INNEHÅLL NUMMER 14, 2007

LEDARE

Billig sjukvård dyrast för lågavlönade 1108
Veckan mest lästa artikel i JAMA handlar om hur ändrade försäkringspremier kan få patienter att välja primärvård i stället för sjukhusens akutmottagningar (2007;297: 1092-1102)... / Josef Milerad
Nytt löneavtal måste ge mer! 1111
Avtalsrörelsen 2007 har både dragit igång och avslutats på flera avtalsområden inom den privata sektorn. Nu är det dags för Läkarförbundet, som i fredags överlämnade sina yrkanden till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tre månader innan nuvarande avtal löper ut...
På väg mot rökfria miljöer i hela Europa 1111
Rökfria miljöer har visat sig vara ett av de viktigaste vapnen i kampen mot tobaksskador. Vi vet idag att rökfria miljöer skyddar icke-rökare, minskar rökares »konsumtion«, stimulerar till rökstopp och minskar risken för återfall...

LT DEBATT

Tvångsvård av dementa 1113
Inom vården av dementa förekommer ett utbrett tvång, utan stöd i lagar och förordningar. Ändå är det ofta motiverat och önskvärt. Olika utredningar har lagt fram förslag om hur rättssäkerheten på området kan bli bättre. Ett förslag är att utse en ställföreträdare som för patientens räkning tar ställning till medicinska åtgärder, ett annat är att låta socialnämnd och domstol avgöra. Men ett bättre alternativ är kanske att behålla status quo och satsa på utbildningsåtgärder för dem som arbetar med dessa patientkategorier, föreslår Torbjörn Tännsjö i ett debattinlägg.

AKTUELLT

Landsting knoppar av i strid mot lagen 1116
Sjukvård på entreprenad.
»Avknoppning« utan upphandling förekommer trots att det strider mot lagen. Landstingsledningen i Östergötland låter risken för rättsprocess avgöra vilka som får knoppa av. De tre läkarna i Motala får därför inte ta över lasarettets ortopedi och kirurgi utan upphandling. Men för BUP i Mjölby gick det bra.
/ Elisabet Ohlin
Fick nej till avknoppning 1117
Sjukvård på entreprenad
De tre läkarna vid Motala lasarett får inte knoppa av ortopedin och kirurgin vid lasarettet. Uppdraget måste upphandlas, beslutade landstingsstyrelsen i Östergötland i förra veckan...
/ Elisabet Ohlin
»Så gott som allt ska upphandlas« 1117
Sjukvård på entreprenad
Avknoppning kräver upphandling. Så är huvudregeln. Men det kan finnas några undantag. Ett auktorisationssystem med fri etablering kan vara ett sådant...
/ Elisabet Ohlin
Åldersgräns för taxeläkare avskaffas 1118
Sjukvård på entreprenad
Den nationella taxans åldersgräns vid 70 år för privatläkare avskaffas från den 1 juli. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen den 22 mars...
/ Elisabet Ohlin
Avknoppning och privatläkarfrågor utreds 1118
Sjukvård på entreprenad
Socialdepartementet ska ta fram nya regler för privatläkare och förslag som underlättar avknoppning...
/ Elisabet Ohlin
Beslutskapabel patient i respirator bör få läkarhjälp att avsluta sitt liv 1120
Delegation för medicinsk etik ändrar riktlinjerna
Beslutskapabla patienter som är så svårt sjuka eller skadade att de endast överlever med hjälp av respirator bör i vissa fall kunna få hjälp av sin läkare att avsluta sitt liv och då även få sederande läkemedel...
Avstegsavtal med kompensation bromsas av SKL 1122
Landstinget Dalarna är nära ett ramavtal med avsteg från Arbetstidslagen. Andra avtal är också på gång, men bromsas upp av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Varje avtal ska godkännas av en arbetsgrupp med ansvariga från SKL... / Agneta Borgström

NOTISER

Avtal på Danderyds sjukhus utan inbyggd ersättning 1122
På onsdagen, 28 mars, blev ett avstegsavtal klart på Danderyds sjukhus, DS, mellan arbetsgivaren och Stockholms läkarförening. Avtalet, som gäller för alla beredskapslinjer, gör det möjligt att göra avsteg för dygns- och veckovilan, men avtalet har ingen skrivning om någon...
Avtal i Västernorrland underkänns av läkare 1122
Västernorrlands ramavtal är fortfarande inte godkänt av Läkarförbundet. Flera läkare som Läkartidningen pratar med ser avtalet som en »nolllösning« och »tomt avtal«...

MEDICINSK KOMMENTAR

Spektrum av störningar kräver utredningsteam med bredd 1126
Barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
Den stora kunskapsökningen vad gäller barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (som autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och svåra koncentrationsstörningar) matchas inte alltid av organisationen i hälso- och sjukvården. Möjligheten till bred teamsamverkan i en sammanhållen utredningsprocess måste finnas så att bedömning av olika funktioner kan integreras med medicinska ställningstaganden.

NYA RÖN

Allt fler oförsäkrade i USA får allt dyrare vård 1126
Förenta Staterna är i stort sett det enda industrialiserade landet utan allmän sjukförsäkring, och andelen amerikaner med sjukförsäkring har minskat under de senaste sex åren...
Impulsivitet och risk för drogberoende 1126
Är impulsivitet en riskfaktor för drogberoende eller är det i själva verket så att missbrukande individer utvecklar ett impulsivt beteende? Den frågan ställer sig forskare från Cambridge i en studie som presenteras i tidskriften Science...
Kolsyrade drycker förklarar inte ökningen av matstrupscancer 1127
En ekologisk studie från USA rapporterade nyligen att den ökande konsumtionen av kolsyrade läskedrycker i västvärlden skulle kunna vara förklaringen till den ökande förekomsten av körtelcancer (adenokarcinom) i matstrupen och övre magmunnen...
En miljard neurologiskt sjuka 1127
Neurologiska sjukdomar drabbar idag en miljard människor världen över. Det räknar WHO med i en färsk rapport. Det rör sig om ett brett spektrum av sjukdomar: migrän, epilepsi, traumatisk hjärnskada, parkinson och alzheimer...
Nattlig hypotoni bakom cerebral skada 1127
Den aktuella avhandlingen baseras på en longitudinell kohortstudie, 1914 års män i Malmö, som pågått sedan 1968: 185 män har undersökts vid 68 och 81 års ålder med samma metodik: läkarundersökning, neuropsykologisk undersökning och dopplerundersökning av a carotis...
Posttraumatiskt stressyndrom riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom 1128
Möjliga kopplingar mellan stress och kroppsliga sjukdomar har diskuterats länge. En psykisk störning som är en konsekvens av extrem stress är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)...
Herpesbehandling tycks vara verksam även mot HIV 1128
Antiviral behandling mot genital herpes minskar virusmängderna av HIV såväl i plasma som genitalt hos patienter som är smittade med både HIV och herpes. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine...
Epigenetiska modifikationer kan orsaka autoimmunitet 1128
Fungerande regulatoriska CD4-positiva T-celler (Treg) med förmåga att dämpa immunsvaret mot såväl kroppsegna vävnader som främmande epitoper är avgörande för att bibehålla perifer tolerans och hindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar...

KLINIK OCH VETENSKAP

Psykofarmaka används alltför ofta – pedagogiska insatser vore bättre 1132
Beteendeproblem hos vuxna med psykisk utvecklingsstörning
Beteendeproblem hos vuxna med psykisk utvecklingsstörning behandlas idag alltför ofta med psykofarmaka, trots nästan total avsaknad av vetenskaplig evidens för användning av psykofarmaka utanför de medicinska indikationsområdena. Risken för allvarliga sidoeffekter är mycket stor, eftersom behandlingsperioderna tenderar att bli långa. Pedagogiska insatser vore bättre; dessa patienter kan ha stora kommunikationssvårigheter, och beteendeavvikelserna kan bottna i somatiska problem och brister i miljö och omhändertagande.
»Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem 1137
Störd glutamatreglering kan förklara bristande informationsfiltrering
»Trött i hjärnan«, dvs mental uttröttbarhet i sjuklig bemärkelse, yttrar sig som extrema koncentrationssvårigheter. Sjuklig mental uttröttbarhet förekommer ofta efter traumatiska skall- och hjärnskador, hjärnhinneinflammation och stroke – men också vid långvariga värk- och stresstillstånd. Störd glutamatreglering kan vara en tänkbar förklaring till bristande informationsfiltrering, härmed skymtar också möjligheter till farmakologisk terapi.
WITH ENGLISH SUMMARY

SSRI under graviditet kan ge blödningskomplikationer 1145
Vid behandling med serotoninåterupptagshämmare (SSRI) finns ökad risk för blödning. Vi vill med denna fallbeskrivning fästa uppmärksamhet på denna risk vid graviditet... WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Akut lungemboli 1148

Akut lungemboli är en farlig, svårdiagnostiserad men behandlingsbar sjukdom. Den stora utmaningen är att misstänka lungemboli hos rätt patient och att på ett säkert sätt identifiera de patienter som inte behöver genomgå bilddiagnostisk utredning. Hur man undviker problemen med ökande diagnostiska kostnader, patientkomplikationer och överdiagnostik beskrivs i artikeln.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Val av sömnmedel till parkinsonpatienter 1154
Sömnproblem är vanliga och kan bero på flera olika faktorer. Trots att det finns få studier av effekter/bieffekter av sömnmedel hos denna patientgrupp är kortverkande bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande sömnmedel som zopiklon eller zolpidem att föredra, som till andra äldre patienter.

PATIENTSÄKERHET

Rättspraxis öppnar för friande utslag om läkaren överklagar beslutet 1156
HSAN »tar strid« mot Socialstyrelsen – fäller distriktsläkare
Socialstyrelsen menade att distriktsläkaren inte brutit mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Ansvarsnämnden delar inte den uppfattningen utan fäller läkaren. Nämndens ordförande är dock emot det beslutet med hänvisning till rättspraxis, som öppnar för ett friande utslag om läkaren överklagar fällningen...
Trots avföringsrubbningar, viktnedgång och blod i avföringen gjordes ingen korrekt undersökning 1157
Rektalpalpation, rektoskopi och kolonröntgen alternativt koloskopi ska utföras
Två läkare fälls sedan de inte kunnat ställa rätt diagnos på en 60-årig kvinna som visade sig ha en stor tumör i övergången mellan kolon och rektum. Kvinnan avled...
Prognosen hos kvinna med koloncancer försämrades 1158
Handläggning och vidare utredning fördröjdes fem månader
Distriktsläkaren åsidosatte patientsäkerheten på ett flertal punkter, vilket försämrade patientens prognos. Hon visade sig senare ha en inoperabel koloncancer...
»Patientsäkerheten har åsidosatts på ett flertal punkter« 1159
Socialstyrelsen konstaterade att handläggning och vidare utredning av lågt blodvärde och oklara förändringar i levern hos kvinnan i föregående artikel fördröjdes med fem månader. Fördröjningen bedömdes ha försämrat prognosen för henne...

DEBATT OCH BREV

Vasaloppet – idrott eller folkhälsointervention? 1162
Om man ser dagens Vasaloppsåkare som medverkande i hälsofrämjande program eller som självmedvetna »hälsoinvesterare«, missar man att de flesta deltar därför att det är roligt och stimulerande...
Vasalöpare investerar sannerligen i sin hälsa 1163
Den samlade kunskapen om positiva effekter av regelbunden fysisk aktivitet, likaväl som de negativa effekterna av inaktivitet, talar övertygande för starka samband, även om alla mekanismer inte är utredda...
Det lönar sig att vara regelbundet fysiskt aktiv och att träna till Vasaloppet 1164
Ett stort antal studier visar samstämmigt att när vi i skolan eller sjukvården ger råd och stöd till ökad fysisk aktivitet leder det också till en ökad aktivitet. Det vore oetiskt att med dagens kunskaper avstå från att ge sådana råd...
Slutreplik:
Vi är eniga om att fysisk aktivitet är hälsofrämjande 1164
Det råder inget som helst tvivel om att fysisk aktivitet och dess konditionsförbättrande effekter är starkt hälsofrämjande och att det föreligger ett dos–effektförhållande. Vi är helt eniga om detta...
Kultur på recept? 1165
Som ST-läkare i allmänmedicin träffar jag en hel del, särskilt unga, människor som lider av nedstämdhet. Oftast handlar det om svårigheter att hantera förhållanden, utbildning och karriär, ekonomiska svårigheter m m...
Adolf Lichtenstein –låt den hängde hänga! 1165
Debatten om framtiden för Svenska Läkaresällskapets hus fokuserade senast på Adolf Lichtensteins porträtt (Läkartidningen 12/2007, sidan 964). Jag delar Yngve Hofvanders olust inför cigarren. Den påminner om den tid då den store kirurgen droppade steril aska i operationssåret...
Avväpna de röksugna läkarna! 1166
Adolf Lichtenstein bör inte längre ostraffat få hänga på framträdande plats i Svenska Läkaresällskapets hus. Yngve Hofvander, hans sentida pediatriska professorskollega, vill ge honom en mer undanskymd placering (Läkartidningen 12/2007, sidan 964)...
Förfalskade läkemedel – ett dolt problem i sjukvården? 1166
Förfalskade läkemedel är ett internationellt problem, som drabbar utvecklingsländer värst. Men allt fler sådana läkemedel dyker upp även i Europa, där redan 2005 en halv miljon förpackningar beslagtogs. Det lagliga distributionssystemet för läkemedel i Sverige är idag säkert...
Svensk klinisk forskning har unika förutsättningar – utnyttja dem! 1167
Sverige har unika förutsättningar för en framgångsrik klinisk forskning. Dessa faktorer bör utnyttjas genom att satsa där utsikterna tilll framgång är störst. Vi kan också lära av Singapores sätt att i kliniska forskningsprojekt kräva att resultat från grundforskningen tas till vara...
Läkare göre sig icke besvär – om utannonseringen av klinikchefstjänster på Borås lasarett 1168
På Borås lasarett söker sjukhusledningen nya klinikchefer till öron, näs- och halskliniken och kirurgkliniken. På detta sjukhus aktualiseras återigen den stående frågan i detta sammanhang: Är det en läkare som efterfrågas eller ska det bli ytterligare en i raden av...
Undvikande svar på kritik om samband mellan attityder och sjukskrivning 1168
I nr 6/2007 av LT [1] invände jag mot vitala avsnitt i en omfångsrik antologi [2] där det hävdas att attityder till sjukskrivning och till sjukskrivningssystemet kan förklara väsentliga delar av sjukskrivningstalen...
Replik:
Väl genomtänkt undersökningsstrategi 1169
Läkartidningen [1] presenterade jag en kort översikt över resultaten från SKA-undersökningen. Läsaren hänvisas till denna artikel samt till själva SKA-antologin [2] för att sätta sig in i undersökningens uppläggning och resultat...

KULTUR

Människovärdet i vården 1171
Ekonomitänkandet blockerar de humanistiska idéerna
Människovärdet är ett centralt tema i humanisten Carl-Henning Wijkmarks författarskap. Ett bra exempel är hans dialogroman »Den moderna döden« [1], som jag skrev om i Läkartidningen nummer 34/2006 [2]...
Politisk ekonomi i ett kliniskt perspektiv 1173
The political economy of health care. A clinical perspective. 336 sidor. Författare: Julian Tudor Hart. Förlag: Policy Press; 2006. Recensent: Anders Jeppsson, läkare och chefsrådgivare, Ministry of Health, Dar-es-Salaam, Tanzania. anders@hspstz...
Aktuellt, lättläst och praktiskt om huvudvärk 1174
Huvudvärk – teori och klinik. 288 sidor. 2:a upplagan. Författare: Carl Dahlöf, Jane Carlsson, Jan Erik Hardebo, Katarina Laurell, Per-Erik Lygner. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-01684-0. Recensent: Karl Ekbom, docent, f d överläkare vid neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Stockholm...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1193
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1160
En kortversion av förbundets yrkande i den kommunala avtalsrörelsen.

ENDAST PÅ WEBBEN

Prostatacancervården påverkas mest
Arbetet med riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancer har visat stora skillnader i praxis. Cancervårdens attityd till prioriteringsarbete har ändrats, enligt Socialstyrelsen. / Elisabet Ohlin
Människovärdet i vården
Läkartidningen deltar i Läkaresällskapets tisdagssammankomster på temat Människovärdet i vården. Sammankomsterna kan följas i direktsändning och i efterhand.
SKL svänger om avstegsavtal
Först nej, sedan ja. I förra veckan meddelade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samtliga landsting att lokala parter inte får träffa avstegsavtal. Nu har de ändrat uppfattning. Alla påbörjade lokala förhandlingar får fortsätta... / Agneta Borgström
Läkarförbundet stoppar avtal i Västernorrland
Läkarförbundet godkänner inte Västernorrlands avstegsavtal. Frågan passas tillbaka till förhandlingsbordet och de lokala parterna får göra ett nytt försök... / Agneta Borgström
Flera avstegsavtal på gång i Stockholm
Efter ett överenskommet avstegsavtal på Danderyds sjukhus följer nu även avtal på Södertälje och Norrtälje sjukhus samt Södersjukhuset. Avtalen ska godkännas av Läkarförbundets förhandlingsdelegation... / Agneta Borgström
Avtalsrörelsen
SKL vill ha sifferlöst avtal
Ett sifferlöst tillsvidareavtal och en central reglering av arbetstidsfrågan. Det vill Sveriges Kommuner och Landsting ha... / Elisabet Ohlin