INNEHÅLL NUMMER 1, 2007

LEDARE

Lycka är att vara dansk 4
Den ansedda veckotidningen »The Economist« tar i en lång essä upp paradoxen att ett ökat materiellt välstånd inte tycks göra befolkningen lyckligare eller nöjdare... / Josef Milerad
Nytt år, nya arbetstider! 7
Den nya Arbetstidslagen har efter årsskiftet medfört att många läkares jourschema har förändrats. För de flesta innebär det kortare och fler jourpass på helger och nätter... / Eva Nilsson Bågenholm
Dödsdom med långtgående konsekvenser 7
Dödsdomen i Libyen mot fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare, anklagade för att medvetet ha infekterat över 400 barn med HIV-virus, har rönt stor internationell uppmärksamhet...

LT DEBATT

Ekonomism splittrar forskares lojalitet 08
Styrningen av universiteten har blivit kortsiktig till följd av den ekonomism som idag präglar forskningen. De långsiktiga värdena prioriteras inte, och de enskilda forskarnas lojalitet till universiteten kan ifrågasättas. Ska man komma till rätta med detta behövs ökade offentliga resurser till universitetens basorganisation...
Nio miljoner barn i USA beroende av soppkök 09
I en ny rapport från Food Bank for New York City (www.foodbanknyc.org) framgår det att 18 procent av barnen i New York City (NYC) är beroende av mat från »Emergency Food Programs« (EFP), eller soppkök, som drivs av frivilliga, oftast religiösa, organisationer...

AKTUELLT

Läkarorganisation agerar mot organhandel i Kina 10
Handeln med organ
Bristen på organ för transplantation har öppnat en världsmarknad för illegal handel. I dag talas det om »transplant tourism« och »trafficking« med organ. Värst är situationen i Kina där organ från avrättade fångar används...
/ Agneta Borgström
Donationsprogram startas i Kina 11
Handeln med organ
På Xiamens universitetssjukhus byggs nu ett centrum för njurtransplantation med levande donatorer. Den svenske kirurgen Henrik Ekberg bistår med experthjälp. Förhoppningen är 100 transplantationer om fem år...
/ Agneta Borgström
»Kohandel« i Iran mellan donator och mottagare 12
Handeln med organ
I Iran ger staten en ersättning till levande njurdonatorer, vilket har lett till att väntelistan för njurtransplantationer helt har försvunnit. Systemet har även diskuterats i USA. Men Carl-Gustav Groth, expert för WHO, är kritisk mot all handel med kroppsdelar...
/ Agneta Borgström
Ny sjukskrivningsprocess med fokus på det friska 13
Sjukskrivningsriktlinjer, tidigare avstämningsmöten, självdeklaration från den sjukskrivne och ny roll för försäkringsläkarna. Det är delar i den nya sjukskrivningsprocess som Socialstyrelsen och Försäkringskassan presenterade strax före jul... / Elisabet Ohlin
»Kliniker kommer att bryta mot lagen« 14
Flera kliniker i Norrbottens läns landsting struntar helt i Arbetstidslagen och kommer att bryta mot lagen. På andra kliniker infördes nya scheman efter nyår, men de havererade några dagar senare... / Agneta Borgström
Chefsavtal för jourläkare diskuteras i Kiruna 14
På narkoskliniken vid Kiruna sjukhus har ett förslag om att ensamarbetande jourläkare ska jämställas med chefer kommit upp. Verksamhetschefer är nämligen undantagna från Arbetstidslagen... / Agneta Borgström
Landstingen agerar för avstegsavtal 15
Nya arbetstidslagen
Presstopp. Landstingen kommer nu själva att ta kontakt med de lokala läkarföreningarna för att diskutera lokala avstegsavtal – i de verksamheter där det behövs. Det blev resultatet av mötet mellan landstingens personaldirektörer den 4 januari.
/ Agneta Borgström
Capio först med avstegsavtal 15
Det blev aldrig något centralt avtal om arbetstider mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting före årsslutet. Men det privata vårdföretaget Capio Diagnostik hann teckna ett lokalt kollektivavtal med röntgenläkarna vid S:t Görans sjukhus... / Agneta Borgström

MEDICINSK KOMMENTAR

Enklare och billigare handläggning av lätta skallskador 16
Datortomografi lika säkert som inläggning och observation
Tidig undersökning med datortomografi och hemgång vid normala fynd är lika säkert som inläggning och observation vid handlägning av lätta skallskador, enligt multicenterstudien Octopus.

NYA RÖN

Ultraljud bra diagnostisk metod även vid asymtomatisk djup ventrombos 18
Ultraljud med färgduplexteknik har alltmer kommit att ersätta flebografi som förstahandsmetod vid diagnostik av symtomatisk djup ventrombos (DVT). När det gäller asymtomatisk DVT i studier av trombosprofylax har hittills flebografi krävts som referensmetod...
Radioaktiva antikroppar testas mot HIV 18
Antikroppar bundna till en radioaktiv isotop har framgångsrikt testats mot HIV på möss. Det är forskare från Albert Einstein College of Medicine i New York som genomfört studien, som presenteras i PLOS Medicine och refereras i Nature...
Bra med neurostimulering vid dystoni – men många biverkningar 18
Forskare från bla Tyskland, Österrike och Norge har undersökt effekten av neurostimulering hos patienter med dystoni. Neurostimulering genomförs genom att ett hål borras i skallbenet, varefter elektroder opereras in i hjärnans globus pallidus interna...
Postoperativa fördelar med laparoskopisk bråckoperation 19
Sedan laparoskopisk ljumskbråckskirurgi infördes för ca 15 år sedan har diskussionen gällt om denna operationsteknik har några fördelar framför öppen operation. De hittills publicerade studierna har mestadels varit små och ofta blandat primära bråck och recidivbråck...
Samband mellan anabola steroider och antisocialitet 19
Det finns ett samband mellan användning av anabola steroider och antisocialt beteende. Det visar forskare från Uppsala i en studie som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry...
Kraftig ökning av fetma och diabetes i Asien 19
Förekomsten av typ 2-diabetes i Asien har ökat till den grad att det idag är relevant att tala om en epidemi. Det skriver forskare från Sydkorea i en studie som presenteras i tidskriften Lancet...
Oväntat hög förekomst av alkoholskador bland barn i medelklassens Italien 20
I ett italienskt medelklassområde fann man bland drygt 500 skolbarn 3,5 procent med utvecklingsskador som kunde relateras till mödrarnas alkoholintag under graviditeten. Denna höga förekomst kan finnas i fler länder. I Sverige är statistiken över alkoholrelaterade utvecklingsskador ofullständig, och bland svenska gravida kvinnor uppger ca 30 procent att de fortsätter att dricka alkohol under graviditeten. Detta talar för att en liknande studie som den italienska snarast bör göras i Sverige.
Dystra data för neuroprotektivt preparat mot parkinson 20
Behovet av ett neuroprotektivt preparat som kan bromsa sjukdomsutvecklingen vid Parkinsons sjukdom är stort, och nu har fältet drabbats av ännu ett bakslag. Lancet Neurology presenterar nedslående data om en läkemedelskandidat som prövats i en klinisk studie av forskare från bla...
RNA-interferens mot prionsjukdomar 21
RNA-interferens (RNAi) har blivit ett glödhett forskningsfält, inte minst efter att pionjärerna inom fältet, Andrew Fire och Craig C Mello, tilldelats 2006 års Nobelpris i medicin eller fysiologi. RNAi är i korthet en metod att »tysta« gener, dvs att reglera ned aktiviteten...
Tyroxinbehandling ger säkrare graviditet hos eutyreoida kvinnor med TPO-antikroppar 21
(OBS! Denna rubrik har rättats, den ursprungliga rubriken var "Tyroxinbehandling med TPO-antikroppar ger säkrare graviditet hos eutyreoida kvinnor". Rättelsen gjordes 11 januari 2006...

KLINIK OCH VETENSKAP

Karotis- och vertebralisdissektion vanlig orsak till stroke hos yngre 24
Lindrigt trauma utlösande faktor hos mer än hälften, visar retrospektiv studie
En dissektion i arteria carotis interna eller arteria vertebralis börjar med en rift i kärlets intimaskikt där blod tränger in mellan intiman och tunica media. Detta resulterar i uppkomst av antingen dubbellumen, ocklusion eller aneurysmal dilatation (pseudoaneurysm) [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Affektiv sjukdom drabbar kvinnor och män olika 29
Inte bara prevalens utan även symtom och behandlingssvar tycks skilja sig åt
Depressionssjukdomen är olika vanlig och tar sig delvis olika uttryck hos kvinnor och män. Vissa studier talar också för att kvinnor i fertil ålder svarar bättre på SSRI-preparat än män, vilka i sin tur svarar bättre på tricykliska antidepressiva medel. Litteraturen är emellertid inte entydig, och det är för tidigt att utfärda könsspecifika behandlingsrekommendationer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ung kvinna med p-ring drabbad av armtrombos 32
Möjligt samband med mutation i protrombingenen
En 20-årig kvinna med p-ring drabbades av trombos i vena axillaris. I trombosutredningen påvisades heterozygoti för en mutation i protrombingenen som kan ha särskild betydelse vid armtrombos. Inget talar för att trombosincidensen är lägre vid användningen av p-ring eller p-plåster än vid p-pilleranvändning. P-ringen marknadsförs med budskap om låga hormonnivåer. I Sverige har hittills fyra fall av blodpropp under p-ringanvändning rapporterats till biverkningsenheten. Rapporterna visar att p-ringen inte alltid uppfattas som ett systemiskt verkande antikonceptionsmedel.
WITH ENGLISH SUMMARY

Berksons fallgrop: Aortaarterioskleros och stroke som exempel 35
Motstridiga fynd stödjer hypotesen att kalkinlagring är kopplad till låg risk
En del berömda vetenskapsmän har turen att få ge sitt namn åt speciella teorem som de har plockat fram. År 1946 publicerade den välkände biostatistikern vid Mayoklinikerna, Joseph Berkson, en artikel [1] som gjorde att han sedan fick ge namn, inte åt ett teorem, men väl åt ett...
Ändrade föreskrifter om utfärdande av intyg – relevant för varje läkare 38
Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter om intyg och utlåtande [1], som gäller från och med den 1 januari 2006. De nya föreskrifterna utkom från trycket två dagar innan de trädde i kraft, vilket är anmärkningsvärt med tanke på föreskrifternas stora betydelse...
Viktigt att läkare kvalitetssäkrar läkemedelsbehandling av äldre 40
Problem med äldres läkemedelsanvändning uppmärksammas alltmer av myndigheter, medier, pensionärs- och handikapporganisationer, allmänhet och patienter och anhöriga. Externa kvalitetsrevisioner görs redan men kan aldrig bli så bra som en fungerande internkontroll...

PATIENTSÄKERHET

Fick diagnosen depressiv episod – hade tumör i levern 47
Patienten fick diagnosen depressiv episod men fick senare veta att han hade en tumör i levern...
Underliggande orsak kan vara avgörande för behandlingsresultatet 47
»Av stor vikt för patientsäkerheten att rätt kunna diagnostisera sepsis tidigt«
I ett patientsäkerhetsperspektiv är det av stor vikt att vården fortsätter sina ansträngningar att identifiera parametrar som kan ge vägledning för att rätt kunna diagnostisera en blodförgiftning i tidigt skede. Underliggande orsak till blodförgiftningen kan vara avgörande för behandlingsresultatet...
Opererades utan tillräcklig bedövning 48
Trots att patienten skrek av smärta på grund av att bedövningen inte tagit riktigt fortsatte gynekologen ingreppet. Han fälls av Ansvarsnämnden...

DEBATT OCH BREV

Till arbetets försvar 50
Den nuvarande diskussionen om våra EU-baserade arbetstidsregler är horribel. Om vi vill skydda våra patienter från uttröttade doktorer är det väl det som lagen skall gälla – inte att hindra oss från att arbeta när vi klarar av det...
Vetenskapsrådet är ingen rättsinstans 51
Vetenskapsrådet har flera gånger framfört förslag om en bättre hantering av misstankar om oredlighet i forskningen. Enligt gällande ordning ligger dock ansvaret för att utreda sådana misstankar hos arbetsgivaren. Rådets expertgrupp för frågor om oredlighet har inga legala möjligheter till sanktioner...
Replik till Lisbet Palmgren:
Hur man hanterar livet har betydelse för den psykiska hälsan 52
Sorgeprocesser ska inte medikaliseras – då gör vi patienten en otjänst. I stället måste vi ge våra patienter kunskap om och redskap för att hantera livet – en tillvaro som innebär både glädje och förluster...
Replik:
»Den enda vägen« finns inte 53
Är man som jag rättspsykiater, har i åratal arbetat med missbrukare och andra personer på livets skuggsida samt i tio år drivit en klinik för våldsamma, psykotiska patienter, lär man inte ha svårt för att stå för sin mening och säga ifrån, varken till patienter eller till...
Replik till Pia Dellson:
Odla lite ödmjukhet själv! 53
Det känns förstås trist att inte Pia Dellson uppskattade symposiet på riksstämman »Psykiatrin – förföljd specialitet« (se Dellsons inlägg i LT 50–52/ 2006, sidorna 4051-2)...
Kliniska erfarenheter av behandling med Levemir 54
Behandling med detemir ger, i jämförelse med NPH-insulin, förbättrat HbA1c, minskade svängningar i plasmaglukos och utebliven viktuppgång i en selekterad patientpopulation inom ordinarie sjukvård. Detemir bör därför övervägas till patienter med otillfredsställande glykemisk kontroll eller oacceptabel hypoglykemifrekvens...
Replik till Pfizer:
Ännu ingen anledning att ändra SBUs slutsatser om demensläkemedel 55
SBUs slutsatser ska så långt det är möjligt bli föremål för omprövning när kunskapsläget förändras. Sådana uppdateringar har skett inom områdena dyspepsi, ryggont, blodtryck, hjärnskakning och cancerbehandling, för att nämna några...
Replik till Eva Lindström och Sten Levander:
Profylaktisk tvångsmedicinering är att skjuta i halvmörker 56
Eva Lindström och Sten Levander hävdar (LT 48/2006, sidorna 3849-53) att öppenvårdstvång behövs, eftersom psykiatrin idag har sådana brister att den inte kan klara vissa patienter utan den möjligheten...
Replik till Ulf Brettstam:
Ulf Brettstam förväxlar orsak och verkan 56
Jag har bett Ulf Brettstam att underbygga sitt bisarra påstående om att jag skulle ha utövat antipsykiatrisk propaganda och därigenom varit ansvarig för många patienters förtidiga död...
Utökade möjligheter till eutanasi diskuteras i Belgien 57
Under september 2006 har ett belgiskt lagförslag diskuterats som gäller utvidgad rätt till eutanasi. Rätten skulle även komma att omfatta barn under 16 år och demenssjuka vuxna...
Behandlas minimal lungemboli i onödan? 58
Lungemboli används oftast som ett »allt eller intet«-begrepp. Med den höga tillförlitlighet som spiraldatortomografi idag erbjuder för att visualisera också mycket små embolier, kan det möjligen vara relevant att betrakta detta tillstånd på ett mera nyanserat sätt...
Replik:
Jacobssons dilemma är tänkvärt 58
Vi tackar Hans Jacobsson för hans tänkvärda debattinlägg med anledning av vår artikel om diagnostisk strategi vid lungembolism (LE). Diskussionen kring relevansen av små LE har pågått några år och framför allt avseende handläggning av isolerade subsegmentella LE [1]...
Missvisande rubrik om kvalsterallergiprevention 59
I Läkartidningen 39/2006 (sidan 2842) redogör Catarina Almqvist för en primärpreventionsstudie som genomförts vid Woolcock Institute of Medical Research i Australien...
Replik:
Kvalsterreduktion utan preventiv effekt 59
Dr Rafael Ferrándiz poängterar helt riktigt att det är viktigt att hålla isär primär- prevention och sekundärprevention. Den australiensiska studien (Childhood Asthma Prevention Study, CAPS) [1], refererad i LT 39/2006, syftade till att undersöka den primärpreventiva effekten av...
Ett besök i fängelset i Homa Bay 60
Vi vistas sedan några veckor i Homa Bay. Homa betyder feber på swahili. Annars talas här luo, ett av Kenyas hundra språk. Den lilla staden vid Viktoriasjöns östra strand har ett fängelse 10 minuters promenad från vår bostad. Vi knackar på ståldörren och ett öga öppnas...

KULTUR

Rett hade rätt men tolkade snett 61
Professor emeritus Bengt Hagberg, numera i Göteborg, var på 1960-talet laborator i barnneurologi i Uppsala. Han fick på remiss till sin mottagning en 4-årig flicka, som uppvisade en klinisk bild han aldrig sett tidigare...
Citatet – Francic Bacon 63
»Hustrun är den unge mannens älskarinna, den medelålders mannens kamrat och den gamle mannens vårdarinna.«
Julsaga år 2012 64
Som vanligt var jag bakjour under julhelgen. Även denna jul inkom ett märkligt fall. Vi hade just flyttat in till det nya Karolinska Forum i Solna – en fantastisk byggnad lika fin som den nya F-terminalen på Arlanda. Jag började som vanligt på BB...
Populärvetenskapligt verk även för experten 65
Reumatism. 159 sidor. Författare: Johan Frostegård. Förlag: Karolinska Institutet University Press Recensent: Li Felländer-Tsai, professor i ortopedi, Karolinska institutet, Stockholm...
Norsk lärobok i psykiatrilämplig också i Sverige 65
Lærebok i psykiatri. 942 sidor. Omarbetad 2:a utgåva av bokens första tryck 1994. Författare: Ulrik Fredrik Malt, Nils Retterstøl, Alva A Dahl. Förlag: Gyldendal Akademisk; 2003. ISBN 82-05-28070-3. Recensenter: Sven Jonas Dencker, professor hc, och Hans Ågren, professor; båda vid Sahlgrenska akademin, Göteborg...
En läkares tankar efter sin sons suicid 66
Henrik. 250 sidor. Författare: Olle Larson. Förlag: Hägglunds förlag; 2005. ISBN 91-7123-134-x...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 96
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Rapport från Läkarförbundets aktiviteter på Riksstämman bland annat. 44
Ladda ner pdf, klicka på knappen ovan till...