INNEHÅLL NUMMER 24, 2007

LEDARE

Det våras för gröna sjukdomar 1876
Marknadsföring av oklara kroppsliga symtom som tecken på hotfulla sjukdomar är ingen ny företeelse. Det nya är att bland de intressegrupper som lanserar sjukdomslarm finns numera även politiska partier... / Josef Milerad
Ändra vapenlagen! 1879
Vapenlagen ålägger behandlande läkare att omedelbart anmäla till polismyndigheten om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen. Lagen har successivt skärpts – tidigare avsåg bestämmelserna endast patienter i sluten psykiatrisk vård, sedan all psykiatri,...
Förhandlingar pågår – arbetstiden knäckfrågan! 1879
Läkarförbundet förhandlar nu med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och förhoppningen är att kunna ha ett avtal klart innan det gamla avtalet löper ut. Men problemet som gör att vi ändå inte är alltför hoppfulla är arbetstidsfrågan...

LT DEBATT

Ta till vara de utländska läkarnas erfarenheter 1881
Läkare med utländsk examen har mångkulturell erfarenhet och talar ofta flera språk. Det är en resurs som effektivt bör tas till vara...
Prevalensen av D-vitaminbrist i olika befolkningsgrupper bör studeras 1882
Med utgångspunkt i Mats Humbles artikel i Läkartidningen 11/2007 (sidorna 853-7), som handlade om möjligheten av D-vitaminbrist, bland annat hos mörkhyade kvinnor som inte utsätter sig för sol, började vi undra hur det var med dem av våra traumatiserade flyktingpatienter, ofta...

AKTUELLT

Kungen av protein 1884
Intervju
Bioteknikprofessorn Mathias Uhlén vid KTH leder arbetet med att kartlägga alla människans proteiner. Han hoppas att arbetet ska bidra till att behandlingen av cancer blir mer specifik och individbaserad.
Multiresistenta bakterier växande hot i hela Europa 1887
Vårdrelaterade infektioner, särskilt de som orsakas av multiresistenta bakterier, är det största problemet för EU vad gäller smittsamma sjukdomar, enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC...
Behoven styr inte äldrevården 1888
Vården och omsorgen fungerar dåligt för äldre. Men den politiska diskussionen saknas och de allt svårare prioriteringsbesluten tas i praktiken av biståndshandläggare och vårdbiträden, menar Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska institutet.
Läkarförbundet kräver sjukintyg för vapeninnehav 1889
Se till att personer som ansöker om tillstånd för skjutvapen har läkarintyg. Ställ krav på att vapeninnehavare kontrolleras regelbundet. Det menar Läkarförbundet i sitt remissvar kring ändringar som gjorts av Vapenlagen... / Agneta Borgström
»Teoretiskt bra, men fel väg att gå« 1889
Fel väg att gå, menar Rikspolisstyrelsen om Läkarförbundets förslag. Att vapenlicensinnehavare ska bevisa att de är friska blir alltför omfattande för sjukvården... / Agneta Borgström
Burkina Faso får svensk vårdhjälp 1890
I höst öppnar ett litet kvarterssjukhus, Porte Ouverte, i Ouagadougou i Burkina Faso. Med utrangerad utrustning skänkt av Södra Älvsborgs sjukhus kommer man att bedriva öppenvårdsmottagning för behandling av malaria och andra vanligt förekommande sjukdomar...

NOTISER

Arbetstiden knäckfråga i förhandlingar 1889
avtalsrörelsen 2007. Förhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, pågår nu för fullt. – Vi förhandlar och vi vet inte om vi blir klara före sommaren eller inte...
Vårdbesök och vårdplatser ökar 1889
Antalet besök till läkare och annan vårdpersonal ökar, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2006 gjorde svenskarna 2,8 läkarbesök per person, hälften hos allmänläkare. Det är en ökning med 1,2 procent jämfört med året innan...

MEDICINSK KOMMENTAR

KOL-vårdprogrammet har framtiden för sig 1891
Johan Berkius´ och Sten M Walthers studie av genomslaget för det nationella vårdprogrammet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), som presenteras i veckans nummer av Läkartidningen, ger upphov till funderingar; och vi är glada för att vårdprogrammet (som publicerades 2003)...

NYA RÖN

Ensamhet ökar risken för alzheimer 1892
I en aktuell studie undersökte man sambandet mellan demens och emotionell isolering och fann att risken att insjukna i Alzheimers sjukdom var mer än dubbelt så stor hos dem som kände sig ensamma. Samtidigt fann man ingen association mellan ensamhet och patologiska fynd i hjärnan typiska för alzheimer. Studien är ännu en av flera som visar allt tydligare samband mellan livsstilsfaktorer och utveckling av demens.
MR-förändringar föregår kognitiva symtom 1892
Förändringar i hjärnans grå substans kan ses med magnetkamera (MR) flera år innan personen drabbas av kognitiva symtom, såsom försämrat minne. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Neurology...
Genusjusterad värdering av hjärt–kärlrisker behövs 1893
I Europeiska kardiologsällskapets (ESC) policydokument från 2006 [1] betonas behovet av genusaspekter i hjärt–kärlriktlinjer, och American Heart Association (AHA) har formulerat separata riktlinjer för prevention av hjärt–kärlsjukdom hos kvinnor [2, 3]...
Bra äta fisk och skaldjur under graviditet 1893
Gravida kvinnor uppmanas ibland att vara försiktiga med sitt intag av »seafood«, dvs fisk och skaldjur. I USA rekommenderas exempelvis gravida kvinnor sedan 2004 att begränsa konsumtionen av fisk och skaldjur till maximalt 340 gram per vecka...
NSAID effektiv behandling vid blödning och smärta hos spiralanvändare 1894
En Cochraneöversikt har utvärderat studier som undersökt effekten av NSAID på blödning och/eller smärta hos bärare av kopparspiraler eller inerta spiraler. NSAID bör vara förstahandsval vid dessa symtom, konstaterar man. Spiral är en säker preventiv metod, men 5–15 procent av kvinnor som får spiral insatt drabbas av rikliga blödningar och smärta.
Lovande data för ny prostatacancermarkör 1894
Användning av prostatacancermarkören PSA (prostataspecifikt antigen) är som bekant behäftad med en mängd problem. Bland annat är specificiteten mycket låg, kring 15–30 procent, vilket leder till ett stort antal falskt positiva svar, som leder till biopsier i onödan...
Utdragna plågor vid dödliga injektioner 1894
Dödliga giftinjektioner som används för att avrätta dödsdömda fångar leder ofta till utdragna plågor och gravt inhumant lidande. Detta visar en studie som presenteras i tidskriften PLoS Medicine...
Vårdprogram för äldre med höftfraktur ger bra resultat 1895
Höftfrakturer är ett globalt och växande problem, och ungefär en tredjedel av dem som ådrar sig en höftfraktur har en demenssjukdom. En av de vanligaste komplikationerna efter en höftfrakturoperation är akut förvirringstillstånd (delirium), som inte bara kan vara plågsamt för...
Farmakologisk terapi vid anorexi – mer evidens krävs 1895
Anorexia nervosa är den psykiska sjukdom som har högst dödlighet. Trots det är kunskapen kring behandlingsmöjligheter och bakomliggande patogenes begränsad. Det konstaterar tidskriften BMJ...
Gener för åldersrelaterad makuladegeneration identifierade 1895
Forskare från USA har identifierat två gener som gör bäraren mer känslig för AMD – åldersrelaterad makuladegeneration. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Prevalensen av tidiga stadier av AMD är relativt hög, och ett stort antal äldre har lindriga symtom...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vårdprogram för KOL behöver implementeras bättre 1897
Non-invasiv ventilation används väl, spirometridiagnostik görs alltför sällan
Trots att det lanserats ett nationellt vårdprogram för KOL-patienter som kräver intensivvård så saknas ofta individuella vårdplaner för dessa svårt sjuka patienter. Non-invasiv ventilation används på ett tillfredsställande sätt medan lungfunktionsmätningar med spirometri görs alltför sällan.
WITH ENGLISH SUMMARY

Behov av samlade riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet 1902
Oxygenbehandling i hemmet är en vanlig behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men även vid sjukdomar som terminal lungcancer och hjärtsvikt. Här presenteras en uppdatering av riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet vid olika indikationer. WITH ENGLISH SUMMARY

Invasiv pneumokockinfektion kan ge meningit hos barn 1906
Osäkert om USA-vaccin skyddar tillräckligt många
Invasiv pneumokockinfektion har incidensen 15 av 100 000 förskolebarn; ungefär hälften av dessa utgörs av meningit. Det vaccin som finns idag är effektivt mot de serotyper som förekommer i USA. Kunskaperna om vilka serotyper som svenska barn har är ofullständiga – därför är det osäkert om USA-vaccin skyddar tillräckligt väl.
Hjärnskakning – övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång? 1912
Uppdatering av SBU-rapport nr 153 – en systematisk litteraturöversikt
SBU har genomfört en systematisk översikt som sammanfattar det vetenskapliga underlaget för två strategier för akut omhändertagande av hjärnskakning: övervakning på sjukhus respektive datortomografi (DT) och hemgång...
WITH ENGLISH SUMMARY

Risk för CNS-biverkningar av aciklovir och valaciklovir 1916
Se upp med njurfunktionen vid behandling av herpes simplex och herpes zoster
De antivirala medlen aciklovir och valaciklovir som används vid behandling av herpes simplex och herpes zoster betraktas ofta som tämligen atoxiska. Allvarliga CNS-biverkningar kan dock förekomma, speciellt vid nedsatt njurfunktion. Fyra fallbeskrivningar belyser biverkningsproblematiken.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Bilden var helt förenlig med urspårad diabetes med ketoacidos« 1925
Husläkare missade livshotande tillstånd hos en ung flicka
Bilden hos den unga flickan var helt förenlig med urspårad diabetes med ketoacidos, ett livshotande tillstånd. Innan husläkaren ställde diagnosen »av ångest utlöst hyperventilation« borde han därför först ha uteslutit diabetesketoacidos...
Allmänläkare måste kunna åtgärda en pigluxation 1926
Vanlig skada när barn dras i armen
En allmänläkare måste känna till och kunna åtgärda pigluxationer. Om läkaren inte kan eller vågar reponera skadan måste patienten remitteras vidare...
»Viktigt lita på föräldrarna« 1926
ST-läkare missade armfraktur hos litet barn
ST-läkaren fäste inte tillräckligt stor vikt vid föräldrarnas för handläggningen helt avgörande uppgifter om att pojken inte ville röra armen och grät när de tryckte på den. Han missade att pojken hade frakturer på båda underarmsbenen...
Röntgen krävs för att avgöra om en fingerfraktur är komplicerad 1927
Det går inte att enbart utifrån undersökning av status avgöra om en fingerfraktur är komplicerad, utan för detta krävs röntgenundersökning...

DEBATT OCH BREV

Kritik mot rapport om handläggning av hjärnskakning:
Bättre kan ni, SBU! 1928
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – ger råd om behandling av hjärnskakning som kan leda till att tusentals patienter utsätts för onödiga och riskabla datortomografier. Särskilt när det gäller barn borde man undvika att rutinmässigt använda metoder som medför strålning mot hjärnan...
Replik:
Alla resurser måste utnyttjas effektivt 1929
Pelle Gustafson och Poul Kongstad kommenterar i sitt inlägg SBU-rapporten nr 180 »Hjärnskakning; Övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång?«. Vi är glada för deras slutsats att rapporten »är föredömligt lättläst och ger en tydlig och klar bild av kunskapsläget«...
Gör inte rutinmässig DT vid hjärnskakning 1930
Det finns ingen anledning att frångå dagens rekommendationer för omhändertagande av patienter med hjärnskakning. Det menar artikelförfattarna, som är kritiska till SBUs förslag till ny DT-regim...
Replik:
Balans mellan risk och nytta talar för datortomografi 1932
Värdet av DT vid handläggning av hjärnskakning har varit föremål för diskussion sedan början av 1990-talet. Ett flertal studier förespråkar DT och hemgång som alternativ till den sedan decennier förhärskande metoden att observera patienter, och ifall symtom uppkommer, snabbt...

KULTUR

Den siste socialläkaren har slutat 1933
Landets siste socialläkare har rensat sitt skrivbord och gått i pension vid 67 års ålder. När vi träffas har han fortfarande några arbetsdagar kvar på Skarpnäcksgården i Stockholm, bland psykiskt sjuka missbrukare...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 1953
Ladda ner pdf