INNEHÅLL NUMMER 10, 2007

LEDARE

Falska data om mannitol vid hjärnödem 748
Mannitol är ett osmotiskt diuretikum som ofta används för att minska det intrakraniella trycket i samband med traumatiska skallskador. Enligt en metaanalys i Cochrane ger behandling med högdos mannitol en bättre prognos... / Josef Milerad
Portföljen för alla läkare 751
Den svenska läkarkåren har historiskt sett tagit ett stort ansvar för sin utbildning. Det har gällt såväl de reglerade utbildningskraven fram till examen, legitimation och specialisering som det livslånga lärandet, dvs den kompetensutveckling som är läkarens ständiga...
Ansvarskommittén missar poängen med listning 751
Många av Ansvarskommitténs förslag har diskuterats i förväg, och fokus har legat på regionindelningen. Men det finns fler spännande förslag för sjukvården. Kommittén föreslår ett fortsatt decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem, där landstingen skrotas och deras uppgifter... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Den svenska läkarutbildningen bör anpassas till EU-reglerna:
Sex år till legitimation 753
Det är dags att förändra den svenska läkarutbildningen och göra den sexårig för att möta EUs direktiv om fri rörlighet. Delar av nuvarande AT integreras i grundutbildningen. En nationell kvalitetssäkring införs som grund för legitimation...

AKTUELLT

Stockholm (m, c, fp, kd):
Akutsjukhusen kan få »nya driftsformer« 756
Sjukvård på entreprenad. Privatiseringar inom sjukhusvården välkomnas i Skåne, Stockholm och Östergötland, även inom universitetssjukhusen, när stopplagen avskaffas, se LT nr 8 och 9. Också i flera andra landsting kan hela eller delar av sjukhus privatiseras. Men många ser också med oro på utvecklingen. / Elisabet Ohlin
Folkhälsorapporten hotad från nästa år 761
Undersökningarna om levnadsförhållanden, ULF, ska skrotas från 2008. Folkhälsorapporten från Socialstyrelsen tvingas att använda EU-undersökningar som dels görs mer sällan, dels innehåller färre hälsovariabler, befarar experter... / Agneta Borgström
Professor i hälso- och sjukvårdsadministration om Ansvarskommitténs förslag:
»Antalet akutsjukhus kommer att minska« 762
Mindre akutsjukhus kommer att läggas ned, den kvalificerade specialistvården koncentreras till vissa orter och närsjukvården byggs ut. Forskaren Mats Brommels spår hur nya Sjukvårds-Sverige kommer att se ut efter Ansvarskommitténs utredning... / Agneta Borgström
Läkarföreningar befarar nedskärningar i större regioner 763
Från läkarhåll kommer kritik mot nya sjukvårdsregioner. Läkarföreningen i Kalmar befarar att små sjukhus i Västervik och Oskarshamn läggs ned. Och Jämtlands läns läkarförening dömer ut en enda stor nordlig region...
Läkarförbundet i huvudsak positivt till kommitténs förslag 763
Läkarförbundet säger ja tack till huvudförslaget om större regionkommuner för sjukvården. Nej tack till förslaget att andra specialister än allmänläkare väljs som fast läkarkontakt...

MEDICINSK KOMMENTAR

Hälsokostpreparat är inte ofarliga 764
Fråga vid varje läkemedelsanamnes om receptfria medel och kosttillskott
Intresset för naturläkemedel och andra typer av alternativa preparat har rapporterats öka i hela västvärlden [1]. Allmän globalisering och tillgänglighet genom Internet till ett brett urval av alternativmedicinska produkter kan vara bidragande orsaker...

NYA RÖN

Atkins bästa bantningsmetoden 01
Atkinsmetoden, att minska intaget av socker och »snabba« kolhydrater, och i stället äta protein, fett och stabilare kolhydrater, är den bästa bantningsmetoden. Det fastslår en studie från Stanforduniversitet i Kalifornien som presenteras i den medicinska tidskriften JAMA...
Mindre stress gör kvinnor över 55 både friskare och lyckligare 766
Det mest anmärkningsvärda fyndet i den tredje svenska studien av kvinnor och kranskärlssjukdom var att ett lyckligt äktenskap, ett bra jobb och ingen stress fick kranskärlsförändringarna att gå tillbaka. Den undersökta gruppen bestod av 106 kvinnor, genomsnittsålder 56 år, som vårdats för akut koronarsyndrom.
Motion i grupp nyttigt för kvinnor med bröstcancer 766
Motion i grupp för kvinnor som har bröstcancer förbättrar såväl kondition som psykiskt välbefinnande. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ...
Stamceller funna i fostervatten 767
Kan fostervatten vara en källa till stamceller? Det tror en grupp amerikanska forskare som lyckats identifiera stamceller i just fostervatten. Rönen presenteras i tidskriften Nature Biotechnology...
Lancet agerar mot dödsstraffet 767
Tidskriften Lancet agerar mot dödsstraffet på ledarplats under parollen »stop killing people who kill people«. Tidskriften uppmanar läkare och sjukvårdspersonal att offentligt ta tydligt avstånd från dödsstraffet, som inte bör ha en plats på straffskalan i något land på jorden...
Luftföroreningar ökar risken för hjärt–kärlsjukdom 767
Luftföroreningar ökar risken för hjärt– kärlsjukdom. Det visar en amerikansk studie, som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från drygt 65000 postmenopausala kvinnor, som tidigare inte diagnostiserats med...
Fortsatt observans på självmordsrisk hos ungdomar behövs vid SSRI-behandling 768
Behandling med antidepressiva läkemedel inom barnpsykiatrin har debatterats hett. I England har man avstått på grund av självmordsrisken. I Sverige sker förskrivning även om preparaten inte godkänts för barn och ungdomar. I en större amerikansk studie konstaterar man att behandling med antidepressiva har samband med självmordshandlingar hos ungdomar men inte hos vuxna. Även om studiens resultat inte är övertygande finns det anledning att vara observant på denna risk bland unga.
Barns lungutveckling påverkas av trafikexponering 768
Utvecklingen av lungorna hos barn som bor nära motorvägar blir påverkad. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet. Det är forskare från USA som studerat barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år...

KLINIK OCH VETENSKAP

Både kateterteknik och öppen kirurgi behövs i terapiarsenalen 770
Slutning av förmaksseptumdefekt av sekundumtyp hos barn och ungdomar
Förmaksseptumdefekt av sekundumtyp är ett av de vanligaste kongenitala hjärtfelen. Två metoder för slutning av septumdefekten används idag: kateterburen behandling och öppen kirurgi. En jämförelse av metoderna visar att de båda försvarar sin plats i terapiarsenalen. Kateterburen behandling innebar färre komplikationer och kortare vårdtider än kirurgi, medan återbesöken var färre bland de patienter som behandlats kirurgiskt. Patientgrupperna är dock inte helt jämförbara.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kan barnamord förebyggas? 776
Ny lag om skyddsutredningar av avlidna barn föreslås träda i kraft i juli 2007
Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig roll i att förebygga barnamord genom att uppmärksamma föräldrar med våldsbenägenhet respektive depression med vanföreställningar om sin familj. En ny lag om skyddsutredningar av avlidna barn som utsatts för brott föreslås träda i kraft i juli 2007.
WITH ENGLISH SUMMARY

Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR 782
EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) är en psykoterapeutisk metod som visat goda resultat i behandlingen av posttraumatisk stress. Upptäckten att det finns ett samband mellan spontana snabba ögonrörelser och minskning av störande känslor förfinades till en systematisk modell. Exakt hur EMDR verkar är inte klarlagt, men behandlingen tycks aktivera nätverk av minnen, vilket stöder hypotesen att processen handlar om informationsbearbetning snarare än om ren exponering. WITH ENGLISH SUMMARY

Prostasomer och exosomer – cellbudbärare med terapeutisk potential 784
När vi för mer än 25 år sedan rapporterade våra första fynd om närvaron av membranomgärdade, organellära strukturer i prostatavätska (exprimat) och seminalplasma [1, 2] möttes vi med stor skepsis... WITH ENGLISH SUMMARY

Hälsokostpreparat har orsakat flera fall av allvarlig blyförgiftning 787
Minst fyra fall i Sverige efter intag av ayurvediskt naturpreparat
Hösten 2005 remitterades en patient till Arbets- och miljömedicin i Stockholm för utredning på grund av oklar blyförgiftning. Patienten hade regelbundet ätit ett flertal ayurvediska naturpreparat. Ayurveda är en 5000 år gammal tradition av indiskt ursprung...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Avslutade inte förlossningen trots närmast preterminal CTG-kurva 792
Först när CTG-kurvan varit närmast preterminal i 20 minuter kontaktade barnmorskan förlossningsläkaren, som i sin tur valde att avvakta ytterligare med att avsluta förlossningen. Barnet blev gravt neurologiskt skadat...
Kvinnor som tidigare förlösts med kejsarsnitt riskgrupp vid påföljande vaginal förlossning 793
»Synnerligen allvarligt att de inte försökte få information om fostrets hjärtfrekvens«
Kvinnor som tidigare förlösts med kejsarsnitt är en riskgrupp vid påföljande vaginal förlossning...
Skrev ut Reductil utan kontroll av patientens blodtryck 794
Gynekologen satte in Reductil utan att överhuvudtaget kontrollera patientens blodtryck...
Fick penicillin trots känd allergi 794
Trots att man på vårdcentralen visste att patienten var allergisk mot penicillin skrev doktorn ut Heracillin...

DEBATT OCH BREV

Unga läkare behövs som ledare och chefer i modern sjukvård! 795
Trots flera handlingsprogram för att utveckla läkarnas ledarskap har läkarkåren under de senaste tio åren tappat chefs- och ledningsansvar i sjukvården...
Vad krävs av ledare i sjukvården? 796
Vilka behov har chefer i sjukvården i sitt ledarskap? En studie baserad på intervjuer antyder att vad man främst efterlyser är bättre kunskap och stöd i fråga om de generella verktyg som krävs för verksamhetsledning, såsom ekonomistyrning mm...
Underskatta inte värdet av transgena djurmodeller av Alzheimers sjukdom 798

Transgena djurmodeller har trots sina begränsningar ökat förståelsen av patofysiologin vid Alzheimers sjukdom. Nya modeller tillkommer också, och tillsammans med andra tekniker i breda forskningssatsningar finns goda möjligheter att utveckla effektivare läkemedel mot Alzheimers sjukdom...
Replik:
Risk att forskningen stannar vid djurmodeller 799
I min artikel [1] tog jag upp en debatt om hur väl genmodifierade (transgena) alzheimermöss kan predicera effekten av nya läkemedelskandidater på beta-amyloidplack och kliniska symtom vid Alzheimers sjukdom...
Evidens och eminens – vad gäller i modern sjukvård? 800
Kläddebatten väcker känslor. »Tänk på Semmelweis!« utbröt en upprörd tjänsteman häromsistens (Semmelweis var väl läkare?). Min gamle morfar gjorde som framstående kliniker just det och slutade »handhälsa«...
Överdrivna råd om balanit i standardbok – informationscentralen en resurs 800
Nyföddas »fysiologiska fimos« övergår, när synekierna släpper, till retraherbar förhud hos 50 procent av 1-åringar och 90 procent av 3-åringar. När förhuden släpper från ollonet är balanit vanligt. Var 20:e pojke, oftast 2–5 år gammal, drabbas...
Passa tiden! 801
Det klagas allmänt på väntetider i vården, både i kön till behandling och vid mottagningsbesök. Som pensionerad läkare blir man själv förr eller senare patient och får uppleva detta på nära håll...
Intressant kanadensisk studie om väntetider 802
Under hösten 2006 debatterades akutmottagningarnas väntetider på LTs debattsidor [1-4], varvid undertecknad hyste tvivel om att en ytterligare centralisering av akutverksamheten med automatik skulle ge kortare väntetider och bättre patientservice...
Blodtrycksrummet – ett rum med tryck 802
Ofta står det en sko utanför dörren innanför entrén till vårdcentralen i Kil. Det beror på att någon håller till där inne för att mäta sitt blodtryck på egen hand (arm, menar jag). Behandling av högt blodtryck är en av primärvårdens huvuduppgifter...

KULTUR

»Sjuklig musik« – upplevd sjukdom som avsatt spår i musiken 803
Läkare och deras yrkesutövande skildras då och då i musiken, framför allt i sångtexter men även i den föreställande musikaliska konsten, såsom opera, operett och musikal [1]. Det är betydligt mera sällan som sjukdomar och sjukdomssymtom ges ett specifikt musikaliskt uttryck...
Kvinnliga pionjärer banade väg för dagens allt fler kvinnliga läkare 805
När Sveriges äldre läkares nuvarande ledamöter började sina medicinska studier under åren 1935 till 1960 var andelen kvinnor till en början mellan 10 och 15 procent, för att därefter sakta öka till omkring 30 procent år 1960...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 825
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Positiv utveckling av den svenska folkhälsan
En positiv utveckling av folkhälsan i Sverige lyfts fram i Socialstyrelsens lägesrapport för folkhälsa. Men det finns orosmoln, bland annat fler äldre multisjuka och ökad dödlighet i fallskador bland äldre...
Hälsokostpreparat orsakade allvarlig blyförgiftning
Alla former av alternativa preparat som inte kontrolleras av Läkemedelsverket kan ge risk för allvarliga biverkningar på grund av tillsatser eller föroreningar. Detta visar fyra fall i Sverige av allvarlig blyförgiftning efter intag av ett ayurvediskt naturpreparat, som visade sig ha mycket hög blyhalt. Det är viktigt att vid varje läkemedelsanamnes fråga patienten också om receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott.