INNEHÅLL NUMMER 6, 2007

LEDARE

Hälsoekonomers åsikt om läkarlöner 3884
Hur mycket doktorer tjänar är opinionsmässigt känsligt. Läkarna anses ha för bra betalt fastän deras arbete är högt uppskattat av de flesta. Administratörer och politiker, den grupp som allmänheten anser bär skulden för köer och annat elände i vården, brukar däremot inte få... / Josef Milerad
Slå vakt om specialistbegreppet! 391
När uppfyller en läkare kompetenskraven för att kalla sig specialist? Det är en fråga som är av stort intresse för såväl läkarprofession och myndigheter som allmänheten...

LT DEBATT

Läkare, läkemedel och IT – mer engagemang krävs 393
Inom några få år kommer läkarens beslut om val och dosering av läkemedel att baseras på bättre ochmer lättillgänglig information än idag, bl a i form av elektroniska patientjournaler...

AKTUELLT

Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa 396
Vårdplatser
Leta säng eller lägga in patienten på fel avdelning. Så ser vardagen ut för många läkare på sjukhuskliniker som lever med platsbrist. Varannan vårdplats har försvunnit under de senaste femton åren. Sverige hamnar numera på sista plats i en internationell jämförelse över antal vårdplatser per invånare.
/ Agneta Borgström
Nya intensivvårdsplatser på Karolinskas thoraxklinik 397
Vårdplatser
Köerna med hjärtpatienter är längre än någonsin på thoraxkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Politikernas besked om nya pengar för att bygga ut vårdplatser har svajat fram och tillbaka. I veckan kom så äntligen löftet: 100 miljoner kronor till sjukhuset...
/ Agneta Borgström
Leijonborg tar över forskningspolitik från socialdemokraterna 398
Intervjun. Nye forskningsministern har mer tankar än färdiga svar
Leijonborg dömer inte ut förra regeringens forskningspolitik helt. Den utredning om resurser till forskning och högre utbildning som beställdes av Pagrotsky har fått fortsätta – utan tilläggsdirektiv...
En fjärde läkare i riksdagen 400
Ytterligare en läkare har tagit plats i riksdagen, allmänläkaren Göran Thingwall (m)...
Läkarutbildningen måste byggas ut, anser Socialstyrelsen 400
Det har blivit ännu svårare att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Det anser hälften av landstingen, enligt Socialstyrelsens senaste analys av tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal. Landstingen har överlag stora svårigheter att rekrytera allmänläkare och psykiatriker...

NOTISER

SLF vill avskaffa rehabutredningar från arbetsgivare 400
Läkarförbundet tillstyrker Socialdepartementets förslag om att lagen om allmän försäkring ändras så att arbetsgivarens ansvar att göra rehabiliteringsutredningar kring den anställde slopas...

MEDICINSK KOMMENTAR

Karotisstent får vänta 402
Tekniken ännu inte mogen för klinisk rutin
Att behandla stenos i arteria carotis interna i strokeförebyggande syfte kan göras antingen genom öppen operation (karotisendarterektomi) eller med endovaskulär teknik (stentning)...

NYA RÖN

Patienter som följer ordinationer lever längre 404
Hur följsamhet till läkemedelsbehandling ska kunna förbättras debatteras livligt. Det är otvetydigt att patienter som följer ordinationer lever längre. En större systematisk översikt menar att följsamhet handlar om egenskaper hos den enskilda personen. De patienter som är följsamma, även till placebo, visar sig också i övrigt följa instruktioner och hälsobefrämjande råd.
Vegetarianer har högre IQ som barn än genomsnittet 404
Individer som är vegetarianer i vuxen ålder har som barn högre IQ än genomsnittet. Detta enligt en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften BMJ. Den kontroversiella studien, som sannolikt lär bli frekvent refererad framgent, bygger på data från drygt 8000 män och...
Beteendestörning och problem i skolan ökar självmordsrisken 405
En svensk longitudinell studie av tidigare barnpsykiatriska patienter visar att många av dem riskerar att dö för tidigt. Särskilt utsatta är barn med beteendeproblem och problem i skolan. De faktorerna är starkare varningssignaler för fullbordat självmord än självmordsförsök. För dessa högriskbarn behövs ett betydligt bättre samarbete mellan socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och skolhälsovård.
Specialsilke vid atopiskt eksem 405
Irriterande textilier och infektion i huden förvärrar besvären av atopiskt eksem. Kortisonsalvor är effektiva, men många, inte minst föräldrar till eksembarn, har en motvilja mot att använda kortison, då långvarigt bruk kan påverka huden negativt...
PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom 406
I debatten om det ökande antalet långtidssjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom talar man om utlösande faktorer men sällan om bakomliggande faktorer. En studie har genomförts med syftet att analysera i vilken utsträckning påfrestande livshändelser, PTSD (post-...
Brist på långtidsdata för fetmapreparat 406
Långtidseffekterna av användning av fetmapreparat som orlistat och rimonabant är för dåligt kända. Det varnar forskare från Kanada för i en artikel i Lancet. Ett antal överviktspreparat har godkänts under senare år, och flera befinner sig i avslutande klinisk fas...
Kirurger är längre och ser bättre ut än medicinare 406
Såväl inom som utom läkarkåren florerar fördomar om skillnader mellan läkare inom olika specialiteter. Dessa förutfattade meningar berör oftast psykologiska aspekter av personligheten...

KLINIK OCH VETENSKAP

Tack, alla referenter! 401
Läkartidningen skall man kunna lita på. Därför granskas Läkartidningens artiklar av experter inom respektive ämnesområde. Vi vill tacka de referenter som under 2006 hjälpt oss med sakkunniga bedömningar. / Josef Milerad
Svårkontrollerad blödning vid kirurgi– praktiska åtgärder 407
KLinisk översikt
»The only weapon with which the unconscious patient can immediately retaliate upon the incompetent surgeon is hemorrhage.« William Stewart Halstead, 1912 Öppen kirurgi utan blödning är inte möjlig. I de flesta fall är en blödning inget bekymmer och får inga konsekvenser...
WITH ENGLISH SUMMARY

Symtomgivande karotisstenos bör opereras, inte behandlas med stent 412
Den strokeförebyggande effekten av operation (endarterektomi) vid symtomgivande och icke-symtomgivande tät stenos av arteria carotis interna har visats i stora randomiserade studier... WITH ENGLISH SUMMARY

Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen 415
Analys av fallbeskrivningarna på läkarutbildningen i Umeå
Intresset för genusperspektiv i medicinen har ökat under senare år. Forskning visar att skillnader mellan män och kvinnor avseende biologiska processer, sociala villkor, miljörisker och riskbeteenden alla kan bidra till skillnader i hälsa [1-3]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta 421
I Umeåområdet skadas fem per tusen barn i ålder 7–17 år vid användning av studsmatta. Nedre extremitetsskada är vanligast, armfraktur svårast och stukad nacke och hjärnskakning allvarligast. Med relativt enkla medel, t ex sänka studsmattans fallhöjd, skulle de mest uppenbara riskerna kunna elimineras och aktiviteten vara det nöje den är tänkt att vara. WITH ENGLISH SUMMARY

Fotodynamisk terapi ger nya behandlingsmöjligheter vid ytlig hudtumör 426
Kosmetiska resultatet största fördelen
Fotodynamisk terapi är en nyligen etablerad metod för behandling av ytliga hudtumörer. Indikationsområdet är idag i första hand aktiniska keratoser, skivepitelcancer in situ och ytliga basaliom. Den största fördelen med metoden är det kosmetiska resultatet. Preliminärt goda resultat ses även vid andra diagnoser inom dermatologin, t ex akne.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Replik:
Osakligt och tendentiöst om attityder och sjukskrivning 433
Försäkringskassans stora studie om sambandet mellan attityder och sjukskrivningar är behäftad med så många brister att den inte kan utgöra saklig grund för beslut om sjukförsäkringen. Blandannat negligeras all den empiriskt grundade kunskap om attityder och beteenden som samlats in i forskningsprojekt alltsedan 1930-talet...
Replik:
I samklang med psykologins empiriska rön! 434
Försäkringskassans (FK) antologi av 14 studier baseras på enkätfrågor till den allmänna befolkningen (50000 personer), läkare (4200 personer), arbetsledare (8000 personer på 8000 arbetsställen) och försäkringskassehandläggare (5900 personer)...
Replik:
Modernisera Svenska Läkaresällskapets hus! 436
För en tid sedan, efter min mosters begravning, skjutsade jag hem en 90-årig väninna till hennes enorma, mörka våning och lämnade henne där att slukas upp av ensamheten...
Replik:
Svenska Läkaresällskapet - ett sällskap för framtiden 439
Först ett tack till insändarförfattaren. Det viktigaste för ett sällskap är att ha engagerade medlemmar. Liksom en begravning i sin ritual innebär att man har aktning för det som varit men ersätter det med ett hopp inför framtiden vill jag tolka din insändare...
Kvinnomakt ger bättre barnhälsa 440
Unicefs årsrapport, »The state of the world´s children 2007«, som publicerades i december 2006, handlar för första gången bara indirekt om barn. I stället står kvinnors makt i centrum, och hur sådan makt påverkar barns hälsa...

KULTUR

Blind i Afrika – ett förskräckligt öde 441
En svensk ögonläkare skildrar verksamheten och villkoren vid de avlägset belägna blindskolorna i Kenya, där barnen ofta lever i stort armod, avskurna från samhället i övrigt. Få har familjer, då det är vanligt att gravt synskadade eller blinda barn förskjuts från sina hem i tron att de är förhäxade, eller därför att föräldrarna dött i aids. Detta gäller också barn födda med albinism, som vistas vid samma skolor.
Berättelsen om en envis och mallig kirurg med bra hand och gott hjärta 443
Så var läget i vårt land på 1700-talet – det står i Agneta Pleijels nya roman »Drottningens chirurg«: Läkarna i riket var för få för vetenskapen, men ändå fanns doktorer som envist försökte syssla med vetenskapen...
Citatet 444
Nils Törnblom: »Det där med vädret får du diskutera med dina gelikar .....
Tankar om omsorgens och litteraturens betydelse 445
Sonjas godhet. Medkänsla i en självupptagen tid. 264 sidor. Författare: Owe Wikström. Förlag: Natur och Kultur; 2006. ISBN 978-91-27-11422-7. Recensent: Carl Lindgren, med dr, överläkare, Stockholm...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 464
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Karotisstenos bör inte behandlas med stent – än
Symtomgivande karotisstenos bör i dagsläget behandlas med endarterektomi, inte med stent, eftersom studier visat att stent ger för stora risker. Medan evidensen för endarterektomi är god, är stentbehandling ännu inte likvärdig beträffande komplikationerna stroke eller död. I avvaktan på evidens bör stentbehandling utföras endast inom ramen för randomiserade studier.