INNEHÅLL NUMMER 17, 2007

LEDARE

»It was twenty years ago today, Sgt Pepper taught the band to play …« 1292
Nej, det var fyra år sedan, och det var den medicinska redaktionen som instruerade Läkartidningens yngre läsare (ST-läkare) att bidra till en helt ny serie som kallades för »Medicinens ABC« (LT 2004;101(23): 1984)...
Psykiatrin och det svarta hålet ... 1295
En rejäl resursförstärkning, krav på ökat samarbete mellan kommuner och landsting, fler psykiatrer, mer forskning och utveckling, en nationell strategi/plan samt en ökad statlig styrning – det är några av de viktiga förslag för en bättre psykiatri i framtiden som den... / Eva Nilsson Bågenholm
Glädjande initiativ för ökad patientsäkerhet 1295
Två glädjande besked lämnades förra veckan av socialminister Göran Hägglund – dels ska Lex Maria ses över för att ta bort syndabockstänkandet i vården, dels vill han införa regler som ska minska risken för patienter att möta vårdpersonal som begått vissa allvarliga brott...

LT DEBATT

Hur få svensk psykiatri på benen igen? 1297
Den nya regeringen måste – om den vill få psykiatrin på fötter igen – lära av tidigare misslyckanden och få till stånd en utveckling som vilar på professionell och icke ideologisk grund...
Vansinnigt om förstadagsintyg! 1298
Regeringen förbereder förändringar som innebär att arbetsgivaren ska, såvitt jag förstår, efter eget omdöme kunna begära förstadagsintyg. Förslaget avslöjar: Total okunskap om nuvarande ordning där arbetsgivaren har lagstadgat ansvar att initiera rehabilteringsutredning vid...

AKTUELLT

Välgörare möjliggör mediciner mot negligerade sjukdomar 1300
Nya läkemedel
Sjukdomar som tidigare har varit helt negligerade får nu miljardbelopp för forskning – t ex infektionssjukdomar som tbc, Chagas' sjukdom, lepra och leishmaniasis. Pengar kommer bland annat från välgörare som Microsoft-grundaren Bill Gates. Ett stort antal mediciner mot tidigare »bortglömda« sjukdomar finns nu under utveckling, och minst en har redan godkänts.
Svensk fond vill agera »mäklare« mellan forskare och välgörare 1302
Nya läkemedel
Ett svenskt initiativ mot sjukdomar i tredje världen är Världsinfektionsfonden (VIF), som startade verksamheten 2006. Grundare är bland annat Anders Björkman, professor vid Karolinska institutet...
Monotypiskt poliovaccin tre gånger så effektivt 1303
Ett monotypiskt vaccin mot poliovirus av typ 1 har visat sig nästan tre gånger så effektivt som ett trivalent vaccin, enligt en studie publicerad online i Lancet den 12 april... / Elisabet Ohlin
Söka pengar tar mycket tid 1303
Åtta veckor om året. Så mycket av sin arbetstid uppger unga cancerforskare att de lägger ner på att söka finansiering, enligt Cancerfonden... / Elisabet Ohlin
Nya vårdplatser i Stockholm - men inga nya pengar 1304
Upp till 60 nya vårdplatser ska skapas på sjukhusen i Stockholms läns landsting, enligt ett politiskt beslut. Men inga pengar knyts till beslutet. Klinikerna får använda befintlig budget för att bygga ut och bemanna platser... / Agneta Borgström
Sjukhusledningen i Varberg åtgärdar platsbrist 1304
Sjukhuset i Varberg har beslutat att utöka med tolv vårdplatser på medicinkliniken. Läkare har påtalat överbeläggningar och utlokaliseringar i ett års tid till ledningen, utan att de reagerat. Detta trots att sjukhuset länge har arbetat med ett brett ledningssystem för patientsäkerhet, som LT skrev om i nr 12... / Agneta Borgström
Stafettläkarna för många enligt DLF 1305
Närmare en tiondel av landets distriktsläkare arbetade som stafettläkare under 2006. Det är mer än vad som är rimligt, anser Distriktsläkarföreningen... / Elisabet Ohlin
De ska stärka den kliniska forskningen 1305
Professor Nina Rehnqvist blir ordförande för regeringens delegation för samverkan inom den kliniska forskningen... / Elisabet Ohlin
Företags- och skolläkares löner fortfarande ojämställda 1306
Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga skolläkare har minskat med en tusenlapp i månaden jämfört med förra året. Även bland företagsläkare minskar lönegapet. Löneklyftan mellan privat- och offentliganställda företagsläkare består... / Agneta Borgström
Lex Maria och patientsäkerhet utreds 1306
Hela patientsäkerhetslagstiftningen utreds och Lex Maria-systemet förändras. Läkarförbundet ser fram emot ett system frikopplat från disciplinpåföljder... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Flytt av stressforskning klar i vårpropp 1303
Regeringen förvarnade redan i höstens budgetproposition att Institutet för psykosocial medicin, IPM, ska läggas ned som enskild myndighet för att i stället flytta över forskningen till Stockholms universitet...
Avtal i Dalarna dröjer 1303
Avstegsavtalet i Landstinget Dalarna mellan landstingsledningen och den lokala läkarföreningen är inte påskrivet än. Beskedet har dröjt i över en månad. Avtalet har diskuterats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och ska tas upp igen i landstingsdirektörernas förening den...
Ny ordförande i MSF 1303
Johanna Pallin, Uppsala, blir ny ordförande i Medicine Studerandes Förbund, MSF. Hon valdes på fullmäktigemötet i Stockholm den 14–15 april. Vilka frågor ska du särskilt driva? – Vi vill behålla kvaliteten på utbildningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Risker för hjärta–kärl, varnar FDA 1307
Sympatikomimetika vid ADHD
Sympatikomimetika används dels för av ADHD, dels som aptitnedsättande läkemedel/kosttillskott. Medlen ger dock kardiovaskulär belastning med ökad hjärtfrekvens och stigande blodtryck. Den snabba ökningen av sympatikomimetikabehandling vid ADHD är därför allvarlig.
Bristfälliga studier av diagnostiska cancertest 1308
Varken systematiska översikter eller originalstudier håller måttet
En granskning har avslöjat oroväckande brister i studier om diagnostiska test inom cancerområdet. Varken systematiska översikter eller originalstudier håller måttet. Detta kan ge allvarliga implikationer för i första hand patientsäkerheten.

NYA RÖN

Ökad diabetesrisk bland invandrare från icke-europeiska länder 1310
Invandringen till Sverige har ökat de senaste decennierna, och andelen utlandsfödda i befolkningen är 12 procent. Förhöjd risk för insjuknande i hjärt–kärlsjukdomar i många invandrargrupper har påvisats...
Högre dödlighet i hjärtinfarkt på helger 1310
Personer som drabbas av hjärtinfarkt och kommer till sjukhus på helger löper ökad risk att dö jämfört med patienter som kommer in med en infarkt under övriga veckodagar. Det visar en amerikansk studie som presenteras i New England Journal of Medicine...
Positivt för hälsan att isolera huset 1310
Att isolera huset kan leda till positiva hälsoeffekter, såsom färre besök hos husläkare och minskad skolfrånvaro på grund av sjukdom. Det visar en studie från Nya Zeeland som presenteras i BMJ...
Psykisk tortyr värsta formen av tortyr 1311
Det lidande som orsakas av psykisk tortyr är många gånger värre än det som fysisk tortyr leder till. Det visar en studie som presenteras i tidskiften Archives of General Psychiatry och som refereras av News@Nature...
D-vitaminbrist i Storbritannien 1311
87 procent av invånarna i Storbritannien lider brist på D-vitamin. Det visar en studie som presenteras i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna har tagit blodprov på 7437 ljushyade britter som var 45 år gamla när provtagningen gjordes...
Sepsis uppvisar säsongsvariationer 1311
Kohortdata från National Center for Health Statistics och populationsdata från US Census Bureau för utvalda regioner i USA har använts för att retrospektivt kalkylera incidenserna av sepsis och svår sepsis...
EMDR – möjlig behandling vid PTSD efter förlossning 1312
Ögonrörelsebehandling (EMDR) är en evidensbaserad metod vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I en pilotstudie av EMDR hos fyra kvinnor med traumatiska förlossningsupplevelser konstaterades symtomfrihet hos tre vid långtidsuppföljning. Vid efterkontroll på mödravården bör man vara uppmärksam på PTSD-symtom och erbjuda evidensbaserad behandling när symtomen kvarstår.
Diabetesdiagnostik via andningstest? 1312
Vid en kongress för fysiker i Colorado presenterades i början av mars en ickeinvasiv teknik som kan komma att användas för att mäta blodsocker och diagnostisera diabetes. Tekniken bygger på att mäta mängden aceton i utandningsluften, och mycket små mängder aceton kan detekteras...
Nervstimulering mot klusterhuvudvärk 1312
Klusterhuvudvärk kan vara mycket handikappande. Värken kommer attackvis, ofta flera gånger per dag. Inte sällan uppstår attackerna nattetid, och de beskrivs ofta som en bultande smärta som är lokaliserad till den ena sidan av huvudet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Utrotningen av polio drar ut på tiden 1314
WHOs mål att utrota polio till år 2000 har formulerats om flera gånger. I Indien, Pakistan, Afghanistan och Nigeria sprids virus endemiskt, och från dem sprids virus till länder som tidigare varit smittfria. Idag är tolv länder smittade. Bakslagen i polioutrotningen beror bland annat på geopolitik och kultur: miljöerna är geografiskt svårtillgängliga och riskfyllda att arbeta i för vaccinationspersonalen, och det finns ett misstroende mot organisationerna bakom kampanjerna. Stora ekonomiska resurser krävs dessutom, som huvudsakligen kommer från ideella fonder.
Povidonöverkänslighet – extremt ovanlig eller underskattad? 1318
Tidigare ansågs hjälpämnet povidon varken toxiskt eller allergent
Povidon (polyvinylpyrrolidon, PVP, E 1201) är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Povidon förekommer i emulsioner, lösningar och i tabletter...
Svårt bedöma om nacksymtom är arbetsskada 1320
Nya studier och identifiering av generella riskfaktorer ger bättre grund
Drygt 40 procent av svenska kvinnor i arbetsför ålder och 25 procent av männen har ont i nacken/övre delen av ryggen minst en dag per vecka; upp till 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har kontinuerligt ont i nacken. Huruvida dessa personer har en arbetsskada eller inte är en svårbedömd fråga. Nya studier och identifiering av generella riskfaktorer ger dock bättre grund för bedömningen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nanomedicin utmanar Europas etiker, jurister och toxikologer 1326
Förhandspublicering
Nanomedicin väcker stora förhoppningar om exaktare diagnostik, effektivare behandling av en rad sjukdomar och förbättrade biomaterial. Stora satsningar görs inom forskning och industri. Samtidigt aktualiseras en rad etiska och juridiska problem. Till det som försvårar hanteringen av problemen är de stora kunskapsluckorna, speciellt vad gäller nanopartiklarnas toxicitet.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Hydrocele i skrotum var ljumskbråck 1333
Borde förvissat sig om att den i remissen angivna diagnosen var korrekt
Urologen borde ha förvissat sig om att den i remissen angivna diagnosen var korrekt. Rätt diagnos hade kunnat fastställas med ultraljud eller genomlysning. Hydrocele i skrotum var ljumskbråck...
Information, diagnos och uppföljning brast – adekvat behandling fördröjdes 1333
Flicka hade klara tecken på Hashimoto-tyreoidit
Genom bristerna i information, diagnostik och uppföljning fördröjde distriktsläkaren adekvat behandling för den 17-åriga flickan, som hade klara tecken på Hashimoto-tyreoidit...
»Datasystemen bör kvalitetssäkras« 1334
I Läkartidningen nr 13/2007 berättade vi att en läkare och en apotekare fälldes av Ansvarsnämnden sedan en 4-åring fått sömnmedel i hög dos och neuroleptika via e-recept (HSAN 2980/06)...

DEBATT OCH BREV

Mer om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin 1337
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) bör främst ses som en vårdlag och inte som ett juridiskt instrument. Tvångsvården ska syfta till att patienten blir i stånd att frivilligt ta emot vården. Men tvång i öppenvården är ingen lösning på problemet med potentiellt farliga psykiskt sjuka...
Du sköna nya psykiatri – ett Stockholmsperspektiv ... 1339
En blivande patient kontaktar en öppenvårdsmottagning för att han/hon mår psykiskt dåligt. Den vårdsökande får då hemskickat ett frågeformulär att fylla i för att vi på mottagningen ska se om sjukdom verkligen föreligger. Besökstid ges då inom fyra veckor...
Har vi råd att inte samarbeta? 1340
Projektet »Vårdkedjan« i fd norra Älvsborg har medfört besparingar för berörda huvudmän men också vinster i form av bättre psykisk hälsa hos deltagande patienter...
Cigarr igår – mobiltelefon i morgon? 1341
På ett trist möte i FAOs stora sessionssal i Rom för länge sedan slog jag ihjäl tiden med att titta på porträtten längs väggarna. 12/15 (alla män) bar rökverk i händerna! Varje tid har sina uttrycksformer – ska vi ta bort vapnen i officersmässarnas porträtt (man kan göra...
Vi vill ha de bäst lämpade som chefer på SÄS 1342
Sigvard Åkervall, ordförande i Älvsborgs södra läkarförening, menar i ett debattinlägg i Läkartidningen 14–15/ 2007 (sidan 1168) att Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) vid rekryteringen av verksamhetschefer medvetet utformar annonserna på ett sätt som avskräcker läkare från att...
Replik:
Ett jättelikt slag i luften 1342
Jag tycker nog att jag gjorde tillräckligt klart i mitt inlägg att ett klinikchefsuppdrag som inte kombineras med klinisk verksamhet är oattraktivt för läkare. Konstruerar man chefsuppdrag på denna nivå som heltidssysslor »utan grundanställning inom kliniska professioner«...
Nya riktlinjer stödjer läkarassisterat självmord! 1343
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, under professor Niels Lynöes ledning, har lagt fram »Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling« [1]...
Replik:
Beslutskapabel patient bör ha rätt att tacka nej till fortsatt behandling 1343
Delegationens utgångspunkt har varit att beslutskapabla patienter har rätt att själva avgöra om de vill ha en erbjuden behandling eller inte – och det gäller även livsuppehållande behandling...
Skapa »tatueringsfri« stickkanal 1344
Rickard Eitrem har i Läkartidningen 13/2007 (sidan 1062) skrivit ett intressant och högaktuellt inlägg angående injektioner genom tatueringar. Inom anestesin har frågan blivit alltmer aktuell beroende på att ett ökat antal gravida kvinnor med lumbala tatueringar erhåller...
Det måste väl ändå vara ett skämt ...? 1344
Jag läser med stigande förvåning vad aktade svenska läkare skriver om en del av sina äldre kolleger som hänger porträtt på Svenska Läkaresällskapet. De besökare som kommer till sällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm är alldeles säkert en väl utbildad skara och...
En tavla på Läkaresällskapet 1344
Trots att det gått några veckor sedan Yngve Hofvander skrev sitt illvilliga aktstycke i Läkartidningen (12/2007, sidan 964) känns det angeläget för mig som Adolf Lichtensteins dotter att gå i svaromål...

KULTUR

Forskningsetik – reflexioner kring arbete i forskningskommitté 1345
Det finns bilder man aldrig glömmer. En sådan är en bild i Läkartidningen 1997 (ovan). Den fanns med i en artikel med titeln »Läkaretiken inför rätta: 50 år efter Nürnberg« [1]. Bilden visar köldexperiment som genomfördes i koncentrationslägret Dachau...
Fysiologisk mekanism bakom tunnelseende? 1347
De flesta betraktar nog det sk tunnelseendet vid stressfyllda situationer som ren metafor eller på sin höjd ett enbart psykologiskt fenomen. Så gjorde även jag till dess jag för några år sedan läste Hermann Oppenheims verk »Die traumatische Neurose« från 1892...
Modern introduktion till rehabiliteringsmedicin 1349
Rehabiliteringsmedicin – teori och praktik. 335 sidor. Författare: Jörgen Borg, Björn Gerdle, Gunnar Grimby, Katharina Stibrant Sunnerhagen, redaktörer Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 978-91-44-04507-7. Recensent: Bengt Lagerkvist, docent, Rett Center, Östersund...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1369
Ladda ner pdf