd
Vaginaloperationen i benstöd blev betydligt längre än beräknat och kvinnan fick kompartmentsyndrom i båda benen och lider av bestående besvär. Sjukhuset saknade säkerhetsrutiner, vilket gör bristerna i handläggningen av patienten ursäktliga. Det menar Ansvarsnämnden och friar gynekologen som var ansvarig operatör...
Arbetsbeskrivningen ändrad för operationer i benstöd 3839
Efter fallet med kvinnan i den förra artikeln har länssjukhuset i ett par omgångar reviderat sina säkerhetsrutiner...
»Borde konverterat till öppen kirurgi« 3839
Vaginaloperationen borde ha konverterats till öppen kirurgi när man konstaterade att förhållandena var försvårade och att operationstiden riskerade att bli flera gånger längre än normalt...
Skadade flickas hornhinna allvarligt 3840
Saknade själv den nödvändiga kompetensen – borde rådfrågat en ögonläkare
Med tanke på den osäkerhet som rådde kring frågan om kontaktlinsen verkligen var kvar borde distriktsläkaren, innan han undersökte ögat med vassa instrument, ha rådfrågat en ögonläkare. Genom sin oskicklighet har han orsakat allvarliga skador på flickans hornhinna. Han får en varning...
Flera felbedömningar orsakade svåra följder för patienten 3840
Alla ansvariga frias eftersom varje enskilt fel bedöms som mindre allvarligt
De svåra följderna för patienten måste anses ha varit en samverkan mellan flera felbedömningar, som var för sig måste anses mindre allvarliga, och olyckliga omständigheter...
Sedan patienten fått diagnosen övre luftvägsinfektion:
DT-undersökning visade subaraknoidalblödning 3841
Patienten fick diagnosen luftvägsinfektion. En datortomografiundersökning avslöjade fyra dagar senare en subaraknoidalblödning...

DEBATT OCH BREV

När lammen tystnar 3846
Ska jag inte få uttrycka medmänsklighet – bara för att det saknas studier? Ens när det är bråttom? Det undrar Anna Spencer med anledning av en artikel där Niels Lynöe och Thomas Flodin gav etiska råd till läkare som medverkar i offentlig diskussion i sin egenskap av läkare...
Natriumbrist vid kombination av Seltin och läkemedel 3847
I sommar har jag på min vårdcentral träffat på en del patienter, framför allt äldre, med låga Na-värden, några med värden ner mot 120 mmol/l. Vid anamnes framkommer användning av sk mineralsalt av typ Seltin. Efter återgång till vanligt salt har Na-värdena normaliserats...
Öppenvård med särskilda villkorbehövs innan psykiatrin har restaurerats 3849
Omkring 9000 psykotiska patienter i Sverige kan beräknas ha en så betydande nedsättning av insikt och omdöme att de kan utgöra fara för sig själva eller andra. De behöver täta öppenvårdskontakter med kontroll av medicinering...
Pyridoxin sänker sällan homocystein! 3854
I Herman Nilsson-Ehles välformulerade presentation av Torfi Fjalar Jonassons doktorsavhandling föreligger dessvärre en oklarhet (Läkartidningen 46/ 2006, sidan 3597). Läsaren kan få intrycket att brist på vitamin B6 (pyridoxin) är vanlig orsak till förhöjt homocystein...
Tvång ett bestående behov i psykiatrin 3856
Hur väl utbyggd och välfungerande den psykiatriska vården än skulle bli kommer det att finnas kvar ett behov av tvång för en begränsad grupp patienter. För dem vore ett tvång i öppenvården en humanisering – de kan vistas hemma under helt andra villkor än på en vårdavdelning...
Världsmöte om kulturell psykiatri i Stockholm nästa år 3857
Den för cirka ett år sedan bildade Världs-organisationen för kulturell psykiatri (World Association of Cultural Psychiatry – WACP) höll i slutet av september sin första kongress i Kinas huvudstad Beijing...

KULTUR

Forskare skriver populärt om egen forskning på nystartat förlag 3861
Karolinska institutet tar ett nytt grepp för att bland annat uppfylla universitetens tredje uppgift: den att sprida kännedom om forskningen och att samverka mer med omvärlden...
Eget bokförlag inget för andra medicinska fakulteter 3862
Karolinska institutets förlagsverksamhet med utgivning av populärvetenskapliga böcker författade av forskarna själva får ingen efterföljare bland landets övriga medicinska fakulteter, åtminstone inte inom en överskådlig framtid...
Erna Möller: »Jag har aldrig haft någon egentlig chef.« 3862
Citatet
Citatet kommer ur boken »Kvinnor i vitt: om kreativitet på universitetssjukhus« (Birgitta Evengård, red, utgiven på Bonnier utbildning; 1998), där Erna Möller är en av ett tjugotal kvinnliga läkare/forskare, som berättar om sina yrkesliv som kliniker och forskare...
Många mord i många länder 3863
Ett liv att dö för. 286 sidor. Författare: Åsa Nilsonne. Förlag: Forum Bokförlag; 2006. ISBN 91-37-125540-1. Recensent: Lars Erik Böttiger, professor, Saltsjö-Boo...
Roman med tidlösa aspekter på läkaryrket 3863
Drottningens chirurg. 225 sidor. Författare: Agneta Pleijel. Förlag: Norstedts Förlagsgrupp AB; 2006. ISBN 91-1-301598-2. Recensent: Carl Lindgren, med dr, överläkare, Stockholm...
Norsk antologi om läkekonstens praktik 3864
Legekunst i praksis. Kommunikasjon lege–pasient. 208 sidor. Författare: Kirsti Malterud (red), John Nessa, Per Stensland, Janecke Thesen. Förlag: Universitetsforlaget AS; 2006. Recensent: Carl-Magnus Stolt, professor i medicinsk humaniora, Karolinska institutet, Stockholm...

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3844
Träffa Läkarförbundet på Medicinska riksstämman. Där finns representanter från Läkarförbundets centralstyrelse och kansli som svarar på frågor om förbundets verksamhet.

ENDAST PÅ WEBBEN

Första professorn i akutsjukvård
Sveriges första professor i akutsjukvård kommer från Finland. Maaret Castrén, docent vid universitetet i Helsingfors och avdelningsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus, har utsetts till professor i akutsjukvård vid Karolinska institutet.
Läs mer
Sallad största risken för EHEC
Från stämman
Det är inte smittat kött som är största risken för att svenskar ska infekteras med EHEC.
– Jag tror sallad och grönsaker är problemet för oss, inte kött, sa Ann Söderström, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland, i samband med föredraget Från jord till bord – Nordens största EHEC-utbrott, på onsdagen.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Döden ovärdig för många gamla
Från stämman
Hälften av alla över 65 som dör gör det under otrygga och ovärdiga förhållanden, enligt symposiet Var vill vi dö när vi blir gamla? På sjukhus, i särskilt boende eller hemma?
Läs mer
Begränsa akut läkemedelsbehandling vid kronisk daglig huvudvärk!
Från stämman
Akut anfallsavbrytande läkemedelsbehandling bör begränsas till 8–10 dagar i månaden (eller till två, max tre, gånger i veckan) vid kronisk daglig huvudvärk. Det rådet ger Mattias Linde, neurolog vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, vid riksstämman i Göteborg.
Läs mer
Landstingsdirektören
i Stockholm slutar
Vid årsskiftet lämnar landstingsdirektör Sören Olofsson sin tjänst efter en överenskommelse med finanslandstingsrådet Chris Heister. Han har stått för en stark central styrning som står i konflikt med de borgerliga politikernas mål om en decentraliserad organisation.
Läs mer
/ Agneta Borgström
MRSA-smittade hade blivit odlingsnegativa
Från stämman
Hos 41 av 44 patienter som smittats med MRSA under perioden 1993–2004 kunde man inte längre påvisa några bakterier vid odling.
Läs mer
”Ingen kontroll av olaglig Internethandel med läkemedel”
Från stämman
Olagliga Internetapotek som en ny internationell kriminalitet. Så beskriver Läkemedelsverket den olagliga läkemedelsförsäljningen som breder ut sig globalt. Bara 5–10 procent av de läkemedel som flödar in i Sverige upptäcks av polisen.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Anna-Karin Olsson årets yngre forskare
Från stämman
Anna-Karin Olsson, Uppsala, tog emot Läkaresällskapets pris på 100 000 kronor till yngre forskare, för bästa projektansökan 2006.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Två fick Werkös forskartjänst
Från stämman
David Erlinge, Lund, och Michael Fu, Stockholm, får dela på Lars Werkös högre forskartjänst i tre år.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Forskningsfusk – symposium på Riksstämman
Fusk och oegentligheter i forskning - hur vanligt är det, hur kan det avslöjas, vad gör vi åt det i Sverige och vad borde vi göra? Det är temat för en serie artiklar publicerade i Läkartidningen under 2006. Artiklarna återpubliceras här med anledning av Läkartidningens symposium på Läkaresällskapets riksstämma den 29 november.
Läs mer
Vinnarna i tävlingen
Årets bästa artikel 2006
Kom och möt vinnarna i Läkartidningens tävling Årets bästa artikel. Prisutdelningen sker på Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 30 november, stora scenen kl 11.00. Därefter är det lunchmingel med vinnarna och delar av juryn i Läkartidningens monter B 06:02 kl 12.00.
Läs mer
Ros och ris för opererande robot
Robotkirurgin är på frammarsch. I Sverige finns fyra robotar och fler är på gång. I framtiden kommer nästan alla operationer att utföras med robotassisterad laparoskopi, spår Peter Wiklund, landets mest erfarne robotkirurg. Men apparaten är dyr och de kliniska effekterna dåligt utvärderade, påpekar kritiker.