INNEHÅLL NUMMER 49, 2006

LEDARE

Patienter toleranta mot intressekonflikter 3896
Intressekonflikter, främst ekonomiska bindningar mellan läkare och läkemedelsindustrin, har utsatts för en omfattande kritisk granskning på senare år. Flertalet medicinska tidskrifter, inklusive vår egen, kräver numera att alla skribenter redovisar ekonomiska ersättningar från... / Josef Milerad
Läkarutbildningens dilemma 3899
Läkarutbildningens dimensionering har i alla tider varit en hjärtefråga för Läkarförbundet, med syftet att åstadkomma en arbetsmarknad i balans både för de blivande och för de redan verksamma läkarna... / Uno Käärik

LT DEBATT

Värdefullt läkemedel för kvinnor i fattiga länder skrotas – varför? 3901
Det är anmärkningsvärt att tillverkaren aldrig ansökt om att få misoprostol (Cytotec) godkänt för gynekologiska eller obstetriska indikationer, trots alla uppenbara användningsområden för kvinnors reproduktiva hälsa...
Konsekvenser av att Läkarförbundet inte längre har ett eget avtal med Arbetsgivarverket 3902
I den senaste centrala förhandlingen på den statliga sidan (RALS 2004) förlorade Läkarförbundet sin ställning som egen part med följande motivering: »För att underlätta lönebildningen på den lokala nivån är det principiellt angeläget att Arbetsgivarverket har så få och...

AKTUELLT

Fiolmusik, reumatologi och utmärkelser inledde stämman 3904
Riksstämman
Monika, en ung fiolspelande reumatiker, fick illustrera den revolutionerande utvecklingen för behandling av rörelseorganens sjukdomar, som var ett av två teman vid riksstämman i Göteborg förra veckan. Det andra temat var klinisk forskning...
/ Elisabet Ohlin
Lättare för klinisk forskare utomlands 3905
Riksstämman
Akademisk tid i tjänsten, större anslag och utbildningsprogram med inbyggd forskning gör det lätt att arbeta med klinisk forskning i Storbritannien och USA. Det framkom på torsdagens seminarium om forskningsklimatet utomlands...
/ Agneta Borgström
Fokus på unga forskare ska lösa forskarbrist 3905
Riksstämman
Nyrekryteringen till svensk medicinsk forskning går trögt. Bygg upp nya forskningsmiljöer, tillsätt mer resurser, uppmärksamma yngre kolleger och gör det möjligt att kombinera klinisk karriär med forskning var lösningar som lyftes fram av läkarfacket, forskare och industrin...
/ Agneta Borgström
Forskningsfusk väckte frågor 3906
Riksstämman
Universiteten lägger locket på vid fusk, och kritiskt förhållningssätt saknas inom den medicinska forskningen. Det var några påståenden vid symposiet om forskningsfusk på onsdagen...
/ Elisabet Ohlin
»Finkänslighet« krävs när huvudmän tar ansvar för kvalitetsregister 3907
Riksstämman
Marianne Olsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, varnade för att koppla ekonomi till resultat i kvalitetsregistren. Det får inte bli lönsamt och lockande att förvränga resultaten i registren, underströk hon i ett inlägg om förhållandet mellan huvudmännen och kvalitetsregistren...
/ Karin Bergqvist
»Samkör läkemedelsregistret med andra data« 3907
Riksstämman
Genom Socialstyrelsens nya läkemedelsregister kan dubbelmedicineringar och feldoseringar utläsas. Men först när data kan samköras med andra register kommer den verkliga nyttan, menade flera deltagare på ett seminarium om registret...
/ Agneta Borgström
Delade meningar om ledarskaps-ST 3908
Riksstämman
Behöver chefer en egen specialitetsutbildning? Det var en av frågorna vid Läkarförbundets symposium »Läkare – chef – medarbetare«...
/ Elisabet Ohlin
Positiv särbehandling planeras på KI 3908
Riksstämman
Med en särskild satsning på lektorat till kvinnor, tjugo tjänster, hoppas Karolinska institutet, KI, snabbare få fler kvinnor bland professorerna...
/ Elisabet Ohlin
Kritik mot Försäkringskassan – inte mot riktlinjer 3911
Riksstämman
Rubriken »Satsning på förbättrad sjukskrivning – vad händer?« lockade ett par hundra personer. Men debatten om riktlinjerna uteblev...
/ Elisabet Ohlin
»Vi har inte för lite resurser i sjukvården« 3912
Politiker mot väggen: Riksstämman
En landstingspolitiker från Region Skåne, en från Västra Götaland. Två annorlunda koalitioner. När de frågades ut om den framtida sjukvården kom stundtals konkreta uttalanden, men också undvikande svar i Läkarförbundets debatt...
/ Agneta Borgström
Fortsatt god ton om avstegsavtal 3913
Riksstämman
Att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, backat tillbaka i arbetstidsfrågan blev återigen uppenbart under onsdagens debatt då centralorganisationen gav klartecken för lokala avstegsavtal...
/ Agneta Borgström
Läkare får sämre vård än andra 3913
Riksstämman
En rad faktorer gör att läkare får sämre vård än andra...
/ Elisabet Ohlin
Försök att locka yngre till tropikerna 3914
Riksstämman
Meningsfullt men inte alltid helt enkelt att arbeta i tropikerna. Den slutsatsen framkom under seminariet »Vem sa att det skulle bli lätt? Att arbeta som läkare i tropikerna«...
/ Sara Holfve
Pandemi ger etiska dilemman för läkaren 3914
Riksstämman
Måste en läkare alltid stanna på sin post? Och vem ska man hjälpa i första hand vid en...
/ Sara Holfve
Akutsjukvård i stöpsleven 3915
Riksstämman
Entusiasm och glädje över specialitetsstatusen, och aningen besvikelse över att akutsjukvården inte blev basspecialitet, präglade en liten men fullsatt sal på riksstämman på fredagen...
/ Elisabet Ohlin

NOTISER

Två fick Werkös forskartjänst 3904
David Erlinge, Lund, och Michael Fu, Stockholm, får dela på Lars Werkös högre forskartjänst i tre år. Det tillkännagav Hjärt-Lungfonden på allmänna mötet, upptakten till den 63:e riksstämman, i Göteborg på onsdagsförmiddagen...
Glädjande inslag trots färre besökande 3906
Riksstämman
Trenden de senaste åren har varit att specialiteter satsat alltmer på sina egna veckor och mindre på riksstämman, vars tanke är tvärvetenskaplig. – Det har varit en lång period med en sakta nedgång i besökstalen, säger Läkaresällskaptes VD Mats Bauer, men han kan ännu...
Hur stimulera läkarstudenter att ägna sig åt forskning? 3907
»Entusiasm för forskning är något som saknas under utbildningen. Mitt brinnande intresse för forskning fick jag under kursen evidensbaserad medicin, som sedan lades ned. Jag vet att många andra i klassen suckade över kursen och bara tio procent kom till föreläsningarna...
Övning ger färdighet 3911
Riksstämman
Under mässan fanns ett antal olika »verkstäder« där besökare kunde prova på simulatorutrustning. Där fanns bl a dockorna »Simon« och »Otto« – två patientsimulatorer i vuxen- och barnstorlek...
/ Sara Holfve
Begränsa akut läkemedelsbehandling vid kronisk daglig huvudvärk 3912
Riksstämman
Akut anfallsavbrytande läkemedelsbehandling bör begränsas till 8–10 dagar i månaden – eller till två, max tre, gånger i veckan – vid kronisk daglig huvudvärk. Det rådet gav Mattias Linde, neurolog vid Sahlgrenska akademin i Göteborg...
/ Karin Bergqvist
Första professorn i akutsjukvård 3915
Riksstämman
Sveriges första professor i akutsjukvård blir Maaret Castrén, docent i akutmedicin vid universitetet i Helsingfors och avdelningsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus. Hon utsågs av Karolinska institutet, KI, förra veckan...

MEDICINSK KOMMENTAR

Om möss och människor 3916
Inte givet att fynd hos alzheimermöss kan appliceras i klinisk verklighet
Genmodifierade (transgena) möss används idag ofta för att testa läkemedelskandidaters potential att hämma den för alzheimer så karakteristiska plackbildningen. Men det är inte givet att fynd hos alzheimermöss kan appliceras i klinisk verklighet – många särskiljande faktorer har identifierats.

NYA RÖN

Hjärtscreening minskade plötslig död hos idrottare 3918
I en italiensk populationsstudie jämfördes incidensen av plötslig hjärtdöd hos idrottare med den hos befolkningen i övrigt under en period då lagstadgad rutinmässig hjärtscreening byggdes ut. Trots att studien har metodologiska brister framförs viktiga argument för att riktad hjärtscreening kan rädda liv.
»Ta industrisponsrade studier med en nypa salt» 3918
Man bör vara försiktig när man tittar på kliniska studier som sponsrats av läkemedelsbolag. Den uppmaningen kommer från danska forskare vid bla Rigshospitalet i Köpenhamn i en studie som presenteras i BMJ... / Anders Hansen
Lancet fokuserar på reproduktiv hälsa 3918
Tidskriften Lancet slår ett slag för reproduktiv hälsa i en artikelserie som kommer att gå i tidningen under hösten. Lancet vill lyfta fram den enorma sjukdomsbörda som skapas av reproduktiv ohälsa världen över... / Anders Hansen
KBT möjlig metod för prevention av ätstörningar 3919
Eftersom samhällets matkultur och utseendeideal inte direkt utvecklas mot det hälsosamma hållet återstår att försöka påverka individer med farlig fixering vid utseende och vikt. Med ett Internetbaserat pedagogiskt program har en forskargrupp i Kalifornien med vissa begränsningar lyckats minska antalet nyinsjuknade i ätstörningar hos en riskgrupp: 18–30-åriga kvinnor.
Kalla möss lever längre 3919
36,5 grader verkar vara en bra kroppstemperatur för att bromsa åldrande. På det tyder en musstudie som presenteras i tidskriften Science. Studien, som genomförts i Kalifornien, bygger på genetiskt modifierade möss hos vilka en gen som reglerar mitokondriens funktion ändrats... / Anders Hansen
100 år sedan Auguste D avled 3919
Runt 25 miljoner människor världen över beräknas lida av Alzheimers sjukdom. Den neurogenerativa sjukdomen beskrevs för drygt 100 sedan av den i Frankfurt verksamme psykiatern och patologen Alois Alzheimer... / Anders Hansen
Återfall i fetma kan undvikas 3920
Huvudproblemet vid fetmabehandling är inte att åstadkomma kortsiktig viktnedgång utan att långsiktigt bibehålla tillräckligt minskad kroppsvikt. I en studie har man använt sig av specifikt återfallsreducerande strategier och följt personer som bäst gått ner i vikt. Resultaten visar att vikten kan bibehållas, särskilt med direktkontakt mellan vårdgivare och patient.
Lättviktsnät bättre än standardnät vid operation av ljumskbråck 3920
Det senaste decenniet har operation av ljumskbråck med olika nätmetoder varit klart dominerande. De nät som använts är tillverkade av polypropylen, icke-resorberbart, som ger en kraftig inflammation...
DT tycks bäst för att bedöma dissektion av torakalaorta 3920
Spiral-DT, MR och transesofageal ekokardiografi för att diagnostisera misstänkt dissektion av torakalaorta har utvärderats i en metaanalys. Samtliga metoder var likvärdiga i att bekräfta eller utesluta tillståndet. Analysen ger dålig vägledning om vad som är bästa metod. Flera punkter talar för att det är DT. DT är lättillgänglig och reproducerbar, hela aorta kan studeras snabbt och bilder kan enkelt skickas digitalt.

KLINIK OCH VETENSKAP

Patientskadenämnden säkrar Patientskadelagens tillämpning 3923
Målet är en rättvis och enhetlig praxis
På sistone har frågor om patientskador i svensk sjukvård aktualiserats. Nyligen belystes i Läkartidningen patientskadornas ekonomiska konsekvenser [1]. I artikeln framhölls att den enskilda skadan är dyr men att sjukvårdens skador utgör ett mindre problem än trafikskador...
Multiresistenta bakterier kan bli allt större hot på svenska IVA 3930
Kvalitetssäkrade hygienrutiner och komplikationsregistrering krävs nu
Intensivvårdsförvärvade infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier är ett stort problem i många länder och kan vara ett växande hot även för svenska intensivvårdspatienter...
Stora regionala skillnader i antalet utförda hjärtingrepp 3934
Olika klinisk praxis ... eller större risk för hjärtsjukdom på vissa håll i landet?
Nationella kvalitetsregister visar nu att det skiljer stort mellan länen i Sverige i fråga om hur många hjärtingrepp som utförs. Till exempel gjordes mer än dubbelt så många aortaklaffoperationer per 100 000 invånare i Norrbotten och Västerbotten och på Gotland som i Uppsala och Västmanland. Frågan är om dessa skillnader beror på olika klinisk praxis eller om risken för hjärtsjukdom är större på vissa håll i landet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vårdprogram för inkontinens nådde inte sitt syfte 3941
Antalet remisser ökade och utredningar görs fortsatt på för hög sjukvårdsnivå
En genomgång av remisser till en kontinensmottagning 18 månader före och efter introduktionen av ett vårdprogram visar att antalet remisser från allmänläkare och gynekologer ökade efter vårdprogrammet. Handläggningen påverkades bara i begränsad omfattning. Den basala utredningen görs fortsatt på för hög sjukvårdsnivå.
WITH ENGLISH SUMMARY

Effektiv handläggning
av misstänkt hudcancer 3946
Ny logistik införd i Helsingborg
Incidensen av de tre vanligaste hudtumörerna ökar kontinuerligt. I samband med ökade patientströmmar höjs kraven för effektiv och korrekt handläggning. Hudkliniken i Helsingborg införde 2002 en ny logistik där alla hudtumörremisser går direkt från primärvården till hudkliniken. Resultatet är en förenkling som leder till förbättringar för remitterande allmänläkare, men även för sjukhusspecialister och patienter.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kodein och amning 3954
Är kodeinbehandling förenlig med amning? ...

PATIENTSÄKERHET

Inte fel låta pjäxan sitta kvar på det brutna benet – skyndsamhet viktig 3950
Det var inte fel att låta pjäxan sitta kvar på det brutna benet under transporten till ortopedkliniken. Det hävdade Socialstyrelsen i motsats till Ansvarsnämnden. Därför friar Länsrätten en distriktsläkare som tidigare fällts...
Fälld underläkares fel var ringa – frias av länsrätten 3950
En underläkare som fällts av Ansvarsnämnden för att inte tidigare ha remitterat en patient som visade sig ha skelettmetastaser frias nu av länsrätten...
Socialstyrelsens överklagande fäller tidigare friad distriktsläkare 3951
Distriktsläkaren undersökte inte patienten grundligt, hon fördröjde diagnosen och behandlingen samt brast i sitt ansvar att följa upp ordinerade undersökningar. Det menar länsrätten och fäller läkaren, som tidigare friats av Ansvarsnämnden...
»Fråga om överkänslighet självklar del av anamnesen vid läkemedelsförskrivning« 3952
Att fråga om överkänslighet är en självklar del av anamnesupptagning vid läke- medelsförskrivning och sådana uppgifter skall noteras i journalen...

DEBATT OCH BREV

Ordföranden förtiger fakta om storsjukhusens läkarbemanning 3955
Ända sedan 1980-talet har vi haft en orimlig och tilltagande snedfördelning av läkarresurser och arbetstyngd mellan universitetssjukhusen och primärvården. Det finns anledning för allmänläkarna att sätta press på det starkt sjukhusdominerade Läkarförbundet, anser distriktsläkaren Kjell Nyman...
Inför betyg på läkarutbildningen! 3956
Graderade betyg i läkares grundutbildning och i AT-proven vore ett par av många åtgärder som krävs för att öka läkarstuderandes motivation och tillfredsställelse med sina prestationer. Det skulle också underlätta tillämpningen av det individuella lönesystemet...
Betyg överflödiga på läkarlinjen 3957
Det har under en längre tid talats om problemen med antagningsförfarandet till landets läkarutbildningar. Inflation i betygssystem och mindre lämplig utformning av högskoleprov är två starkt bidragande orsaker...
Europa överens om att gå den smala vägen 3958
Under WHOs ministerkonferens i Istanbul den 15–17 november slutförde och antog de 53 regeringsföreträdarna inom WHOs Europaregion en »European Charter on Counteracting Obesity« [1], med visionen att stoppa ökningen av fetma, speciellt bland barn och unga, inom de närmaste 4–5...
Kan verkligen en veckas kortisonbehandling minska risken för kolektomi vid ulcerös kolit? 3959
I Läkartidningen 41/2006 (sidan 3098) presenteras ett ansvarsärende(HSAN 2384/05) om en 19-årig kvinna med en nydebuterad ulcerös kolit, där kortison sattes in en vecka för sent och man till slut tvingades göra en kolektomi...
Norsk läkarutbildning även i Uppsala 3959
I Läkartidningen har Lars Werkö (2005; 102:1743) och Rolf Sörbye (2006;103: 2891-3) berättat hur norska medicine kandidater kom till Göteborg 1945 för att få sin kliniska utbildning...
Fosterdiagnostik och etik – en gång till 3960
I sin kommentar till mitt inlägg – båda i Läkartidningen 45/2006 (sidorna 3540-2) – undviker representanterna för Centrum för fostermedicin och UltraGyn i Stockholm att svara på de flesta frågor jag ställde, eller besvarar de dem genom att göra jämförelser med historiska data...
Slutreplik:
Vad är den etiska skillnaden gentemot att erbjuda gravida fostervattenprov? 3960
Jan Wahlström återkommer med sin kritik mot att vi infört en ny och säkrare riskvärderingsmetod (CUB) inom fosterdiagnostiken i Stockholm (Läkartidningen 45/2006, sidorna 3460-3)...

KULTUR

Att söka det icke uppenbara lockar honom som läkare och författare 3961
I husets trapphall är golvkaklet lagt i klara mönster, och på Jonas Moströms lägenhetsdörr några trappor upp på Linnégatan i Stockholm hänger en barnteckning. Någonstans där, mellan det mycket systematiska grundarbetet och det fria, fantasifulla tecknandet, verkar Jonas Moström...
Läkarens vardag en outsinlig källa för deckarförfattande 3963
När jag för många år sedan undervisade medicinare i hematologi brukade jag visa bilden av Sherlock Holmes, som med enkla medel (förstoringsglaset) och med tankens skärpa löste de mest invecklade problem...

ENDAST PÅ WEBBEN

Ny nämnd för spetssjukvården
Det blir Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen, som kommer att leda den nya Rikssjukvårdsnämnden. Nämnden ska besluta om vilka verksamheter som ska bedriva högspecialiserad sjukvård.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Vinnare i tidigare boklotteri
Läs mer
Pfizer stoppar stor studie
Läkemedelsbolaget Pfizer avbryter alla kliniska prövningar av läkemedlet torcetrapib, med hänsyn till patientsäkerheten.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
RNA-interferens mot prionsjukdomar f1
Förhandspublicering
RNA-interferens (RNAi) har blivit ett glödhett forskningsfält, inte minst efter att pionjärerna inom fältet, Andrew Fire och Craig C Mello, tilldelats 2006 års Nobelpris i medicin eller fysiologi.
Denna förhandspublicering sker med anledning av Nobeldagen 10 december.
Läs mer
/ Anders Hansen