INNEHÅLL NUMMER 50, 2006

LEDARE

Från mask till människa 3996
Grunden till årets Nobelpris publicerades 1998 av Andrew Fire och Craig Mello i tidskriften Nature (1998;391:806-11). Om en dubbelsträngad RNA-spiral, exempelvis arvsmassan från ett virus, tar sig in i en cell kommer den att klippas i fragment: »small interfering RNA« (siRNA)... / Josef Milerad
Du behövs som chef! 3999
Sjukvården är beroende av engagerade och kunniga chefer. För att upprätthålla en sjukvård av hög klass och främja en snabb metod- och kvalitetsutveckling är det av största vikt att läkarna antar chefskap i sjukvården...
Vad händer med arbetstiderna efter nyår? 3999
Anpassningen av läkarnas arbetstid till den nya Arbetstidslagen är fortfarande olöst. Det är nu bara två veckor kvar, och läget är fortsatt komplicerat. Stockholms läkarförening har nått en viss framgång då man kunde presentera en partsgemensam tolkning om fortsatt samverkan...

LT DEBATT

Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan? 4001
Det är hög tid att ta klimathotet på största allvar – under senare år har klimatforskarna alltmer befäst en konsensus kring den pågående globala och antropogena uppvärmningens risker...

AKTUELLT

Fler skadade militärer kan räddas till livet 4004
Militärsjukvård
Invasionen i Irak har inte utvecklat sig som den USA-ledda koalitionen tänkt sig. Men sjukvården har varit framgångsrik: fler skadade soldater förefaller räddas till livet än i tidigare krig. En förklaring är att sjukvården blivit mer mobil. Läkartidningen har besökt det amerikanska militärsjukhuset i Landstuhl, Tyskland...
Skadad – inte död 4006
Militärsjukvård
En bomb sprängde bilen i bitar och tog livet av en kamrat. Major David Hanes, 41 år, klarade livhanken. Men inte så mycket mer...
Militärläkare bär inte Birkenstock 4007
Akademiskt tillfredsställande, men känslomässigt krävande. Så beskriver läkaren Gina Dorlac arbetet som medicinskt ansvarig för intensivvårdsavdelningen vid LRMC...
SKL vill diskutera centralt med Läkarförbundet 4008
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill lösa arbetstidsfrågan centralt med Läkarförbundet... / Elisabet Ohlin
»Krävs dödsfall för att vi ska agera mot falska läkemedel?« 4008
Handeln med förfalskade läkemedel är den nya internationella terrorismen. Om ingenting görs får Sverige snart stora problem. Varningarna kommer från Graham Satchwell, brittisk säkerhetsexpert... / Agneta Borgström
Färre kvinnor sökte anslag 4009
Andelen kvinnor som söker anslag från Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin har ökat varje år sedan 1994. Men inte i år. Kvinnor beviljas också anslag i något mindre utsträckning än män... / Elisabet Ohlin
Inbjudningar får skickas till läkarna 4010
Inbjudningar från industrin ska återigen få skickas direkt till läkarna. Och all sponsring ska redovisas öppet. Det är några ändringar som väntas i avtalet med läkemedelsindustrin... / Elisabet Ohlin
Bättre samarbetsklimat i centralstyrelsen 4010
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm kan i fortsättningen stoppa – men inte ändra i – andra CS-ledamöters ledartexter i Läkartidningen. Samarbetsklimatet i centralstyrelsen »fungerar relativt väl« nu, tycker hon... / Elisabet Ohlin
Pfizer stoppar stor studie 4011
Läkemedelsbolaget Pfizer avbryter alla kliniska prövningar av läkemedlet torcetrapib, med hänsyn till patientsäkerheten... / Elisabet Ohlin
Regeringen prioriterar barnpsykiatrin 4011
Satsning på barn- och ungdomspsykiatri – regeringens första svar till psykiatrisamordnaren... / Elisabet Ohlin
»Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan« 4012
Läkare bör engagera sig i klimatfrågan, eftersom den påverkar hälsan. Men att Läkarförbundet ska göra det är inte självklart... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Bra ekonomi för Läkarförbundet och Läkartidningen 4011
90 miljoner kronor i vinst före skatt. Det är det prognostiserade årsresultatet för Läkarförbundet. Bättre än förväntat, enligt ekonomichef Johan Bohman: – Våra placeringar i olika finansiella instrument går väldigt bra. Läkartidningen går också bra...
»Självklart med avtal med medicintekniska industrin« 4011
Läkarförbundet bör inte bara ha överenskommelser med läkemedelsindustrin utan även med den medicintekniska branschen. Det beslutades på det senaste CS-mötet. I oktober förra året kom Sveriges Kommuner och Landsting överens med Sjukvårdens leverantörsförening och Svensk...
Fast jobb till ST-läkare i Östergötland 4012
Alla visstidsanställningar av ST-läkare i Östergötland ska omgående omvandlas till tillsvidareanställningar, lovar landstinget i Östergötland. – Från och med nu ska alla vara tillsvidareanställda, säger Agneta Westerdahl, personaldirektör i landstinget... / Elisabet Ohlin
Ökad studenttäthet drabbar handledning 4012
Antalet studenter i vårdteamen har ökat sedan 2004 och det påverkar handledningen negativt, enligt Medicine studerandes förbund, MSF, som undersökt hur studenterna upplever handledningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

All tobak ökar hjärtinfarktrisken 4015
Snus ingen lösning för rökavvänjning
Den stora multicenterstudien Interheart visar att all form av tobaksbruk ökar risken för hjärtinfarkt, även exponering för passiv rökning. Snus är alltså inget harmlöst alternativ till rökning. Nikotin i rökfri tobak ger höga serumkoncentrationer med möjlig påverkan på t ex arytmibenägenhet och vasomotorisk reglering.

NYA RÖN

Google ett stöd för läkare 4018
Sökmotorn Google omfattar över 3 miljarder medicinska artiklar av varierande trovärdighet. I en studie har man velat undersöka hur träffsäker Google är vad gäller att diagnostisera sjukdomar: 15 rätt av 26, blev resultatet.
Vanligt med missbildningar och hög dödlighet hos nyfödda vid diabetes 4018
I en retrospektiv studie redovisas utfallet av graviditet i en kohort av kvinnor med diabetes typ 1 och 2 i Storbritannien och Nordirland under en 1-årsperiod, 2002– 2003. Av 2359 kvinnor hade 1707 typ 1-diabetes och 652 typ 2-diabetes...
Goda resultat vid transplantation av stavar 4018
Forskare från Storbritannien och USA har lyckats tranplantera prekursorer till fotoreceptorer (förstadier till celler i ögat) till synskadade råttor och fått cellerna att fungera. Det visar en uppmärksammad studie som presenteras i Nature...
Läkare har en central roll i klimatfrågan 4019
I en ledarartikel i november 2006 diskuterar BMJ [1] insiktsfullt den globala klimatförändringen. Ledarskribenterna konstaterar att det föreligger näst intill vetenskaplig konsensus om att klimatförändringen huvudsakligen orsakas av människan...
Vuxna med cancer i barndomen bör få planerad uppföljning 4019
Inom barnonkologin diskuterar man hur uppföljningen av tidigare barnonkologiska patienter skall ske när dessa nått vuxen ålder. En nationell arbetsgrupp har bildats (SALUB) i syfte att ge rekommendationer för uppföljning efter olika slags behandlingar...
MS med och utan patologisk likvor har samma prognos men är immunogenetiskt olika 4020
I en liten men ofta citerad studie publicerad 1996 visade en brittisk forskargrupp att MS-patienter med normal likvor har en mer benign prognos och färre lesioner i hjärnan...
Kombinerad antitrombosterapi riskfylld 4020
Att kombinera olika typer av trombocythämmande behandling är riskfyllt och associerat med hög incidens av svår övre gastrointestinal blödning. Det visar en dansk studie som presenteras i tidskriften BMJ...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kostmanns syndrom till stor del klarlagt – genom svensk forskning 4022
50 år sedan Rolf Kostmanns banbrytande arbete om svår medfödd neutropeni
Rolf Kostmann var den första barnläkaren i Norrbotten. Han var verksam vid Bodens garnisonssjukhus och ansvarig för barnsjukvården där mellan 1942 och 1952 [1]. I februari 1949 remitterades en 1,5 månader gammal flicka till öronkliniken vid sjukhuset för otit och mastoidit [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Små nedsvalda magneter kan betyda stora komplikationsrisker 4028
Fallbeskrivning
En 3-åring opererades akut för en främmande kropp i rektum. Det man trodde var en magnet var i själva verket tre små kraftfulla magneter, vanliga i spel och leksaker, nedsvalda vid olika tillfällen. När magneterna drogs till varandra uppkom komplicerade skador i buken. Ett tiotal liknande fall har publicerats tidigare.
Axiomet »primum non nocere« troligen en 1800-talsprodukt 4030
Flera författare har under de senaste decenniet ifrågasatt att axiomet »primum non nocere« skulle kunna härledas till Hippokrates. Det finns indikationer på att det snarare är en 1800-talsföreteelse – en reaktion mot de ofta farliga och aggressiva behandlingar som då rådde...
ABC om narkos vid ökad aspirationsrisk 4033
ABC om
»Rapid sequence induction«, RSI, är en färdighet som varje primärjour i anestesi måste behärska. Med tekniken minskar man risken för aspiration av maginnehåll, en fruktad narkoskomplikation vid akuta ingrepp. Det vetenskapliga stödet som ligger till grund för RSI beskrivs och praktisk vägledning ges.
Svårt hjärtsjuka barn från Balkan opererades i Sverige 4038
Redogörelse för 41 barn som behandlats via lyckad hjälpinsats
Konflikten på Balkan under 1990-talet påverkade i hög grad infrastrukturen och den civila sjukvården i det forna jugoslaviska samhället. Sjukhusen var belastade av krigsskador, och den civila sjukvården var under konfliktåren lågprioriterad...
WITH ENGLISH SUMMARY

Stockholmsförsöket har folkhälsopotential 4043
23 förtida dödsfall per år i innerstadens befolkning beräknas undvikas
Stockholmsförsöket visar att innerstadens medelhalt av lokala trafikföroreningar, indikerat med kväveoxider, minskade med 10 procent. Detta kan minska mortaliteten med en halv till en procent, enligt epidemiologiska studier. Resultatet av förbättringen av luftmiljön är att 23 förtida dödsfall beräknas undvikas i innerstadens befolkning. Det är även klarlagt att partiklar i luften har effekter på både sjukligheten och dödligheten i befolkningen, däremot är det inte klarlagt vilken eller vilka typer av partiklar som är mest skadliga.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Roaccutan och inflammatorisk tarmsjukdom 4047
Finns risk för försämring av inflammatorisk tarmsjukdom vid behandling med isotretinoin (Roaccutan)?

DEBATT OCH BREV

Antipsykiatrin, hämnden och empatin 4051
För mig handlar det inte så mycket om att överbevisa de hängivna motståndarna, de låter sig oftast inte rubbas av motargument hur väl underbyggda de än är...
Långvarig operation med användning av benstöd 4052
Under vinjetten »Patientsäkerhet« i Läkartidningen 48/2006 (sidorna 3838-9) beskrivs ett fall (HSAN 483/06), vilket kan vara av principiellt intresse att diskutera...
Replik till Kristina Gemzell Danielsson och Annette Aronsson:
Misoprostol i abortsyfte stoppasofta av religiösa och legala skäl 4053
WHO har uttalat att misoprostol skall tillhandahållas endast om det inte strider mot respektive lands kulturella eller legala regelverk. Abort är förbjudet i flertalet afrikanska stater, och möjligheten att använda misoprostol för medicinska aborter har lett till att många regeringar motarbetat introduktion av medlet...
Frågan om tvång i öppenvård – en äkta etisk konflikt 4054
Grunden för den aktuella debatten om tvång i psykiatrisk öppenvård är en äkta etisk konflikt mellan beneficens, dvs »göra gott«, och autonomiprincipen, där Miltonutredningen, professor Lars Jacobsson, professor Sten Levander, docent Eva Lindström och jag argumenterar för »göra...
Psykoterapibiverkningar är alltför litet uppmärksammade 4055
I det trevliga temanumret om psykoterapi (Läkartidningen 42/2006) saknades tyvärr ett avsnitt om biverkningar. Endast mycket kortfattat nämndes denna aspekt på två ställen. Marie Åsberg och medarbetare konstaterar att »mindfulnessmeditation tycks ha få biverkningar«...
Psykiatrin måste prioritera evidensbaserade metoder! 4055
Jag läste med stort intresse psykoterapitemat i Läkartidningen 42/2006, och det glädjer mig att psykoterapi i olika former har ägnats så stor uppmärksamhet, inte minst med tanke på det skriande behov av terapi som finns i psykiatrin idag...
Mensa nästa? 4057
Michel Tagliati argumenterar i Läkartidningen 49/2006 (sidorna 3956-7) för införandet av betyg på läkarprogrammet. Han skriver »… de skarpaste akademiska hjärnorna … kommit till en miljö där deras intellekt ska stimuleras … får sonika nöja sig med godkänt på sina tentamina...
Ett gott råd är att inte ge goda råd! 4058
Först tack till Anna Spencer som med sin välupplagda debattartikel i Läkartidningen 48/200 (sidorna 3846-7) illustrerar problemen med att ge goda råd. Vi var medvetna om att det skulle kunna finnas en risk för missförstånd och betonade därför att det inte var frågan om att...
Sjukskrivningarnas längd kan påverkas om företagsläkarna får ansvaret 4058
Som mångårig företagsläkare och förtroendeläkare för försäkringskassa och arbetsförmedling har jag haft problemen med sjukskrivning, förtidspensionering (sjukersättning och aktivitetsstöd) och arbetsskador nära in på livet...
Apropå befolkningsnära vardagssjukvård! 4058
I både dagspress och medicinska skrifter har det de sista åren vimlat av såväl tragiska som komiska anekdotiska skildringar från akutmottagningseländet i svensk sjukvård...
Allmänmedicin vinner terräng i Australien 4059
I en redaktionell kommentar från Australian Journal of Rural Health [1] noteras en stark ökning av antalet nya medicin- och sjuksköterskestudenter i landet och en därpå följande infrastrukturförändring...
SBU-rapport felciterad i Pfizer-annons 4059
Med hjälp av systematiska litteraturöversikter arbetar SBUs projektgrupper för att visa vilka utredningar och behandlingar som har vetenskapligt stöd och vilka som inte har det...
Replik:
Vi står bakom annonsens budskap 4060
Vi vill börja med att beklaga den felaktiga formuleringen som vi använde i vår hänvisning till SBUs rapport i annonsen »Rätt behandling under rätt tid« som införts i en annonsbilaga i Dagens Nyheter...

KULTUR

Tonga hårt drabbat av den globala fetmaepidemin 4061
I januari 2007 ger bokförlaget Prisma ut vetenskapsjournalisten Miki Agerbergs bok »Ormen i paradiset. Om den globala fetmaepidemin«. I boken kartläggs fetmaepidemins utbredning i världen. Problemet drabbar inte bara de rika länderna i väst. En stor del av innehållet handlar om Sverige, men boken börjar i Tonga: ett paradisiskt vackert örike i Söderhavet där två vuxna av tre är feta – det är en dubbelt så hög andel som i USA – och var femte invånare har diabetes. Här återges utdrag ur bokens första kapitel:
Nils Rosén – en av världens mest betydelsefulla läkare 4067
Nils Rosén, adlad von Rosenstein 1762, föddes i februari 1706 som andra barnet i en syskonskara på nio barn. Fadern, en tidigare armékaplan, var kyrkoherde i Västergötland...
Kvinnliga läkares förening fyller 90 4069
År 2006 är det 90 år sedan Karolina Widerström, Ada Nilsson, Lilly Paykull, Nanna Svartz och Andrea Andréen bildade Kvinnliga läkares permanenta kommitté. Karolina var kommitténs första ordförande. Vid denna tid fanns ett 50-tal kvinnliga läkare i Sverige...
Inte bara patienter … även latinet kan behandlas fel 4071
Följande rader kommer att avslöja några nyligen begångna fel i vården. Eftersom normala patienter inte har skadats, har inget av misstagen anmälts till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd...

ENDAST PÅ WEBBEN

Boklotteriet
Vinnare i Läkartidningens boklotteri
Kortare arbetsvecka och längre veckovila kräver fler läkare
Det första avstegsavtalet klart
Strax före jul tecknades det första lokala avstegsavtalet i landet. Detta skedde vid Capio Diagnostik i Stockholm, som driver röntgenverksamheten vid S:t Görans sjukhus. Avtalet innebär att bakjoursläkare minskar sin ordinarie arbetstid med en timme i veckan.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Läkarförbundet och Vårdförbundet agerar mot libysk dödsdom
Hur ska svensk vårdpersonal våga engagera sig internationellt efter dödsdomen i Libyen? Det frågar sig de två förbunden, apropå dödsdomen mot de fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinske läkaren som suttit fängslade i Libyen sedan 1999, anklagade för att avsiktligt ha infekterat över 400 libyska barn med HIV på ett sjukhus i Libyen 1998.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Läkarbeslut ska föregå tvångsmedicinering
Tvångsmedicinering av personer med demenssjukdom ska förutsätta beslut av patientansvarig läkare. Det föreslås i en ny statlig utredning.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Förhandlingsmötet inställt
Fredagens förhandlingsmöte mellan SKL och Läkarförbundet ställdes in i sista stund och nästa träff är planerad till måndag den 18 december. Knäckfrågan för parterna är hur skrivningen kring dygnsvilan ska se ut i ett centralt kollektivavtal.
– Två alternativ diskuteras för beredskap. Sammanhängande vila under åtta timmar på natten och sammanlagd under elva timmar, säger ombudsman Karin Rhenman, Läkarförbundet.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Nytt förhandlingsmöte under fredagen
Torsdagens två förhandlingsmöten mellan SKL och Läkarförbundet nådde inte fram till en överenskommelse. Idag, fredag 15 december, träffas parterna igen. Senast onsdag i nästa vecka vill parterna att ett avtal finnas klart.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Förhandlingarna i arbetstidsfrågan fortsätter
Diskussionerna om dygnsvila och beredskap mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller ett högt tempo, enligt Läkarförbundet. I måndags träffades parterna för första gången. Då fick Läkarförbundet ett förslag om att sluta ett centralt avtal.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
WMA uppmanar till vädjan för dödsdömda
Läkarnas och sjuksköterskornas världsorganisationer uppmanar till snabb protestaktion mot den »fullkomligt orättfärdiga« dödsdom, som väntas den 19 december, mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare i Libyen. Tidskriften Nature har publicerat vetenskapliga fakta som stärker de anklagades oskuld.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
SKL ville ha centralt avtal
Läkarförbundet träffade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på måndagen 11 december.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Läkare har en central roll i klimatfrågan
Tryggve Årman, ordförande i Läkare för miljön, kommenterar en ledarartikel i BMJ om klimatfrågan. Det föreligger näst intill vetenskaplig konsensus om att klimatförändringen orsakas av människan, och Stern-rapporten som nyligen släppts säger att vi måste göra något nu. Hälso- och sjukvårdspersonal har erkänd erfarenhet av att identifiera och lösa allvarliga folhälsoproblem. Därför är det viktigt att läkare engagerar sig på en mer övergripande systemnivå, menar både BMJ och Årman.
Replik:
Mårdhs inställning förvånar oss e56
Vårt bidrag till klamydiadebatten har väckt uppmärksamhet och mötts med positiva kommentarer, vilket gläder oss. Många av de argument och budskap vi framfört ifrågasätts emellertid av kollegan Mårdh, som tidigare verkat som professor i klinisk bakteriologi i Uppsala...
En fläkt från en svunnen tid e56
Forslin och medarbetare diskuterar i en artikel i Läkartidningen könssmitta i äggledarna som orsak till infertilitet och andra komplikationer [1]. Man refererar förtjänstfullt till longitudinella studier i Örebro, vars tidsspann är exceptionella i internationellt perspektiv...
Vad innehåller egentligen den kliniska översikten? e58
Kommentar till artikeln »Benmärgsceller ger kanske bättre hjärtfunktion efter hjärtinfarkt« (Läkartidningen 41/2006, sidorna 3088-9), författad av professor Christer Sylvén: Det vore intressant att erfara vem eller vilka som varit referenter för detta arbete...
Replik:
Resultaten måste bekräftas i en större studie e58
Den ursprungliga titeln till artikeln var: »Kan benmärgsceller förbättra hjärtfunktionen?« Det är uppenbart att Läkartidningens redaktionella ändring till »Benmärgsceller ger kanske bättre hjärtfunktion efter hjärtinfarkt« journalistiskt har ökat intresset för artikeln...
Redaktionell kommentar e59
De kritiska synpunkter Lars Werkö anför mot den aktuella artikeln är att den ger en alltför generell och summarisk bild av problematiken. Det bör författaren inte lastas för eftersom det var Läkartidningens redaktion som bestämde artikelns omfång... / Josef Milerad
Kommentar:
Homocystein, folat och vitamin B12 – klinisk rutin och klinisk forskning e60
I dagsläget har jag ingenting att invända mot Jonatan Axelssons intressanta tankar kring kost, vitamin B12, folat, homocystein och folkhälsa (Läkartidningen nr 44/2006, sidan 3390)...