INNEHÅLL NUMMER 23, 2007

LEDARE

HPV – ett »Högst Politiskt Vaccin« 1760
Att erbjuda barn ett vaccinationsskydd mot cancer och andra potentiellt dödliga sjukdomar ligger troligen i topp bland vad samhället är berett att satsa resurser på... / Josef Milerad
Psykiatrisk vård eller fängelse? 1763
Sommaren 2005 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning för att se över lagstiftningen om ingripanden mot psykiskt störda lagöverträdare. Det gällde fall när en person som begått ett brott lidit av en allvarlig psykisk störning vid brottet men inte vid tidpunkten för domen...
Läkartidningen satsar på studenterna! 1763
Läkartidningen arbetar kontinuerligt för att utveckla tidningen med utgångspunkt i vad läsarna vill ha. Studenterna läser Läkartidningen i mindre utsträckning är färdiga läkare...

LT DEBATT

Läkarens intyg avgörande:
P-tillstånd för rörelsehindrade – restriktiv bedömning motiverad 1765
Läkare bör vara restriktiva med att utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett skäl är att se till att de personer som oundgängligen behöver parkeringsplats för handikappade verkligen får tillgång till dem...

AKTUELLT

Åldersskillnader kan förklara kvinnors lägre löner 1768
Löner
Ojämställda löner bland läkare kan vara en myt. Åtminstone om man granskar lönesiffror för över- och distriktsläkare, där kvinnor ofta är yngre än sina manliga kolleger. Det kan förklara lägre lönenivåer. Men bland ST- och AT-läkare verkar det finnas orättvis lönesättning.
/ Agneta Borgström
Ojämställt bland AT- och ST-läkare 1769
Löner
Verkliga löneskillnader ser ut att drabba ST- och AT-läkarna, se Tabell III och IV. I Stockholm och Västra Götaland tjänar exempelvis de manliga ST-läkarna över 600 kronor mer i månadslön än sina kvinnliga kolleger. Detta trots att män och kvinnor är lika gamla...
/ Agneta Borgström
Kvinna sökes till vissa landsting 1770
Löner
Åk till Gotland när du ska söka AT-tjänst om du är kvinna och vill få upp lönen. Fortsätt sedan norrut till Västmanland för att bli distriktsläkare. Eller till Jämtland för att arbeta som överläkare...
Handledning gör det lättare hantera psykisk belastning 1772
Gruppmöten där läkare kan tala om svåra situationer i arbetet minskar den psykiska belastningen. Det visar ett arbetsmiljöprojekt vid Södersjukhuset i Stockholm... / Elisabet Ohlin
Socialstyrelsen skärper legitimationsrutiner 1773
Socialstyrelsen har funnit »ett fåtal fall« där läkarlegitimationer utfärdats trots bristfälligt underlag. Nu ska rutinerna skärpas, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats... / Elisabet Ohlin

NOTISER

LOU största hindret för små vårdaktörer 1772
Små företag och föreningar svarar för en mycket liten andel av offentligt finansierad vård, jämfört med stora vårdbolag. Lagen om offentlig upphandling är det största hindret för de små aktörerna...
Oklart i avtalsfrågan 1772
De fortsatta avtalsförhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kan komma att skjutas upp till hösten. Läget var ovisst vid detta nummers pressläggning den 1 juni. För klarhet i frågan se www.lakartidningen.se...
Alf Svensson testade bentäthet i riksdagen 1772
Alf Svensson (kd) fortsätter driva frågan om benskörhet. I maj ordnade han bentäthetstest i riksdagen för intresserade ledamöter och personal. Hans engagemang började när han läste Läkartidningens tema om osteoporos i nr 40/2006...

MEDICINSK KOMMENTAR

Läkemedelsstent inget givet val 1774
Dilemma välja metod för revaskularisering vid kranskärlssjukdom
I en artikel i detta nummer av Läkartidningen tar Staffan Bjessmo och medarbetare i ett toraxkirurgiskt perspektiv upp dels den aktuella frågan om läkemedelsstentar jämfört med nakna metallstentar, dels frågan om en eventuell indikationsglidning mellan kranskärlskirurgi och...

NYA RÖN

Förväntningar på tillfrisknande viktigt för prognosen vid pisksnärtsbesvär 1776
I en avhandling konstateras att man i högre grad bör fokusera på psykosociala faktorer vid omhändertagandet av personer med nackbesvär efter bilkrascher. De personer i studien som hade låga förväntningar på tillfrisknande rapporterade mer besvär än de som hade höga förväntningar. Föreställningen att pisksnärtsrelaterade besvär oftast är svåra och långvariga är felaktig och bör bearbetas med information.
Behandling av tandlossning påverkar endotelfunktionen 1776
Parodontit – tandlossning – är en mycket vanlig vävnadsdestruerande lokal inflammation, som har kopplats till förhöjda serumnivåer av C-reaktivt protein (CRP) och andra inflammationsmarkörer...
Abortmotståndet hårdnar allt mer under Bush 1777
I ett domslut nyligen (18 april 2007) i USAs Högsta domstol har en knapp majoritet (fem mot fyra) fattat beslutet att inskränkt aborträtt vid senaborter »does not violate a woman´s constitutional right to an abortion«...
Folattillskott under graviditetens första del minskar risken för läppspalt 1777
Tillskott av folsyra under graviditetens inledande del minskar risken att barnet ska drabbas av läppspalt. Detta visar en populationsbaserad fall–kontrollstudie från Norge, som presenteras i tidskriften BMJ...
Diabetes i Laxå under 30 år: hög prevalens, stabil incidens 1778
En studie från Laxå över 30 år bekräftar fynden i dels MONICA-studien från Norrbotten och Västerbotten, dels en doktorsavhandling från Skaraborg, nämligen att diabetes typ 1 och typ 2 inte ökat mellan 1988 och 2001. Studier från andra länder visar motsatt tendens.
ASA ger inte kognitivt skydd 1778
Acetylsalicylsyra (ASA) i låg dos ger inget skydd mot kognitiv nedsättning hos kvinnor över 65 år. Det visar en omfattande långtidsstudie från USA, som presenteras i BMJ. Studien omfattar 6377 friska kvinnor somföljdes under närmare tio år...
Samband mellan motorneuronsjukdom och fotboll? 1778
Forskare från Storbritannien ska undersöka om fotbollsspelare löper ökad risk att drabbas av motorneuronsjukdom som amyotrofisk lateralskleros (ALS). Det skriver News@Nature...
Den sociala faktorn bortglömd i studier avföljsamhet till läkemedelsordination 1779
Enorma summor läggs på preklinisk forskning, resulterande i ett läkemedel, och på marknadsföring så att medlet förskrivs. Men det sista ledet, efter att läkaren lämnat över receptet, har föga intresserat forskningssamhället...
Molekylära metoder för både diagnostik och terapi av hepatit C 1779
Hepatit C-virus (HCV) är en av de ledande orsakerna till kronisk leversjukdom. Virusinfektionen kan behandlas relativt effektivt med alfa-interferon och ribavirin. I dagsläget används molekylära virologiska tekniker för att ställa diagnos men även för att följa behandlingssvaret...

KLINIK OCH VETENSKAP

Indikationsglidning riskerar öka långtidsmortaliteten 1780
Perkutan koronarintervention vid flerkärlssjuka saknar klinisk evidens
Perkutan koronarintervention (PCI) och kranskärlskirurgi är två olika metoder att återställa cirkulationen till hjärtmuskeln vid kranskärlssjukdom. PCI har traditionellt utförts vid sjukdom i en eller två kransartärer och kranskärlskirurgi på patienter med flerkärlssjukdom...
WITH ENGLISH SUMMARY

Är Danmark en svensk hälsorisk? 1783
Analys av den alkoholrelaterade slutenvården i Skåne
Denna studie visar att avståndet till Danmark tenderar att påverka de alkoholrelaterade slutenvårdskostnaderna i Sverige. Med ett datamaterial från Skåne kan vi se att det för år 2003 finns ett samband mellan avståndet till den danska gränsen och storleken på de...
Tvillingstäder med stora sociala skillnader i folkhälsa 1788
Ett samhällsmedicinskt »experiment« inleds i Norrköping och Linköping
Skillnaderna i ohälsa mellan Linköping och Norrköping har varit påtagliga och stabila under decennier. Städerna är relativt jämnstora och ligger i samma region, men socialhistorien, den sociala sammansättningen och folkhälsan skiljer sig markant åt. För att studera vilka folkhälsans villkor är har man vid Linköpings universitet startat ett forskningsprojekt som i utformning liknar det klassiska kliniska experimentet.
WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA HUVUDVÄRK

Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning 1796
Ibland kan huvudvärk vara symtom på en allvarlig, livshotande sjukdom som kräver akut utredning och behandling. Det är en klinisk utmaning att kunna tyda varningssignalerna rätt och inte missa dessa fall... WITH ENGLISH SUMMARY

Återkommande huvudvärk hos barn och tonåringar 1802
Vart fjärde svenskt skolbarn har ofta ont i huvudet. Detta går självfallet ut över både skolprestationer och fritidsaktiviteter – sänkt livskvalitet blir följden. Föräldrar, lärare och skolsköterska/läkare har alla en viktig roll för att hjälpa dessa barn...
Migränsjukdomens bakgrund och behandling 1806
Med hjälp av skräddarsydd behandling kan migränsjukdomens svåra konsekvenser mildras för flertalet patienter. Dessutom blir sjukdomen lindrigare med åren för de allra flesta – för vissa försvinner den till och med helt...
Migrän i ett kvinnligt perspektiv 1812
Före puberteten är migrän ungefär lika vanligt mellan könen – därefter blir prevalensen bland kvinnor dubbelt så hög som den hos män. Även om hormoner inte är hela förklaringen förefaller de, inte minst östrogen, spela en betydelsefull roll...
Hortons huvudvärk – klinik, mekanismer och terapi 1816
Hortons huvudvärk anses vara ett av de svåraste smärttillstånd man kan drabbas av. Smärtattackernas intensitet beskrivs vara i nivå med njurstenssmärta och förlossningssmärta; Hortons huvudvärk har även kallats »suicide headache«...
Kronisk daglig huvudvärk – ett folkhälsoproblem 1820
Kronisk daglig huvudvärk är vanligt bland den svenska befolkningen: en av tjugofem personer beräknas vara drabbad. Det humanitära lidandet är stort, men med bla avslappningsträning och stresshantering kan många få hjälp... WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Nya rökavvänjningspreparat olämpliga vid psykisk sjukdom 1825
Under vinjetten Läkemedelsfrågan framgår att man inte kan rekommendera de nya rökavvänjningspreparaten vareniklin och bupropion till personer som har psykiska besvär, då dessa preparat kan ge psykiska biverkningar

PATIENTSÄKERHET

Lårbensfraktur diagnostiserades först efter drygt en månad 1828
Översyn av rutinerna behövs för handläggning av patienter som fallit
Sedan en 88-årig man på ett särskilt boende tvingats leva med en odiagnostiserad lårbensfraktur i drygt en månad, uppmanade Socialstyrelsen de verksamhetsansvariga att se över rutinerna för handläggning av patienter som fallit. En distriktsläkare varnas...
Trots viktminskning och ökande bukomfång gavs enbart symtomatisk behandling 1829
Ingen grundlig bukundersökning gjordes – patienten hade levercancer
Kvinnan minskade i vikt men blev samtidigt kraftigare om magen. Trots det ordinerade doktorn enbart symtomatisk behandling. Besvären visade sig bero på levercancer...
Undermålig undersökning av patient med andningsbesvär 1830
Led av obstruktivitet, njursvikt, hjärtinfarkt och diabetes
Distriktsläkarens undersökning av patienten med andningsbesvär var undermålig. Nästa dag upptäcktes obstruktivitet, njursvikt, hjärtinfarkt och diabetes mellitus...

DEBATT OCH BREV

Vårdförbundet vs läkare och undersköterskor 1831
Så har Vårdförbundets ledning än en gång lagt kraft på att kritisera läkarkåren. Den här gången anklagar man inte oss läkare för att pinka revir utan för att vi har för höga löner...
GATE– ett praktiskt verktyg vid undervisning i evidensbaserad medicin och granskning av epidemiologisk relevans 1832
Professor Rod Jackson, som leder avdelningen för epidemiologi och biostatistik vid medicinska fakulteten vid Aucklands universitet, har tillsammans med sina medarbetare utarbetat ett hjälpmedel för sin undervisning i evidensbaserad medicin (EBM)...
Nytt standardverk inom global hälsopolitik fyller ett akut behov 1833
En alternativ världshälsorapport, Global health watch, fyller ett behov av en fristående granskning av faktorer som bidragit till ökade olikheter i hälsa mellan rika och fattiga i världen. Här redovisas de mål, den analys och de förslag som framförs i den nya rapporten...
Kirurgisk behandling av sömnapnésyndrom har sin plats för vissa patientgrupper 1835
Kunskap om sömnrelaterade sjukdomar har ökat i stor omfattning under senare år. Sömnmedicin är en multidisciplinär specialitet som samlar denna växande kunskap. Den vanligaste diagnosen på våra sömnmottagningar och sömnlaboratorier är sömnapné...
Replik:
Adekvata studier möjliga men sällsynta 1835
Det gläder oss att Ludger Grote och Mats Holmström uppskattade rapporten om obstruktivt sömnapnésyndrom. Några kommentarer kan emellertid vara motiverade. Det saknas vetenskapliga belägg för att kirurgi över huvud taget har effekt, alltså inte bara studier av högsta kvalitet...
Även läkare gjorde viktiga insatser i sinnesslövården 1836
»Läkare bortom förståelse och insikt. Sinnesslövårdens framväxt skedde utan läkarnas stöd«. Så lyder rubriken på Karl Grunewalds tänkvärda historiska översikt i Läkartidningen 13/2007 (sidorna 1069-72), med en liknande formulering på omslaget...
Ökad andel vaginala hysterektomier med bättre tränade vaginalkirurger 1838
Hälften av alla hysterektomier borde kunna utföras vaginalt. Men för att nå detta mål krävs bättre tränade vaginalkirurger. Klinikerna bör därför uppmuntra kontinuerlig träning och acceptera att den ger specialkompetens...
Replik:
Ny terminologi för allergi är missvisande 1839
I en artikel i Läkartidningen [1] redogör professor S G O Johansson och medförfattare för ett nytt förslag till global nomenklatur för allergi. Förslaget stöds av ett stort antal nationella specialistföreningar för allergologi...
Nya allerginomenklaturen är ett steg i rätt riktning! 1840
Vi tackar Berndt Stenberg och Mihaly Matura samt Svenska kontaktdermatitgruppen för deras inlägg om ny nomenklatur för allergi. Det är bra att någon bryr sig. Vi delar synen att det är både missvisande och olyckligt att kalla något för atopiskt om IgE-antikroppar saknas...

KULTUR

Mänskligheten – en byggnad med många rum 1841
Många samlar. Det finns de som samlar på frimärken, tändsticksaskar, tidtabeller. I USA fanns en man som samlade på snörstumpar. Han band ihop dem till ett gigantiskt klot i trädgården till allmän förundran. De flesta samlar, men de flesta vet inte om att de samlar...
Per-Olof Åstrand: »Den som tänker fortsätta med ett stillasittande leverne bör genomgå en läkarundersökning.« 1842
Citatet
Per-Olof Åstrand är en internationell idrottsfysiologisk legend, hedersledamot i lärda sällskap och hedersdoktor vid minst åtta universitet runt om i världen. Han utbildades vid GCI (senare GIH) i Stockholm, sedermera en av Karolinska institutets fysiologiinstutitioner...
Den lyriske läkarens återkomst 1844
Gottfried Benn (1886–1956), den tyske läkaren och författaren, beskrev i noveller och dikter läkarens vardag. I samband med Benns 120-årsdag ökade intresset för hans person och verk...
En annorlunda bok om ledarskap 1845
Recension
Leva, leda. De existentiella frågorna och ledarens ansvar. 143 sidor. Författare: Louise Linder. Förlag: Prästbyrån; 2006. ISBN 91-631-9727-8. Recensent: Kristina Brandänge, psykiater, präst och psykoanalytiker...
Angeläget om vinst, men riskerna negligeras 1845
Recension
Vinst. 117 sidor. Författare: Lars Jederlund, redaktör. Förlag: Författarna och Verbum förlag; 2007. ISBN 978-91-526-3091-4. Recensent: Jan Halldin, leg läkare, med dr, Stockholm...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1868
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Flerkärlssjuka bör kranskärlsopereras
Vetenskaplig dokumentation ger stöd för att flerkärlssjuka patienter i första hand bör kranskärlsopereras. Bättre långtidsöverlevnad efter kranskärlskirurgi än efter perkutan koronarintervention (PCI) har rapporterats för dessa patienter. Trots detta utförs perkutan koronarintervention idag i allt större utsträckning på flerkärlssjuka patienter.
Huvudvärk – ett folkhälsoproblem 1793
Tema huvudvärk
Huvudvärk har gisslat mänskligheten sedan årtusenden och är idag ett folkhälsoproblem; till exempel är 1 miljon svenskar drabbade av migrän, mer än 300 000 beräknas ha kronisk daglig huvudvärk, och bland skolbarn är återkommande huvudvärk ett av de vanligaste hälsoproblemen och rapporteras av cirka en fjärdedel. Huvudvärk är en mångfasetterad åkomma, i den internationella huvudvärksklassifikationen definieras mer än 100 olika typer av huvudvärk.