INNEHÅLL NUMMER 18, 2007

LEDARE

Du och ditt genom 1376
Nästa steg efter sekvenseringen av det humana genomet är att kartlägga arvsmassan hos enskilda individer. De tekniska möjligheterna att göra detta finns numera, och Biotech-företaget »454 Life Science« har kanske hunnit längst... / Josef Milerad
En bro mellan forskning och vård 1379
Svensk medicinsk forskning har mycket goda anor. Statsmakterna satsade åren efter andra världskriget stort på sjukvård och forskning. En stor andel av läkarna disputerade för doktorsgraden...

LT DEBATT

Ett ovetenskapligt sätt att styra psykiatrins finansiering 1381
Det som var tänkt att vara effektivt blir till slöseri med personalens och patienternas tid och med vårdens ekonomiska resurser...
Barn utvecklas genom tilltro 1382
Karl Grunewald beskriver i sin artikel »Läkare bortom förståelse och insikt« hur sinnesslövårdens framväxt skedde utan läkarnas stöd (Läkartidningen 13/ 2007, sidorna 1069-72)...
En näsvis fråga 1382
Det är vanligt idag med torr nässlemhinna. Vi vistas många timmar i ventilerade lokaler med låg relativ fuktighet. En del sjukdomstillstånd ger torra slemhinnor, och det finns också läkemedel som torkar ut. Näskrustor (kråkor) och små sår i näsan har blivit en riktig folksjukdom...

AKTUELLT

Specialistbevis utfärdas i förtid med temporära krav 1384
Nya specialiteter
Redan nu går det att ansöka om specialistkompetensbevis i de nya specialiteterna akutsjukvård, barnonkologi och kärlkirurgi, trots att målbeskrivningarna inte är klara...
/ Elisabet Ohlin
Bred bas för tilläggsspecialiteterna 1385
Nya specialiteter
De allra flesta specialiteter ska kunna vara bas för de två tilläggsspecialiteterna akutsjukvård och smärtlindring...
/ Elisabet Ohlin
Doktorsexamen ger sex månader 1386
Nya specialiteter
Den som har disputerat ska kunna förkorta sin ST-tjänstgöring med sex månader, förutsatt att alla andra villkor för specialistbeviset är uppfyllda, har Socialstyrelsen beslutat...
/ Elisabet Ohlin
Klinisk utbildning svag på flera läkarprogram 1387
Landets läkarutbildningar håller överlag god kvalitet, men den kliniska utbildningen har svaga sidor på många håll. Det visar en färsk granskning av Högskoleverket... / Agneta Borgström
Lund först ut med utbildningsråd 1387
Medicinska fakulteten vid Universitetet i Lund är först ut i landet med en internationell Educational Advisory Board (EAB) – ett led i strävan att ständigt förbättra utbildningarna och pedagogiken...
Läkarförbundet vill ha fler forskartjänster för unga läkare 1388
Tillsätt 100 forskar-AT- och 200 forskar-ST-platser varje år, ge forskande ST-läkare specialistlön fem år efter påbörjad forskarutbildning och anställ forskningsöverläkare. Det är delar i Läkarförbundets nya forskningspolitiska program... / Agneta Borgström
Överläkare med betalt för att forska 1388
Fyra forskningsöverläkare finns idag på Danderyds sjukhus. En utmärkt tjänst, menar docent och kardiolog Håkan Wallén, som forskar 20 procent av sin tid. Men schemaläggningen på kliniken gör att han ändå måste forska på kvällar och helger... / Agneta Borgström
Lund litar på att lönen lockar 1389
Region Skåne tog redan år 2005 beslut om att forskande ST-läkare har rätt till särskild lönejustering efter fem års tjänstgöring inom kliniskt arbete och forskning. Än så länge är det dock bara en handfull läkare som har förhandlat om sina löner på Universitetssjukhuset i Lund...

NOTISER

Manliga läkaren inte lönediskriminerad 1387
Den manlige läkare på Universitetssjukhuset i Linköping som anmält sin arbetsgivare till Jämställdhetsombudsmannen för att han ansåg sig ha haft lägre lön än ett antal kvinnliga kolleger har inte lönediskriminerats, enligt JämO...
Rekrytering av läkare nyckelfråga för psykiatrin 1387
Läkarförbundet, SLF, är i stort positivt till den s k Miltonutredningen, slutbetänkandet från den nationella psykiatrisamordnaren (SOU 2006:100), se även ledare i LT nr 17/2007...
Regler för fusk utreds 1387
Enhetliga regler vid alla läroverk, en garanti för utomstående granskning och att fler än rektor vid ansvarigt universitet kan anmäla fusk. Detta diskuteras i en pågående utredning om regler för forskningsfusk som görs av bl a Vetenskapsrådet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Manlig omskärelse skyddar mot HIV/aids 1391
Men frågan är om det kan bli ett viktigt inslag i preventionen
Manlig omskärelse har i tre stora studier från Afrika visat 60-procentig riskreduktion för mannen. Frågan är dock om manlig omskärelse kan bli ett viktigt inslag i HIV/aids-preventionen. WHO/UNAIDS betonar att omskärelse inte får ses som ett absolut utan som ett relativt skydd, som behöver kompletteras med andra åtgärder. Dessutom finns många hinder vad gäller t ex kulturell acceptans och etiska aspekter.

NYA RÖN

Volym och kirurgiska resultat – favorit i repris 1394
Frågan om förhållandet mellan patientvolym och kirurgiska behandlingsresultat är en återkommande favorit i den offentliga debatten. Man postulerar gärna en enkel linjär positiv relation mellan antalet ingrepp per kirurg eller klinik och det kliniska utfallet...
HIV i Indien – ett globalt problem 1394
I Indien beräknas 5,7 miljoner vara smittade av HIV. Sjukdomen sprids nu så pass snabbt att Denis Broun, koordinator för Indien i FNs program mot HIV, UNAIDS, uppger till New England Journal of Medicine att HIV-epidemin inte kan kontrolleras globalt om man inte får bättre...
Två nya bröstcancergener identifierade 1395
När en viss genetisk variant möjligen ökar risken för sjukdom krävs stora populationer för att särskilja den genetiska förändringens effekt från ett slumpmässigt samband. I ett unikt samarbete mellan 15 forskargrupper från hela världen har en genetisk associationsstudie genomförts som inkluderat 18 000 fall och 23 000 kontroller. Man kunde påvisa en association mellan två gener med biologiskt tänkbar inverkan på bröstcancerrisken och risken att senare i livet utveckla bröstcancer.
Enskilda minnen kan släckas ut 1395
Att kunna »släcka ut« enskilda minnen medan hjärnans minnesbank i övrigt lämnas intakt är onekligen en svindlande tanke. Exempelvis skulle livskvaliteten kunna förbättras avsevärt för patienter med posttraumatiskt stressyndrom efter krig och tortyr...
Universitet och högskolor – riskabla alkoholmiljöer 1396
Universiteten är inte bara en utvecklande läromiljö utan också riskabla sådana. Det är väl vetenskapligt visat att alkoholproblem hos unga vuxna ökar de omedelbara negativa konsekvenserna, med sjukdom, risk för att utsättas för våld eller själv bli våldsam, självmordsförsök mm...
Laparoskopiassisterad operation för gallstensileus ger färre komplikationer 1396
Gallstensileus är en ovanlig åkomma med 0,9 fall per 100000 och år. Oftast drabbas äldre kvinnor av diffusa symtom som gör att diagnosen försenas och därmed också operationen. Detta leder till att morbiditeten och mortaliteten är hög...
Snabb och robust antidepressiv effekt av skopolamin 1397
Ett problem med dagens antidepressiva medel är att de inte ger full effekt förrän efter en tid. Ett större problem är att många patienter inte blir hjälpta av dem. I en pilotstudie fann man oväntat att infusion av skopolamin hade god effekt på deprimerade patienter. Läkemedel med samma mekanism som skopolamin kan i framtiden – och kanske redan nu – vara ett alternativ vid svårbehandlad depression.
Snabbscreening – bra sätt att identifiera deprimerade mödrar 1397
Ett kort frågeformulär är ett bra sätt att screena för depression hos mödrar till små barn. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Pediatrics...

KLINIK OCH VETENSKAP

ADHD svårt att diagnostisera hos vuxna 1398
Skattningsinstrumentet ASRS v1.1 ger värdefull hjälp – nu översatt till svenska
WHO har tagit fram ett enkelt och kortfattat screeninginstrument (ASRS v1.1) för ADHD hos vuxna. Instrumentet följer DSM-IV:s symtombeskrivning och har översatts till många språk. Sverige är först inom Norden att få en officiell översättning. ASRS används för närvarande inom svensk forskning och som en del av den kliniska utredningsproceduren.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ätstörningar och ADHD kan ha samband 1402
Hetsätning kan lindra ADHD-symtom, centralstimulantia ger god hjälp
Här beskrivs fem fall som ger stöd för att låta patienter med bulimia nervosa och andra svåra psykiatriska problem genomgå neuropsykiatrisk utredning och i förekommande fall av ADHD få behandling med centralstimulantia.
WITH ENGLISH SUMMARY

De som själva väljer obesitaskirurgi är också de mest lämpade 1406
Ingreppet kräver livslång anpassning, viktigt utreda att patienten klarar det
Unga kvinnor med grav fetma som varit överviktiga under merparten av sina liv och som gjort många viktminskningsförsök kan vara de som är mest motiverade till kirurgisk behandling. Obesitaskirurgi kräver livslång postoperativ anpassning med begränsat födointag. Det är därför viktigt att utreda att patienten klarar det.
WITH ENGLISH SUMMARY

Blir man fet av att dricka alkohol? 1410
Vetenskapen ger inga entydiga svar
Näst efter fett är alkohol vårt mest energitäta livsmedel med 7 kcal per gram. Forskare såväl som allmänheten har länge intresserat sig för frågan huruvida man blir fet av att dricka öl, vin och spritdrycker. Ingen ifrågasätter att energilagarna gäller...
WITH ENGLISH SUMMARY

Dyspepsi och reflux 1414
Systematisk litteraturöversikt från SBU
SBU-rapporten »Ont i magen« [1], som publicerades år 2000, hade fokus på handläggning av patienter som genomgått diagnostisk utredning. Den nya SBU-rapporten »Dyspepsi och reflux« [2] har mer inriktning på handläggning ur ett primärvårdsperspektiv (projektgruppens medlemmar...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Vid oklara buksmärtor ska pungen palperas 1418
Upptäckte inte testistorsion hos ung pojke – två läkare varnas, en tredje kritiseras
Vid oklara buksmärtor, särskilt hos unga pojkar, ska man överväga om förklaringen inte ligger utanför bukhålan. Pungen ska palperas eftersom en testistorsion i början kan ge symtom från buken...
Inte fel göra samtidigt bilateralt refraktivkirurgiskt ingrepp med CLE 1419
Tidigare fälld ögonläkare frias av länsrätten
Det var omdömeslöst och en utmaning av komplikationsriskerna att genomföra samtidig intraokulär operation av den närsynte patientens båda ögon, konstaterade Ansvarsnämnden och fällde en ögonläkare...
»Riskerna var inte för stora för att vara acceptabla« 1420
Vetenskapliga rådet delade inte HSANs bedömning
För att få vägledning i fallet i den förra artikeln vände sig Socialstyrelsen till sitt vetenskapliga råd i ögonsjukdomar, professor Anders Heijl...

DEBATT OCH BREV

Manlig omskärelse inte medicinskt motiverad 1424
Manlig omskärelse bör inte kriminaliseras. Det är bättre att informera om riskerna. Historiskt åberopades intimhygieniska problem, idag lanseras ingreppet som HIV-profylax. Men kan omskärelse överhuvudtaget rekommenderas för svenska gossar? frågar Dan Holmlund.
Socialstyrelsen sviker de mest utsatta missbrukarna 1426
Missbrukare med ADHD är bortglömda i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Varför? undrar Kjell Modigh...
Replik:
ADHD ingår bland de uppräknade tillstånden Socialstyrelsen sviker de mest utsatta missbrukarna 1427
Kjell Modigh påstår att Socialstyrelsen har glömt bort personer med ADHD i de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Han säger vidare att personer med ADHD inte ingår i den uppräkning av psykiatriska tillstånd som nämns i kapitlet om samsjuklighet...
Slutreplik:
Okej då – låt rökarna hänga kvar 1428
Min blänkare i Läkartidningen 12/2007 (sidan 964) om professorn i pediatrik Adolf Lichtenstein (AL), avmålad i vit rock hållande en tjock cigarr, har lett till en ström av insändare och brev, mest med ytterligare berättelser om »rökporträtt« och läkares rökterror...
Gapa och säg »a«! 1428
– Gapa och säg »a«! Varför säger jag så vid undersökning för friskintyg? Måste man kunna gapa och säga »a« för att köra lastbil? Ingen har undrat. Tusentals friskintyg har jag skrivit under mer än fyra decennier. Men alla har gapat och sagt »a«...

KULTUR

Blåssten hos medeltidsman – ovanligt arkeologiskt fynd 1429
Vid en arkeologisk utgrävning i november 2005, intill Bäckaskogs slott i nordöstra Skåne, påträffades en medeltida grav med ett ovanligt medicinskt fall [1]. I graven låg skelettet av en man i 30–40 års ålder med armarna i kors över bröstet (Bild 1)...
En översiktlig och aktuell lärobok i psykiatri 1432
Recensioner
Psykiatri. En orienterande översikt. 353 sidor. Författare: Sten Levander, Hans Adler, Ola Gefvert och Eva Tuninger. Förlag: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-04764-9. Recensent: Lars Sjöstrand, överläkare, Beroendecentrum, Stockholm...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1453
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1422
Ladda ner pdf