INNEHÅLL NUMMER 28, 2007

LEDARE

Skaparen får konkurrens 2043
Enligt en medeltida judisk myt kunde rabbinen i Prag skydda sin församling mot pogromer genom att ge liv åt en jättestaty som han format av lera från floden Vitava. Lermonstret, kallat Golem, blir dock snart ett hot snarare än skydd för sin omgivning...
Prevention, inte bestraffning! 2047
Allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården är en fundamental del i patientsäkerhetsarbetet. En patient som skadas eller är missnöjd med vården måste kunna framföra detta till sjukvården på ett enkelt sätt samt få ett värdigt och förtroendeingivande bemötande...
Läkarförbundet satsar på Almedalsveckan 2047
Intresset är mycket stort för Almedalsveckan även i år, närmare 500 seminarier är anmälda, och många organisationer tävlar om uppmärksamheten. Läkarförbundet deltar för fjärde året med aktuella och intressanta ämnen...

LT DEBATT

Donationsfrekvensen ska öka med ny organisation 2049
Förhållandevis få patienter avlider i total hjärninfarkt under respiratorvård, vilket är en förutsättning för att kunna bli organdonator. Därför är det viktigt att sjukvården har rutiner och resurser för att kunna agera optimalt vid dessa tillfällen så att fler organ kan tas till vara...
D-vitaminbrist – ett försummat tillstånd 2050
Anna Gerge och Hans Peter Söndergaard skriver i LT 24– 25/2007 (sidan 1882) om D-vitaminbrist. Detta är välkommet. Frågan har uppmärksammats mer utomlands än här i Sverige. Kanske är en ändring dock på gång. Ewa Waern skrev en utmärkt artikel i LT förra året...

AKTUELLT

Det ljusnar för Saco Vårds primärvårdsmodell
När Läkarförbundet och de övriga sju förbunden i Saco Vård lanserade sin primärvårdsmodell i Almedalen förra sommaren hoppades man att något landsting skulle pröva den. På plats i Visby igen, ett år senare, konstaterade man att det halvårgamla Vårdval Halland har stora likheter med modellen...
Åtgärder i skolan kan hjälpa barn hålla vikten
Politikerna cirklade runt godisförbud på skolorna som katten kring het gröt, när Läkar-, Tandläkar- och Vårdförbunden höll seminarium om barns kost och hälsa i Almedalen...
»Gener och miljö går hand i hand« 2052
intervjun.
Det finns gener som har stor betydelse för risken att bli våldsam och kriminell, eller för att drabbas av depressioner. Men de här generna verkar inte ensamma, utan i samspel med vissa bestämda miljöfaktorer. Det har Londonforskaren Terrie Moffitt visat i några epokgörande studier. – Tron på genetisk determinism stämmer inte. Gener och miljö går hand i hand, säger hon i en intervju med Läkartidningen.
Samspel mellan gen och uppväxtförhållande 2054
Terrie Moffitts och Avshalom Caspis två tunga artiklar publicerades i tidskriften Science med ett knappt års mellanrum, i augusti 2002 och i juli 2003. Båda artiklarna använder material från Dunedinstudien, en långtidsuppföljning av alla de drygt 1 000 barn som föddes i den nya...
»Revolutionerande studier« 2055
intervjun
»Wow« respektive »Det var som sjutton!« Det tänkte två svenska forskare när de läste Terrie Moffitts första artikel i Science...
»Största hindret att vården inte konkurrens utsätts« 2056
Lagen om offentlig upphandling, LOU, gynnar de stora vårdföretagen och hindrar små vårdgivare i upphandlingsförfarandet. Patienterna måste få mer makt över vem som ska driva vården. Det menar Konkurrensverket, som vill röja hinder för konkurrens i vård och omsorg...
Vårdval Stockholm får facklig kritik 2056
vårdval
Ett nytt husläkarsystem med fri etablering införs vid årsskiftet i Stockholms läns landsting. Kritik kommer nu från Stockholms läkarförening: för mycket av beställar- och utförarmodell, många obesvarade frågor och ingen facklig dialog...
LOU »juridiskt paradis« för resursstarka aktörer 2057
vårdval
Valfrihet, som i till exempel Vårdval Halland, är ett bra sätt att kringgå lagens krav på offentlig upphandling, anser Mångfaldsdelegationen som nyligen lämnade sitt betänkande...
Svårt ändra attityder till patientsäkerhet 2058
Inga attitydskillnader till patientsäkerhetsarbete syntes bland läkarna på Varbergs sjukhus, enligt en färsk enkät...
Oklart om Vårdval Halland är lagligt 2058
Vårdval Hallands förenlighet med LOU kan komma att prövas, eftersom fri etablering inte råder inom modellen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Tiden är A och O vid hjärnattack 2060
TIA och stroke skall utredas akut – i analogi med bröstsmärta och hjärtinfarkt
Ett effektivare initialt omhändertagande av patienter med TIA (transitoriska ischemiska attacker) och stroke måste anses som absolut påbjudet i Sverige. Den rådande situationen med långvarig fördröjning mellan symtom och diagnos respektive behandling är oförsvarbar, skriver Thomas Mätzsch, i en artikel i veckans nummer av Läkartidningen. TIA/stroke kan förebyggas med bland annat operation, och operationsresultaten är direkt beroende på tiden efter de första symtomen.

NYA RÖN

Brist på tillit – ett hinder i vården efter fängelsevistelse 2064
Bilden av oss själva som (mer eller mindre) värdefulla och älskvärda och bilden av omgivningen som (mer eller mindre) beredd att bistå och hjälpa grundläggs under våra första levnadsår [1]...
Dålig genetisk kunskap om migrän 2064
Den genetiska kunskapen kring migrän är mycket begränsad. Det konstaterar en grupp forskare i Lancet Neurology. Trots att familje- och tvillingstudier visat att det finns en genetisk komponent i migrän har ingen gen som orsakar sjukdomen identifierats...
Diabeteskomplikationer tickande bomb 2065
Den explosionsartade ökningen av prevalensen av typ 2-diabetes hos unga människor har resulterat i att diabetesrelaterade komplikationer som retinopati, nefropati och hypertoni numera är en tickande bomb i västvärlden med oerhörda sjukvårdskostnader under kommande decennier som...
Låg hjärt–kärlrisk hos personer med långlivade föräldrar 2065
Framinghamstudien, en populationsbaserad, longitudinell hälsokontroll, startade 1948 i USA och omfattade drygt 5000 individer i åldrarna 28–62 år. I en uppföljning 2005 undersöktes kardiovaskulära riskfaktorer hos Framinghamstudiens medelålders barn, vilket relaterades...
Offentliga operationsresultat har ingen avskräckande effekt 2065
I Storbritannien har sedan 2001 operationsresultat från enskilda toraxkirurger gjorts offentliga, vilket innebär att patienterna tex kan se överlevnaden efter en bypass-operation för den »egna« kirurgen...
Mutationer vid koronarsjukdom identifierade 2066
Forskare från USA och Kanada har identifierat punktmutationer i arvsmassan som ökar risken för att bäraren ska drabbas av koronarsjukdom med upp mot 40 procent. Man har utgått från 300 personer med koronarsjukdom och 300 friska individer...
Hellre casebaserat än problembaserat lärande, anser läkarstudenter 2066
Problembaserat lärande (PBL) i små grupper används på många läkarutbildningar. Metoden bygger på att främja grupparbete, kritiskt tänkande och det livslånga lärandet. Man har inte tidigare jämfört PBL-metoden med andra metoder för inlärning i små grupper...
Evidensbasera kejsarsnittet! 2066
Trots att kejsarsnitt idag är den vanligaste större operationen för kvinnor har evidensbaserade studier av den operativa tekniken hittills lyst med sin frånvaro. I en Cochraneöversikt [1] gjordes en systematisk granskning av litteraturen...

KLINIK OCH VETENSKAP

Få men potentiellt svåra skador efter intravaginal slyngplastik 2067
Anmälningar till Personskadereglering AB har granskats
Personskadereglering AB (Fakta) har en omfattande dokumentation av samtliga bedömda skador inom vården, således ett stort, oselekterat och svårbehandlat material av uppkomna skador...
Lämpligheten som beslutsgränser i öppenvård fortfarande oklar 2071
Hälsorelaterade referensintervall för natriuretiska peptider av B-typ
Det blir allt mer klart att mätning av natriuretiska peptider av B-typ (BNP och N-terminalt proBNP) har ett betydande värde vid diagnostiken av hjärtpåverkan, exempelvis hjärtsvikt...
Det är skillnad på beslutsgränser och referensintervall 2076
Referensintervall utgår från friska individer, beslutsgränser från patienter
Det är skillnad på beslutsgränser och referensintervall Referensintervall utgår från friska individer medan beslutsgränser gäller patienter. På senare tid har man definierat beslutsgränser som kan skilja påtagligt från referensintervallsgränserna. Beslutsgränserna borde ingå i svarsrapporterna i sådana fall.
Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten 2082
Avvikelserapport eller Lex Maria- anmälan krävs vid risk för patientskada
Sjukvårdens datanätverk med anslutna medicintekniska utrustningar är sårbara system, som kan äventyra patientsäkerheten och orsaka stora kostnader om de inte konstrueras, integreras och övervakas på rätt sätt. Sjukvården måste därför satsa på hög säkerhet i sina datanätverk. Datavirusangrepp och driftavbrott ska utredas och dokumenteras. De ska också rapporteras som så kallad avvikelse och eventuellt som Lex Maria-ärende, poängterar Ulf Boström, Linköping, i en artikel i veckans nummer av Läkartidningen.
Akut aortadissektion hos gravida – risk för dubbel död 2087
I början av november 2006 inkommer till Danderyds sjukhus en 40-årig, tidigare frisk kvinna med akut debuterande, uttalade smärtor centralt i torax utstrålande i ryggen...

PATIENTSÄKERHET

12-årig flicka intoxikerad av medicin för vuxna – tvingades till sjukhusvård 2089
»Kan ge både kramper och extrapyramidala biverkningar, framför allt hos barn«
En 12-årig flicka intoxikerades och drabbades av muskelkramper sedan hon fått ett läkemedel som inte ska ges till barn – dessutom fick hon vuxendos. Hon tvingades till sjukhusvård. Doktorn som ordinerade läkemedlet varnas...
Liten flicka ordinerades medicin för vuxna – apotekspersonal upptäckte felet 2089
Husläkaren skrev till en 18-månaders flicka ut erytromycin i vuxendos med kapslar. Apotekspersonalen reagerade på receptet, vilket ledde till att detta korrigerades...
Fel läkemedel orsakade kvinna svåra smärtor 2090
Hade herpes – fick kräm för behandling av kondylom
Kvinnan hade herpes. Men hon ordinerades en kräm mot kondylom, vilket ledde till svåra smärtor...
Radiusfraktur ska vara gipsad tre eller fyra veckor 2090
Redan efter elva dagar avlägsnade ortopeden gipset från en 15-årig pojkes radiusfraktur. (HSAN 1940/06)...

DEBATT OCH BREV

Mot ett dyrt, diskriminerande sjukvårdssystem 2091
Sjukvårdsdebatten i Sverige har de senaste åren kantrat över i en ovetenskaplig tilltro till marknadstänkande och privatiseringens välsignelser. Med »startlagens« införande den 1 juli har en ny privatiseringsvåg startat. Tyvärr är Läkarförbundet med på denna vandring , skriver Bengt Järhult...
Bra att tystnaden äntligen bryts! 2093
Jag har aldrig anklagat läkare som arbetar privat för att ha sämre etik än andra, än mindre för att vara skumma kapitalister. Jag har pekat på konflikten att samtidigt vara den enskilde patientens vårdgivare och aktieägare i det privata vårdbolaget...
Nej till vinstdriven vård 2094
Det finns såväl principiella som hälsoekonomiska skäl till varför man inte skall kunna tjäna pengar på människors sjukdomar. Privatiseringsförespråkarna presenterar inte ett enda bevis för att vinstdriven vård ger bättre ekonomiska resultat eller är mera kostnadseffektiv...
Ingen motsättning mellan vinst och god läkaretik 2095
Om man tillåter både vinster och gräddfiler i vården skulle Sveriges beryktade vårdköer försvinna, vilket skulle vara till godo för hela befolkningen...
Angående Läkaresällskapets nya riktlinjer för livsuppehållande behandling:
Låt hittills rådande etiska bedömningar få fortsätta gälla 2096
Läkaresällskapets nya riktlinjer för livsuppehållande behandling innebär att man lättar på inbyggda restriktioner. Detta oroar artikelförfattaren, som menar att det inte finns någon anledning att ändra på rådande etiska bedömning...
replik:
Etisk argumentation och klinisk verklighet kan med fördel förenas 2097
Innehållet i riktlinjerna har inte förändrats; det är formuleringarna som är nya. Riktlinjerna ska alltjämt underlätta för läkaren att hantera etiskt svåra överväganden i kliniska sammanhang...
replik:
Bollen är rund 2098
Att läkekonsten är en konst och inte enbart en vetenskap bekräftas av följande utlåtande som gjordes av landslagsläkaren Magnus Forssblad före EM-kvalmatchen mot Danmark i DN den 2 juni 2007): »För Anders Svensson kan det bara bli bättre. Eller sämre, det är svårt att känna...
replik:
Tro inte på allt som står i tidningen... 2098
Jag lärde mig tidigt i livet att det som står i tidningarna inte alltid är rätt återgivet. Under mina år som landslagsläkare har detta bekräftats och tyvärr även förstärkts. Men hur som helst tycker jag det är ganska kul att bidra till några nya så kallade grodor...
Läkemedelsverkets förberedelser inför nya EU-förordningen om barn och läkemedel 2099
Gisela Dahlquist beskriver under rubriken »Klinisk prövning av läkemedel för barn – en lönsam investering« i Läkartidningen 22/2007 (sidan 1681) den amerikanska utvecklingen på området...
replik:
Medvetet missförstånd 2100
Dennis Brinkeback misstolkar medvetet Läkarförbundets argumentation kring ansvarssystem i vården.

Vi pläderar inte för att det personliga ansvaret ska tas bort...
replik:
Historien om HPV-vaccinets risker 2100
Elias Rubinsteins inlägg om Gardasil är en viktig varningsklocka – dock inte för farorna med HPV-vaccin utan för risken att hajpade nonsenslarm blir medicinska fakta om de bara återges tillräckligt ofta av okritiska medier...
Personligt ansvar behövs i vården 2100
En ständigt återkommande ståndpunkt från läkare och Läkarförbundet är att man vill ha samma incidentrapporteringssystem för sjukvårdspersonal som finns inom flyget...
HPV-vaccinets farlighet och ofarlighet 2100
I Läkartidningen 23/2007 skriver Josef Milerad [1] om HPV(humant papillomvirus)-vaccin som ett »Högst Politiskt Vaccin« och konstaterar: »Visst är vaccinet ofarligt«...

KULTUR

Skönlitteratur och eget skrivande breddar perspektiven som läkare 2101
För varje människa med ett stressigt liv, och dit hör inte minst läkarna, är det viktigt att ha ett »annat liv«, ett inre rum, dit man kan gå för att reflektera, hämta kraft och näring. Skönlitteratur kan ge ett sådant rum, liksom bildkonst, musik etc...
»Whistle-blower« eller surt sa räven? 2103
Recensioner
Peter Rost. Optimal Förlag AB. ISBN 978-91-7241-130-2. Anders Romelsjö, leg läkare, professor, Stockholm...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2121
Ladda ner pdf genom att knäppa på texten "Läs artikeln som PDF" här under...

ENDAST PÅ WEBBEN

Fängslade bulgarerna frisläppta
– Det här är fantastiskt. Äntligen! Så kommenterar Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, frisläppandet av den palestinske läkaren och de fem bulgariska sjuksköterskorna som anklagats för att medvetet ha smittat 438 libyska barn med HIV. / Sara Gunnarsdotter
Forskning om Qi-gong
Vad gäller svåra, kroniska sjukdomar som exempelvis reumatoid artrit och MS har västerländsk medicin inte mycket att komma med vad gäller egen träning för att minska symtomen...