INNEHÅLL NUMMER 13, 2007

LEDARE

Magisterexamen i låtsasvetenskap
Ett beprövat sätt att ge politiskt gångbara, men vetenskapligt diskutabla, teorier en akademisk fasad är att ordna universitetsutbildningar i ämnet. Idag väcker sådana förslag sällan protester från berörda universitet... / Josef Milerad
Regionalisera sjukvården? 1003
Efter många års utredande har Ansvarskommittén lämnat över sitt förslag om hur samhällsorganisationen för stora delar av den offentliga verksamheten bör se ut i framtiden...
Vitalis – en mötesplats för vårdens IT 1003
Vitalis går av stapeln den 28–30 mars i Göteborg. Vitalis är en konferens och en mötesplats för IT inom hälsa, vård och omsorg. IT i vården är en viktig fråga för oss läkare, och Läkarförbundet är representerat i ett flertal debatter på mässan...

LT DEBATT

Varför ska Sarah men inte Maria bemötas värdigt? 1005
Varför har inte patienter inom psykiatrisk och annan hälso- och sjukvård samma rätt att bemötas med respekt som funktionshindrade personer har? Den frågan analyseras och diskuteras av Pontus Höglund, doktorand i medicinsk etik, i ett debattinlägg.
Utbildning i hjärt–lungräddning i Uppsala sedan 1961 1006
Man vill gärna önska Svenska rådet för HLR (hjärt–lungräddning) framgång i sin ambitiösa och viktiga målsättning. Men då måste noggrannheten vara större än den författarna till artikeln i Läkartidningen 8/2007 (sidorna 588-90) visar i sin historiska tillbakablick...

AKTUELLT

Läkarförbundet kräver minst 3,5 procents löneökning
Löneökningar om minst 3,5 procent 2008 och 2009. Det kräver Läkarförbundet inför avtalsrörelsen... / Elisabet Ohlin
Läkaren som ändrar på sjukvårdskulturer 1009
Han kan tänka sig att låna ut den afrikanska utbildningsmodellen till Sverige. Staffan Bergström, gynekolog och professor i internationell hälsa, anser att korttidsutbildade »operatörer« inte bara bör användas i fattiga länder för att lösa läkarbristen – utan också i Sverige... / Agneta Borgström
Läkarförening protesterar mot öppna landskap 1012
Psykiatrer har skrivit protestlistor och Upplands allmänna läkarförening kritiserar förslagen att bygga kontorslandskap i nya Psykiatrins Hus i Uppsala, planerat till 2011. Men divisionschefen inom psykiatrin vill ha landskap för att få mer samverkan mellan läkare och sjuksköterskor... / Agneta Borgström
Nej till lag om sjukintyg från dag ett 1013
Läkarförbundet säger nej till regeringens lagförslag om att alla arbetsgivare ska kunna kräva sjukintyg från första sjukdagen... / Elisabet Ohlin
Några frågor till livmedikus Jan Östergren:
Hur är det att vara kungafamiljens läkare? 1014
Jan Östergren är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, specialist i internmedicin och kardiologi och sedan många år en av Läkartidningens medicinska redaktörer. Sedan augusti 2005 är han också förste livmedikus... / Elisabet Ohlin
Konsult till Västmanland 1014
En konsult hoppar in som sjukvårdschef och landstingsdirektörens uppdrag krymper. Det är politikernas lösning för att klara ledningskrisen i Landstinget Västmanland... / Agneta Borgström
Ny ordförande för Sylf 1014
Heidi Stensmyren valdes till ny ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, under fullmäktigemötet den 23–24 mars... / Agneta Borgström

NOTISER

Milt straff för fransk läkare 1012
Den franska läkare som tillsammans med en sjuksköterska stod åtalad för att ha påskyndat döden för en svårt sjuk cancerpatient, se LT nr 11/2007, dömdes den 15 mars till ett års fängelse, villkorlig dom. Sjuksköterskan frikändes helt...
Ändrade regler för könsbyte föreslås 1012
Medicinsk behandling och utredning som syftar till att ändra någons könstillhörighet ska kunna påbörjas långt innan en person fyller 18 år. Det är ett av förslagen från Könstillhörighetsutredningen, som anser att dagens könstillhörighetslag är föråldrad...
Wigzell får chefspost på Socialstyrelsen 1012
Från sekreterare i Ansvarskommittén till ny chef för hälso- och sjukvårdsavdelningens enhet för uppföljning och utvärdering på Socialstyrelsen. Olivia Wigzell börjar den 1 april sitt nya jobb på Socialstyrelsen efter att hon avslutat sitt uppdrag i den statliga utredningen, där...
Européer vet fortfarande lite om HIV 1013
Nära hälften av Europas befolkning, 45 procent, tror att HIV-smitta kan överföras via en toalettsits. Det är ett exempel på den okunskap som fortfarande finns om HIV i Europa, enligt en opinionsundersökning inom EU förra året...

MEDICINSK KOMMENTAR

Salta mindre – en hjärtefråga för Livsmedelsverket 1016
Mindre salt är bra för blodtrycket – det är utgångspunkten för Livsmedelsverkets nystartade program för att på sikt halvera svenska folkets saltintag.

NYA RÖN

Pneumokockvaccin räddar liv 1018
Att vaccinera mot pneumokocker är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ned barnadödligheten i utvecklingsländer; detta enligt en analys som presenteras i Lancet...
Faktorer som förutsäger våld 1018
Utgångspunkten för psykiatrisamordnarens uppdrag var några svåra våldsincidenter, där förövarna tidigare hade haft kontakt med psykiatrin. Allmänheten – och medierna – kräver ofta att de professionella ska kunna förutsäga våldsamheter och vidta åtgärder om risk...
Koffein påverkar inte födelsevikten 1018
Gravida kvinnor som dricker vanligt kaffe föder inte barn med lägre födelsevikt, inte heller påverkas graviditetens längd. Det visar en dansk studie som presenteras i BMJ. Det är välkänt att koffein enkelt passerar placenta...
Ekologisk behandling med pro-, pre- och synbiotika vid IBD ännu på forskningsstadiet 1019
Skyddsfloran är kraftigt reducerad vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i både omfattning och diversitet: antalet stammar är reducerat med 30 procent vid ulcerös kolit och med 50 procent vid Crohns sjukdom...
En tredjedel av patienter med astma/KOL är underbehandlade 1019
Många studier visar sammantaget att högst 50 procent av patienterna med långtidsmedicinering följer ordinationerna. I en följsamhetsstudie från 2005 fann vi för vissa läkemedelstyper ännu lägre siffror (Eur J Publ Health. 2005;15:621-6)...
Premorbid stress och emotionell instabilitet riskfaktorer för kroniskt trötthetssyndrom 1020
Mellan 400 000 och 900 000 invånare i USA [1] och mellan 100000 och 250000 invånare i Storbritannien [2] beräknas vara drabbade av kroniskt trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome, CFS). Etiologin är oklar och omdebatterad...
Viktuppgång mellan graviditeter ökar risken för komplikationer i samband med graviditet och förlossning 1020
År 2004 var enligt medicinska födelseregistret mer än var tredje kvinna vid inskrivning till mödravårdscentral överviktig (BMI 25,0–29,9) eller obes (BMI ≥30)! Övervikt och fetma innebär att kvinnan och fostret löper ökad risk för en rad komplikationer i samband med...
Tvångsbehandling i öppenvård utan effekt, enligt Cochrane 1021
Nyligen har en Cochranerapport publicerats som gäller tvångsbehandling av psykiskt sjuka inom öppenvården. Rapporten är en genomgång av all forskning om det som i Sverige kallats tvång i öppenvården...
Hög prevalens av HPV bland unga kvinnor 1021
Prevalensen av humant papillomvirus (HPV) är högre än vad som tidigare varit känt. Det visar en amerikansk studie som presenteras i JAMA. Drygt 1900 kvinnor i åldrarna 14–59 år, som sägs vara ett representativt urval av den kvinnliga amerikanska befolkningen, ingick i...
Vitlök sänker inte blodfettsnivåerna 1021
Vitlök har ingen blodfettssänkande effekt. Det konstaterar amerikanska forskare i en studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Vitlök har sedan länge använts som behandling och skydd mot kardiovaskulär sjukdom...

KLINIK OCH VETENSKAP

Ny yrkesgrupp löser läkarbrist i fattiga länder 1022
Specialiserad på livshotande obstetriska och kirurgiska åkommor
En av de mest dramatiska frågorna i dagens globala ohälsa är bristen på hälsopersonal. Särskilt på landsbygden i fattiga länder är bristen på läkare med kirurgisk och obstetrisk kompetens uttalad. Flera fattiga länder har därför korttidsutbildat personer med sjukvårdserfarenhet att utföra livräddande kirurgiska och obstetriska ingrepp. En forskarutbildningskurs för korttidsutbildade »operatörer« – troligen den första i sitt slag i världen – hölls i höstas på Gotland.
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av alkohol- och drogmissbrukare i beroendevården 1050
Hur går det för patienterna?
Under senare år har det vetenskapliga stödet ökat för att det finns effektiv behandling av alkohol- och drogmissbrukare. I denna studie presenteras utfallet efter 12 månader för personer i beroendevård som behandlats för alkohol- eller drogmissbruk. Drygt hälften respektive två tredjedelar uppger efter uppföljning en kraftig minskning av sitt missbruk – eller att de slutat helt. Sociala förhållanden, beroendegrad och olika behandlingsfaktorer visade ett signifikant samband med förbättring.
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA KOL

KOL – En dold folksjukdom 1025
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kraftigt underdiagnostiserad systemsjukdom med ökande morbiditet. Den är dock behandlingsbar – utmaningen för primärvården är att diagnostisera sjukdomen tidigt.
KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen 1027
De senaste årens vunna kunskap om att personer som lider av KOL kan hjälpas till ett bättre liv har ökat intresset hos sjukvårdspersonal, allmänhet och makthavare. KOL är dock en underdiagnostiserad sjukdom, och att finna patienterna tidigt är en utmaning för sjukvården...
KOL – en multifaktoriell systemsjukdom 1028
Tidigare sågs KOL enbart som en lungsjukdom orsakad av rökning. Idag betraktas den som systemisk och multifaktoriell. Inte bara exponering för rök, gaser och partiklar utan även våra försvarskrafter och genetiken avgör om KOL utvecklas... WITH ENGLISH SUMMARY

Underdiagnostiserad sjukdom med hög mortalitet 1032
Prevalensen av KOL är starkt korrelerad med rökvanor och stigande ålder
KOL är en ofullständigt kartlagd folksjukdom. Underdiagnostiken är stor, även vid svår KOL, och leder till underskattningar av kostnader, komorbiditet och mortalitet...
Tidig diagnos av KOL utmaning för primärvården 1036
De flesta patienter med lindrig och medelsvår KOL kommer att diagnostiseras, behandlas och följas upp i primärvården. Det gäller att bryta den tidigare negativa uppfattningen att sjukdomen inte är behandlingsbar...
Morbiditet och mortalitet ökar hos kvinnor med KOL 1040
Sjukligheten och dödligheten i KOL hos kvinnor har ökat markant. Kvinnor tycks få svårare symtom, med nedsatt livskvalitet och fler sjukhusinläggningar som följd, och verkar vara mer känsliga än män för tobaksrelaterade skador... WITH ENGLISH SUMMARY

Underhållsbehandling vid KOL 1043
Rökkavvänjning är det enda som gör att sjukdomsprogressen avtar. Symtom och exacerbationer avgör behandlingsindikationen. Farmakologisk behandling, men även fysisk träning och nutrition, har stor betydelse vid KOL...
Rökavvänjning viktigaste kausalbehandlingen vid KOL 1047
Tobaksrökning är den dominerande orsaken till KOL. Rökavvänjning är i de allra flesta fall kausalbehandling. Alla rökare med KOL bör garanteras evidensbaserad professionell och uthållig terapi mot sjukdomen tobaksberoende...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Kombination av simvastatin och warfarin 1056
Föreligger ökad blödningsrisk vid sambehandling med simvastatin och warfarin (Waran)? Vilken är i så fall den troliga...

PATIENTSÄKERHET

4-åring ordinerades sömnmedel i högdos och neuroleptika via e-recept 1058
Makulering inte möjlig via patientjournalen, som doktorn trodde
Läkare kan inte elektroniskt makulera recept i apotekens system via det egna journalsystemet. Makulering måste ske på annat sätt, till exempel via telefon...
Båtbensfraktur och droppfinger missadesefter trauman under handbollsspel 1058
En båtbensfraktur och ett droppfinger efter bollspel uppptäcktes inte av de undersökande läkarna, som båda två fälls av Ansvarsnämnden...

DEBATT OCH BREV

Sjukhusläkare och allmänläkare:
Vi är beroende av varandra och vinner alla på en samverkan 1061
Förutsättningen för sjukhusspecialisten är att det finns allmänmedicinare som hanterar vanliga sjukdomar. Samtidigt är allmänmedicinaren beroende av kompetenta sjukhusläkare. Vi vinner alla på en samverkan...
Replik:
Ökad frihet att välja vårdgivare bör bejakas av läkarkåren 1061
Jag har ingenting mot samverkan mellan läkarkollegor runt patienten och förespråkar inte att sjukhusläkare och allmänläkare skall dra åt olika håll. Däremot anser jag att Ansvarsutredningens förslag om att människors fasta läkarkontakt skall kunna vara en läkare med annan...
Primärvård och sjukhusvård – intet nytt under solen, men vem tar ansvar? 1062
»Nytt stort slag i luften för nomadiserande patienter«. Så karakteriserar förbundsordföranden i ledaren i Läkartidningen 11/2007 den nya patientlagen och uttrycker sin besvikelse över att man, »när man nu samlar patienternas rättigheter i en ny lag, inte tagit tillfället i akt...
Farligt sticka i tatueringar? 1062
Vid vaccination stöter man ibland på patienter som är tatuerade där man tänker ge sprutan. Figur 1 och 2 visar en sådan patient, där stickstället trots allt var lättvalt! I ökande utsträckning händer det också att damer är tatuerade över ländryggen med någon vacker tatuering i...
Nya diabetesrekommendationer kan inte okritiskt anammas av svensk primärvård 1063
Framtida behandling av hyperglykemi vid typ 2-diabetes presenteras i ett gemensamt konsensusuttalande från American Diabetes Association och European Association for the Study of Diabetes. Det går dock inte att direktöversätta algoritmens rekommendationer på de svenska förhållandena utan en genomgripande diskussion...
Depomedrol intramuskulärt utmärkt och användbart inom reumatologin 1064
Lars Gottberg avråder från användande av Depomedrol nu när pollensäsongen står för dörren [1]. Som reumatolog kan jag inte ha några synpunkter på värdet av Depomedrol intramuskulärt som åtgärd vid behandling av allergiska besvär...
Text om balanit kommer att justeras 1064
Vi tackar Bengt Järhult för hans synpunkter rörande balanitbehandling (Läkartidningen 10/2007, sidorna 800-1). Då »Praktisk Medicin« bygger på erfarenhetsutbyte mellan kollegor är vi tacksamma för alla synpunkter – även direkt till oss! Vi kommer i nästa utgåva att...
Slutreplik om introduktionen av apolipoproteinbestämning i Jönköping:
Visar behovet av etisk plattform i landstingen 1065
Vi ser Apo-kvoten som ett möjligt framtida riskvärderingsinstrument, som eventuellt kan vara bättre än traditionella lipidmarkörer. Vi välkomnar också – liksom nestorn på detta område Göran Walldius [1] – forskningsstudier som kan utvärdera betydelsen av att följa...
Brister i psykiatrin bakom hyrläkarbehovet 1066
Stig Andersson är f d distriktsläkare och var till och med årsskiftet 2006/ 2007 ordförande i Landstinget Värmlands etikgrupp. I den senare egenskapen har han besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och där under ca två timmars tid samtalat med dess anställda, med undantag av...
Replik:
Kritik av hyrläkare är inte förtal 1066
Jag kan försäkra Susanne Ringskog Vagnhammar att etikgruppen i Värmland under flera år följt den värmländska psykiatrins problematiska situation. En av gruppens medlemmar är psykiater och själv har jag under ett långt yrkesliv som allmänläkare haft goda möjligheter att skaffa...
SalusAnsvar beklagar regeringens flyttstopp 1067
I september 2005 ingick SalusAnsvar Liv och Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ett avtal som bland annat innebar att kunderna i SalusAnsvar Liv erbjöds att flytta sina pensionsförsäkringar till Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv...
Slutreplik om snusets farlighet:
Selektivt urval av fakta 1067
I en replik till vår debattartikel, båda i Läkartidningen 11/2007 (sidorna 878-9), försöker Gunilla Bolinder använda vår anställning vid Swedish Match som argument för att förringa våra åsikter och de fakta vi presenterar...
Sjukvården i Yellowknife, Kanada – intryck och lärdomar 1068
I egenskap av ST-läkare i primärvården i Kiruna har jag haft förmånen att ingå i en studiegrupp med uppdrag att »visionera« om den framtida sjukvården i Kiruna. Vi har utgått från principen att sjukvården baseras på att Kiruna som stad är en »tätort i glesbygd«...

KULTUR

Läkare bortom förståelse och insikt 1069
Sinnesslövårdens framväxt skedde utan läkarnas stöd
Läkarna intog en repressiv hållning gentemot familjen och den enskildes behov när sinnesslövården introducerades i Sverige. Dåtidens läkarböcker, som ger uttryck för deras gängse attityder, är en skrämmande läsning.
Efterlängtad lärobok om ryggmärgsskador 1074
Ryggmärgsskador. 310 sidor. Författare: Anders Holtz, Richard Levi. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-03228-5. Recensent: Tommy Bergenheim, professor, överläkare, neurokirurgiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå...
Värdefull antologi om patientsäkerhet 1074
I rättvisans namn – ansvar, skuld och säkerhet i vården. 343 sidor. Författare: Synnöve Ödegård, redaktör. Förlag: Liber AB; 2007. ISBN 978-91-47-05354-4. Recensent: Hans Rutberg, docent, chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1100
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nya chefen för Karolinska ska utveckla verksamheterna
Karolinska Universitetssjukhusets chef Cecilia Schelin Seidegård slutar med omedelbar verkan och ersätts med Birgir Jakobsson, som fram till nyligen var VD för Capio S:t Görans sjukhus. Hans uppdrag är att utveckla sjukhusets verksamheter efter sammanslagningen – inga planer finns på att stimulera till privatisering eller avknoppning... / Agneta Borgström