INNEHÅLL NUMMER 9, 2007

LEDARE

Hur man utbildar bra doktorer 640
Runt 1 000 nya läkare utbildas per år, men osäkerheten om hur det bäst bör gå till förefaller stor. Läkarprogrammen på de medicinska fakulteterna skiljer sig så mycket åt att det är svårt för studenter att byta studieort inom landet – för att inte tala om svårigheterna att byta... / Josef Milerad
Gör slut på vårdplatseländet! 643
Socialstyrelsens nya rapport »Vård och omsorg om äldre« om läget år 2006 är en mycket intressant läsning. Tyvärr visar den på fortsatt stora brister, trots politisk vilja att åtgärda problemen från både den förra och den nuvarande regeringen... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Epidemin har upphört 645
Kihlbom sällar sig till raden av de debattörer som förvränger resultat i våra undersökningar för att smutskasta. Han påstår att vi i våra rapporter givit stort utrymme åt bla teorier om simulering eller förgiftning...
Replik:
Tvetydiga formuleringar om simulering har spelat stor roll 646
Den massmediala debatten om de apatiska barnen, påeldad av journalistik av anklagande snarare än undersökande slag, har givit främlingsfientligheten en ordentlig skjuts...
Misstanke om att Mercks orala rotavirusvaccin RotaTeq kan ge upphov till invagination hos spädbarn 646
På omslagssidan till Läkartidningen 7/2007 ställs frågan »Vilka nya vacciner ska vi ha?« med anledning av en i samma häfte publicerad artikel under vinjetten Klinik och vetenskap [1]...

AKTUELLT

Utbildning över nätet ger alla studenter samma teori 648
IT i utbildningen
Urologikursen på läkarutbildningens termin 8 i Uppsala drivs sedan några år tillbaka delvis via en webbaserad lärplattform. Det gör att studenter utplacerade på klinisk praktik inte missar någon teoretisk utbildning när de hamnar långt från utbildningsorten...
/ Sara Holfve
Hanna Åsberg, ordförande i MSF:
Lärplattform är en bra princip 650
Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund och student på termin 9, som själv har erfarenhet av en lärplattform i sin utbildning i Umeå, är positiv till systemet...
Läkarföreningarna i Stockholm:
»Sjukhusen är centralstyrda av SKL« 651
Få lösningar i arbetstidsfrågan syns till i landet. I Stockholm har ännu ingen av landstingets kliniker undertecknat avstegsavtal. Läkarföreningarna tror att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utövar påtryckning på landstingets personalkontor och sjukhusledningarna... / Agneta Borgström
Lönestatistik för 2006 klar:
Minst lönepåslag till AT-läkare, mest till distrikts- och överläkare 652
AT-läkarna fick minst utdelning i lönerevisionen förra året och distriktsläkarna fick mest, visar färska siffror från Läkarförbundet. Av de största specialiteterna tjänar röntgenläkare och kirurger mest. Fortfarande ligger löneläget för samtliga läkare högre för landstingen i norr... / Agneta Borgström
Främst borgerliga landsting tillfrågade 653
Hälften av landets 20 landsting och regioner har borgerligt styre, ett är blocköverskridande och övriga nio har vänsterstyre. Nio landsting ombads yttra sig inför propositionen om startlagen; sex av dessa styrs borgerligt...
Läkarförbundet vid Hägglunds sida när startlagspropp presenterades 653
När socialminister Göran Hägglund förra veckan på en presskonferens presenterade propositionen »Driftsformer för sjukhus« omgav han sig med fem intresseorganisationer, bl a Läkarförbundet... / Karin Bergqvist
Naturen lockade till AT i Norge 654
Naturupplevelser, mycket eget ansvar och en hel del »action« med fjällutryckningar. Så ser den svenske läkarstudenten Viktor Wahlström på sin AT-tjänstgöring på bland annat Harstad sjukhus i Nordnorge... / Agneta Borgström
Färre gör AT i andra länder 655
Att göra AT utomlands kan vara lockande för att man vill uppleva något nytt och spännande, utveckla sig själv och lära känna en ny arbetsmarknad... / Agneta Borgström

NOTISER

Bristande äldrevård ökar stressen för alla 650
Trots att de äldre blir allt fler har antalet boende i äldreboende minskat de senaste åren, med 18000 platser till 100400 år 2005, enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport om äldreomsorgen...
Hygienbristerna störst bland läkarna 650
Bristande hygienrutiner oroar Socialstyrelsen, som presenterat sin granskning av ett 80-tal vårdenheter över hela landet inom intensivvård, internmedicin, kirurgi, ortopedi, infektion, tandvård och primärvård, se även LT nr 5/2007, sidorna 304–7...
Studentredaktör ny medlem i medicinska redaktionen 659
Till ny medlem av Läkartidningens medicinska redaktion med titeln studentredaktör har utsetts Marie Annerstedt. Hon är 25 år och studerar på termin 9 vid Lunds universitet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Transfetter är inget stort problem i Sverige 658
Men livsmedelsindustrin bör ta bort dem helt ur sina produkter
Medelintaget av transfetter hos befolkningen i Sverige är lågt, men kunde gärna vara ännu lägre. Det är önskvärt att livsmedelsindustrin tar bort transfetterna helt ur sina produkter och i stället söker hälsosammare alternativ och att snabbmatsrestauranger inte använder transfettrika frityrfetter. Fokus i fettdebatten bör även fortsättningsvis vara att sänka intaget av både mättade fetter och transfetter.
Ny pusselbit i mekanismerna bakom plötslig spädbarnsdöd 660
Enligt en amerikansk studie hade spädbarn som dött i plötslig spädbarnsdöd färre serotoninreceptorer i viktiga kärnor i medulla oblongata. Detta skulle kunna bidra till att barnet inte reagerar adekvat vid sänkt syrehalt och förhöjd koldioxidnivå. Skillnaden var särskilt tydlig hos pojkarna. Studien bekräftar att det kan finnas en obalans av neurotransmittorer hos barn som dör i plötslig spädbarnsdöd; fyndens exakta betydelse är dock osäker.

NYA RÖN

Kostmanns sjukdom – gåtan får sin förklaring 662
Svår medfödd neutropeni beskrevs för första gången i en artikel i Läkartidningen av den svenske barnläkaren Rolf Kostmann [1]. I en avhandling som publicerades 1956 som ett supplement till Acta Paediatrica kallade han sjukdomen för »infantil genetisk agranulocytos«...
Ny alzheimergen funnen 663
Blodanalys av 6 000 friska och alzheimersjuka individer från olika etniska folkgrupper visar att genen SORL1 finns i en felaktig variant hos alzheimersjuka. Många kandidatgener har hittills föreslagits, men bara Apo E4 och SORL1 har bevisats vara relevanta vid utveckling av alzheimer i sen ålder.
Sanitära framsteg viktigaste medicinska milstolpen 663
Förbättrad hygien är det största medicinska framsteget sedan 1840, enligt BMJs läsare. Tidskriften uppmanade i höstas sina läsare att nominera de största framstegen inom medicinen sedan 1840...
Tunga nutritionsstudier ofta industrisponsrade 663
Inflytelserika forskningsartiklar inom området nutrition är ofta industrisponsrade. Det skriver tidskriften BMJ och hänvisar till en studie presenterad i tidskriften PLoS (Public Library of Science) Medicine...

KLINIK OCH VETENSKAP

Screening för aortaaneurysm kan göras på vårdcentralnivå 664
Tids- och kostnadseffektiv undersökning med högt deltagande i glesbygden
Screening för aortaaneurysm kan genomföras med hög patientacceptans och högt deltagande även på lokal vårdcentral, med enkel utrustning, minimal bemanning och liten tidsåtgång.
WITH ENGLISH SUMMARY

Närmare tusen patienter med vårdorsakad hepatit C har ersatts ex gratia 666
Hepatit C utgör globalt sett ett stort hälsoproblem. Den genomsnittliga prevalensen bärare av detta virus har beräknats till 3 procent av jordens befolkning [1]...

Vasaloppsåkare
investerar i sin hälsa 670
Vasaloppsdeltagare är friskare och har lägre dödlighet än befolkningen i övrigt. Förklaringen till den låga dödligheten är inte bara fysisk aktivitet utan en kombination av faktorer inklusive en gynnsam livsstil. Det finns en risk för akut död under själva loppet, som dock med stor marginal kompenseras av minskningen av för tidig död på lång sikt.
Alla friska kan fortsätta träna under och efter graviditet 672
Nya rekommendationer
Tidigare råddes gravida att vara restriktiva med träning för att undvika förhöjd kroppstemperatur. Studier har dock visat att gravida har en bättre temperaturreglering än icke-gravida. Därför ges nu rådet att friska gravida och ammande kan fortsätta träna på ungefär samma sätt som före graviditeten.
WITH ENGLISH SUMMARY

Goda förebilder och tid för reflektion saknas 676
Enkätstudie om medicinsk etik i läkarutbildningen
Samtliga medicinska fakulteter i Sverige ger undervisning i medicinsk etik. Tyngdpunkten varierar mellan 1) kunskaper om etiska teorier, begrepp och principer, 2) färdighetsträning i att identifiera och analysera etiska problem och 3) utveckling av ett etiskt förhållningssätt...
WITH ENGLISH SUMMARY

Generikareformen pressade läkemedelspriserna 680
De nya reglerna för sk generiskt utbyte av läkemedel infördes i oktober 2002. Dessa regler innebär att apotekspersonalen byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian som finns i lager när en kund lämnar in ett recept...

PATIENTSÄKERHET

Akuttiderna slut – kvinna gick nästan en månad med armfraktur 682
Händelseanalys identifierar en rad brister vid vårdcentral – rutiner ändras
Kvinnan står med sin värkande och blåslagna arm inne på vårdcentralen efter att en månad tidigare ha ringt dit två gånger och fått veta att det inte fanns någon tid för henne...
Missade mycket stort diskbråck 684
Dålig undersökning följdes av ingen undersökning
Första gången gjorde husläkaren en för dålig undersökning. Andra gången gjorde han ingen undersökning alls trots att en sådan var motiverad. Patienten hade ett mycket stort diskbråck...

DEBATT OCH BREV

Läkaren som myndighetsföreträdare – etiska dilemman utan enkla svar 686
I dagens samhälle förväntas läkaren vara patientens hjälpare och förtrogna och samtidigt fungera som samhällets ombud och förvaltare av gemensamma sjukvårdsresurser. De olika rollerna medför etiska dilemman som läkarreglerna inte ger något enkelt svar på.
Vapenlagen är befängd och till skada för våra patienter! 688
Vapenlagens krav att läkare ska polisanmäla patienter som bedöms olämpliga att inneha skjutvapen är diskutabelt. Det anser Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd i en genomgång av situationer där läkare förväntas agera som myndighetsföreträdare.
SBU-kommentar om hypotermi:
En otillräckligt utforskad metod som kan prövas inom ramen för en studie 689
Nya, inte tillräckligt utforskade metoder ska självfallet prövas – men då inom ramen för väl upplagda studier. Det skriver SBU-företrädare om sänkning av kroppstemperaturen efter hävt hjärtstopp...
Vad kan vi lära av marknadsföringen av TrioBe? 690
Företaget Recip lyckades genom intensiv marknadsföring tiodubbla försäljningen av sitt vitaminpreparat TrioBe mellan åren 2000 och 2005 [1]. Budskapet i reklamen var att brist på B-vitaminer var ett vanligt och underbehandlat tillstånd – »Patienter med B-vitaminbrist kan...
Transfetter – bra om Sverige kunde följa det danska exemplet 691
Vi deler de fleste af de synspunkter som Ulf Risérus og Tommy Cederholm fremfører i deres indlæg i Läkartidningen »Transfetter är inget stort problem i Sverige« [förhandspublicerat den 6 februari] [1]. Dog er der i indlægget en væsentlig fejl...
Replik:
Olika vägar till framgång 691
Vi är tacksamma för rättelsen från Jørn Dyerberg, Steen Stender och Arne Astrup om den felaktiga siffran och ber om ursäkt för detta misstag. Vi är helt överens med våra danska kollegor om vikten av att minimera konsumtionen av särskilt industriproducerat transfett...
Hyrläkarsystemet fyller en viktig funktion i dagens sjukvård 691
Med anledning av Stig Anderssons debattartikel i Läkartidningen 7/2007 (sidan 478) om hyrläkarsystemet och olämpliga psykiatrer är det bara att beklaga hans tråkiga erfarenheter...
Finns det ingen väg tillbaka? 692
Karl Grunewald väcker en viktig fråga med sin artikel »Ska Läkarförbundet döma kollegor hårdare än Regeringsrätten?« (LT 5/2007, sidan 352). Grunewald refererar Regeringsrätten, som angav att personen ifråga sex och ett halvt år efter brottets utförande »alltså, såvitt framgår,...
Vi är också pappor, men ... 692
På vilka grunder bör vi rekommendera medicinsk handläggning – egna erfarenheter eller vetenskapliga studier? Papporna Kongstad och Gustafson förefaller anse att egna erfarenheter är en bättre grund än omfattande litteraturgenomgång och analys av stora studier...

KULTUR

Omskakande konstupplevelse om kroppen 693
En av de mest omskakande konstupplevelser jag varit med om var på utställningen »The sensation« 1997 på Royal Academy of Arts i London. I en av de första salarna möttes jag av en byst, ett rött huvud placerat i en monter i ögonhöjd...
Assarhaddons sjukdom kan vara det äldsta beskrivna fallet av Kaposis sarkom 696
Under en pågående senioruniversitetskurs i Assyriens och Babyloniens historia innehöll dagens undervisningsmaterial en intressant forntida sjukhistoria som jag gärna vill vidarebefordra. Patienten hette Assarhaddon och var den »klene« sonen till Sanherib...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 741
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Vinnare i Boklotteriet
Fem vinnare i Boklotteriet har dragits....