INNEHÅLL NUMMER 3, 2007

LEDARE

Speciell sjukvård för troende 104
Skall muslimer i Storbritannien få tillgång till speciella mottagningar som delar islams grundvärderingar? Två brittiska allmänmedicinare argumenterar för och emot ett religiöst anpassat sjukvårdssystem i veckans nummer av BMJ (2007;334:74-5). Professor Aziz Sheikh är för... / Josef Milerad
Behöver vi vårdgarantin? 107
Vårdköerna i Sverige måste bort! Det är ett budskap som Sveriges läkarförbund framfört ett otal gånger, och förbundet har även i sitt programarbete anvisat vilka reformer som bör genomföras för att nå fram till detta mål...
Vem kan vara legitimerad läkare? 107
Regeringsrätten beslöt i förra veckan att en läkare som dömts för barnpornografibrott ska få behålla sin legitimation. Den rev upp kammarrättens beslut. Regeringsrättens skäl är att läkaren visserligen gjort sig skyldig till brott som svårligen kan kombineras med läkaryrket,...

LT DEBATT

Fetma kan förebyggas – men krafttag behövs! 108
Fetma och fetmarelaterade sjukdomar ger upphov till höga samhällskostnader samt stort lidande. Idag finns ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet, som har fått internationellt gehör, med förslag på insatser från hälsokommunikation, reglering och lagstiftning till ekonomiska styrmedel. Vi står inför ett paradigmskifte i synen på fetmaprevention och nu behövs politiskt mod och vilja att vända utvecklingen, skriver Liselotte Schäfer Elinder och Filippa von Haartman på LT Debatt.

AKTUELLT

Folkhälsoministern tror på föräldraopinion 110
Barnfetma
Läkarförbundet har gått samman med Vårdförbundet och Tandläkarförbundet för att motverka barnfetmaepidemin. De uppmanar regeringen att agera. Och nästa vecka arrangerar de en nationell konferens i Stockholm om barns hälsa...
/ Elisabet Ohlin
Fetmaepidemin oroar både föräldrar och vårdprofessioner 112
Föräldrar är oroade över att barnen äter allt mer läsk, godis och sötsaker. Och de tycker inte att de kan påverka detta i tillräcklig utsträckning... / Elisabet Ohlin
En femtedel av barnen i Europa är överviktiga 113
Alla delar av samhället måste samverka i kampen mot fetmaepidemin, men folkhälsoministrarna ska spela en ledande roll... / Elisabet Ohlin
Ingen rättighet att vara läkare 114
Kontrollera läkare mot brottsregistret vid anställningar. Uteslut grova våldsbrottslingar från läkaryrket. Det menar Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, apropå debatten om sexdömda läkare... / Agneta Borgström
SKL vill se lönelyft i landstingen 114
Anställda i kommuner och landsting borde få större löneökningar än andra. Det är beskedet från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inför årets avtalsrörelse... / Agneta Borgström
Tredje läkaren i riksdagen vill agera för klinisk forskning 115
Klinisk forskning, psykiatri och falska läkemedel är några av de frågor som Finn Bengtsson (m) ska ägna sig särskilt åt. Han är den tredje läkaren som i höst fått en stol i riksdagen... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Allvarliga brister i ekonomistyrning vid Lundasjukhus 113
200 miljoner kronor i underskott vid den medicinska fakulteten vid Universitetssjukhuset i Lund. Nu kommer kritiken. En konsultrapport visar omfattande brister i den ekonomiska revisionen...
Landstinget i Stockholm satsar på klinisk forskning 113
Stockholms läns landsting är Sveriges näst största finansiär av medicinsk forskning bland landstingen. Under 2007–2009 har cirka 320 miljoner kronor beviljats till klinisk forskning...
Patienter rapporterar in biverkningar 114
Patienter får själva rapportera in biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Detta ska förbättra den samlade säkerhetsövervakningen av läkemedel, menar myndigheten...
Förbundet ifrågasätter vårdgarantin 114
Landstingen har misslyckats med vårdgarantin. Det konstaterar Läkarförbundet på veckans ledarsida och ställer frågan om vårdgarantin verkligen behövs. – Det finns inget givet svar, det kanske är annat som behövs...

MEDICINSK KOMMENTAR

Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA 116
Problemets omfattning i Sverige ännu okänd
En enkätstudie vid medicinska fakulteter i USA visar att anmärkningsvärt många sistaårsstudenter utsatts för trakasserier (42 procent) och kränkningar (84 procent). En studie i Sverige är angelägen för att kartlägga problemets omfattning bland svenska läkarstuderande.

NYA RÖN

Barn med vesikoureteral reflux grad I–III behöver inte antibiotikaprofylax 118
Barn som efter akut pyelonefrit visats ha vesikoureteral reflux grad I–III har inte ökad risk för recidiv jämfört med barn utan tillståndet. Detta visar en studie där barn med och utan reflux randomiserats till antibiotikaprofylax och behandling utan profylax. Risken för njurärr var lika stor i båda grupperna. Radiologisk utredning av barn med akut pyelonefrit skapar inte den nytta för barnen som man en gång trodde och bör minskas radikalt.
Ormgift inte effektivt som strokemedicin 118
Ett ormgift har prövats som strokemedicin. Nej, det är faktiskt inget skämt. Behovet av nya behandlingsmetoder för stroke är som bekant mycket stort, och allt djärvare grepp tas nu...
Strategibyte kan ge snabbare reperfusion vid hjärtinfarkt 118
Hur ska ett sjukhus organiseras för att så snabbt som möjligt låta patienter med ST-höjningsinfarkt genomgå reperfusionsbehandling? Den frågan ställer sig en grupp amerikanska forskare i en studie presenterad i New England Journal of Medicine...
Dålig psykisk hälsa hos flyktingar med temporärt skydd 119
Snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar flyktingars psykiska hälsa. Det visar en australisk studie av flyktingar med tillfälligt respektive permanent skydd. Forskarnas slutsats har fått myndigheterna i Australien att revidera sin flyktingpolicy. Vilka hälsoeffekter har den svenska tillfälliga asyllagen för nyanlända? Det frågar sig Solvig Ekblad. Och när kommer svenska politiker att lyssna på forskares kunskap?
Farligt med avbrott i antiviral terapi 119
Att göra uppehåll i användningen av antivirala mediciner för HIV-patienter när sjukdomen tycks vara under kontroll är ingen bra idé. Det visar en större studie som presenteras i New England Journal of Medicine...
Vart tredje barn mår dåligt av sjukhusvistelse med narkos 120
Att sjukhusvistelse kan vara en skrämmande händelse för barn är känt sedan ganska länge. Mycket av de barnpsykologiska kunskaper som växt fram under 1900-talet har medfört förbättringar i omhändertagandet av barn i sjukvården...
Lågt självförtroende hos överviktiga barn 120
Överviktiga barn har sämre självförtroende än normalviktiga barn, och särskilt gäller detta överviktiga flickor. Det visar en studie från Australien som presenteras i tidskriften Pediatrics...
Nytt test förhindrar farliga läkemedelsprövningar 120
I mars 2006 uppmärksammades en klinisk läkemedelsprövning vid Northwick Park Hospital i London. I en fas I-studie gavs den monoklonala antikroppen TGN1412, som utvecklats mot autoimmun- och immunbristsjukdomar, till sex friska försökspersoner med katastrofala följder...
Vaccin mot denguefeber på väg 121
De senaste 30 åren har den myggburna virussjukdomen dengue ökat i takt med globalt ökande transporter och en okontrollerad urbanisering i tropiska områden. Dengue är vanligare nu än någonsin tidigare, och risken är stor att den pågående ökningen fortsätter...
Magnesium hjälper inte vid hjärnskada 121
Det har föreslagits att tillskott av magnesium efter traumatisk hjärnskada skulle kunna ha en gynnsam effekt vad gäller att begränsa den sekundära skadan på hjärnan. Men nu visar en grupp forskare från USA att så inte är fallet i en studie som presenteras i Lancet Neurology...
Europa mot fetman 121
Det eskalerande problemet med övervikt och fetma uppmärksammas nu av europeiska myndigheter som ett av de mest allvarliga hälsoproblemen Europa står inför. I ett WHO-lett möte för europeiska ministrar i mitten av november i Istanbul konstateras att prevalensen av fetma i Europa...
Fem miljoner till sjukhus efter abort 121
Komplikationer efter sk farliga aborter resulterar årligen i att fem miljoner kvinnor i utvecklingsländer läggs in på sjukhus. Det uppskattar WHO i en färsk analys som presenteras i Lancet. WHO har tittat på data från 13 utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika...

KLINIK OCH VETENSKAP

»Bamse« hjälper parkinsonpatient i palliativ sjukdomsfas 124
Symtomlindring och respekt för patient och anhörig är grunden
Parkinsons sjukdom har beskrivits som en »hjärnans systemsjukdom« som inte bara drabbar dopaminsystemet i basala ganglierna utan även ett flertal av transmittorsubstanserna i CNS, vilket skapar symtom som är mer eller mindre framträdande i olika stadier av sjukdomen...
WITH ENGLISH SUMMARY

Metylprednisolon lovande vid MS 128
Men avsaknad av patent gör läkemedelsindustrin mindre intresserad
Idag används interferoner och glatirameracetat för att bromsa sjukdomsförloppet vid multipel skleros. Effekten är måttlig. Metylprednisolon i pulsbehandling används mot andra sjukdomar men har även visat lovande resultat vid MS-behandling. Patentet för metylprednisolon har gått ut vilket leder till att det inte finns någon lönsamhet för läkemedelsindustrin att utföra stora kontrollerade kliniska studier. Vem ska göra dessa studier som inte är ekonomiskt vinstgivande – men som kan ge stora vinster för såväl samhället som patienterna?
WITH ENGLISH SUMMARY

Högersidig hydrotorax – enda tecknet på ovariellt hyperstimuleringssyndrom 132
Avancerat ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) som resultat av behandling av infertila kvinnor med exogena gonadotropiner förekommer med en incidens av 0,5–4 procent [1]... WITH ENGLISH SUMMARY

Metaregression kan visa om fler NIDCAP-studier är motiverade 134
Den »synaktiva« teorin om barnets utveckling, som introducerades av Als i slutet av 1970-talet, ligger till grund för NIDCAP, Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program (utvecklingsstödjande neonatalvård) [1, 2]...
Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet 138
I Sverige har antalet överviktiga vuxna nästan fördubblats på 20 år, men det finns ingen databas för uppföljning av barns vikt och längd. Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är svårbehandlad. Prevention genom samhällsbaserade interventioner är det enda realistiska alternativet för att skapa sunda levnadsvanor.

DEBATT OCH BREV

Läkarbrist i Sverige? 143
Problemet med den bristande tillgängligheten i sjukvården borde utredas av Läkarförbundet, bl a med avseende på snedfördelningen av läkarresursen såväl geografiskt som mellan forskande och kliniskt aktiva läkare...
Replik:
Inget sjukhus har råd att låta läkare arbeta på halvfart 143
Kjell Nyman (Läkartidningen 49/2006, sidan 3955) och Eric Bertholds tar i varsitt debattinlägg upp några viktiga frågor kring sjukvårdens organisation i Sverige...
Kommentar 1:
Utan förändringar har allmänläkare ingen anledning stödja Läkarförbundet 146
Bågenholm och Ståhlberg slätar över den snedfördelning som råder mellan universitetssjukhus och mellan primärvård och länssjukvård. I fallet Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge finns det idag långt över 1000 läkare anställda per sjukhus...
Kommentar 2:
Ställningstagande i fördelningsfrågan en förutsättning för samverkan 146
Huruvida siffrorna i den ursprungliga artikeln av Werkö och Enkvist i alla detaljer är korrekta är väl egentligen av underordnat intresse. Den viktiga och fortfarande obesvarade frågan är hur man på rationella grunder kan åstadkomma en så ändamålsenlig fördelning av...
Varför så få kliniska prövningar i Sverige? 147
I våra massmedier rapporteras återkommande om remarkabla medicinska vetenskapliga framsteg gjorda av svenska forskare. Trots detta registrerar märkligt nog svenska universitet och sjukhus mycket få offentligt finansierade kliniska prövningar vid en internationell jämförelse...
Så mycket kostar inte en blodtransfusion i Sverige 148
Glenngård och Persson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), Lund, har beräknat kostnaderna för transfusion av två erytrocytenheter till kirurgpatienter och till onkologiska patienter och publicerat resultaten i Läkartidningen [1]...
Ofullständiga beräkningar leder till felaktiga uppgifter om kostnaderna 149
I Läkartidningen 38/2006 under vinjetten Klinik och vetenskap redovisar Anna Glenngård och Ulf Persson i en artikel [1] resultaten från en tidigare publicerad studie »Costs associated with blood transfusions in Sweden – The societal cost of autologous, allogenic and...
Replik:
Vi har inga motiv att driva kostnader vare sig uppåt eller nedåt 150
De synpunkter som framkom i det nämnda Letter to the editor [1] besvarades och invändningarna bemöttes av oss i ett publicerat svar [2] i samma nummer av Transfusion Medicine. Detta tycks ha gått både Olle Berséus och Olof Åkerblom förbi...
Nytt hopp för primärhälsovården 150
Margaret Chan, WHOs nytillträdda generaldirektör, betonade i sitt invigningstal till WHOs personal att primärhälsovården är grunden för WHOs arbete. I sitt tal sa hon att »sjukdomsspecifika initiativ har sin plats .....

KULTUR

Berzelius och Tegnér – intellektuella portalgestalter förbundna i vänskap 151
År 1833 gjorde intendenten vid Riksmuseum, Bengt Fries, en resa till utlandet. Han rapporterade direkt hem till Berzelius att »Professor Berzelius, Göta kanal och Trollhättan är det enda man känner av Sverige; och får jag tillägga Esaias Tegnér, sedan hans skrifter blivit...
Citatet 153
Åsa Nilsonne: Unga friska tonåringar – kan köras ihjäl på en sekund, medan en del sjuka nittioåringar lyckas töja sitt liv häpnadsväckande långt...

RÄTTELSE

Fel i rubriken
I referatet ‚"Tyroxinbehandling med TPO-antikroppar ger säkrare graviditet hos eutyreoida kvinnor", som publicerades i Läkartidningen 2007;104(1-2):21, blev det ett fel i rubriken. Redaktionen ber om ursäkt för detta. Korrekt rubrik är "Tyroxinbehandling ger säkrare graviditet hos eutyreoida kvinnor med TPO-antikroppar".

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 181
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Socialstyrelsen får starkare roll föreslår Ansvarskommittén
Socialstyrelsen ska samordna styrningen av SBU, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden. Det blir ett av förslagen från Ansvarskommittén. Troligt är att hälsotillsynen flyttas från Socialstyrelsen och läggs på länsstyrelser eller en ny regional organisation, enligt Mats Svegfors, huvudutredare.
Läs mer
/ Agneta Borgström