INNEHÅLL NUMMER 12, 2007

LEDARE

Förlossningssätt på beställning
I marsnumret av New England Journal of Medicine finns en längre analys av det ökande antalet kejsarsnitt – i USA är numera var tredje förlossning ett kejsarsnitt (2007;369:885-8)... / Josef Milerad
Fast jobb bra för rekrytering! 919
Sedan 1992, då de nya målbeskrivningarna för specialiseringstjänstgöring (ST) kom, blev tillsvidareanställning för ST-läkare huvudregel. Läkarförbundet och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har därefter haft som mål att upphäva de tidsbegränsade anställningarna även för...

NYKLIPPT

Maximerade sjuktider prövas i Västra regionen 919
Vår högt värderade presskollega Grönköpings Veckoblad avslöjar planerna å en lista över för grönköpingsborna högsta tillåtna sjuktider, framtagen av hr pastorn och kd-ledaren David Helfridsson i samarbete med hr stadsläkare August Tert...

LT DEBATT

Förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt! 921
Blivande föräldrars möjligheter att få samtal, information och stöd angående graviditeten har minskat på grund av reducerade resurser. Läkar- och barnmorskebesöken har blivit färre och psykoprofylaxen tagits bort. Samtidigt har kejsarsnitt kommit att framställas som en rättighet...
Landstingets kvalitetssäkrade patientinformation 922
Stockholms läns landsting har i flera år gett ut en »rättighetskatalog« med titeln »Att stärka patientens ställning«. Den är i första hand avsedd för patienter och finns tillgänglig på landstingets sjukvårdsinrättningar...

AKTUELLT

Sjukhuset som letar efter fel 924
De har gått på kurs med Ringhals. De rapporterar många fler avvikelser än tidigare. Vårdpersonalen vid Varbergs sjukhus har ändrat attityd till risktänkande efter ett flerårigt lokalt patientsäkerhetsarbete. Avvikelsestatistiken visar att det blir allt vanligare med patientrisker som uppstår på grund av fel bemanning, för få sängplatser eller uteblivna rutiner. Resursbrister blir synliga patientrisker. / Agneta Borgström
»Tydliggör ansvaret för politiker« 926
Landstingets ledning har det övergripande ansvaret för brister i verksamheten som orsakar vårdskador. Det menar Michael Soop på Socialstyrelsen som vill se kraftfulla ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet från politikernivå ner till personalnivå... / Agneta Borgström
Olle Stendahl utreder klinisk forskning 928
Den kliniska forskningen ska främjas, dels genom en ny delegation som ska arbeta på kort sikt, dels genom att en särskild utredare får i uppdrag att föreslå åtgärder på längre sikt. Det beslutade regeringen förra veckan...
»Fast läkarkontakt« delar presidiet 929
Patientens rätt till fast läkarkontakt ska inte begränsas till specialister i allmänmedicin, föreslår Ansvarskommittén. Bra förslag, tycker Marie Wedin. Det tycker inte Benny Ståhlberg och Eva Nilsson Bågenholm... / Elisabet Ohlin

NOTISER

SÖS får kritik efter kejsarsnitt 927
Södersjukhuset i Stockholm får kritik av Socialstyrelsen för bristande vårdrutiner på BB och brister i kommunikationen mellan barnmorskor och läkare. Detta med anledning av att en kvinna förra året avled på sjukhuset av komplikationer efter ett planerat kejsarsnitt...
Hägglund besökte AT-stämman 927
...
Nytt avstegsavtal med privat aktör 927
Avtalet har tecknats mellan Stockholms läkarförening och Förenade Care AB, och gäller runt 13 specialister inom 3–4 enheter, bla i palliativ vård och geriatrik...
Danmark ändrar antagningsregler 928
Den danska antagningen till läkarutbildningen har favoriserat svenska sökande, bla för att svenskarna har lättare att nå toppbetyg på sin 4-gradiga betygsskala än danska gymnasieelever har på sin 13-gradiga...

MEDICINSK KOMMENTAR

Bör antalet kejsarsnitt minskas? 930
Säker förlossning viktigast, mer stöd krävs för att motivera till vaginal förlossning
Ökningen av antalet kejsarsnitt beror på många faktorer: under de senaste decennierna har till exempel barnafödande kvinnor blivit äldre och har högre BMI, barnen har blivit större, och tvillinggraviditeterna är fler. Att kejsarsnitt på humanitär indikation (dvs att kvinnan så önskar) ökar är sannolikt men inte helt klarlagt; registreringen är ofta osäker. Mödravårdscentralernas stöd till förlossningsrädda kvinnor måste förbättras för att motivera till vaginal förlossning, och riskerna vid vaginal förlossning måste minskas.

NYA RÖN

Infektion via CVK kan förebyggas 932
Tydlig indikation krävs för att anlägga en kateter i en central ven (CVK). Om katetern lämnas kvar i flera dagar kan den nämligen bli ingångsöppning för en blodburen infektion. Problemet har varit känt sedan länge och förebyggs i första hand genom god kateterhygien...
SSRI bra mot depression vid koronarsjukdom 932
SSRI är en bra typ av läkemedel vid depression som drabbar patienter med koronarsjukdom. Det visar en studie från Kanada, som presenteras i JAMA. Forskarna har utgått från 284 koronarsjuka patienter som i minst fyra veckor haft diagnosen depression (»major depression«) med en...
Stroke orsakar stor sjukdomsbörda i tredje världen 932
Den sjukdomsbörda som orsakas av stroke i utvecklingsländerna uppmärksammas i tidskriften Lancet Neurology i en artikelserie. Globalt beräknas att sex miljoner människor dör till följd av stroke varje år...
Kejsarsnitt på humanitär indikation ämne för NIH-konferens 933
Kejsarsnittsfrekvensen ökar i alla västländer. I USA var den under 2004 29,1 procent, vilket är den högsta någonsin. Ökningen har många orsaker, men för att veta hur man skall förhålla sig till ökningen hölls i mars 2006 en sk State of the science conference på National...
Resektion och stomi förstahandsval vid perforerad divertikulit 933
Sigmoideumresektion och stomi (Hartmanns procedur, HP) är förstahandsval vid akut operation för komplicerad divertikulit, framför allt när operationen utförs jourtid av icke-kolorektalkirurg...
Lagförslag om dödshjälp noggrant granskat och avvisat av brittiska överhuset 934
Efter en omfattande utredning, med upplysningar från 140 experter, fick ett förslag om läkarassisterad dödshjälp klart nej av brittiska överhuset. I en ledare i Clinical Ethics kommenteras röstningsutslaget av en palliativvårdsprofessor: Det är ofta teoretiker, fjärran från klinisk praxis, som är för dödshjälp. Läkare i palliativ vård däremot vet hur fluktuerande en persons dödsönskan kan vara och att diagnoser och prognoser kan grovt felbedömas.
Lägger vi för mycket pengar på HIV? 934
Spenderar vi för mycket pengar på HIV? Den kontroversiella frågan ställs av Roger England vid organisationen Health Systems Workshop i BMJ. England hävdar att HIV-bekämpningen ofta är långt ifrån kostnadseffektiv och ibland till och med kontraproduktiv...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kontrollen av riskfaktorer inför hjärtoperation undermålig 936
Hög andel oupptäckt diabetes, underbehandlad hypertoni och hyperlipidemi
En studie av patienter som skulle genomgå hjärtoperation på Karolinska Universitetssjukhuset Solna visade att en fjärdedel hade odiagnostiserad diabetes och att hälften hade prediabetes – trots att de vid flera tidigare vårdinstanser bedömts som icke-diabetiker. Dessutom hade en hög andel av patienterna underbehandlad hypertoni och hyperlipidemi. Detta innebär onödig, ökad risk för patienten och att dyra sjukvårdsresurser inte utnyttjas optimalt.
Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna 942
Kejsarsnittsförlossningar har ökat i flertalet utvecklade länder under de senaste decennierna. I Sverige förlöstes 5 procent av kvinnorna med kejsarsnitt vid mitten av 1970-talet [1]...
Obstetriker och barnmorskor: Kejsarsnittsfrekvensen är för hög 946
Enkätstudie om orsaker bakom ökningen gjord på årsmöte
Andelen kejsarsnitt i Sverige ökade från 10,9 procent år 1991 till 16,6 procent år 2001. Karin Källén och medarbetare har nyligen genomfört en kartläggning och analys av denna ökning [1]...
Kvinnor som önskar kejsarsnitt 950
Ångest, risktänkande och skam vanligt, enligt kvalitativ studie
I massmedierna debatteras kvinnors önskan att förlösas med planerat kejsarsnitt. Bilden av storstadskvinnan mitt i karriären som väljer kejsarsnitt för att kontrollera sitt liv målas upp...
På väg mot evidensbaserad terapi vid primär systemisk vaskulit 954
De senaste decenniernas framsteg har gett dagens patienter bättre läge
De senaste decenniernas framsteg har gett dagens vaskulitsjuka patienter bättre läge. På 1970-talet introducerades cyklofosfamid, vilket radikalt ändrade prognosen. På 1980-talet utvecklades den s k ANCA-diagnostiken, vilket bl a lett till att diagnosen ställs tidigare i förloppet. På 1990-talet ändrades klassifikationen av vaskulitsjukdomar, vilket lagt grunden för internationella multicenterstudier som nu börjar ge vaskulitvården en evidensbaserad grund.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Undersökningen borde kompletterats med fullständigt status av underbenet 958
Upptäckte inte benfrakturer hos 4-årig flicka efter cykelolycka
Barnkirurgens undersökning av den 4-åriga flickan som skadats i en cykelolycka var summarisk. Den borde ha kompletterats med ett fullständigt status av underbenet, som senare visade sig ha två frakturer...
Fel vid kateterinläggning orsakade hjärninfarkt 958
Den verksamhetsansvariga förväntas gå igenom händelsen och aktualisera gällande rutiner för inläggning och handhavande av centrala venkatetrar. Det är en slutsats i ett fall där en 47-årig kvinna fick en hjärninfarkt vid inläggning av en CVK...
265 läkare fälldes under fjolåret 959
För första gången på flera år ökade inte antalet disciplinpåföljder
Under 2006 fick 265 läkare en disciplinpåföljd av Ansvarsnämnden (HSAN) samtidigt som 14 förlorade legitimationen, 6 ålades prövotid och 12 fick förskrivningsrätten begränsad...

DEBATT OCH BREV

Sylf Stockholm: Våra medlemmar kräver utförligare lönestatistik! 961

Individuella löneförhandlingar är en hörnsten i Läkarförbundets förhandlingspolicy. Ska det fungera för ST-läkarna krävs att de får tillgång till en bättre lönestatistik, uppdelad på specialiteterna...
Apolipoproteinbestämning introducerades med allmänläkarnas medverkan! 962
Förhandspublicering
Lindström, Järhult och Lindahl har fel när de påstår att apolipoproteinbestämning introducerades i Jönköpings läns landsting utan distriktsläkarnas medverkan. I den expertgrupp som tagit fram riktlinjer för handläggning av kärlsjuka patienter fanns allmänläkarna representerade, framhåller kardiologerna Jan-Erik Karlsson och Olof Svensson i en debattartikel.
Replik:
Viss förbättring kan vara på gång 962
Läkarförbundets lönestatistik bygger på det kommunala statistikavtalet och den partsgemensamma insamling och bearbetning som görs i november månad varje år. Förbundet kompletterar detta material med respektive läkares specialitet hämtat från Socialstyrelsens register...
Vit rock och cigarr 964
Svenska Läkaresällskapets hus har uppmärksammats i ett inlägg i Läkartidningen 6/2007 (sidorna 436-9) av PO Haraldsson med replik av Mats Bauer – det gällde frågan om att modernisera eller att stanna i vördnad inför det 100-åriga huset och dess interiör och inredning...
Lokalt perfusionstryck och exponeringstiden för högläge i benstöd är riskfaktorer för kompartmentsyndrom i underbenen 965
Patienter som opereras med nedre extremiteterna i högläge löper risk för kompartmentsyndrom. Artikelförfattaren ger råd i sex punkter vad som kan göras för att undvika denna svåra komplikation...
Vem kan man lita på i klimatfrågan? 966
I LT 8/2007 (sidan 611) frågar sig Oskar Eriksson bla om klimatforskarvärlden verkligen är helt överens. Jo, enligt min mening är det berättigat att säga att klimatforskarna är eniga om huvuddragen i den globala uppvärmningen, så eniga som man kan begära...
Såväl klimathoten som fattigdomen måste bekämpas av den rika världen 966
I Läkartidningen 8/2007 (sidan 611) hävdar medicinstudenten Oskar Eriksson att den nyligen publicerade rapporten från FNs klimatpanel (IPCC) överdriver farorna med klimatförändringarna, speciellt i jämförelse med andra hot mot mänsklighetens hälsa...
Slutreplik:
Klimatalarmism gagnar inte världen 968
Jag håller med Ingrid Eckerman och Tryggve Årman om att det bästa naturligtvis vore att utrota all fattigdom, sluta släppa ut CO2 för säkerhets skull etc, vilket man skulle kunna göra om man hade obegränsat med resurser till sitt förfogande...

KULTUR

Dr Palmborg – en av landets fem första kvinnliga provinsialläkare 969

Märta Palmborg, 92 år, är en av landets fem första, kvinnliga provinsialläkare. Vi träffas i hennes hem i Djursholm en bit utanför Stockholm en grå decembereftermiddag. Hon är en liten, spröd kvinna med ögon fulla av liv och humor...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Fler kejsarsnitt än medicinskt motiverat
Obstetriker och barnmorskor anser att kejsarsnittsfrekvensen är för hög i relation till de medicinska indikationerna, visar en enkätstudie gjord på ett årsmöte. Kejsarsnitt på begäran har blivit vanligare – trots att det kan innebära ökade risker för såväl kvinnan som barnet.