INNEHÅLL NUMMER 16, 2007

LEDARE

Kinesisk medicin – bäst för export 1200
För en stor del av Kinas befolkning är traditionell kinesisk medicin inte något komplement eller alternativ utan den enda sjukvård som står till buds. Att detta är otillräckligt för befolkningens hälsa är dagens kinesiska ledarskap medvetet om... / Josef Milerad
Satsa på utbildningskvaliteten! 1203
Svensk läkarutbildning har ungefär 40 procent fler platser idag jämfört med 1999. Åren 2000–2003 utökades antagningen från ca 750 till drygt 1100 personer per år. Under 2006 och 2007 kom en ytterligare utökning på drygt 60 nyantagna per år...
Sjukintyg från första dagen – ännu ett slag i luften! 1203
Regeringen lade förra veckan fram ett förslag om att arbetsgivare ska ha rätt att begära läkarintyg för anställda från första sjukdagen. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrson motiverade bla med att arbetsgivarna då kan ta ansvar och agera i förebyggande syfte...

LT DEBATT

Primärvården får 20miljoner för arbete med »riskbruk« 1205
Att läkare frågar om patienternas rökvanor är numera rutin, men att fråga om alkoholvanor är betydligt känsligare. Samtidigt tyder mycket på att det lönar sig och att patienterna ofta vill prata om detta...
Så kan man gå förbi tatueringen 1206
I Läkartidningen 13/2007 (sidan 1062) undrar Rickard Eitrem om riskerna med att sticka i tatueringar – särskilt i samband med lumbalpunktioner. I likhet med honom har jag inte hittat något som kan kallas evidens i ämnet, som naturligtvis också är aktuellt vid anläggande...

AKTUELLT

Dyra särläkemedel blir ett finansieringsproblem 1208
Nya läkemedel
Tillgången på särläkemedel för mycket ovanliga men allvarliga sjukdomar ökar. Det har lett till en diskussion om vem som ska betala dessa ofta mycket dyra behandlingar. I ett fall ville en länssjukvårdsnämnd inte stå för behandlingskostnaden för ett nytt läkemedel mot Hunters sjukdom, en behandling som beräknades till fyra miljoner kronor per år för en person. Läkaresällskapets Kerstin Hulter Åsberg vill ha en nationell pott för finansiering. Sveriges Kommuner och Landsting hoppas att kommande förhandling med staten om läkemedelsförmånen ska innebära en lösning.
Få svenska företag utnyttjar EU-stöd för särläkemedel 1210
Nya läkemedel
Allt fler substanser klassificeras som särläkemedel och får därmed åtnjuta särskilt fördelaktiga villkor, och tiden för klassificeringsbeslutet har kortats betydligt. Men fortfarande svarar svenska företag för endast några få procent av de tillverkare som utvecklar dessa läkemedel riktade mot mycket ovanliga sjukdomar...
Få visioner om sjukvården i vårbudgeten 1211
Jobben är i fokus i vårbudgeten, sjukvården hamnar i skymundan. Trots en mycket stark ekonomi med en tillväxtsprognos för året med 3,7 procent är det få satsningar för den breda sjukvården som sticker ut i årets budgetproposition...
Läkarförbundet bromsar i Västernorrland 1212
Arbetstidsfrågan
Läkarförbundet godkänner inte Västernorrlands avstegsavtal. De lokala parterna måste presentera en ny lösning...
/ Agneta Borgström
SKL svänger igen om avstegsavtal 1212
Arbetstidsfrågan
Först nej, sedan ja. Före påsk meddelade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att lokala avstegsavtal inte får träffas. Nu har man ändrat sig. Påbörjade förhandlingar får fortsätta...
/ Agneta Borgström
Avtalsrörelsen
»3,5 procents löneökning för högt« 1213

Ett sifferlöst tillsvidareavtal och en central reglering av arbetstidsfrågan. Det vill Sveriges Kommuner och Landsting ha...
/ Elisabet Ohlin
Rätt till omskärelse föreslås 1213
Landstingen ska vara skyldiga att erbjuda omskärelse på pojkar, föreslår Socialstyrelsen, för att minska antalet felaktigt utförda ingrepp... / Elisabet Ohlin
Prostatacancervården påverkas mest 1214
Arbetet med riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancer har visat stora skillnader i praxis. Cancervårdens attityd till prioriteringsarbete har ändrats, enligt Socialstyrelsen... / Elisabet Ohlin
Polis och läkare i kamp mot alkohol 1215
Polis, hälso- och sjukvård, kommuner, statlig förvaltning. I Jämtlands län står alla viktiga samhällsaktörer bakom kampen mot alkohol och droger. Projektet Riskbruk har bland annat förbättrat utbildningsnivån bland anställda i primärvården...
Facket positivt till ny sjukhuschef på KS 1215
Birgir Jakobsson har tillträtt som ny sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset. Till nyligen var han VD för Capio S:t Görans sjukhus. Inga planer finns dock på att stimulera till avknoppningar eller privatiseringar säger, han i en intervju på Läkartidningens...

MEDICINSK KOMMENTAR

Ultraljudsundersökning av foster kräver medicinsk indikation 1216
Riskerna till stor del outforskade, vissa fynd kan oroa
Undersökning av foster med diagnostiskt ultraljud är ovärderligt vid graviditetsövervakning och för upptäckt av fosteravvikelser. Hittills har inga skadliga effekter påvisats. Men riskerna är till stor del outforskade, och vissa fynd kan oroa. Dessutom kan moderna utrustningar ge betydligt högre energier än tidigare. Ultraljud har nu börjat användas i kommersiellt syfte: gravida kvinnor erbjuds ultraljudsbilder av sina ofödda barn som souvenirer. Ultraljudsundersökning av foster bör inte göras för nöjes skull, den medicinska nyttan måste alltid vara utgångspunkten.

NYA RÖN

Tunga arbetspass ger sämre patientsäkerhet 1218
Nya arbetstidslagar, fackliga krav och egna önskemål bidrar till förändringar i läkarnas schemaläggning och i läkarlagens samlade kompetens (specialist-, ST- och AT-läkare)...
Långt QT-syndrom nedärvs oftare till döttrar 1218
Långt QT-syndrom (LQTS) är ett ovanligt arytmitillstånd, som i flertalet fall nedärvs autosomalt dominant. Det tycks finnas en övervikt av kvinnor med den kliniska diagnosen, vilket har förklarats med att kvinnor i allmänhet har en längre QTc-tid och därmed skulle vara mer...
Nedsatt smärtkänslighet vid posttraumatiskt stressyndrom 1219
Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett psykiskt sjukdomstillstånd med klara neurofysiologiska eller strukturella förändringar i hjärnans basala strukturer...
Kvinnliga missbrukare fick bättre hälsa i fängelse 1219
Kvinnliga missbrukare som dömts till fängelsestraff förbättrade sin hälsa under tiden i fängelset. Rönen kommer från en studie i Storbritannien, som refereras i BMJ...
Manlig omskärelse skyddar mot HIV 1219
Manlig omskärelse har visat sig vara ett sätt att skydda mot överföring av HIV. Ett flertal studier har presenteras under senare tid. Så sent som i december 2006 avbröt amerikanska National Institutes of Health två studier kring manlig omskärelse som skydd mot HIV i Kenya...

KLINIK OCH VETENSKAP

Hjärnskakning och idrott – nya riktlinjer för handläggning 1220
Idrottare som drabbas av hjärnskakning ska ordineras »hjärnvila« tills symtomen försvunnit helt. Rehabiliteringen följer sedan en modell kallad »hjärntrappa«, som innebär stegvis återgång till full idrottslig aktivitet. Två konsensusrapporter ligger bakom de nya riktlinjer för diagnostik och behandling av hjärnskakning som i fortsättningen bör gälla inom svensk idrott.
Sjukhusinfektion – än idag kirurgens värsta fiende 1224
Enkla åtgärder kan ge förbluffande goda resultat, visar 1970-talsprojekt
Enkla åtgärder kan ge förbluffande goda resultat för att mota postoperativa sårinfektioner – kirurgens värsta fiende. Genom en konsekvent hygien och en rad föga kostnadskrävande åtgärder kan infektionsbilden väsentligt förbättras.
Nya grepp för bättre kunskap och rapportering om biverkningar 1226
Läkemedelsverket föreslår förbättrade säkerhetsuppföljningar av läkemedel
En nyligen genomförd utredning av säkerhetsarbetet för läkemedel inom EU visar att Sverige bidrar med flest biverkningsrapporter per miljon invånare. För att ytterligare förbättra säkerhetsövervakningen av läkemedel föreslår Läkemedelsverket bland annat nya metoder för inhämtning av biverkningsrapporter och att rapportörskåren breddas.
Utbildning av handledare fördjupar undervisningen i samtalsmetodik 1230
Bättre effekt om lärarna fått samma utbildning som de studerande
Hur väl läkaren och patienten kommunicerar med varandra är avgörande för hur lyckad konsultationen blir [1]. Det är övertygande visat att läkaren genom sitt sätt att lyssna påverkar vad patienten säger...
Preventionens svåra etik utmanar läkarkåren 1235
Jagande efter riskfaktorer kan ge »hälsomässig diktatur«
Sjukdomsbegreppet har under mina 35 år som läkare expanderat. Idag är ordet »riskfaktoranalys« integrerat i det svenska språkbruket och »riskfaktor« i var mans tänkande...
Den moderna medicinens första bud – att inte skada? 1236
Brev från en blivande läkare
Mitt första barn Patrik vägde 3,2 kg vid födelsen och mitt andra barn Klara 4,7 kg. Under min andra graviditet gjordes en glukosbelastning som var normal. Jag blev förvånad och oroad över att Klara var så stor vid födelsen, men det spelade ingen roll för förlossningen, som var...

PATIENTSÄKERHET

Tungt bli fälld av HSAN – stor lättnad bli friad av länsrätten 1239
»Vad gör jag här, varför ska jag fortsätta jobba med detta?«
För ett och ett halvt år sedan fälldes Karin Davidsson, internmedicinare och kardiolog i Kungälv, av Ansvarsnämnden. Nu har hon friats av länsrätten...
Inte fel att avstå från TEE 1240
Karin Davidsson fälldes av Ansvarsnämnden för att inte ha gjort en undersökning med TEE för att bättre kunna bedöma om en 75-årig man hade några endokarditförändringar på aortaklaffarna och för bristande uppföljning. Nu har hon friats av länsrätten...
Varnas för att ha lämnat förhuden tillbakadragen på 5-åring 1241
Distriktsläkaren borde inte ha dragit tillbaka den 5-årige pojkens förhud på det sätt han gjorde och heller inte lämnat den tillbakadragen. Han varnas...
Två läkare fälls – upptäckte inte att kvinna hade urinblåsecancer 1242
Urinvägsbesvär med buksmärtor och hematuri
En ST-läkare och en distriktsläkare fälls sedan de missat att en kvinna med långvariga urinvägsbesvär hade drabbats av cancer i urinblåsan...

DEBATT OCH BREV

Hur ska kundvalsmodellen se ut? 1245
Stora förändringar väntar Stockholms primärvård
Många oklarheter finns kring Stockholmslandstingets planer att införa en kundvalsmodell och fler privata alternativ i primärvården. Innan det nya systemet tas i bruk borde politiker och tjänstemän även lyssna till läkarnas synpunkter på förslagen...
Anhopningen av apatiska barn förblir ett svårförklarligt fenomen 1247
En lärdom av debatten om de apatiska barnen skulle kunna vara ödmjukhet inför det faktum att vi inte alltid förstår allt, hellre än att vi drar förhastade slutsatser som vid närmare granskning visar sig inte hålla...
Visst har stentbehandling av karotisstenos en framtid! 1249
Med rätt patienturval, rätt planering och i rätta händer är stentbehandling av karotisstenos definitivt ett värdefullt komplement till kirurgi...
Replik:
Restriktivitet och kontroll bör prägla utvecklingen 1250
Som en av de adresserade i Peter Konrads och medarbetares inlägg angående dels Swedenborgs och medarbetares artikel, dels min kommentar kan jag i princip bara instämma i de framförda synpunkterna...
Replik:
Varför söka efter ett svar som man redan anser sig ha? 1250
Peter Konrad och medarbetare har gjort en kritisk kommentar till vår artikel, som refererade de enda hittills publicerade randomiserade studierna av stentbehandling jämfört med kirurgi vid symtomgivande karotisstenos. Kommentarerna vänder sig i första hand mot rubriken...
Redaktionell kommentar:
Rubrikerna godkända av författarna 1251
Författaren/författarna till en vetenskaplig artikel i Läkartidningen får alltid ta ställning till och godkänna korrektur, inklusive ingress och rubriker. Så har också skett i detta fall...
Vi kan inte göra om historien! 1252
Jag är så pass gammal, 58 år, att jag tillhör den generation, läkare eller icke läkare, läkarbarn eller icke läkarbarn, som började »smygröka« vid 14 års ålder. Min fader (doktorn) hade då slutat röka, men förebrådde mig aldrig! Jag har för 30 år sedan suttit på jourcentralen,...
Depo-Medrol – ett alternativ vid behandling av astma 1252
Med anledning av Lars Gottbergs inlägg i Läkartidningen 11/2007 (sidan 885) vill vi på Pfizer förtydliga informationen om Depo-Medrol (metylprednisolon). Depo-Medrol är registrerat i Sverige sedan mer än 30 år och är godkänt bla för intramuskulär injektion när långvarig allmän...
Historielöshet? 1252
Yngve Hofvander vill ju inte att vi ska vara historielösa: Varför då inte låta porträttet med professorn i vit rock och med cigarr vara kvar? Det speglar ju något...

KULTUR

Patientens teckningar gav nyckeln till sjukdomens insida 1253
Som doktor lär man hela tiden av sina patienter i en process präglad minst lika mycket av personligt samspel som av distanserad observation. Patienten är bara i begränsad mening ett stycke objektiv verklighet att utforska...
En hårresande historia om försök att bota mentala sjukdomar med kirurgi 1257
En av de första saker hon lade märke till på sjukhuset var att alla patienter pratade så konstigt. Men rimligen kan hon inte ha blivit så förvånad över detta när hon fann att alla hade fått sina tänder utdragna...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1284
Ladda ner pdf