INNEHÅLL NUMMER 26, 2007

LEDARE

Diagnos före symtom – framtidens sjukvård 1960
Vad vi bör satsa på idag för att möta framtidens sjukvårdsbehov är ett omdebatterat område med många åsikter men få svar. De stora forskningsinstitutionerna som USAs hälsovårdsmyndighet, NIH, och dess chef Elias Zerhouni har dock redan en klar linje i frågan (Health Affairs... / Josef Milerad
Satsa på första linjens sjukvård! 1963
Sommaren innebär extra bekymmer för en redan ansträngd sjukvård. Tillgänglighetsproblemen, dvs att komma till rätt läkare i rätt tid, blir än mer tydliga. För att klara påfrestningarna under sommaren måste sjukvården vara väldimensionerad under resten av året...
Förhandlingarna ajournerade 1963
Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ajournerade de centrala förhandlingarna i förra veckan, då vi stod alltför långt ifrån varandra. Vi har fört konstruktiva förhandlingar under de senaste veckorna men kunde inte komma fram till en lösning som var godtagbar...

LT DEBATT

Om läkarnas kollektiva själv- bedrägeri och konflikträdsla 1965
Sancta Simplicitas!
Läkare är rädda för makt. Läkare är rädda för att förlora sin position. Läkare är rädda för att ta konflikter. Läkare vill att någon annan skall lösa problemen. Resultatet blir en olustig och riskfylld arbetsmiljö i stora delar av sjukvården...

AKTUELLT

Vårdval Halland: De privata blir fler, och fler listar sig i privat vård
Vårdval Halland har delat primärvården i två läger, ett halvår efter starten. Om det råder nybyggaranda på de nya privata enheterna så är det tvärtom på den landstingsdrivna vårdcentralen Hjortsberg inne i centrala Falkenberg, där nedskärningar väntar.
Vård med havsutsikt 1968
Vårdval Halland
De nya privata vårdcentralerna lockar personal och patienter, medan de landstingsdrivna ser med oro på framtiden. Vårdval Halland har delat primärvården i två läger, ett halvår efter starten...
/ Elisabet Ohlin
Oro för framtiden på landstingets vårdcentral 1969
Vårdval Halland
Om det råder nybyggaranda på de nya privata enheterna så är det tvärtom på den landstingsdrivna vårdcentralen Hjortsberg inne i centrala Falkenberg, där nedskärningar väntar...
/ Elisabet Ohlin
De privata blir allt fler ... 1971
Vårdval Halland
De privata enheterna blir fler. Och ändringar i ersättningssystemet ser ut att dröja. Så ser den närmaste framtiden ut för Vårdval Halland...
/ Elisabet Ohlin
... och fler listar sig i privat vård 1971
Vårdval Halland
Närmare 9 procent av hallänningarna har listat om sig under första halvåret. Framför allt de offentligt drivna enheterna har tappat...
/ Elisabet Ohlin
Röster om Vårdval Halland 1971
Vårdval Halland
Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen: – Jag tycker att Vårdval Halland och det som nu sker i Stockholm och Skåne är positivt. Det är de första riktiga satsningarna på primärvården på senare år...
Utbyggt Fass i landstingen 1972
Läkare får tillgång till den senaste informationen i databasen Fass i sina förskrivningssystem, enligt ett nytt avtal. Viktigt är att oberoende information också släpps fram, menar Mikael Hoffmann, nytillträdd chef för NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi... / Agneta Borgström
Vad är »Läkare för oberoende«? 1972
Några frågor till distriktsläkare Meta Wiborgh
Distriktsläkare Meta Wiborgh tog förra hösten initiativet till nätverket »Läkare för oberoende« för att få igång en debatt om hur läkemedelsindustrins kommersiella intressen styr...

NOTISER

Avbrutna avtalsförhandlingar 1972
Avtalsförhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ajournerades sent på torsdagen den 14 juni. Parterna står för långt ifrån varandra i arbetstidsfrågan, förklarar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm...
Kritik mot Bushs nominering av medicinsk talesman 1972
George Bushs nominering av kardiologen James Holsinger till »surgeon general« i slutet av maj har mött hård kritik, inte minst från hbt- och aidsgrupper, på grund av Holsingers negativa inställning till homosexuella...

MEDICINSK KOMMENTAR

Latex i operationssalen kan ge livshotande anafylaxi 1974
Nationell utredningsenhet ska arbeta för bättre prevention
I detta nummer av Läkartidningen presenterar Caroline Gillis-Haegerstrand och medarbetare en fallbeskrivning med rubriken »Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt«. I båda fallen hade patienterna fått spinalanestesi...

NYA RÖN

Testosteron mot MS 1976
Behandling med testosteron i gelform har visats förbättra den kognitiva funktionen och stärka muskelmassan. Det visar en studie på några män med en lindrigare variant av multipel skleros (MS). Med MR-kontroller konstaterade man att atrofin i hjärnan bromsades.
Skall datorprogram avgöra när man dör? 1976
En kvinna kommer in med sin mor till akutintaget: Modern har fått hosta och hög feber. Under senare år skall hon ha blivit tilltagande glömsk men ter sig lugn och tillfreds utan mediciner. Flera syskon hjälps åt, och dottern tycker att läget är under kontroll...
Stress som upphov till hjärnskada hos barn 1977
I en studie där man följt traumatiserade barn konstaterar man att stress kan associeras med en volymförändring av hippocampus. Hippocampus är involverad i neuronala nätverk och reglerar bl a minnesfunktioner. Att hippocampus kan minska i volym har man konstaterat hos vuxna med posttraumatiskt stressyndrom. Denna studie tyder på att hjärnskador av stress kan uppstå redan tidigt i livet.
Värdet av »alarmsymtom« 1977
I primärvården är det en utmaning att i flödet av patienter med benigna åkommor så tidigt som möjligt känna igen fåtalet med svår sjukdom. I en brittisk studie på drygt 760 000 patienter har man identifierat de nytillkomna symtom som larmar om malignitet, nämligen hematuri, hemoptys, dysfagi och rektal blödning.
ASA i hög dos skyddar mot koloncancer 1977
Långtidsbehandling med acetylsalicylsyra (ASA) i hög dos skyddar mot koloncancer. Det visar en forskargrupp från Storbritannien i en artikel i Lancet. Forskarna har utgått från två omfattande studier med sammanlagt drygt 7500 personer...
Svårt förutse läkning av venösa bensår 1978
Kroniska venösa bensår är resurskrävande och drabbar ca 1 procent av befolkningen. Vissa sår läker aldrig och bör kanske tidigt behandlas mer aktivt. Syftet med den aktuella studien var att skapa ett poängsystem för att förutse sårläkning vid kompressionsbehandling...
Låg utbildning ökar risken för att drabbas av och dö i slaganfall 1978
Det saknas kunskap om betydelsen av låg utbildning i relation till incidens och letalitet efter slaganfall bland äldre, likaså om hur äldre personer med slaganfall upplever att det är att drabbas av och leva med slaganfall...
ASA skyddar mot preeklampsi 1978
Acetylsalicylsyra (ASA) har en skyddande effekt mot preeklampsi. Det visar en metaanalys som presenteras i tidskriften Lancet. Forskarna har utgått från 31 randomiserade studier kring preeklampsi, vilka totalt omfattar drygt 32000 gravida kvinnor och deras barn...
Målstyrd reinnervation ger bättre armprotesfunktion 1979
De flesta armproteser styrs via myoelektriska signaler från kvarvarande muskelagonister och -antagonister, men trots att protesernas prestanda ständigt utvecklas är styrning och kontroll fortfarande den svaga länken...
Bättre utbildning om läkemedelsindustrin önskvärd 1979
Läkarstudenter som anser sig ha fått adekvat utbildning om läkemedelsindustrin tenderar att vara mindre skeptiska till att interagera med den. Detta visar en studie av en grupp forskare vid Harvard Medical School som presenteras i tidskriften Academic Medicine...

KLINIK OCH VETENSKAP

Anafylaxi – en potentiellt livshotande systemisk reaktion 1982
Tidig egenbehandling och akut adekvat sjukvårdsbehandling av stor betydelse
Det första beskrivna fallet av anafylaxi lär gälla farao Menes i Egypten, som dog 2641 f Kr efter ett getingstick. Själva termen går tillbaka till början av förra århundradet [1, 2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Latex orsakade två fall av anafylaktisk chock vid kejsarsnitt 1987
Latexgummi, som kommer av gummiträdets sav, har använts i framställandet av kirurgiska handskar i över 100 år. Prevalensen av IgE-medierad latexallergi som orsakas av restproteiner har ökat...
Varför mår barnen sämre än de har det? 1989
Betydelsen av relativ fattigdom, socialt kapital och status för barns hälsa
Trots att familjernas materiella standard ökat de senaste decennierna har barnens psykosomatiska hälsa försämrats kraftigt. Tre förklaringsmodeller är: relativ fattigdom, socialt kapital och statussyndromet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Preventivt arbete behövs för att främja ungdomars sexuella hälsa 1992
Upprepade mätningar tyder på att ungdomar har förändrade sexualvanor med mer liberala attityder till tillfälliga sexuella förbindelser och ett ökat risktagande. Förebyggande arbete på bred front behövs för att främja en god sexuell och reproduktiv hälsa.
STRAMA håller fast vid Otitkonsensus 1996
I en artikel i Läkartidningen nr 8/2006 efterfrågar öron-, näs- och halsläkarna Kristian Roos och Eva Ellegård STRAMAs syn på handläggningen av barn med öroninflammation. Frågan har därför diskuterats i STRAMAs ledningsgrupp med representanter för lokala STRAMA-grupper...
Otitkonsensus måste anpassas till praktisk verklighet 1998
Minskad antibiotikaförbruking, visst, men inte till priset av minskad diagnostik
I ett tidigare inlägg reagerade vi mot att man på en del håll är mycket restriktiv med att diagnostisera och behandla patienter med bakteriella övre luftvägsinfektioner...

PATIENTSÄKERHET

Läkares passivitet ofta stort hot mot patientsäkerheten 1999
Ung pojke fick vänta för länge på operation – godartad tumör blev elakartad
När läkare på olika sätt felvärderar tidens betydelse vid behandling av sina patienter leder det ofta till mycket allvarliga, ibland förödande, konsekvenser för patienten. Här och i följande artiklar ger vi några exempel...
Oförsvarligt prioritera undersökningen med bortre gräns inom en månad 2000
Sepsis, utbredd koagulation i blodkärlen, kraftig blödning i ögonen med nedsatt syn
Av infektionsklinikens remiss framgick att patienten hade sepsis, utbredd koagulation i blodkärlen och kraftig blödning med nedsatt syn i båda ögonen. Mot den bakgrunden var det oförsvarligt av ögonläkaren att prioritera undersökningen med bortre gräns inom en månad...
Borde snabbt ha remitterat flickan till barnmedicinsk bedömning 2001
Upptäckten av RS-virusinfektion hos spädbarn försenades
Flickans ringa ålder och övriga hälsotillstånd innebar nedsatt immunförsvar och nedsatt muskelkraft. Distriktsläkaren kritiseras därför för sin passiva handläggning, främst för att han inte snabbt remitterade flickan till barnmedicinsk bedömning...

DEBATT OCH BREV

Återväxten bland forskare – en ödesfråga för psykiatrin 2002
Forskarutbildade psykiatrer har en central roll för att säkerställa en positiv utveckling inom svensk psykiatri. I artikeln föreslås ett åtgärdsprogram i tre punkter för att öka den vetenskapliga kompetensen inom specialiteten...
Vårdförbundets ordförande:
Fler yrkesgrupper än läkarna bidrar till vårdens kompetens och utveckling 2003
Läkarförbundets förste vice ordförande Marie Wedin menar i en debattartikel i Läkartidningen 23/2007 (sidorna 1831-2) att Vårdförbundet genomfört en undersökning i syfte att kritisera läkarkårens löner. Ingenting kunde vara mer felaktigt...
Replik:
Vi ska kanske samarbeta om en löneenkät med bättre upplägg? 2003
Marie Wedin, med 36 år i sjukvården, vet i synnerhet att alla vårdens yrkesgrupper bidrar till vårdens kvalitet och är värda sin vikt i guld. Det är därför jag ifrågasatt syftet, kvaliteten och tolkningen av Vårdförbundets inhandlade enkätundersökning...
Försök inte att göra oss till några skumma kapitalister 2004
Vi blev privata för att vi ville komma ifrån landstingets storskalighet. Vinsterna har blivit möjliga genom hårt arbete och rationaliseringar. Att påstå att vi som arbetar privat på något sätt skulle ha sämre etik än andra är ett skamlöst grepp utan motstycke, skriver tre distriktsläkare...
Antipsykiatrisk hållning vandringslögn om RSMH 2005
RSMH är kritiskt till tvångsmedicinering och tvångsbehandling. Men påståenden om att RSMH skulle ha en antipsykiatrisk inställning är gripet ur luften – det är en vandringslögn som spridits av en liten grupp psykiatrer...
Replik:
Ibland är det klokt att underkasta sig 2006
Klinisk psykiatrisk forskning är satt på undantag, och ett skäl är den antipsykiatriska vänstervåg som 68-generationen stod för. Det är bättre om RSMH samarbetar med akademin...
Läkarintyg från första dagen 2007
Farhågan att vi läkare kommer att översvämmas av förkylda människor som behöver intyg från första dagen är något överdriven...
Social kompetens bör vara väl representerad vid utredning av utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning 2008
I en medicinsk kommentar i LT 14–15/2007 (sidorna 1126-7) ger Elisabeth Fernell och Christopher Gillberg en vetenskaplig och klinisk uppdatering av kunskapsläget inom det utvecklingsneurologiska och barnpsykiatriska fältet...
Replik:
Vi instämmer! 2008
Tack för positiv feedback på vår artikel. Vi håller helt med Hans Smedje om vikten av att alltid beakta sociala faktorer vid utredning och uppföljning av barn. Kanske skulle vi under vår rubrik »Riskgrupper behöver särskilt uppmärksammas« skrivit lite fylligare om den grupp...
Licenspreparat krävs för normalisering av D-vitaminstatus 2008
Glädjande nog börjar D-vitaminbrist uppmärksammas, vilket illustreras av Anna Gerges och Hans Peter Söndergaards inlägg i Läkartidningen 24–25/2007 (sidan 1882)...

KULTUR

Augustus d´Este – det första dokumenterade MS-fallet 2009
Sir Augustus d´Este ger i dagboksform den första dokumenterade sjukhistorien om multipel skleros (MS). Sjukdomen kom att beskrivas kliniskt först tjugo år efter sir Augustus´ död av Jean Marie Charcot. En märkvärdig fallbeskrivning av detta öde beskrivs på Kultursidorna i detta nummer.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2037
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Lagstadgad vårdgaranti ska stärka patientens rättigheter
En lagstadgad vårdgaranti, rätten att fritt välja vårdgivare och fast vårdkontakt ska stärka patientens rättigheter i sjukvården, menar regeringen som tillsätter en utredning... / Agneta Borgström
Livshotande anafylaxi av latex
Latex i operationshandskar innebär en allvarlig risk för patienten; latexutlöst anafylaxi i samband med operation/anestesi är ett svårdiagnostiserat och livshotande tillstånd. Den nationella utredningsenheten ”Anestesirelaterad anafylaxi i Sverige”, som är under uppbyggnad vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, ska arbeta för bättre prevention – den mest specifika åtgärden för att sänka incidensen. Liknande utredningscentra finns redan i flera av våra nordiska grannländer.
Vårdval Halland
De nya privata vårdcentralerna lockar personal och patienter, medan de landstingsdrivna ser med oro på framtiden. Vårdval Halland har delat primärvården i två läger, ett halvår efter starten.
Dubbelnummer
Detta nummer av Läkartidningen, 28–29, är ett s k dubbelnummer. Det innebär ett uppehåll i utgivningen under vecka 29. Nästa utgåva av Läkartidningen blir vecka 30, runt den 25 juli 2007.