INNEHÅLL NUMMER 22, 2007

LEDARE

Svag evidens för WHOs rekommendationer 1660
Världshälsoorganisationen WHO ger varje år ut ett antal råd – »guidelines« – i frågor som rör folkhälsa, prevention och sjukdomsbekämpning. Många av dessa råd, som riktar sig till både hälsoprofessioner och beslutsfattare, får ett stort genomslag och kan bli normgivande för... / Josef Milerad
Rökfri arbetstid 1663
Arbetet för att minska tobakens skadeeffekter fortgår och har kommit en bra bit på vägen. Världshälsoorganisationen har som tema för sin årliga WHO World No Tobacco Day den 31 maj passande valt »Smoke-free environment«... / Eva Nilsson Bågenholm
Flera avtal klara – bra och mindre bra! 1663
I slutet av förra veckan träffade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nya avtal med Kommunal, SKTF och SSR. Alla avtalen avser tre år och löper ut 31 mars 2010... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Har pengarna blivit viktigare än etiken? 1665
Genom privatiseringar inom primärvård och beroendevård i Stockholms läns landsting har en del privata vårdgivare kunnat stoppa miljonvinster i egna fickor. Att vara patientens vårdgivare och samtidigt aktieägare i det bolag som bedriver vården kan leda till konflikt med bl a läkaretiken. Viktigast i sjukvården är de humanitära vinsterna – inte de ekonomiska. Låt detta vara utgångspunkten för diskussioner om den framtida sjukvårdens organisation och driftsformer.
Det heter MR-undersökning 1666
På senare år har den felaktiga benämningen »magnetröntgen« börjat sprida sig som uttryck för undersökningar med magnetkameran. Detta har skett samtidigt med den snabba ökningen av antalet MR-utrustningar, som inneburit att allt fler kolleger utnyttjar den nya tekniken för...

AKTUELLT

Psykisk ohälsa vanligt bland läkarstudenter 1668
Läkarstudenters hälsa
Kvinnliga medicinstudenter mår sämre än sina manliga kolleger, men alla lider av bristande feedback från lärarna. Det visar de studier som psykiatern Marie Dahlin gjort av läkarstudenters psykiska hälsa.
/ Elisabet Ohlin
Mår kvinnliga studenter sämre än manliga? 1668
Läkarstudenters hälsa
Kvinnliga blivande läkare är mer deprimerade, studiestressade och utmattade än männen, visar studier. 1. Stämmer det, tycker du, och varför är det så? 2. Hur mår du själv? 3. Är det för lite feedback från lärarna? Vi har frågat fem studenter på Karolinska institutet...
/ Elisabet Ohlin
»Att inte få må dåligt bidrar« 1669
Läkarstudenters hälsa
Marie Dahlin, psykiater och forskare, har funderat mycket över vad som händer med läkarstudenterna under studietiden och vad det är som får dem att må dåligt...
/ Elisabet Ohlin
Läkarna trängda i arbetstidsfrågan 1671
Läkarförbundet har just förlorat den första ronden. Utsikterna i arbetstidsfrågan försämrades när Kommunal köpte budet om att »skriva bort« kompensation vid avsteg från Arbetstidslagen i avtalsrörelsen... / Agneta Borgström
Sparkad chef får facket att agera 1672
Divisionschefen för kirurgi i Landstinget Västmanland fick nyligen sparken av den nye sjukvårdsdirektören, vilket får skarp kritik av den lokala läkarföreningen. Flera klinikchefer hotar nu med att säga upp sig... / Agneta Borgström
Kritiserad chef föreslås som ny divisionschef 1672
Per-Otto Olsson är tilltänkt som ny divisionschef för kirurgin i Västmanland. I hans cv finns en JO-anmälning för brott mot yttrandefriheten... / Agneta Borgström
Chefskarusellen går snabbare 1673
En chefskarusell pågår i sjukvården, som styrs allt hårdare av ekonomiska villkor. Chefsuppdraget har blivit svårare, menar läkaren och chefsrådgivaren Jan Westin... / Agneta Borgström
ST-läkare i Uppsala får fast jobb 1674
Nu erbjuder även Uppsala ST-läkarna fast anställning. Och yngreläkarna är nöjda, även om inte alla i Uppsala omfattas av beslutet... / Elisabet Ohlin
Läkare kan bli intresserade av vårdhygien 1674
Vårdrelaterade infektioner har sjunkit kraftigt på barnintensiven, BIVA, på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, tack vare ett så kallat VRISS-projekt... / Elisabet Ohlin
Frispråkig läkare ny fransk minister 1675
En läkare är en av de mest omdiskuterade medlemmarna i Frankrikes nya regering. Bernard Kouchner, grundare av Läkare utan gränser, har utsetts till utrikesminister...

NOTISER

Läkare vann tvist om upphovsrätt 1673
Helsingborgsläkarna Astrid och Per Björgell, författare till »Jourläkarboken«, får säga upp sitt avtal med förlaget Studentlitteratur, enligt dom i Lunds tingsrätt den 23 maj. Boken har kommit ut i fyra upplagor sedan 1987...
Ny ordförande i IPULS 1673
Catharina Andersson Forsman är ny ordförande i IPULS, som ägs av Läkaresällskapet, Läkarförbundet och SKL, och syftar till att stödja läkares behov av vidare- och fortbildning...
Råd i forskarfrågor 1673
Regeringen har tillsatt en ny, rådgivande forskningsberedning. Av 13 ledamöter har 4 anknytning till vård eller medicinsk forskning: Jan Lundberg, global forskningschef AstraZeneca, Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap, Lunds universitet, chef för Vårdalinstitutet,...
Nytt industriavtal gäller Läkarförbundet 1673
Det senaste industriavtalet gäller nu formellt även alla medlemmar i Läkarförbundet. Förbundet har nu skrivit på ett hängavtal till den senaste överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL...
Socialsyrelsen sa ja till PGD/HLA 1674
Socialstyrelsen har beslutat ge tillstånd till så kallad PGD/HLA i tre fall. PGD/HLA innebär preimplantatorisk diagnostik av befruktade ägg för att få fram ett barn som kan fungera som donator till ett sjukt syskon...
Martin Ingvar till Osher centrum 1674
Martin Ingvar, tidigare professor i neurofysiologi, blir professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet och chef för Osher centrum för integrativ medicin, som startades 2005 med donerade pengar...
Vårdförbundet på Karolinska begär tvisteförhandlingar 1674
Nu har Vårdförbundet på Karolinska Universitetssjukhuset Solna lämnat in begäran om centrala tvisteförhandlingar och yrkat på skadestånd från arbetsgivaren, sedan en sjuksköterska fått dygnsvilan bruten...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kirurgi eller icke-kirurgi vid diskbråck i ländryggen? 1678
SPORT kan inte ge svar – naturalförloppets nyckfullhet blev en för tuff match
Valet mellan att operera eller inte operera patienter med symtomgivande diskbråck i ländryggen är inte lätt. Och eftersom naturalförloppet är nyckfullt, är det svårt att genomföra randomiserade, kontrollerade studier. Nuvarande praxis torde därför få gälla tills vidare: dvs indikation för diskbråckskirurgi är kvarstående (6–8 veckor), uttalad ischiassmärta nedom knäleden provocerad vid nervtensionstest och konfirmerad av andra nervrotssymtom och via magnetkameraundersökning eller datortomografi.

NYA RÖN

Att förstå hälsorisker 1680
Reella eller upplevda hot mot hälsan medför oftast konsekvenser, oavsett om man handlar eller avstår från att handla. Konsekvenserna kan vara både fysiska och psykiska och såväl kortsiktiga som långsiktiga. Processen att fatta beslut grundar sig oftast på flera faktorer...
Ingen koppling mellan bröstcancer och abort 1680
Kvinnor som aborterat, spontant eller inducerat, löper ingen ökad risk att drabbas av bröstcancer. Det visar en stor studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Den prospektiva studien omfattar drygt 105000 kvinnor som följdes från 1993 och framåt...
Trafikolycka vanligaste dödsorsak för tonåringar 1680
Den vanligaste dödsorsaken globalt för 15–19-åringar är inte svält, självmord, HIV, tuberkulos eller någon annan sjukdom utan trafikolyckor, enligt en rapport från WHO, som refereras i Lancet. Världen över blir 1000 individer under 25 års ålder dagligen dödade i trafiken...
Klinisk prövning av läkemedel för barn – en lönsam investering 1681
För att råda bot på missförhållandet att 75 procent av registrerade läkemedel inte prövats på barn antogs i USA en lag om att ge företagen förlängd patenträtt om sådan prövning gjordes. Inför att denna lag ska omprövas har en studie granskat företagens kostnader och inkomster för ett urval läkemedel och funnit att den förlängda patenträtten varit lönsam. Baserat på ett antal pediatriska studier har informationen för många läkemedel fått ändras, då det visade sig att läkemedlen inte var effektiva eller säkra för barn.
Höga prenatala homocysteinnivåer kan ha samband med schizofreni i vuxen ålder 1681
Obstetriska komplikationer och svält under fosterlivet har i flera studier visat sig vara riskfaktorer för att i vuxen ålder insjukna i schizofreni. Biokemiska förklaringsmodeller saknas...
Antibiotika inte obligatoriskt vid akut divertikulit 1682
En övervägande majoritet av patienter med akut divertikulit i kolon behandlas konservativt utan operation. Behandlingen inkluderar vanligen tarmvila, antibiotika och observation på sjukhus...
Apelsiner bättre än C-vitamintillskott 1682
Apelsiner är som bekant rika på C-vitamin. Nu visar en studie som presenteras i tidskriften British Journal of Nutrition och refereras i News @ Nature att C-vitamin har en bättre skyddande antioxiderande effekt om det intas i form av frukt såsom apelsin än om det tas som ett...
Förbättrad ledtid vid urakut sectio 1682
I USA har American College of Obstetricians and Gynecologists rekommenderat att man vid urakut sectio bör kunna starta operation inom 30 minuter från det att beslutet är fattat. Detta kan vara svårt att uppnå, speciellt på mindre ställen...
Dystert resultat av traditionell HIV-prevention 1683
Information och kunskap om HIV och dess smittvägar, kondomanvändning samt tidig diagnostik och behandling av andra sexuellt överförda infektioner (STI) har länge setts som hörnstenar i det förebyggande HIV-arbetet...

KLINIK OCH VETENSKAP

Tidig immunterapi vid MS minskar risk för senare handikapp 1684
Sekundärprogressivt förlopp fördröjs, enligt studie med virtuell placebo
En grupp med 16 nordiska forskare, varav sex svenskar, ska publicera sina rön om sambandet mellan genen IL7R och MS i Nature Genetics. Artikeln ska publiceras tillsammans med en amerikansk-brittisk grupp som gjort en liknande studie, skriver Dagens Nyheter. De sex svenska forskarna publicerade en originalstudie om tidig immunterapi vid MS i Läkartidningen i nr 22/2007. Den återpubliceras här.
Number needed to treat (NNT) – sunt eller dumt som underlag för beslut? 1690
Evidensbaserad medicin (EBM) är den metodiska, explicita och välgrundade användningen av den bästa evidensen som finns tillgänglig för att fatta beslut om vård för individuella patienter [1]... WITH ENGLISH SUMMARY

Upptäckt av järnreglerande hormonet hepcidin ger nya förklaringar 1696
Störd järnbalans vid hemokromatos och inflammation
I mitten av 1800-talet rapporterades att man vid obduktion av patienter med triaden levercirros, ökad hudpigmentering och diabetes kunde finna ökad järninlagring i parenkymatösa organ. Sjukdomen betraktades som en raritet...
Allvarlig psykisk störning – en svår rättspsykiatrisk bedömning 1702
Skillnader mellan svenskar och invandrare och mellan kvinnor och män analyserade
I en studie av rättpsykiatriska undersökningar från 1998–2004 har skillnaderna mellan svenskar och invandrare och mellan könen analyserats. Kvinnor hade oftare allvarlig psykisk störning än män, medan invandrare oftare hade psykotiskt tillstånd än svenskar. Begreppet allvarlig psykisk störning är ett komplicerat juridiskt begrepp, där inte bara medicinska diagnoser utan också psykosociala aspekter har betydelse.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Skulle valt aktivare strategi – relativt ung patient dog i hjärtinfarkt 1708
Accelererande bröstsmärtor, EKG-förändringar och stigande hjärtskademarkörer
Den 44-årige mannen fick allt tätare smärtepisoder med tilltagande EKG-förändringar förenliga med ischemisk hjärtsjukdom och successivt stigande hjärtskademarkörer. Kardiologen skulle därför ha valt en aktivare strategi än han gjorde...
En expert ville fälla, en annan fria 1708
Socialstyrelsens vetenskapliga råd i kardiologi, professor Eva Swahn, ville fälla kardiologen i förra artikeln medan Läkarförbundets konsultationsläkare i kardiologi, professor Johan Herlitz, ville fria honom...
Antibiotikabehandling inte nödvändig om såret reviderats tillräckligt 1710
Ortoped fälldes efter fingeramputation – nu frias han av länsrätten
Med stöd av Socialstyrelsen frias en ortoped av länsrätten från en erinran han tidigare fått av Ansvarsnämnden efter en fingeramputation...

DEBATT OCH BREV

Kontakten mellan vården och Försäkringskassan ska bli bättre 1711
Det behövs en närmare kontakt mellan vården och Försäkringskassan. Vår nya organisation syftar också till att så ska bli fallet. Ett hjälpmedel som vi ser fram emot är de försäkringsmedicinska riktlinjerna som nu håller på att tas fram. Det skriver Stig Orustfjord i denna replik...
Replik:
»Oftare än önskvärt« – är det en rubrik som vi kan enas om? 1711
»Genom att effektivisera verksamheten i vissa delar räknar vi med att frigöra resurser för arbetet med sjukförsäkringen«, skriver Stig Orustfjord. Jag hoppas att innebörden i detta är att Försäkringskassan koncentrerar ekonomiska resurser till sjukförsäkringen? Visst är det...
Kasta inte ut den beprövade erfarenheten med forskningens badvatten 1712
»Käksmärta kan avslöja kommande hjärtinfarkt«, förkunnade huvudrubriken på Svenska Dagbladets förstasida den 23 januari. I det fortsatta kunde man läsa att »hittills har smärtorna i munnen inte kopplats samman med folksjukdomar som hjärtinfarkt eller kärlkramp«...
Patienten väljer och inte vården 1712
Samtliga landsting i Sverige borde omgående ge patienten rätt att välja vilken vårdenhet som han eller hon vill anlita för sin hälso- och sjukvård. Den valda vårdenheten får sedan en hälso- och sjukvårdspeng där beloppet är beroende av personens ålder...
Inget påvisbart samband mellan kiropraktisk nackjustering och stroke 1713
Sambandet mellan kiropraktiska nackjusteringar och stroke har troligen mer att göra med slumpen eller med det faktum att patienter med nackbesvär redan har en karotis-/vertebralisdissektion då de söker hjälp hos kiropraktor...
Replik:
Rimligt att ställa extra höga evidenskrav vid nackmanipulation 1713
Frågan om cervikal manipulation kan orsaka stroke är nu 60 år gammal [1] och grundligt debatterad i medicinska tidskrifter genom åren, så även i Läkartidningen [2, 3]...
Riktlinjerna för hjärnskakning vid idrott – hur skall de tillämpas vid boxning? 1715
Tegner och medarbetare publicerade nyligen en viktig sammanfattning [1] av två mötesrapporter om konsensusriktlinjer för hur man definierar och praktiskt tar hand om idrottsrelaterad hjärnskakning...
Replik:
Riktlinjerna bör gälla även boxare! 1715
Tack för de värdefulla synpunkterna och stödet för dessa riktlinjer. För oss, som under många år arbetat med idrottstraumatologi, är detta stärkande i vårt fortsatta arbete...
Kanske lyssnade man mer på en högdragen 30-talsläkare med bländvit rock och cigarr? 1717
Många kolleger har tydligen engagerat sig i dessa gamla oljemålningar. Först blev jag förvånad att man överhuvudtaget funderar på hur folk såg ut förr. Alla på 30-talet hade ju en annan framtoning än idag...
Gåtan bakom Kostmanns sjukdom 1717
I Läkartidningen 9/2007 (sidan 662) berättar Bengt Fadeel om »Kostmanns sjukdom – gåtan får sin förklaring«. Kostmann själv beskrev sjukdomen i Läkartidningen redan 1950 och noterade att den bottnade i en allvarlig rubbning i bildningen av granulocyter som sekundärt gav...
Replik:
HAX-1 skyddar mot apoptos 1717
Hans Boman tar upp flera intressanta frågor i sitt koncisa inlägg. Låt mig först utreda frågan om »gåtan«bakom Kostmanns sjukdom. Rolf Kostmann beskrev i sin avhandling en sjukdom (infantil genetisk agranulocytos) som nedärvs som ett autosomalt recessivt anlag [1]...

KULTUR

Urin och ädelstenar som medicin rensades bort av Carl von Linné 1719
På medicinens bakgård återuppstår nu den sortens kvacksalveri
Den egendomliga uppfattningen att exkrement och urin skulle vara effektiva läkemedel fanns belagd redan under antiken. Plinius, Dioskorides och Galenos har alla beskrivit behandlingar med fekalier från människor och djur...
Uttömmande text om pediatrisk intensivvård 1722
Recension
Pediatric critical care. Tredje upplagan. 1 904 sidor. Författare: Bradley P Fuhrman, Jerry J Zimmerman, redaktörer. Förlag: Elsevier; 2006. ISBN 0323018084. Recensent: Björn A Larsson, överläkare, kliniken för pediatrisk anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1752
Ladda ner pdf