INNEHÅLL NUMMER 8, 2007

LEDARE

Allt mindre av doktorns tid ägnas patienten 556
Nyutexaminerad och full av entusiasm för att hjälpa sjuka började jag 1975 vikariera på en psykiatrisk klinik. På de revolutionära stormöten som då styrde verksamheten hade klasskampen hög prioritet... / Josef Milerad
Ett hot mot folkhälsan 559
Förfalskade läkemedel, illegal läkemedelsförsäljning och -import liksom en rad andra brott med anknytning till läkemedel är ett växande problem i Sverige och omvärlden...
Primärvården – navet i framtidens sjukvård! 559
I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen med rubriken »Primärvården kan bli navet i framtidens sjukvård« konstateras att fler landsting väljer att arbeta med utökad primärvård, det vill säga närsjukvård. Man har större fokus på patienten och kvaliteten...

LT DEBATT

SOU som försvar för flyktingpolitik 561
Rapporternas vetenskapliga kvalitet är så undermålig att de snarare framstår som försvar för aktuell flyktingpolitik än som allsidiga utredningar. Det skriver barnpsykiatern Magnus Kihlbom om de tre SOU-rapporter som den nationella samordaren för barn i asylprocess med uppgivenhetssymtom producerat...

AKTUELLT

Stopplagen avskaffas 564
Sjukvård på entreprenad
Snart blir det fritt fram för landstingen att lägga ut alla sina sjukhus, även universitetssjukhus, på privata entreprenörer med vinstintresse. Det blir också tillåtet att ta emot försäkringspatienter på sådana sjukhus. Det kan innebära risker för negativa effekter på prioriteringar, forskning och utbildning. Men få remissinstanser vill behålla dagens stopplag.
/ Elisabet Ohlin
Effekten av vinstsyfte oklar 565
Sjukvård på entreprenad
Forskningen har ännu inget svar på vad effekten blir av vinstsyfte i svenska offentligt finansierade sjukhus...
/ Elisabet Ohlin
Allt hänger på avtalen 565
Sjukvård på entreprenad
Skickliga upphandlingar ska borga för både kvalitet i vården och att »gräddfiler« undviks. Men upphandlingar av akutsjukhus kräver beställarkompetens, ersättningsmodeller och utvärderingssystem, som knappast finns idag. »Det är nästan ett moment 22«, säger Eva Nilsson Bågenholm...
/ Elisabet Ohlin
»Hot« mot klinisk forskning och utbildning 567
Sjukvård på entreprenad
Entreprenader kan få negativa effekter på forskning och utbildning, enligt flera remissinstanser. Universitetssjukhusen får inte styckas upp, varnar Karolinska institutet...
/ Elisabet Ohlin
Kommitté tar över utbildning i företagshälsovård 568
Regeringen har tillsatt en kommitté som ska utreda hur företagshälsovårdsutbildningen ska se ut och var huvudmannaskapet för utbildningen ska ligga i framtiden. Kommittén leds av Anna Hedborg, som ska ha ett förslag färdigt i december 2007... / Karin Bergqvist

NOTISER

SLF till attack i arbetstidsfrågan 569
I ett debattinlägg i Dagens Nyheter, 19 februari, beskyllde Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm landstingen för att vansköta sina åtaganden och utnyttja ansvarskännande läkare: »Varje dag bryter hundratals läkare mot lagen...
»Primärvården navet i framtidens sjukvård« 569
Primärvården blir centrum i sjukvården, menar Socialstyrelsen i en lägesrapport för vården. Enligt rapporten arbetar allt fler landsting med utökad primärvård, s k närsjukvård. Dessutom har primärvården blivit något mer tillgänglig under senare år...
Nya riktlinjer för vården mot missbruk 569
För första gången ger Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården...
Snittlönen 5300 kronor högre för män 569
Genomsnittslönen för landstingsanställda manliga läkare var förra året 5300 kronor högre än för de kvinnliga läkarna. Jämfört med 2005 har skillnaden mellan könen ökat med 100 kronor. Enligt Läkarförbundet finns förklaringen till stor del i befattnings- och åldersstrukturen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kylterapi efter hävt hjärtstopp tycks skydda hjärnan 570
Behandling bör ske enligt protokoll och behandlingsdata registreras
SBU menar i en Alert-rapport att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att hävda att en sänkning av kroppstemperaturen efter hävt hjärtstopp leder till förbättrad överlevnad eller minskad risk för neurologisk funktionsnedsättning. SBU gör därmed en annan bedömning av bevisvärdet än internationella expertgrupper, som i stället rekommenderar behandling av utvalda patienter. SBU anser att ytterligare en randomiserad, kontrollerad studie behövs. I avvaktan på denna bör hypotermibehandling ske enligt protokoll och behandlingsdata registreras, skriver Hans Friberg och Sten Rubertsson i en Medicinsk kommentar.
Specialdesignad KBT hjälper vid somatiseringssyndrom 572
Patienter med somatiseringssyndrom, dvs med ett flertal medicinskt oförklarade kroppsliga symtom över många år, är en stor utmaning för sjukvården. Ofta söker de vård hos olika vårdgivare, genomgår många utredningar till stora kostnader och upplever ett långvarigt lidande. Hittills har ingen behandling, varken läkemedel eller psykoterapi, kunnat ge dem någon vidare hjälp. Men nu visar en välgjord kontrollerad studie att kognitiv beteendeterapi kan ge imponerande resultat.

NYA RÖN

Lyckad genterapi vid epidermolysis bullosa 574
Genterapi av svåra medfödda hudsjukdomar är ingen utopi längre. Nyligen har ett italienskt forskarlag rapporterat ettårsresultaten från en lyckad återtransplantation av genetiskt modifierade hudceller till en vuxen man med epidermolysis bullosa i lindrig variant. I sin svåraste form ses sjukdomen hos ungefär ett nyfött barn per år i Sverige och leder på kort tid till döden.
Långtidsbehandling med PPI ökar risken för höftfraktur 574
Långtidsbehandling med protonpumpshämmare (PPI) ökar risken att drabbas av höftfraktur, enligt en brittisk studie som presenteras i JAMA. Forskarna har utgått från samtliga fall av höftfraktur hos patienter över 50 års ålder i databasen General Practice Research Database, som...
Pioglitazon kan bromsa diabetes typ 2 575
Pioglitazon tillhör gruppen tiazolidindioner, som verkar antidiabetiskt genom att förstärka den endogena insulineffekten, framför allt genom att aktivera PPAR-g i skelettmuskulatur och därigenom öka glukosupptaget...
Parasiter mot MS? 575
En i Sydamerika förekommande parasit studeras nu av forskare i Argentina, som tror att den lilla parasitmasken Trichuris trichiura skulle kunna användas för att behandla multipel skleros (MS); detta enligt en studie som presenteras i Annals of Neurology och refereras i...
Telomerförkortning riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom 575
Kan längden på telomeren i människans arvsmassa påverka risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom? Det anser forskare från Skottland, som presenterar en studie i Lancet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vetenskapliga kontroverser oundvikliga i dagens samhälle 577
Viktigt att lära av dem – risk för kunskapsförakt hos allmänheten
Ett fenomen som tycks öka i det moderna samhället är kontroverser där forskare är inblandade. Vetenskapliga kontroverser handlar om oenighet bland forskare, vilka gör anspråk på kunskap om samma fenomen...
Sant eller falskt fynd? 583
Tillämpning av bayesianska principer kan förbättra bedömningen
Att bedöma om ett samband är sant eller falskt i epidemiologiska studier kan vara vanskligt. Detta blir särskilt aktuellt i studier med multipla analyser eller subgruppsanalyser. Med hjälp av bayesianska principer kan bedömningen förbättras.
Svenska rådet för HLR ska öka överlevnaden vid hjärtstopp 588
Svenska rådet för hjärt–lungräddning har bildats för att förbättra omhändertagandet av personer som drabbats av hjärtstopp och stödja forskningen inom området. Rådet ska bland annat verka för att engagera läkare djupare i utvecklingsarbetet när det gäller patienter med hjärtstopp på sjukhus. WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Akut dyspné 591
Orsakerna till akut dyspné kan vara mycket olika och variera i allvarlighetsgrad. I artikeln presenteras en utredningsalgoritm för att snabbt diagnostisera de allvarliga orsakerna.
Statistisk metod för parade ordinaldata 596
Vad är behandlingseffekt om patienten blev bättre, men ingen vet hur mycket bättre?
Utvärdering av behandlingseffekt eller annan förändring när datamaterialet består av ordnade kategorier kräver extra uppmärksamhet vid val av statistisk verktygslåda...

DEBATT OCH BREV

Mer samsyn krävs för samarbetemellan psykiatrin och brukarna 605
Ett konstruktivt samarbete mellan vård och brukare inom psykiatrin, vilket Psykiatrisamordnaren ser som väsentligt, förutsätter att vissa meningsskiljaktigheter kring medicinering med antipsykosläkemedel klaras ut. Vi redovisar empiri rörande viktiga aspekter av sådan medicinering, vilken kan utgöra underlag för sådana diskussioner...
Det medicinska födelsemeddelandet möjliggörlongitudinella studier av graviditetens biografi 607
Orsaken till preeklampsi är trots betydande forskning fortfarande okänd. Nästan alla studier av preeklampsi är gjorda på tvärsnitt, vilket kan ge en skev bild, skriver Björn Westin och presenterar en studie, som gjordes lite längre tillbaka i tiden, med syftet att studera graviditetens biografi longitudinellt...
Väl underbyggd roll för analys av HPV vid cervixcancerprevention 608
Elias Rubinstein frågar sig i ett inlägg i LT 4/2007 (sidan 260), i likhet med många andra initierade, varför man inte i detta land redan har infört HPV-testning som ett led i riskbedömningen för utveckling av cervixcancer...
Replik:
Bra att vi är överens 608
»Vi tror det vore olyckligt om denna uppfattning fick stå helt oemotsagd«, skriver Johansson, Andersson och Hjerpe. Men den förblir oemotsagd. Skribenterna slår in helt öppna dörrar och upprepar ståndpunkterna från vår korta replik [1]: 1...
Missvisande om patientskador i primärvården 609
I Läkartidningen 4/2007 (sidan 247) hävdar Jon Ahlberg att primärvården har en anmärkningsvärd frekvens av patientskador. Han hävdar vidare att det inte finns besöksstatistik att jämföra skadefrekvensen med. Det stämmer inte...
Konflikt mellan rapporteringstvånget i sjukvården och Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter? 610
En viktig bok har just kommit från trycket: »I rättvisans namn – ansvar, skuld och säkerhet i vården« (Stockholm: Liber; 2007). Redaktör är Synnöve Ödegård, drivande first lady i arbetet med att modernisera tänkandet angående patientsäkerhetsarbetet i Sverige...
Svamp i blodet skall behandlas! 610
I LT 5/2007 (sidan 344) refererades ett ansvarsärende som slutade med att en intensivvårdsläkare blev friad från ansvar för att inte ha behandlat en patient mot invasiv svampinfektion trots att blododling och odling från CVK var positiva för jästsvamp. Patienten fick endoftalmit...
Världen går en varmare och rikare framtid till mötes! 611
I debattinlägg i LT 50–52/2006 (sidorna 4001-2) och 5/2007 (sidorna 301-2) förespråkas radikala åtgärder för att motverka effekterna av klimatförändringarna...
Medlem bör få hjälp att sona sitt brott 611
I Läkartidningen 5/2007 (sidan 352) frågade jag Läkarförbundets ordförande vilken hållning förbundet intar när en medlem begått brott som kan få konsekvenser för yrkesutövningen...
Överförbrukning av adrenerga näsdroppar – dags för ett varningsrop igen! 612
Inom läkarkåren finns sannolikt en utbredd kunskap om riskerna med adrenerga näsdroppar/sprayer. Vi vet, baserat på vetenskaplig dokumentation [1, 2], att användning av sådana medel innebär en risk för • hyperreaktivitet i nässlemhinnan • toleransutveckling • reboundsvullnad...

KULTUR

Pandemiers påverkan på samhället 615
Historisk erfarenhet nödvändig för dagens beredskapsåtgärder
»Pandemics are global in nature, but their impact is local. When the next pandemic strikes, as it surely will, it is likely to touch the lives of every individual, family and community...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m
Ladda ner pdf