INNEHÅLL NUMMER 4, 2007

LEDARE

Ett piller för många åkommor 188
I en artikel i BMJ 2003 föreslogs att om alla över 55 år tog ett multipreparat med acetylsalicylsyra, ACE-hämmare, statiner, diuretika, betablockerare och folsyra så skulle förekomsten av kardiovaskulär sjukdom kunna minska med upp till 80 procent... / Josef Milerad
På väg mot en säkrare vård! 191
I nästa vecka hålls den tredje nationella patientsäkerhetskonferensen, arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och Socialstyrelsen i samverkan med Läkarförbundet, Vårdförbundet, Läkaresällskapet, Kommunal och Svensk...
Ja till mångfald, konkurrens och ökad effektivitet! 191
Möjligheterna till vinst och avkastning på insatt kapital är förutsättningen för framväxten av privata vårdgivare inom den offentligt finansierade sjukvården. Och om det privata sjukhuset uppfyller landstingets krav bör eventuell överkapacitet kunna säljas till försäkringsbolag...

LT DEBATT

Myter sprids i bokfloran om metoder för bantning 193
Hemsnickrade hypoteser och råd kring metoder för viktminskning frodas i bokhandelns generösa utbud i ämnet. Inte sällan hävdas i dessa böcker att den vetenskapliga kunskapsbasen för behandling av fetma är förlegad och felaktig. Myter sprids och befästs i de populära modedietböckerna...
Egna barn och andras ungar 194
En 7 år gammal och helt frisk flicka har ramlat ner från en klätterställning på sitt fritidshem. Hon har, enligt personalen, slagit huvudet i marken och varit avsvimmad i någon minut eller två, men därefter vaknat till...

AKTUELLT

Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades 196
Stoppade kostråd
Läkaren Annika Dahlqvist fick inte fortsätta ge diabetiker råd om kolhydratfattig kost på vårdcentralen, eftersom det stred mot lagtexten om »vetenskap och beprövad erfarenhet«. Nu gör Socialstyrelsen en bedömning av fallet. Lagen ger bara en vägledning om vad som är rätt metod.
/ Agneta Borgström
Socialstyrelsen anlitar expert för att bedöma råden om lågkolhydratkost 196
Några dietister i Sundsvall har ställt en fråga till Socialstyrelsen om kolhydratfattig kost får användas som behandlingsmetod i sjukvården. Myndigheten kallar in en kostexpert som bedömer fallet... / Agneta Borgström
Svårt att definiera beprövad erfarenhet 198
Vårdprogram och riktlinjer stakar ut vägen för den praxis av behandlingar som ska gälla. Men behandlingar skiljer sig ändå från sjukhus till sjukhus. Lagtexten om att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet ger bara en vägledning om vilka metoder som är acceptabla... / Agneta Borgström
Nya metoder kan testas i studier 199
Gör en klinisk studie. Det är ett sätt att pröva en ny behandling. En annan lösning är att genomföra enklare försök, så kallad kvalitetssäkring... / Agneta Borgström
Läkarförbundet tillstyrker »startlag« 199
Läkarförbundet tillstyrker regeringens »startlagsförslag«, det vill säga att den så kallade stopplagen rivs upp... / Elisabet Ohlin
Ansvarskommitténs förslag:
Socialstyrelsen får starkare roll 200
Socialstyrelsen ska samordna SBU, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden. Det blir ett av förslagen från Ansvarskommittén. Troligt är att hälsotillsynen flyttas från Socialstyrelsen och läggs på länsstyrelser eller en ny regional organisation, enligt Mats Svegfors, huvudutredare... / Agneta Borgström
»En klar ökning av makten över sjukvården« 200
Sjukvårdsforskaren Mats Brommels blir förvånad när han får höra om de förslag som Ansvarskommittén väntas lägga fram... / Agneta Borgström
Fler avstegsavtal med privata vårdgivare 201
Stockholms läkarförening har slutit avstegsavtal med Maria Beroendecentrum AB. Och Värmlands läkarförening har kommit överens med Carema Närvård AB... / Elisabet Ohlin
Olika siffror på väntetiderna 202
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vänder sig mot Läkarförbundets beskrivning av väntetiderna i ledaren i nr 3 av Läkartidningen... / Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

Ansiktstransplantation … lekstuga eller medicinsk landvinning? 204
Transplantation av ansikten från avlidna donatorer är en fascinerande utmaning – dock krävs nu sans och eftertanke för att väga risk mot nytta. Operationen innebär stora risker såväl fysiskt som psykiskt och förutsätter massiv immunsuppressiv behandling, med medföljande problem. Detta kräver noggranna etiska överväganden. »Nyhetens behag« får inte överskugga möjligheten att använda säkrare och mer etablerade metoder.

NYA RÖN

Tvåkomponentssalva väl tolererad vid psoriasis 206
I juninumret 2006 av British Journal of Dermatology publicerades en 52-veckors säkerhetsstudie av en tvåkomponentssalva, kalcipotriol–betametasondipropionat (Daivobet), vid behandling av psoriasis vulgaris...
Samspelet mellan CNS och anorektal funktion 206
Det finns observationer som talar för att samspelet mellan central och perifer påverkan har en avgörande betydelse för den anorektala funktionen. Studier av den cerebrala representationen har dock hittills varit fokuserade på framför allt rektum och bäckenbotten och inte på...
Fler CP-skador bland för tidigt födda 206
Antalet för tidigt födda barn som drabbas av CP-skada har ökat under senaste decenniet. Ökningen kan bero på att fler för tidigt födda överlever. Det visar en kanadensisk studie som genomförts 1993– 2002 och som omfattar totalt 672 barn födda graviditetsvecka 24–30...
Hög träningsnivå före maratonlopp minskar risken för hjärtskada hos amatörlöpare 207
Ett flertal studier har dokumenterat hjärtdysfunktion och biokemiska tecken på hjärtskada var för sig i samband med idrotter som kräver uthållighet, men ingen har övertygande visat ett samband...
Inspelade samtal hjälper mödrar 207
För föräldrar till barn som intensivvårdas på neonatalavdelning är stressen över barnets tillstånd ibland så stor att många har svårt att ta till sig den medicinska information som ges...
Stora brister i diagnostiska test för cancer 207
Dagens behandlingsmetoder för cancersjukdomar grundar sig alltmer på systematiska översikter av diagnostiska test. Men dåliga metoder och dålig redovisning motverkar ofta säkerheten i översikterna...
MR-undersökning av barn med cerebral pares ger viktig information 208
Martin Bax, Clare Tydeman och Olof Flodmark rapporterar i oktobernumret av JAMA [1] från the European Cerebral Palsy Study, som pågår vid flera europeiska centra: i London, Edinburgh, Lissabon, Dublin, Stockholm, Tübingen och Helsingfors...
Behandlingseffekt i djurstudier stämmer ofta inte på människa 208
Behandlingseffekten av ett givet läkemedel skiljer sig ofta åt när man jämför djurstudier med kliniska data (på människor). En bidragande orsak till detta tros vara att djurstudier ofta misslyckas med att efterskapa ett kliniskt sjukdomstillstånd; detta enligt en studie av...
Sänkt lungfunktion vid födseln ökar astmarisken vid 10 års ålder 209
Utveckling av sjukdom i lungorna startar tidigt, kanske redan i fosterstadiet. Detta fynd styrks av en studie som följt barn upp till 10 års ålder. Den visar att lungfunktionsförändringar som påverkar risken för astma finns etablerade redan kort tid efter födseln. Med relativt enkla medel kan dessa förändringar upptäckas.
Danskar ställer lägre krav och är lyckligare 209
Vid undersökningar av hur lyckliga och allmänt tillfredsställda individer i olika delar av världen är brukar Danmark placera sig högt. I en EU-finansierad undersökning (Eurobarometer) återfinns danskarna som det folk som är mest tillfreds med livet i Europa...

KLINIK OCH VETENSKAP

Akut leversvikt – viktigt med snabb multidisciplinär handläggning 210
Akut leversvikt är ett allvarligt tillstånd som i vissa fall kräver akut levertransplantation. Tillståndet karakteriseras av en snabb försämring av leverns syntesförmåga (utan tidigare känd leversjukdom), som i praktiken utvärderas med mätning av koagulationsfaktorer... WITH ENGLISH SUMMARY

Muskelsymtom vanliga vid selenbrist 214
Koppling till växtvärk, restless legs och vadkramper?
I Läkartidningen nr 40/1995 publicerade vi en artikel om positiv effekt av behandling med selen av barn med växtvärk [1]. Under den senaste tioårsperioden har mycket skrivits om selen och dess funktioner. Vi vill här ge en kort presentation av aktuell litteratur i ämnet...

TEMA PATIENTSÄKERHET

När något går fel: händelseanalys, åtgärd, upplysning 215
Tema Patientsäkerhet
Med händelseanalyser av allvarliga händelser i sjukvården kan patientsäkerheten höjas. Lärdomarna av analyserna bör snabbt spridas. Precis som inom flyget, där det sedan många år är rutin att lära av olyckor och tillbud. Där utgör också en systematisk analys av det inträffade ett fundament för säkerhetsarbetet.
Gör som flyget – dela med er 217
Att genomföra en händelseanalys när ett fel har begåtts och vidta åtgärder för att förhindra att samma fel sker igen är inte tillräckligt. Ytterligare ett steg är viktigt – att dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter...
Fråga inte vem – fråga varför 218
Att lära av misstag och andra – händelseanalyser av patientskador och tillbud
»Flera tusen patienter dör i onödan varje år« var den braskande rubriken på framsidan av Svenska Dagbladet den 30 januari år 2006. Bakgrunden till detta påstående var att Socialstyrelsen använt beräkningar från USA kring hur många patienter som årligen avlider i amerikansk...
Visst kan vården bli säkrare 221
Den senaste tiden har det skett en ganska kraftig ökning av antalet anmälningar till patientnämnderna, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)...
Dags för konferens nr 3 om patientsäkerhet 222
I nästa vecka, den 30–31 januari, hålls den tredje nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm...
Framgång kräver ledningens stöd och resurser 224
För att nå framgång i patientsäkerhetsarbetet på landstingsnivå krävs ledningens stöd samt avdelade resurser. Då patientsäkerhetsarbetet i alla landsting är beroende av att det utvecklas uppföljningsinstrument och verktyg är en nationell samordnad utveckling önskvärd... WITH ENGLISH SUMMARY

Dåligt fungerande vårdkedja med otydligt ansvar 229
Händelseanalys avslöjade bristerna – ledde till åtgärdspaket
Händelseanalysen visade tydligt en dåligt fungerande vårdkedja med otydliga ansvarsförhållanden. Ett åtgärdspaket föreslogs och förankrades med berörda kliniker och landstingsledningen...
Åtta steg identifierar brister i systemet 232
Landstinget i Östergötland har hittills utfört 103 analyser av allvarliga händelser. I dag används en metod som innehåller åtta systematiska steg och kan användas på såväl mindre som mycket allvarliga händelser där en patient skadats eller varit nära att komma till skada... WITH ENGLISH SUMMARY

Säkerhetstudier borde prioriteras 236
Begreppet patientsäkerhet växte ur den moderna medicinens tilltagande komplexitet medicinskt, tekniskt och organisatoriskt, inte minst på sjukhus. Från att uppmärksamma och undvika det direkt farliga har en vidgning skett [1]. Det sammanfaller med att ledordet kvalitetssäkring har inträtt i fasen »slitet koncept«...
Högst angeläget fokusera på tre områden 238
Rådgivning, diagnostiska åtgärder och läkemedelsordination
Det framstår som högst angeläget att kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom allmänmedicin fokuseras på sjukvårdsrådgivning, enkla diagnostiska åtgärder bedside och ordination av läkemedelsbehandling...
Fick ingen akuttid – drabbades Av diabeteskoma 240
Distriktsläkare gav 10-åring besökstid om två veckor
Det hade varit en enkel åtgärd att kontrollera blod- och urinsocker och ketoner i urinen vid ett akutbesök på vårdcentralen. I stället gav distriktsläkaren den 10-årige pojken en besökstid om två veckor. Pojken drabbades av diabeteskoma...
Läkemedelsbiverkningar bland äldre kan minskas 242
Ökad medvetenhet om nedsatt njurfunktion skulle ge underlag för bättre läkemedelsordinationer och därigenom minskad risk för läkemedelsrelaterade biverkningar hos våra äldre patienter...
Flicka fick inte träffa läkare – hade tarmvred 245
Sjukvårdsorganisationen har varit oförmögen att rätt handlägga ett av sjukvårdens typfall. Ansvaret delas mellan ledningen och de individer som handlagt fallet. Nio personer har vid tio tillfällen under fyra dagar haft kontakt med den 13-åriga flickans mamma utan att någon läkarundersökning kom till stånd...
Upptäckte inte högmalign bröstcancer 246
Två distriktsläkare fälls – en tredje frias
Flera gånger undersöktes den 41-åriga kvinnan av olika läkare. Efter ett drygt halvår fick hon diagnosen – en 3,5 centimeter stor högmalign bröstcancer med spridning till lungorna...
Primärvården och patientförsäkringen 247
Under de senaste fem åren har det genomsnittliga antalet anmälningar om patientskada till patientförsäkringen varit 9 000...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kan fiskolja förebygga blodproppar och sänka blodfetter? 250
Frågeställaren önskar dokumentation om blodproppsförebyggande och blodfettssänkande effekt av naturläkemedel innehållande fiskolja...

DEBATT OCH BREV

Mobila intensivvårdsgrupper – mycket återstår att bevisa 252
Konceptet mobila intensivvårdsgrupper bör värderas av SBU innan det okritiskt sprids över landets akutsjukhus. Vi bör ställa samma krav på denna typ av förändrade vårdrutiner som vi gör på nya läkemedel...
Replik 1:
MIG syftar till att behandla organsvikt tidigt hellre än att ge HLR när det är för sent 253
Att identifiera den kritiskt sjuke patienten tidigt med MIG-konceptet handlar om att driva patientsäkerheten längre än HLR någonsin kan göra. Det handlar också om att undvika meningslösa vårdåtgärder. Naturligtvis ska det bedrivas forskning för att konceptet ska utvecklas på bästa sätt...
Replik 2:
MIG – ett koncept för 2000-talet 255
Trots avsaknad av positiva, prospektivt randomiserade studier om MIG har vi en mycket stark indiciekedja. Jag kan inte tycka att det är oetiskt att tillämpa denna billiga och biverkningsfria förändring av gällande vårdprinciper, svarar David Konrad...
Profitstyrd vård utestänger utsatta 256
Med profiten som viktigaste drivkraft inom vård och omsorg flyttas intresset från patientvården till vårdekonomin. Utsatta grupper med sammansatta vårdbehov är oftast inte ekonomiskt intressanta och riskerar att inte komma in i eller att bli utkastade ur vårdsystemet...
Tonsill- och munhålecancer bör tas med i diskussionen om HPV-vaccin 257
Prevention är det mest effektiva sättet att minska såväl lidande och död för cancerpatienter som kostnader för cancervården. Eva Munck-Wikland och medarbetare lyfter i en artikel i Läkartidningen fram tonsillcancer som ett möjligt mål för prevention med HPV-vaccin [1]...
Replik:
Vi ser fram emot fortsatt forskning inom området! 258
Mot bakgrund av vår artikel i Läkartidningen [1] och att ett nytt preventivt vaccin mot humant papillomvirus (HPV typ 16, 18, 6 och 11) blivit tillgängligt, anser vi att det är viktigt att se bredare på den grupp som skall vaccineras mot HPV-infektion...
Nya specialistutbildningen i bild- och funktionsmedicin - lär av Australien! 259
Efter att ha tillbringat fyra månader på röntgenavdelningen på Royal Brisbane and Women´s Hospital (RBWH) i Brisbane, Australien, tycker jag mig kunna konstatera att de kunskaper och den kompetens som ST-läkarna på avdelningen besitter är mycket goda och sannolikt mer gedigna än...
Glykemiskt index – trend eller terapi? 260
Jag har med intresse följt det gångna årets debatt om betydelsen av glykemiskt index (GI) som ett hjälpmedel för att komponera en kost som skulle kunna minska risk för insjuknande i diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdom...
Vem har HPV-DNA i cervix? 260
I sitt debattinlägg [1] rekommenderar Björn Strander och medarbetare bl a kvinnor att delta i gynekologisk cellprovskontroll även efter eventuell vaccination mot cervixcancer och oavsett sexualanamnes. Bra...
Replik:
Olämpligt använda ospecifikt test 260
Testning för högrisk HPV-DNA har hög sensitivitet men lider av dålig specificitet, vilket begränsar användningsomådena. Att använda ett ospecifikt test för en icke behandlingsbar, sexuellt överförd virusinfektion som tumörmarkör i allmän screening ifrågasätter vi fortfarande...

KULTUR

Linnéapostlarnas farofyllda långfärder i reseberättelse 261
År 2007 kommer 300-årsminnet av Linnés födelse att firas stort. Hans resor i Sverige och till Holland är väl kända men det var hans »apostlar« som gjorde de riktiga långresorna över världen...
Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism? 263
När den första ljudfilmen släpps med Stan & Ollie (Stan Laurel och Oliver Hardy) i maj 1929 handlar parets första dialog om mat: Ollie bjuder hem sin vän Stan med orden »First we are going to eat – we are going to have a great big juicy steak with mushroom sauce,...
Komplement till befintliga vårdprogram 266
Rosa boken om bröstcancer. 208 sidor. Författare: Yvonne Brandberg, Peter Nygren, redaktörer. Förlag: Cancerfonden; 2006. ISBN 91-89446-74-7. Recensent: Nina Cavalli-Björkman, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala...
Läsbar bok för alla med medicinhistoriskt intresse 266
Harvey Cushing. A life in surgery. 591 sidor. Författare: Michael Bliss. Förlag: Oxford University Press; 2005. ISBN 0-19-516989-1. Recensent: Jörgen Nordenström, kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna...
Alltför stora ambitioner har givit ojämnt resultat 267
Forskningsetik för medicinare och naturvetare. 262 sidor. Författare: Gert Helgesson. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-04414-3. Recensent: Gisela Dahlquist, professor, Umeå...
Intressant bok som bör läsas med en nypa salt 267
344 sidor. Jurgen Reeder. Brutus Östlings bokförlag Symposion; 2006. ISBN91-7139-760-4. Conny Nordin, professor, institutionen för nervsystem och rörelseorgan/psykiatri, Universitetssjukhuset Linköping...
Ansiktsblindhet – ett psykosocialt handikapp 268
Vem var det där? En bok om ansiktsblindhet. 156 sidor. Författare: Görel Kristina Näslund. Förlag: Kärnhuset; 2006. ISBN 91-631-8279-3. Recensent: Elisabet Bonnevier, privatpraktiker, Sigtuna...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 288
Ladda ner pdf...

ENDAST PÅ WEBBEN

Landstingsanställda sägs upp i Stockholm
Nu infrias vallöftena i Stockholms läns landsting. Den borgerliga ledningen sätter av 500 miljoner kronor för att säga upp landstingsanställda genom ”omställningsåtgärder”.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Läkemedelsverket jagar olagliga läkemedel
Läkemedelsverket vill få bukt med den olagliga läkemedelsförsäljningen. Under 2007 förstärks resurserna för myndigheten än mer.
Läs mer
/ Agneta Borgström
WEBBEXTRA
Med anledning av det fruktansvärda dådet där en 8-årig pojke knivhöggs till döds publicerar Läkartidningen en nyhetsartikel från 2005, "Svårt bedöma om patient är farlig"
WEBBSPECIAL
Med anlednig av den senaste tidens rapporter om sorkfeber återpublicerar vi en artikel som var införd i Läkartidningen 1–2/2005.