INNEHÅLL NUMMER 7, 2007

LEDARE

Nedskärningar skapar dyrbar ohälsa 472
Besked att ett företags konkurrenskraft måste stärkas och kostnaderna minskas brukar innebära att anställda får gå. Arbetslivets kostnadsjakt är idag fokuserad på att minska personalkostnaderna. Detta drabbar stora grupper och många branscher... / Josef Milerad
Förbättrad sjukskrivningsprocess 475
Mycket har hänt sedan Sveriges mycket höga ohälsotal noterades i början av 2000-talet. Under de första åren därefter låg fokus på att leta syndabockar, och läkarkåren utpekades för att inte sköta sitt jobb...
Passiva landsting 475
Den nya Arbetstidslagen gäller sedan nyår, men Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sticker huvudet i sanden och låtsas som om den inte gäller för sjukvård och för läkare med beredskapstjänstgöring...

LT DEBATT

Vävnad på villovägar 477
I Sverige finns alla möjligheter att organisera ett tillvaratagande av mänsklig vävnad för transplantation och annat medicinskt ändamål för våra inhemska behov, skriver Kristina Söderlind Rutberg på LT Debatt. Tillvaratagandet av vävnad från avlidna för transplantation är i USA en miljardindustri och de ekonomiska fördelarna lockar mindre nogräknade personer att engagera sig i vävnadsindustrin – skrämmande exempel förekommer. Utländska aktörer visar nu ett intresse för att etablera sig i Sverige.
Granska hyrläkarsystemet! 478
Flertalet omkringresande psykiatrer har godtagbar kompetens, men en betydande andel av dem uppfyller av allt att döma inte rimliga professionella kvalifikationer...

AKTUELLT

Lucian Leape om patientsäkerhet:
Misstag i vården systemets fel – inte läkarens 480
Rapporten »To err is human«, om misstag i vården, fick stort genomslag i massmedierna och uppmärksammades av vårdsektorn i hela västvärlden. Men den väckte även ilska bland vissa läkare och det förekom hatbrev till forskare bakom rapporten. Rapporten har dock bidragit till viktiga förbättringar i patientsäkerhetsarbetet.
»Många mutationer av viruset krävs för pandemi« 482
Det farliga fågelviruset H5N1 har konstaterats hos brittiska kalkoner, och 160000 djur har avlivats. Hittills har 270 personer insjuknat i fågelinfluensan över hela världen. 164 personer har dött... / Agneta Borgström
Studenter gillar Linköping 483
Läkarutbildningen vid Linköpings universitet får högst betyg av landets läkarutbildningar i en enkät till nylegitimerade läkare som gjorts av Läkarförbundet. Inför specialitetsutbildningen finns det störst intresse för allmänmedicin... / Agneta Borgström
Tyngre vård förklarar sjukhusens minusresultat 484
En ökande produktion och tyngre vård ligger bakom underskotten på de stora universitetssjukhusen. Sjukhus som övergår alltmer till regionala centrum för den högspecialiserade vården. Trycket ökar, samtidigt finns sparkrav... / Agneta Borgström

NOTISER

Få läkare anmäler lönediskriminering till JämO 483
En manlig läkare på Universitetssjukhuset i Linköping anmälde nyligen sin arbetsgivare till JämO för att han ansåg sig ha blivit lönediskriminerad. Ett ovanligt fall, på många sätt, visar det sig i JämOs statistik...
Anders Knape ordförande i SKL 483
Anders Knape (m), andre vice ordförande i Kommunförbundet, lär bli ny ordförande för det sammanslagna förbundet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som bildas vid en valkongress den 27 mars...
Upprop för tillgång på generika 483
En patenträttsprocess i Indien kan minska tillgången på billiga läkemedel för människor i fattiga länder, befarar svenska Läkare utan gränser och uppmanar till aktion mot läkemedelsföretaget Novartis...

MEDICINSK KOMMENTAR

Lovande behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration på väg. Men till vilket pris? 486

Ranibizumab är ett nytt läkemedel på väg in på svensk marknad. En placebokontrollerad multicenterstudie har visat anmärkningsvärt goda resultat vid neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration. Ett liknande preparat, bevacizumab, finns redan på marknaden, godkänt för annan indikation. Mindre, okontrollerade studier har vid åldersrelaterad makuladegeneration rapporterat resultat liknande dem med ranibizumab. Detta reser en rad såväl ekonomiska som etiska frågor.

NYA RÖN

Kollageninjektion intraanalt minskar fekal inkontinens 488
För fekal inkontinens som inte är traumatisk saknas behandling som riktar sig direkt mot orsaken till symtomen. Flera behandlingsalternativ är intressanta, bland annat lokal behandling av analkanalen. Effekten av injicerat kollagen har studerats på patienter med fekal inkontinens. Resultatet efter ett år visar signifikant förbättring.
Bättre långtidsresultat efter sluten hemorrojdektomi 488
Resultaten efter kirurgisk hemorrojdektomi har ansetts som goda. Randomiserade studier har belyst korttidsparametrar som postoperativ smärta, komplikationer, läkningstid och sjukskrivningstid. Återfallsfrekvens och förändringar i anal funktion har belysts i mindre utsträckning...
Käkbensnekros av bisfosfonater kan förebyggas men inte botas 489
Bisfosfonater, som används vid behandling av skelettmetastaser, multipelt myelom och osteoporos, har käkbensnekros som biverkning – ett tillstånd som är svårbehandlat och vårdkrävande. Det är viktigt att känna till denna biverkning, skriva ut preparaten på strikta indikationer först efter tandläkarundersökning och informera patienten om risker och nytta med behandlingen.
H pylori Napoleons baneman? 489
Var det en Helicobacter pylori-infektion som ledde till den forne franske kejsarens död? Napoelon Bonapartes dödsorsak har blivit en omdebatterad fråga bland historiker och sedermera även medicinska forskare...
Kina åter drabbat av syfilis 489
Efter att ha varit i det närmaste utrotad som sjukdom i Kina tycks syfilisen ha återvänt och sprids nu snabbt i landet. Det varnar kinesiska forskare för i en studie som presenteras i Lancet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vem ska informera och vem ska vaccinera? 490
Om nya vacciner och vaccinationer utanför de allmänna programmen
Utvecklingen med allt fler möjligheter att förebygga sjukdom med vacciner är positiv, och flera av de nya vaccinerna kommer troligen att införlivas i allmänna program när tillräcklig erfarenhet finns. I Sverige är det Socialstyrelsen som utfärdar föreskrifter och allmänna råd om vilka vaccinationer som erbjuds befolkningen. Vaccination utanför programmen bekostas av den enskilda individen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ätstörda fetmapatienter riskerar hamna mellan medicin och psykiatri 494
Mycket av det ätande som lett till och finns vid fetma kan te sig problematiskt. Emellertid behöver man särskilja allmänt problematiskt ätande, som överätande, tröstätande mm, från vad som är regelrätta ätstörningar, som också utgör psykiatriska diagnoser... WITH ENGLISH SUMMARY

Giardiasis en differentialdiagnos vid diarréutbrott på förskolor 500
Skriftliga hygienråd och adekvat provtagning kan begränsa smittspridningen
Giardia intestinalis eller Giardia lamblia är den vanligast förekommande tarmparasiten i svenska diarrématerial [1]. Parasiten, som finns i en infektiös cystform och en sjukdomsframkallande trofozoitform, ger upphov till vattnig, illaluktande diarré (ofta intermittent),...
Antipsykotiska läkemedel – kloka val 504
Sedan början av 1990-talet har ett antal nya antipsykotiska läkemedel introducerats i klinisk verksamhet. I Sverige har vi fått risperidon (Risperdal), olanzapin (Zyprexa), ziprasidon (Zeldox), quetiapin (Seroquel), aripiprazol (Abilify) och under senaste året sertindol...
PVL-positiva Staph aureus gav nekrotiserande pneumoni 509
Beskrivning av tre svåra fall hos tidigare friska unga
De vanligaste orsakerna till samhällsförvärvad pneumoni hos i övrigt friska barn är olika luftvägsvirus, Mycoplasma pneumoniae och Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae har minskat i betydelse sedan allmän vaccination infördes...
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Detrusitol och minnesförsämring 515
Kan tolterodin (Detrusitol) ge minnesförsämring? Frågan rör en äldre kvinna, som inledde behandling med tolterodin mot trängningsinkontinens. Fyra månader efter behandlingsstart har hennes minne försämrats avsevärt...

DEBATT OCH BREV

Om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin 516
Att den »sociala ingenjörskonsten« inom psykiatrin inte kunnat infria sina löften fullt ut motsäger inte dess betydelse. Om den fungerade bättre skulle den psykiatriska patienten generellt må bättre och tvångsvården minska...
Återinför försöksutskrivningen! 518
I den nuvarande LPT/LRV-lagstiftningen finns speciellt två områden som är värda debatt: 1. att man som psykiater tvingas tvångsvårda enligt LRV dömda patienter som är symtomfria – antingen på grund av att de tillfrisknat eller till exempel på grund av farmakologiska...
»Göra gott«-principen bör ges företräde 518
Så kunde Johan Cullberg (JC) i LT 1–2/2007 (sidorna 56-7) till slut och med stolthet bekänna sin delaktighet i avhospitaliseringsvågen och till och med medge att patienter hamnade i misär som en konsekvens av denna »reform«...
Svar till Arozenius, Lindström, Levander och Brettstam:
Först en förbättrad vård, sedan tvång 521
Torsdagen den 25 januari dödades en 8-årig pojke av en 27-årig man, som några månader tidigare skrivits ut från två års rättspsykiatrisk vård för mordbrand. Av berättelserna att döma hade han ett återfall i psykossjukdom...
Vi tackar vänligt men bestämt nej till Hofvanders omsorger 521
Argumenten för- och emot omskärelse av judiska och muslimska pojkar är välkända för denna tidnings läsekrets. När Yngve Hofvander (YH) fortsätter sitt korståg (sic) mot omskärelse anför han inga nya argument i sak (Läkartidningen 5/2007, sidorna 354-5)...
Dålig evidens för nya klädregler 522
Det pågår i den svenska sjukvården en aggressiv kampanj för införandet av nya klädrutiner i syfte att minska smittspridningen. Ett vällovligt syfte som är lätt att sympatisera med – självklart vill vi alla hjälpa till att minska antalet nosokomiala infektioner...
Angående sjukvårdens »dress code« 522
Emotser gärna studieresultaten gällande den ökade förekomsten av vårdrelaterade infektioner på grund av långärmade rockar och civil klädsel under läkarrocken. Gäller införandet av »dress code« ett försök att förhindra spridningen av VRI eller är det för att slippa dessa läkare...
Vårdhygien och hygienhypotesen 522
Nya direktiv för arbetsklädsel införs på bred front i svensk sjukvård, och det belystes med reportage och debattartiklar i Läkartidningen 5/2007 (sidorna 304-7 och 350-1). Inte långärmat, inte uppkavlat, inte uppknäppt, inga rockar hos patienten, inga klockor eller ringar...
Socialstyrelsen svarar:
Försiktighetsprincipen bör gälla 523
Det finns många aspekter och synpunkter på vad som är lämplig klädsel för läkare i vårdarbetet. Socialstyrelsen har i sin tillsyn endast haft synpunkter på vad som är viktigt för patientsäkerheten, i det här fallet skyddet mot vårdrelaterade infektioner...
Snart pensionär ... 523
För drygt två år sedan skrev jag några raljerande inlägg i Läkartidningen om de taskiga konsekvenserna av att ha lagt mitt livslånga pensionssparande i läkarnas eget försäkringsbolag SalusAnsvar...
Novartis bör lägga ned patentmålet i Indien! 524
Priset är ett av många hinder för fattiga människors tillgång till läkemedel. Den indiska generikaindustrin förser en stor del av världen med läkemedel, ofta till ett betydligt lägre pris än patenthållarens...
Beställ kvalitet - och ni skall få det! 524
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson visar mycket fräscha och handfasta ambitioner att vilja förbättra våra äldres livskvalitet, både ur omsorgsmässig, social och medicinsk synvinkel...

KULTUR

De skrev läroboksklassiker i avsaknad av svenskt material 525
När jag var klar med första läroboken i kirurgi hade jag kunnat ställa mig upp på vilket föredrag som helst och ställa kritiska frågor i ämnet. Jag kunde i stort sett allt på området. Det berättar professor Curt Franksson...
Framtiden är ljus för den medicinska läroboken 527

Det pågår en ständig diskussion om vilken roll de tryckta läroböckerna kan få i konkurrens med nya elektroniska publiceringsmöjligheter, men att helt avstå från att ge ut nya tryckta utgåvor har det aldrig varit tal om...
Antologi över orsaker till den höga sjukfrånvaron 528
Den komplexa sjukfrånvaron. 185 sidor. Författare: Marianne Upmark, Curt Edlund, redaktörer. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-00722-1. Recensent: Einar Perman, docent, medicinsk rådgivare åt Alecta, Stockholm...