INNEHÅLL NUMMER 11, 2007

LEDARE

D-vitamin bättre än antioxidanter 832
Med oxidativ stress menas en obalans mellan kroppens produktion av fria radikaler och förmågan att ta hand om dessa potentiellt toxiska substanser. En ökad oxidativ stress påskyndar åldrandet och ökar risken för ett antal folksjukdomar, bl a ateroskleros och cancer... / Josef Milerad
Nya patientlagen ett slag i luften 835
Ansvarskommitténs förslag på hälso- och sjukvårdsområdet syftar till att skapa goda förutsättningar för den framtida vården. Förslagen ska bl a understödja vårdens innovationsförmåga och främja kostnadseffektivitet... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Patientdatalagen hotar den personliga integriteten 837
Utredningsförslaget om en Patientdatalag är ambitiöst men innehåller också en rad tvivelaktiga inslag när det gäller skyddet av enskilda patienters integritet. Risk finns för att man tar ett steg mot ett kontrollsamhälle samtidigt som förtroendet för sjukvården minskar.
Datortomografi vid hjärnskakning:
Riskerna med joniserande strålning bör tas på allvar 838
Sven Oredsson och Jean-Luc af Geijerstam (Läkartidningen 9/2007, sidan 692) avfärdar något raljerande Pelle Gustafsons och Poul Kongstads (Läkartidningen 4/2007, sidan 194) farhågor om riskerna med röntgenstrålningen vid datortomografi (DT) i samband med utredning av...

AKTUELLT

RNA-interferens hett inom läkemedelsindustrin 840
Nya läkemedel
Fjolårets Nobelpris i medicin till RNA-interferens (RNAi) befäste dess status som ett av de absolut hetaste medicinska forskningsområdena just nu. Men det är inte bara inom akademin som intresset är stort. Läkemedelsföretagen lägger stora resurser på att snabbt bygga upp kompetens inom fältet. Det RNAi-preparat som tagit sig längst i prövningarna riktas mot åldersrelaterad makuladegeneration.
Kina riskerar att uteslutas ur WMA 843
Besökande delegation föreslår ett års prövotid för förbättring
Kina får ett år på sig att bevisa att de platsar i World Medical Association, WMA. Det kommer den delegation i WMA, däribland Eva Nilsson Bågenholm, som nyligen besökte Kina att föreslå för generalförsamlingen. Positiva signaler kom från Kinas hälsominister i organfrågan...
/ Agneta Borgström
Ett steg närmare vaccin mot fågelinfluensan 843
»Ett stort framsteg i vår pandemiberedskap.« Så kommenterar Smittskyddsinstitutet de resultat läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline presenterade förra veckan... / Elisabet Ohlin
Eskalerad konflikt i Västmanland 844
Även den lokala sektionen av Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, går nu till attack mot landstingsledningen. Den lokala läkarföreningen kommer också med sådana krav. Fler chefer, läkare och sjuksköterskor sällar sig till motståndarna... / Agneta Borgström
Upprop för aktiv dödshjälp i Frankrike 844
Två tusen franska läkare och sjuksköterskor vill att Frankrike tillåter aktiv dödshjälp...
Högskoleverket varnar för stor läkarbrist 845
Ytterligare 700 nybörjarplatser på grundutbildningen skulle behövas, anser Högskoleverket, enligt en ny rapport... / Elisabet Ohlin
Digitalt verktyg ska bli karriärhjälp 845
– Jag var skeptisk till en början, men nu tror jag på en digital CV där allt är samlat på ett ställe, sa Ola Olén, ST-läkare vid Sachsska barnsjukhuset om Kompetensportföljen, som lanserades i veckan av Läkarförbundet... / Agneta Borgström
Allmänläkarna fortfarande för få 2008 845
Enligt den nationella handlingsplanen, som riksdagen beslutade om 2001, skulle antalet allmänläkare ha ökat från omkring 4900 till 6000 år 2008. Men i stället för en successiv ökning är nivån idag, sex år senare, fortfarande i princip densamma...

NOTISER

Bantad Fass i år 842
Årets utgåva av Fass kommer i två versioner, en längre och en kortare. Orsaken är det allt större omfånget, enligt Läkemedelsindustriföreningen. Högskolestudenterna får den längre versionen. Läkarna får den kortare...
Alla läkare får skriva vårdintyg 842
Alla legitimerade läkare ska få skriva vårdintyg. Därmed blir det ingen ändring av de nuvarande reglerna i Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det var f d vårdminister Ylva Johansson som ifrågasatte allmänläkarnas rätt att skriva ut vårdintyg och tillsatte en utredning...
Värdighetsgaranti i äldreomsorg utreds 842
Regeringen har tillsatt en utredning om en värdighetsgaranti i äldreomsorgen. Den ska tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig, med särskild hänsyn till de mest utsatta individerna...
Ont om medlemmar i grupptalan mot Salus 845
Det går trögt för föreningen »Grupptalan mot Salus Ansvar« att värva medlemmar. Hittills har 400 medlemmar betalat in avgiften på 500 kronor. Föreningens mål är att bli minst 1200 medlemmar för att klara finansieringen av den rättsliga process som är föreningens förhoppning,...
Uppdaterade lönetabeller 845
Fel finns i den redovisade lönestatistiken från Läkarförbundet, som LT skrev i 8–9/2007, vilket innebär att jämförelsetalen mellan till exempel manliga och kvinnliga läkare blir missvisande...
Patientdatalag på väg 845
Läkarförbundet har lämnat remissvar på Patientdatautredningens förslag till patientdatalag, SOU 2006:82. Förbundet tillstyrker i princip förslaget men har avvikande åsikter i några frågor, bl a uppgifter om barn och tidpunkten då information ska göras tillgänglig för patienten...

MEDICINSK KOMMENTAR

Vitamin D – en solskenshistoria 846
Från trivialt vitamin till möjlig aktör i patogenesen av vanliga folksjukdomar
Vid Läkaresällskapets riksstämma i slutet av november 2006 ordnade sektionen för endokrinologi i samarbete med flera andra sektioner ett symposium om vitamin D: »D-vitaminbrist: vanligare än vi trott?« Vid detta möte inriktades presentationerna på vissa riskgrupper vad gäller...

NYA RÖN

Objektiv och pålitlig utvärdering av blivande kirurger med filmade test 850
Det finns stor efterfrågan på tillförlitliga modeller för att utvärdera läkares kompetensutveckling under specialistutbildningen. I en studie från Storbritannien har man testat en objektiv metod – fem teststationer, olika typer av ingrepp, filmning och anonym granskning – på läkare i olika stadier av kirurgutbildningen. Till viss del skulle metoden kunna vara till nytta i Sverige
Mesoangioblaster lovande cellterapi vid muskeldystrofi 850
Duchennes muskeldystrofi (DMD), den vanligaste formen av muskeldystrofi hos barn, kännetecknas av en progredierande, generell nedbrytning av muskelfibrer. Orsaken är en ärftlig brist på det membranassocierade proteinet dystrofin...
Trombosbehandlingens längd bör inte styras av D-dimer 851
Behandling med antivitamin K (AVK) är indicerad vid konstaterad venös tromboembolism, dvs djup ventrombos (DVT) i benet, eller lungemboli med ett målvärde på PK-INR mellan 2,0 och 3,0...
Förhöjt blodtryck hos barn ökar risken för metabola syndromet 851
Barn med förhöjt blodtryck löper ökad risk att drabbas av såväl hypertoni som metabolt syndrom i vuxen ålder. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics...
Framgångsrik bekämpning av mässling 851
FNs satsning på att minska dödligheten i mässling är en framgång. År 2002 sattes målsättningen att den globala dödligheten i mässling skulle halveras år 2005 jämfört med 1999 års nivå...
Svensk kirurgisk forskning i tätposition 852
Svensk klinisk forskning har på senare tid angetts vara i kris. Alla vetenskapliga Nobelpris gick i år till amerikaner. Från bla Lund har man rapporterat att få kliniker skriver in sig som doktorander, och det påstås att en genomgången forskarutbildning inte längre skulle vara...
Samhällets kostnader för depression har fördubblats på åtta år 852
Kostnadsstudier är viktiga grundstenar i förståelsen av hälsoekonomin kring en sjukdom. Syftet med denna studie var att kartlägga samhällskostnaderna för depressionssjukdomen...

KLINIK OCH VETENSKAP

D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott 853
Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter
I SBUs rapport om depressionsbehandling refereras en liten studie där en hög engångsdos av D-vitamin gav bättre effekt än tre veckors ljusbehandling vid årstidsrelaterad depression [1]. Fyndet uppfattas av många som oväntat och är, trots studiens begränsningar, anmärkningsvärt...
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling minskar frakturrisk hos kvinnor över 80 år – men inte hos yngre 858
SBU-rapport om vitamin D och kalcium ger nytt bevisläge
SBU publicerade under sommaren 2006 en rapport om behandling med vitamin D och kalcium [1] där följande slutsats är en av de viktigaste: »Ingen primärpreventiv eller sekundärpreventiv effekt av vitamin D och kalcium i kombination har påvisats på förekomst av ny fraktur hos...
Viktigt behandla riskfaktorer vid kritisk extremitetsischemi 860
Både riskfaktorer för ateroskleros och samtidig etablerad kardiovaskulär sjukdom är vanliga hos patienter med kronisk kritisk extremitetsischemi. Riskfaktorbehandlingen vid kronisk kritisk extremitetsischemi är dock suboptimal i relation till gällande rekommendationer. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Inga tecken på sjuklig process i själva ögat – neuroradiologisk utredning måste göras 865
Två ögonläkare fälls sedan kvinna drabbats av kraftig synnedsättning
Två ögonläkare fälls och en tredje kritiseras av Ansvarsnämnden sedan en MR-undersökning nästan tio månader efter första undersökningen avslöjat en stor expansivitet utgående från sfenoidalsinus med optikuspåverkan på bägge sidorna som orsak till en kvinnas kraftiga synnedsättning...
Bakjouren infann sig inte för att ta över den komplicerade förlossningen 866
CTG-kurvan patologisk i timmar – primärjouren orolig och ringde tre gånger
Bakjouren/förlossningsläkaren borde ha kommit in för att själv ta hand om den komplicerade förlossningen, särskilt sedan primärjouren/ST-läkaren kontaktat henne för tredje gången...
Kvinna med hjärtfel borde akut ha remitterats till kardiolog 867
Plötslig yrsel och nytillkommet skänkelblock med något lång PQ-tid
En 59-årig kvinna med plötslig yrsel och nytillkommet skänkelblock med något lång PQ-tid borde akut ha remitterats till kardiolog...
Passiv trots att patienten visade tydliga tecken på postoperativ blödning – varnas 868
En gynekolog varnas för en alltför passiv handläggning av en nyopererad kvinna med tydliga tecken på blödningskomplikation...

DEBATT OCH BREV

Investerar verkligen Vasaloppsåkare i sin hälsa? 877
Det finns anledning ifrågasätta orsakssambandet mellan åldersstandardiserad dödlighet och Vasaloppsåkande. Vidare måste den etiska balansgången mellan sjukdomsprevention för individen och hälsopromotion för befolkningen diskuteras...
Medveten desinformation i tobaksfrågan 878
Forskningen har inte funnit något säkert samband mellan snus och någon enda cancerform...
Replik:
Snus har hälsorisker och är bara ett rökuppehållsmedel! 879
Onkologerna Rutqvist och Lewin, som numera lämnat akademin för en förmodligen mer inkomstbringande verksamhet inom tobaksindustrin, måste givetvis kritisera innehållet i min medicinska kommentar om Interheart-studien avseende tobak och hjärt–kärlsjukdom...
Lagfäst producentansvar för tobaksindustrinkan minska samhällets kostnader för skador 880
Ett strikt producentansvar för skadliga varor och tjänster skulle kunna väsentligt avlasta enskilda och offentliga utgifter för skador. Som ett exempel diskuteras i denna artikel de vinster som skulle kunna göras med ett producentansvar för tobaksindustrin...
Apolipoproteinbestämning introducerades utan allmänläkarnas medverkan – varför? 883
Hur ska evidensbaserad medicin kunna komma människor till godo när inflytelserika grupper prematurt och självsvåldigt introducerar nya metoder i vardagssjukvården? Artikelförfattarna beskriver hur apolipoproteinbestämning »kuppartat«, med stöd av AstraZeneca, etablerats i Jönköpings län...
Stick iväg Depo-Medrol! 885
Inför den kommade pollensäsongen finns det anledning att avråda från förskrivning av Pfizers Depo-Medrol vid hösnuva. För ett år sedan drev bolaget en reklamkampanj för medlet som utpekades som enda terapi vid hösnuva utan några inskränkningar beträffande svårighetsgrad, ålder,...
Några rättelser om kampanjer för vacciner 885
Anders Lindberg och Anders Tegnell har skrivit en intressant artikel om vaccinationer i Läkartidningen 7/2007. Artikeln innehåller dock ett par felaktigheter. De skriver: »Förbudet mot marknadsföring av enskilda receptbelagda läkemedel med allmänheten som målgrupp gäller i...
Förfalskade läkemedel knappast stort hot mot folkhälsan i Sverige 886
Anders Dahlqvist tar till stora ord och kallar i en ledarartikel förfalskade läkemedel för ett »hot mot folkhälsan« (se Läkartidningen 8/2007, sidan 559). I Sverige och västvärlden, skall tilläggas...
Replik:
Fattiga människor har inget att vinna på falska mediciner 886
PehrOlov Pehrson har helt rätt när han konstaterar att det finns ett stort problem när det gäller läkemedelsförsörjningen i u-länder med en fattig befolkning. Det är också lätt att hålla med om att den rika delen av världen här har ett ansvar för att öka tillgången till bra och...

KULTUR

Det andra brevet från Bagdad 887
Under de senaste tre månaderna har över sex tusen döda mäns kroppar levererats till Institutet för rättsmedicin, som numera fungerar som bårhus i Bagdad, skriver den irakiske reumatologen dr Sami Salman i mejl till sina kolleger ute i världen. Reumatologen Hans Levander är en av dem för vilka Sami Salman beskriver hur han upplever sin vardag i det krigshärjade Bagdad, där han lever och verkar.
Geriatrikbok som inbjuder till sträckläsning 889
Praktisk geriatrik. 220 sidor. Författare: Lars-Olof Wahlund, redaktör. Förlag: Liber AB; 2006. ISBN 91-47-05302-X. Recensent: Annika Takman, geriatriker i öppen vård, Danderydskliniken...
Norsk bok i översättning bra komplement 889
Akuta hudsjukdomar, 192 sidor. Författare: Claus Zachariae, Robert Gniadecki, Niels Veien, Hugh Zachariae. Förlag: Liber; 2005. ISBN 47-05281-3. Recensent: Anders Vahlquist, professor, hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala...
Vidsynt norsk bok som bör översättas till svenska 890
Skam i det medisinske rom. 214 sidor. Författare: Pål Gulbrandsen, Per Fugelli, Grete Hovind Stang, Bente Wilmar, redaktörer. Förlag: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2006. ISBN 82-05-35076-0. Recensent: Jan Halldin, leg läkare, med dr, Stockholm...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 909
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Årets SPUR-resultat 871
Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet (SPUR) kvalitetsgranskar ST- och AT-utbildningar genom inspektioner av kliniker. Här presenteras resultatet av 2006 års inspektioner.

ENDAST PÅ WEBBEN

D-vitamin – möjlig aktör vid vanliga folksjukdomar
D-vitamin har hittills setts som betydelsefullt för att motverka osteoporos; enligt SBU bör D-vitaminbehandling (i kombination med kalcium) övervägas till de flesta över 80 års ålder. Men nya forskningsrön tyder nu på att synen på D-vitamin måste vidgas och omvärderas. D-vitaminbrist/-insufficiens tycks nämligen vara en väsentlig riskfaktor för vanliga cancersjukdomar, diabetes, autoimmuna och neuropsykiatriska sjukdomar samt hjärt–kärlsjukdomar. Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter. Här gäller också att balansera solråden och väga risk mot nytta.