INNEHÅLL NUMMER 20, 2007

LEDARE

Varningstext på antidepressiva 1560
FDA, USA:s läkemedelsverk, har nyligen utfärdat krav på varningstexter, »black box warning«, på antidepressiva preparat. De nya varningstexterna på förpackningen skall ange att tonåringar under 18 år och unga vuxna mellan 18 och 24 löper en ökad risk för suicidala tankar och... / Josef Milerad
Starta eget – ett stöd för mångfald! 1563
Socialdepartementet har nyligen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att överväga och lämna förslag om ändringar i lagen om läkarvårdsersättningen (taxan) och lagen om ersättning för sjukgymnastik...

LT DEBATT

Försäkringskassans bedömningar ofta oriktiga 1565
Försäkringskassans ambitioner att minska kostnaderna för sjukskrivningar är försvarliga, men sättet som detta genomförs på är under all kritik i många fall. För att undvika att människor kommer till skada bör bla kommunikationen mellan intygsskrivaren och försäkringsläkaren förbättras...
Den äldre människan är inte alltid »vuxen«! 1566
Antalet äldre i samhället beräknas stadigt öka de närmaste decennierna, och därmed blir det också allt fler med många olika läkemedel. Detta medför tilltagande risker för läkemedelsbiverkningar av många olika skäl...

AKTUELLT

Ny modell ändrade attityder i Järvsö 1568
Sjukskrivningar
En halv dag per vecka arbetar Försäkringskassans handläggare på hälsocentralen i Järvsö för att diskutera sjukskrivningsfall med läkarna. Direktkontakten har lett till snabbare ärendehantering. En trolig effekt är lägre sjuktal. Men samarbetsformen hotas nu när Försäkringskassan ska omorganiseras...
/ Agneta Borgström
Läkarmöten hotas av ny organisation 1569
När Försäkringskassan omorganiseras hotas de samarbeten mellan sjukvården och kassan som finns i landet. Färre handläggare innebär färre kontor, minskat öppethållande och mer självbetjäning. Anna Östbom vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, befarar att tiden inte finns för läkarmöten... / Agneta Borgström
Nej till sparförslag från ledning i Lund 1570
Protesterna fortsätter mot sparbetinget på 210 miljoner kronor på Universitetssjukhuset i Lund, en åtgärd som innebär 13 procent mindre läkartid. Sjukhusledningen tackade nej till sparförslaget från den lokala läkarföreningen och Vårdförbundet i ett möte den 9 maj... / Agneta Borgström
Kina förbjuder handel med organ 1570
Från 1 maj är det förbjudet att handla med mänskliga organ i Kina. Läkare och annan sjukvårdspersonal som agerar olagligt straffas och förlorar bland annat sin legitimation. Inblandade kliniker kan även förbjudas att utföra lagliga transplantationer i tre år... / Agneta Borgström
Onkologer vill ha egen klinik 1571
Onkologerna på Södersjukhuset i Stockholm vill bryta sig loss från Radiumhemmet i Solna och bilda en egen klinik. Deras situation efter sjukhussammanslagningen är som en Davids kamp mot Goliat, tycker de... / Elisabet Ohlin
Fusionen granskas 1571
Landstingsledningen inväntar den "genomlysning" av Karolinska Universitetssjukhuset som ska vara klar i oktober...
Divisionschef tror på en kultur 1572
Utgångspunkten är en sammanhållen klinik. Det säger Anders Thulin, ny chef för divisionen för hematologi och onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan i januari...

NOTISER

Strokesjukvården varierar kraftigt 1572
Alltför få strokepatienter vårdas på stroke-enhet, enligt en jämförelse som Socialstyrelsen presenterar den här veckan. Och skillnaderna mellan sjukhusen är stora. I Landskrona gick över 90 procent av patienterna miste om sådan vård under åren 2003–2005...
Antalet fall av syfilis ökar igen 1572
Antalet anmälda fall av syfilis ökade med nära 60 procent under 2006 jämfört med året innan, enligt Smittskyddsinstitutets statistik. Incidensen var 1,2 fall per 100000 invånare 2005. Förra året var siffran 1,9...
Cervixcancervaccin subventioneras 1572
Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att vaccinet Gardasil mot humant papillomvirus, HPV, ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed i högkostnadsskyddet – men bara för unga kvinnor i åldrarna 13–17 år...
Vaccinskyddet hos svenskar undersöks 1572
Nu ska vaccinskyddet bland svenskarna undersökas. Det är Smittskyddsinstitutet som i dagarna skickar ut brev till 9000 vuxna och barnför att få en bild av befolkningens skydd mot sjukdomar som det i dag finns vaccination mot, eller sjukdomar som kan bli aktuella att vaccinera...

MEDICINSK KOMMENTAR

Hjärtinfarktdiagnos på ny bas 1573
Troponin skall ha avgörande roll, enligt internationella rekommendationer
Hjärtinfarkt är en grannlaga diagnos – en enhetlig definition baserad på nya internationella rekommendationer behövs, och enligt dessa rekommendationer får biomarkören troponin en avgörande roll.

NYA RÖN

Lungcancerscreening: Fler opereras men totalmortaliteten påverkas inte 1576
Hoppet att med datortomografi kunna hitta cancertumörer när de är ytterst små och därmed kunna operera tidigt och bota patienten har tillfälligtvis grusats. En studie visar att man med screening visserligen hittar fler fall och kan operera fler, men dödligheten påverkas inte alls. Riktlinjer finns för hur små förändringar som upptäcks som bifynd vid datortomografi ska handläggas.
Oklart om isoosmolära röntgenkontrastmedel är mindre njurskadliga än lågosmolära 1577
I en nyligen publicerad studie visar vi att det nya isoosmolära röntgenkontrastmedlet jodixanol inte är mindre njurskadligt än de mer använda lågosmolära medlen [1], utan snarare tvärtom...
Hyperglykemi och ökad mortalitet vid stroke 1577
Hyperglykemi i samband med stroke är vanligt och, har det visat sig i studier, förknippat med ökad risk för mortalitet. Brittiska forskare har i en studie presenterad i Lancet Neurology fokuserat på att normalisera blodsockret, men någon minskad mortalitet lyckas de inte visa...
Inga vinster med insulintillförsel intraoperativt 1578
Huruvida en akut normalisering av ett förhöjt blodsocker är nödvändig eller ens nyttig i samband med hjärtinfarkt, intensivvård eller komplicerad kirurgi diskuteras. Ännu en studie har publicerats som starkt ifrågasätter nyttan av att tillföra höga doser insulin till akut sjuka patienter i akutfasen. »Glukosfundamentalism« i dessa situationer är inte evidensbaserad medicin och bör mönstras ut ur rutinsjukvården.
Evidens för teleövervakning av hjärtsviktspatienter 1578
Att övervaka patienter med hjärtsvikt med hjälp av telefon eller Internet har blivit alltmer vanligt. Forskare från bland annat Kanada och Australien har i en artikel presenterad i BMJ sammanställt resultatet av flera studier över vilken effekt teleövervakning har på...
Läkarägda specialsjukhus för invasiv kranskärlsbehandling 1579
En ny typ av hårt specialiserade små sjukhus har dykt upp i USA. Sjukhusen ägs ofta av läkare. Exempelvis är sjukhus specialiserade på revaskularisering av hjärtat genom bypass-operationer (CABG, coronary artery bypass grafting) och kateteringrepp i kranskärlen (PCI,...
Övervikt skyddar mot suicidrisk 1579
Överviktiga män löper minskad suicidrisk jämfört med män med normal eller låg kroppsvikt. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Tidigare studier har kopplat övervikt till depression...

KLINIK OCH VETENSKAP

Hjärtinfarktvården kraftigt förbättrad 1995–2005 1580
Kvalitetsregister, öppna redovisningar och tydliga terapimål har gett resultat
Det nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård (Riks-HIA) startade 1995 och kan därför i den senaste årsrapporten presentera ett 11-årsperspektiv på utvecklingen av hjärtsjukvården för tiden 1995–2005. Resultaten visar på stora förändringar, bland annat har tidigare stora regionala skillnader minskat och dödligheten i hjärtinfarkt halverats under perioden.
Evidens för trombosprofylax till medicinpatienter med hög risk 1585
Trombosprofylax till medicinpatienter har hittills varit en omdiskuterad behandling. Det finns dock vetenskapligt stöd för trombosprofylax till utvalda medicinpatienter med särskilt hög trombosrisk. WITH ENGLISH SUMMARY

Hjärnsjukdomar leder till stora kostnader för samhället 1590
Men ytterligt litet satsas på forskning om prevention och behandling
Hjärnsjukdomar leder till betydande kostnader för samhället, visar det europeiska projektet »Cost of disorders of the brain in Europe«. En svensk beräkning indikerar att mer än var femte person i Sverige lider av någon hjärnsjukdom. Den totala samhällskostnaden till följd av detta uppskattas till 85 miljarder kronor för år 2004, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Samtidigt satsas ytterligt litet på forskning om prevention och behandling inom området.
WITH ENGLISH SUMMARY

Transformation av mikroskopisk kolit till inflammatorisk tarmsjukdom 1597
Begreppet mikroskopisk kolit innefattar diagnoserna lymfocytär och kollagen kolit. Vid bägge dessa tillstånd uppvisar den endoskopiska bilden nästan alltid en normal slemhinna i kolon, och diagnosen ställs med biopsi...
En inte helt tillförlitlig metod – bör förbehållas vissa patienter 1600
Sestamibiskintigrafi vid primär hyperparatyreoidism
Primär hyperparatyreoidism förekommer hos omkring 1 procent av Sveriges vuxna befolkning. Prevalensen stiger med åldern och uppgår till >2 procent hos postmenopausala kvinnor [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Pleuravätska 1604
ABC omPleuravätska
Anamnesen och den kliniska undersökningen är viktiga delar i diagnostiken vid pleuravätska. Man bör systematiskt undersöka patienten avseende tecken på lung-, hjärt-, lever- eller njursjukdom samt ledsjukdom, infektion eller malignitet.

PATIENTSÄKERHET

Djup oenighet kring vården av liten pojke med misstänkt meningit 1612
Ansvarsnämnden tar »ny strid« mot Socialstyrelsen
En djupt oenig ansvarsnämnd går emot Socialstyrelsens uppfattning och fäller en barnmedicinare för att inte ha lumbalpunkterat en 4 månader gammal pojke med misstänkt bakteriell meningit...
Såväl medicinsk som juridisk klyfta i HSAN 1613
Ansvarsnämnden är djupt oenig i sitt beslut i den förra artikeln. Det gäller såväl medicinskt som juridiskt...
Förskrev medicin som kräver personlig kontakt utan att träffa sin unga patient 1613
En psykiater förskrev Seroscand, vilket krävde noggrann bedömning och uppföljning genom personlig kontakt, till sin unga patient – utan att träffa henne. Dessutom visade hans journalföring stora brister...
Journalförde inte undersökning och bedömning – varnas 1615
En doktor varnas för att han inte journalförde sin undersökning eller bedömning av patienten...
Tidigare bröstcancerpatient med nytillkomna besvär utan rimlig förklaring:
Skelettmetastaser måste uteslutas eller bekräftas 1616
Om en tidigare bröstcancerpatient söker för nytillkomna besvär som saknar rimlig förklaring måste en misstanke om skelettmetastaser uppkomma och utredas...
»Vid ändrade avföringsvanor eller långvarig diarré måste tjocktarmscancer misstänkas« 1616
När en patient söker för ändrade avföringsvanor eller långvarig diarré måste tjocktarmscancer misstänkas...

DEBATT OCH BREV

Apolipoproteinbestämning:
Ett viktigt redskap för prevention och behandling av kardiovaskulär sjukdom 1623
Genom att bestämma apoB och apoAI finns det stor potential att förbättra prevention och behandling. Det förutsätter dock att analyserna hanteras på rätt sätt och att vi snarast utarbetar gemensamma riktlinjer och målvärden för den behandling som inkluderar dessa variabler...
Sputumodling bör tas för att hitta den allvarliga Staphylococcus aureus-pneumonin 1625
Staphylococcus aureus kan orsaka livshotande pneumoni hos både unga och gamla. Rutinmässig blod- och sputumodling vid pneumoni gör det möjligt att identifiera och därmed också adekvat behandla Staphaureus-pneumoni...
Amanuensprogram i Göteborg slår hål på myten om medicinstuderandes ointresse för forskning 1627
Bristen på medicinare som genomgår forskarutbildning, och konsekvenserna av detta för svensk medicinsk forskning, har uppmärksammats i Läkartidningen och diskuterats på riksstämman...
Ett näsvist svar 1628
I Läkartidningen 18/2007 (sidan 1382) frågar Marie-Louise Ekholm varför kemiskt ren sesamolja (Nozoil), som finns att köpa på apotek och i hälsokostbutiker, är så dyr. Svaret är kvalitet och förpackning...
Rökverk och konstverk än en gång 1628
Att raljera är en svår konst, som jag uppenbarligen inte behärskar till fullo. Årets mest eldfängda debatt har handlat om professor Lichtensteins cigarr. Mitt förslag (LT 14–15/ 2007, sidan 1166) att man skulle måla över de avporträtterade läkarnas rökverk har tyvärr av...
»Urschäkta«, sa professorn när han tappade cigarettaskan mellan patientens bröst 1628
Med ett leende har jag läst inläggen om läkares tidigare rökvanor. Som underläkare på Sahlgrenskas medicinklinik i början av 1970-talet upplevde jag hur Bertil Hood (överläkare på njurmedicinska kliniken) vid ett tillfälle glömde lägga ifrån sig sin cigarett på rondvagnen...

KULTUR

Omvärlden och personligheten stjälpte Semmelweis’ vetenskapsteori 1619
Slår jag upp ordet aseptik på Internet står det ofelbart något där om Ignaz Semmelweis. Han omnämns på vissa ställen som aseptikens fader. Läser jag på Socialstyrelsens webbplats om riktlinjer för aseptik står det även där en kort beskrivande text om Semmelweis...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1653
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1610
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Slutreplik till Edward Palmer:
Låt rapporten om attityder och sjukskrivning ingå i kurslitteraturen! e1
Den hårt vinklade forskningsrapporten från Försäkringskassan om attityder och sjukskrivning bör kunna ingå som litteratur vid framtida metodkurser. Den kan ses som ett exempel på hur brännande samhällsproblem kan influera val av teoretisk och empirisk förankring, studiedesign, mätningar och resultattolkningar, skriver Lennart Hallsten i debattinlägg på "Enbart på webben".