INNEHÅLL NUMMER 5, 2007

LEDARE

Vårdkvalitet och ekonomiska incitament
Inom näringslivet är ekonomiska incitament ett etablerat styrmedel. Inom sjukvården kallas systemet med ekonomiska premier till dem som når upp till uppställda kvalitets- och effektivitetsmål Pay-For-Performance (P4P)... / Josef Milerad
Effektiv vård bra för alla 299
I hälso- och sjukvårdens vägval ingår att söka möjligheter till effektivare vård med bibehållen värdegrund. Ett sätt att främja en sådan utveckling är att uppmuntra olika driftsformer... / Uno Käärik
Prioritera läkarmedverkan i äldrevården! 299
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson utlovar 1,35 miljarder kronor för att stimulera utveckling av kvalitet i vård och omsorg av de äldre. Ett prioriterat område är läkartillgång såväl i ordinärt som särskilt boende...

LT DEBATT

Halvera hastigheten och mångdubbla bensinpriset! 301
Med radikalt sänkta hastigheter och ett kraftigt höjt bensinpris kan Sverige gå före i kampen mot den globala klimatförändringen. Vi skulle därmed också få en allmänt bättre miljö i samhället och betydligt färre dödade i trafiken, framhåller Lundaläkaren Poul Kongstad...
Ja, vi behöver vårdgarantin 302
Läkarförbundet har helt rätt (ledaren i Läkartidningen 3/2007, sidan 107). Vårdköerna måste bort. Det finns ingen som helst anledning att låta patienter vänta på medicinskt motiverad behandling. Det leder bara till sämre resultat och dyrare vård...
Replik:
För låg ambitionsnivå 302
Lars Isaksson har helt rätt i att införandet av vårdgarantin inte har varit helt misslyckat. Flera landsting har kommit långt med att strama upp remisshanteringen och anstränger sig idag ofta för att hitta alternativ, både för de patienter som åberopar garantin och för dem som...

AKTUELLT

Fel kläder hot mot patientsäkerheten 304
Sjukvårdsklädsel
Felaktig klädsel ökar smittrisken. Långärmad klädsel i patientnära arbete bryter till och med mot lagen, menar Socialstyrelsen. Detta slår man fast sedan en muslimsk kvinna som vägrade bära kortärmad klädsel inte fick arbete som vårdbiträde...
Hur många läkare är korrekt klädda? 307
En artikel om läkarnas kläder behöver illustreras. Enkelt, tänkte vi här på Läkartidningen; det måste gå lätt att hitta läkare med korrekt klädsel i sitt arbete. Det är bara att skicka ut en fotograf på ett sjukhus och börja plåta. Omslag och allt skulle det bli... / Sara Holfve
Färre vårdplatser på Mölndals sjukhus »förödande« 308
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) vill stänga 26 vårdplatser på Mölndals sjukhus av ekonomiska skäl. Konsekvenserna blir »förödande«, enligt de fackliga organisationerna, men Arbetsmiljöverket kan inte stoppa förändringen... / Elisabet Ohlin
Knivdådet i Norrahammar:
Återfallsrisken bedömdes som »låg« 309
Knivdådet i Norrahammar aktualiserar frågan om hur riskbedömningar görs och bör göras inom psykiatrin... / Elisabet Ohlin
Låg evidens för kostråd till diabetiker 309
Inlägg på webben om kolhydratfattig kost
Dagens kliniska kostråd till diabetiker bygger på relativt svag evidens. Men Christian Berne, professor i internmedicin, menar ändå att det finns starka belägg för dagens kostråd. LTs artiklar om lågkolhydratkost har lett till debatt på webben...
/ Agneta Borgström

NOTISER

»Vi vill att patienter ska få söka vård utomlands« 308
Ett bra och dåligt förslag, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, om att återinföra kraven på förhandstillstånd för att få sjukhusvård inom EU/EES...

MEDICINSK KOMMENTAR

Fler bevis mot COX-2-hämning 310
Risken för allvarliga kardiovaskulära komplikationer alltmer uppenbar
Det råder en febril publiceringsaktivitet vad gäller COX-2-hämning och risker för allvarliga kardiovaskulära komplikationer såsom hjärtinfarkt och död. Nyligen publicerade JAMA ytterligare två studier, varav den ena [1], en metaanalys av observationella studier av...

NYA RÖN

Tennisarmbåge i primärvård – terapiråd 312
Steroidinjektioner har bara kortvarig effekt vid tennisarmbåge, och långtidseffekten blir snarare sämre än av annan behandling. Detta resultat visar flera studier. God behandlingspolicy är exspektans, vila, egna övningar och analgetika. Tennisarmbåge är självläkande. Vid svår och långvarig smärta kan fysioterapi vara kostnadseffektivt.
Högre ärftlighet för ischemisk stroke bland kvinnor 312
Ärftligheten för ischemisk stroke är högre för kvinnor än för män. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Neurology. Det är forskare från Oxford som tittat på data från drygt 800 individer som drabbats av ischemisk stroke där man även haft...
Stor epidemi av chikungunya – över en miljon fall 313
Den 17 februari 2006 uppskattade franska myndigheter att 110000 av de 770000 invånarna på Réunion hade infekterats med chikungunyavirus (CHIKV). 22000 insjuknade bara under 6–12 februari, och sammanlagt 52 personer, som även hade andra sjukdomar, avled...
Färre fall av CP bland barn med låg födelsevikt 313
Det är sedan tidigare väl känt att barn med en låg födelsevikt, under 1500 gram, löper ökad risk att drabbas av cerebral pares. Men trots att allt fler svårt sjuka och för tidigt födda barn nu överlever ökar inte förekomsten av CP-skada bland dessa...
Ökad skaderisk för distraherad svärdslukare 313
Individer som utövar den idag något ovanliga sysselsättningen svärdslukning som hobby eller arbete löper ökad risk att skadas under utövandet om de distraheras eller sväljer flera saker på en gång. Nej, det är faktiskt inget skämt...
Gener som kan orsaka hjärntumör kartlagda 314
I maligna hjärntumörer, exempelvis glioblastom, upptäcks ofta ökad produktion av PDGF-receptorer och deras ligander, vilket leder till autokrin tillväxtstimulering...
Första populationsstudien som mäter »totalt proBNP« i plasma 314
Forskargruppen kring natriuretiska peptider vid Rigshospitalet i Köpenhamn, med Jens Rehfeld och Jens Peter Goetze som främsta namn, publicerar nu resultaten från den första tvärsnittsstudien där mätning gjorts av »totalt proBNP« med PIA-metod (precursor processing-independent...
Osäkert prognostiskt värde av förhöjd trombinbildning 315
Patienter som fått en spontan venös trombos behandlas i regel med perorala antikoagulantia (i Sverige nästan alltid warfarin) i 6–12 månader. Inom 5–8 år får en tredjedel återfall [1], och mortaliteten i dessa är ca 5 procent [2]...
För lågt intag av folat i USA 315
Kvinnor i USA får i sig för lite folat i kosten. Det varnar amerikanska forskare för i en studie som presenteras i tidskriften Morbidity and Mortality Weekly Report och refereras av Nature...

KLINIK OCH VETENSKAP

Barn med lätta skallskador handläggs olika vid svenska sjukhus 318
Det saknas riktlinjer i Sverige för hur barn med lätt skallskada ska tas om hand, speciellt avseende alternativen röntgenundersökning och inneliggande observation. En enkät, besvarad av 51 sjukhus, visar att den initiala handläggningen sköts av framför allt oerfarna läkare, sällan av specialister. Nio sjukhus gör rutinmässigt DT-undersökning, åtta lägger in alla barn med lätt skallskada, och flertalet har kriterier för att tidigt skicka hem patienten.
Allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin lockar mest 322
Svenska medicinstudenters tankar inför läkarexamen
Varje år utexamineras i Sverige drygt 800 läkare från landets sex medicinska fakulteter. Någon landsomfattande undersökning som belyser våra avgångsstudenters syn på sin framtida karriär har enligt vår kännedom aldrig genomförts...
WITH ENGLISH SUMMARY

MET-PET vid lågmalignt gliom 326
Ger säker vägledning för att följa sjukdomsförlopp och behandling
Lågmaligna gliom hos vuxna drabbar vanligtvis tidigare friska personer med genomsnittlig ålder av 40 år. Sjukdomen är något vanligare hos män (60 procent). Vanligaste debutsymtom är epileptiska anfall; hos 65–90 procent av alla patienter med lågmalignt gliom är epilepsi...
WITH ENGLISH SUMMARY

Registrering av primära hjärntumörer mått på nationell vårdkvalitet 332
Regionala skillnader avslöjade
Den nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer driver sedan 1999 ett kvalitetsarbete med registrering av primära hjärntumörer hos vuxna. Genom kvalitetsregistret har regionala skillnader avslöjats i diagnostik och handläggning av framför allt patienter med höggradiga gliom. Utifrån dessa fynd har ett kvalitetsförbättrande arbete initierats.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kan omega 3 eller omega 6 förstärka effekten av antidepressiva? 345
Finns det någon dokumentation om att tillägg av omega 3- eller omega 6-fettsyror skulle kunna förstärka den antidepressiva effekten av till exempel venlafaxin (Efexor Depot)?...

PATIENTSÄKERHET

Demens gör anamnesupptagning och undersökning än viktigare 342
Tidsbrist ursäktar inte bristande professionell medicinsk bedömning av patienten
Den tidsbrist som doktorn hänvisar till utgör inget rimligt skäl till att avstå från att inhämta de uppgifter och att genomföra de undersökningar som erfordras för att kunna göra en professionell medicinsk bedömning av patientens tillstånd...
Genomlysning godtagbar metod 343
Fälld, fälld, friad efter missad fingerfraktur hos liten pojke
Kammarrätten friar en ortoped som tidigare fällts i såväl Ansvarsnämnden som länsrätten för att han missade en fraktur i en 3-årig pojkes finger sedan han nöjt sig med genomlysning i stället för en konventionell röntgenundersökning...
Först friad av HSAN, sedan fälld av – HSAN 343
När Ansvarsnämnden (HSAN) friade läkaren överklagade den anmälande patienten beslutet. Länsrätten återförvisade fallet till HSAN. Och nu lyckas patienten bättre – HSAN byter ståndpunkt och fäller läkaren...
Fick läkare fälld – och sedan friad 344
Socialstyrelsen bytte ståndpunkt utan några nya fakta
Först anmälde Socialstyrelsen intensivvårdsläkaren och fick honom fälld. Sedan tillstyrkte samma myndighet samma läkares överklagande och fick honom friad. På samma material...

DEBATT OCH BREV

Sjukvårdsklädsel måste förena bra förtroende och god hygien 350
Klädburen kontaktsmitta är den näst vanligaste smittvägen i sjukvården. En dresskod för läkaren måste kunna förena det förtroende som en viss klädsel skapar med kravet på att vården håller en god hygienisk standard...
Replik: Vi fogar oss – men förstår inte helt ... 351
Replik: Vi fogar oss – men förstår inte helt ...
Tack för en synnerligen fyllig kommentar till vårt inlägg om klädsel i vården. Det var ju inte så mycket ett svar som en programförklaring. Vi har naturligtvis inte några åsikter som bryter mot de hygienkrav som författarna framför...
Ska Läkarförbundet döma kolleger hårdare än Regeringsrätten? 352
I stället för att lägga sten på börda borde Läkarförbundet stödja en medlem som visserligen dömts för brott men som sedan utövat yrket utan anmärkning, anser Karl Grunewald. Bakgrunden är att Regeringsrätten nyligen återgett legitimationen till en läkare som tidigare dömts för barnpornografibrott...
Replik:
Förbundet stödjer medlemmarna och värnar yrkets anseende 352
Karl Grunewald frågar vilken roll Läkarförbundet ska spela när en medlem begått ett brott; ska förbundet värna yrkets anseende eller stödja medlemmen i dess strävan att få utöva sitt yrke? Grunewald ifrågasätter också vilken grund jag har för att uttala mig om läkarens...
Slutreplik till Costa, Forsén och Cullberg:
Vi sitter i samma båt och borde ro åt samma håll – på vetenskaplig grund 353
Vi är eniga om att svensk psykiatri har stora problem. Costa, Forsén och Cullberg (CFC) vill reformera psykiatrin innan de är beredda att ta ställning till behovet av tvång i öppenvård (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 56). Det betyder år/decennier av väntan...
Omskärelse av pojkar – tänk om! 354
Allt för litet har ännu hänt i Sverige när det gäller omskärelse av pojkar, trots den lag om omskärelse som antogs år 2001. Till exempel har Socialstyrelsen konstaterat att lagen inte har fungerat som det var tänkt för att skydda barnen mot övergrepp...
Klargörande angående NuvaRing 355
Med anledning av artikeln om vårt preventivmedel NuvaRing (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 32-4) vill Organon AB göra följande klargörande. Vi har inte funnit några faktafel i artikeln, men uppfattar att pressmeddelandet, tidningens omslag, artikelns rubrik samt...
Varför slå upp välkänd biverkan som en nyhet? 355
I Läkartidningen beskriver Eva Samuelsson och medarbetare ett fall av armventrombos under samtidig behandling med Nuvaring [1]. Man konkluderar att armventrombos är en ovanlig biverkan till bruk av kombinerad hormonell antikonception och att förekomst av multipla riskfaktorer är...
Replik:
Svår avvägning 356
Att rubriksätta och illustrera en tidning som ska vara saklig och samtidigt läslockande kan vara en svår avvägning. Med våra omslag vill vi fästa uppmärksamheten på artiklar som vi anser särskilt läsvärda – det betyder inte nödvändigtvis att de alltid är »nyheter«...
Angeläget med långtidsuppföljning efter barncancer 356
Under vinjetten Nya Rön i Läkartidningen 50–52/ 2006 (sidan 4019) beskriver Johan Arvidson vid Barnonkologen i Uppsala behovet av uppföljning av vuxna vilka haft cancer under barndomen...

KULTUR

Czerny-metoden räddade Marina Tsvetajevas barn från svältdöden 357
Doktor Altschuller var häpen över barnaföderskans synbara lugn under förlossningsarbetet. »Marina låg hela tiden tyst och rökte«, skrev han i förlossningsjournalen, »trots att barnet hade navelsträngen hårt om halsen och inte började andas regelbundet förrän efter tjugo minuters...
Dags att bryta villfarelsen om samband mellan otrevlighet och skicklighet 360
På TV går det för tillfället en serie med titeln »House«. Dr House är namnet på en läkare som i serien framställs som en skicklig diagnostiker – som en medicinens Sherlock Holmes...
Bra som etiklärobok och diskussionsunderlag 361
En läkares samvete. Om jobbet, etiken och konsten att säga ifrån. 210 sidor. Författare: Lars H Gustafsson. Förlag: Norstedts; 2006. ISBN 91-1-301604-0. Recensent: Elisabeth Hultcrantz, professor, ÖNH, Linköping...
Bred och aktuell – gott komplement på akuten 361
Matell–Reichards Akutmedicin. 432 sidor. Författare: Johan Hulting, redaktör. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-03909-3. Recensent: Peter J Svensson, docent, Koagulationscentrum, medicinkliniken UMAS, Malmö...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 381
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 346
Remissvar – ett sätt att påverka, SACO inspirerar till att starta eget m m