INNEHÅLL NUMMER 30, 2007

LT DEBATT

LT Debatt:
Sprutor som mutor 2133
I sommar kommer utevarande narkomaner i Stockholm att erbjudas HIV-testning och rådgivning. Till hösten HIV-testas narkomaner på institutioner. Med denna kunskap om smittläget skulle grunden vara lagd för en eventuell undersökning om och i så fall hur sprutbyte kan påverka spridningen av HIV respektive intravenöst missbruk i Stockholm, framhåller Sven Britton i en debattartikel.

AKTUELLT

Ägarstruktur bromsar billiga läkemedel 2134
Apoteksreformen i Norge
Tre utländska kedjor tog över apoteksverksamheten 2001. Apoteken blev fler och mer serviceinriktade, men priserna på läkemedel är fortfarande höga. Säljmål och kampanjer präglar apotekskedjorna, som nu testar om hälsotester är nästa steg att locka kunder.
/ Agneta Borgström
Motsägelsefulla uppgifter om pris från branschen 2137
Apoteksreformen i Norge
Priserna på generika är inte alls högre i Norge, menar norska Apoteksforeningen som utgår från analysföretaget IMS Healths siffror. Men svenska Läkemedelsindustriföreningens undersökning från samma företag visar att svenska priser är lägst...
/ Agneta Borgström
Laegeforeningen tveksam till Apotekens hälsotester 2138
Apoteksreformen i Norge
– Ska det vara ett blodsockertest? På apotekskedjan Vitus i Bekkestua utanför Oslo kan kunderna kolla om de är riskzonen för diabetes. Flera kedjor testar metoder för olika hälsotjänster medan den norska Laegeforeningen rasar...
/ Agneta Borgström
Fler apotek – men färre farmaceuter 2140
Apoteksreformen i Norge
Apoteken blev fler i Norge efter apoteksreformen, öppettiderna förlängdes och kunderna verkar nöjda. Men det ekar tomt på farmaceuter. Farmaceuten och apotekschefen Atle Naterstad måste pendla mellan apotekskontoren i Odda och Øystese för att täcka upp bristen...
/ Agneta Borgström
Rutiner och dokumentation kan förhindra självmord 2141
Ordentliga suicidriskbedömningar, noggrannare dokumentation och kommunikation mellan vårdgivare. Enligt Socialstyrelsen kan det vara vad som krävs av vården för att förhindra ett stort antal självmord varje år...
»Landstingen och Socialstyrelsen sköter inte uppgift att stoppa olämpliga läkare« 2142
Almedalen
Även i år var Läkarförbundet på plats under politikerveckan i Almedalen i Visby. Förbundet var arrangör eller medarrangör till fyra seminarier. Det handlade om barns kost i skolan, primärvård, vårdköer och säkerhet i vården...
Det ljusnar för Sacos primärvårdsmodell 2142
Almedalen
När Läkarförbundet och de övriga sju förbunden i Saco Vård lanserade sin primärvårdsmodell i Almedalen förra sommaren hoppades man att något landsting skulle pröva den. På plats i Visby, ett år senare, konstaterade man att det halvårgamla Vårdval Halland har stora likheter med modellen...
Åtgärder i skolan
kan minska andelen
överviktiga barn 2143
Almedalen
Politikerna cirklade runt godisförbud på skolorna som katten kring het gröt, när Läkar-, Tandläkar- och Vårdförbunden höll seminarium om barns kost i skolan. På bilden Rosita Runegrund (kd) och Per Svedberg (s). Foto: Maria Hemlin Palje.
Kortare köer med bättre samordning 2143
Almedalen
Bristen på samordnade insatser för äldre leder till resursslöseri. Många 80-plussare hamnar i akutsjukvården. En enda läkare bör ha helhetsbilden...

NOTISER

Ersättningsetablering återinförs 2141
Socialdepartementet föreslår i en promemoria att ersättningsetablering återinförs för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som arbetar på nationell taxa. Den nuvarande Lagen om läkarvårdsersättning kräver att praktiken drivs på heltid, med vissa undantag...
Kerstin Wigzell utformar nationell cancerplan 2141
Regeringen tillsatte i början av juli Kerstin Wigzell som särskild utredare av hur en nationell cancerstrategi ska utformas. Enligt direktiven ska strategin omfatta alla steg i vårdkedjan, från prevention till den palliativa vården av patienter med cancersjukdom...
Brittiska läkare i förhör efter studie om MPR-vaccin 2141
I förra veckan inledde brittiska General Medical Council förhör med läkarna bakom Lancet-artikeln från 1998 om att MPR-vaccin skulle kunna orsaka autism. Anklagelsen mot Andrew Wakefield och hans kolleger gäller grovt tjänstefel, då omständigheterna kring studierna varit...
Kostnad för sjuk- och aktivitetsersättning konstant 2141
I juni fick 555 119 personer sjuk- och aktivitetsersättning till en sammanlagd kostnad av 5,7 miljarder kronor. Det är i stort sett lika många och kostar ungefär lika mycket som både ett och två år innan...

MEDICINSK KOMMENTAR

Schizofreni är en systemsjukdom 2146
Genetiska mekanismer och omgivningsfaktorer samverkar i sjukdomsutveckling
I veckans nummer av Läkartidningen gör Helge Malmgren en förtjänstfull genomgång av begreppen organisk och psykisk sjukdom. Tyvärr gör han inte en kritisk granskning av begreppet psykogenes. Under en följd av år har begreppen funktionella och organiska psykoser använts...

NYA RÖN

Botulinumtoxin och glyceryltrinitrat bra alternativ vid kronisk analfissur 2148
Analfissur med smärta och blödningar i samband med defekation kan drabba människor i alla åldrar. Tillståndet övergår ibland i ett kroniskt smärttillstånd med spasm i analsfinktrar och förhöjd vilotonus...
Kostbehandling minskar risken för makuladegeneration 2148
D-vitamin och fisk ger skydd mot åldersrelaterad makuladegeneration (age-related macula degeneration, AMD). Det indikerar två nationella amerikanska studier som presenteras i tidskriften Archives of Ophthalmology...
Choklad kan sänka blodtrycket 2149
Livsstilsåtgärder som bas för behandling av högt blodtryck framhålls i olika riktlinjer, även i de senaste svenska från Läkemedelsverket 2006. Olika komponenter i denna livsstilsbehandling har dock haft mycket skiftande grad av evidens, och det är därför värdefullt när...
13-åringar kan utbildas i hjärtkompression 2149
Kan barn utbildas i hjärt– lungräddning och utföra kompressioner av torax på ett korrekt sätt? Den frågan ställde sig ett antal brittiska forskare som studerat barn i åldrarna 9 till 14 år. Resultaten presenteras i tidskriften BMJ...
Ökning av vita blodkroppar riskfaktor vid essentiell hypertoni 2149
Ett ökat antal vita blodkroppar har associerats med förhöjt blodtryck, och kronisk låggradig inflammation har beskrivits vid hypertoni. Prospektiva studier har visat att en ökad mängd vita blodkroppar är relaterad till kardiovaskulär sjukdom och dödlighet...
NO-givare effektiv och säker behandling vid placentaretention och förlossningsinduktion 2150
Cirka 3 procent av alla födande kvinnor drabbas av placentaretention och måste genomgå manuell placentalösning i regional eller generell anestesi. Snart kan det kanske räcka med en tablett nitroglycerin sublingualt för att få placenta att lossna, enligt en ny avhandling...
Så ska 100 miljoner rökares liv räddas 2150
Tobak kommer att leda till att en miljard människor dör i förtid under detta århundrade. Det skriver New Yorks borgmästare Michael Bloomberg i Lancet. Globalt är idag prevalensen av tobaksrökning kring 25 procent...
Urtidsmänniskans försvar mot utdött virus gör oss mottagliga för HIV 2151
Orsakas människans mottaglighet för HIV av ett protein som gjorde våra förfäder immuna mot ett annat, nu utdött, virus? Det tror en grupp forskare från USA i en artikel som presenteras i tidskriften Science...

KLINIK OCH VETENSKAP

Hypotesen om schizofreni som »hjärnsjukdom« återstår att visa 2152
Klassisk syn om psykogenetisk grund ännu inte vederlagd
Under 1960-talet fördes en livlig debatt om schizofrenisjukdomens orsaker, både i vetenskapliga tidskrifter och i den allmänna kulturdebatten. Som filosofidoktorand och nybliven medicinstudent med intresse för psykiatrin slogs jag av att kombattanterna i stor utsträckning talade...
Läkemedelsanvändningen hos äldre brister i kvalitet 2158
Analys utifrån nationella läkemedelsregistret visar regionala skillnader
Förskrivningen av läkemedel till äldre är idag omfattande. De som är 75 år och äldre utgör ungefär 9 procent av befolkningen men konsumerar mer än en fjärdedel av alla läkemedel i Sverige [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Dödsfallen i Stockholm
ökar med värmen 2163
Värmeböljor kan bli ett hälsoproblem i Sverige
Klimatförändringar har ägnats stort utrymme i världspolitik och medier den senaste tiden, bla utifrån den senaste rapporten från FNs klimatpanel (IPCC). Den globala uppvärmningen har observerats på alla kontinenter. De största ändringarna i temperatur förväntas beröra de mellersta och nordligaste delarna av norra halvklotet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Vaginala vägen vinner
vid hysterektomi 2167
En Cochranestudie har utvärderat metoderna för hysterektomi och slår fast att den vaginala metoden ska väljas i första hand. I andra väljs laparoskopisk operation. I sista hand rekommenderas abdominell hysterektomi, den idag vanligaste metoden.
Ändrad remisshantering
för ryggbesvär utföll positivt 2170
Besök hos sjukgymnast före läkare minskade ryggmottagningens kö
Vid ortopedklinikens ryggmottagning, Östersunds sjukhus, genomfördes under år 2004 ett projekt med syfte att förkorta väntetiden till läkarundersökning och att klargöra om en del av de remitterade patienterna kunde bedömas och behandlas av sjukgymnast.

PATIENTSÄKERHET

Avslöjande sedan ryggmärgsbråck upptäckts hos foster i vecka 31:
Rutinerna otillräckliga kring högriskpatienter – tre fälls 2172
Rutinerna för högriskpatienter var otillräckliga, menar Ansvarsnämnden och fäller en förlossningsläkare och två barnmorskor, den ena även verksamhetschef. Detta sedan en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 31 visat att fostret hade ryggmärgsbråck...
Ortoped borde misstänkt led- och skelettskada efter cirkelsågstrauma 2173
Med tanke på att sårskadan som cirkelsågen orsakat satt så nära lederna borde ortopeden ha misstänkt ledengagemang. Efter ett så betydande våld som här måste även skelettskada uteslutas – med röntgen...
Fördjupad kompetens krävs för injektion 2173
Det är olämpligt att allmänläkare utan fördjupad kompetens ger en kortisoninjektion. Det konstaterar Ansvarsnämnden sedan en 9-årig flicka drabbats av muskelatrofi...

DEBATT OCH BREV

Vårdval Stockholm – tyvärr ett hastverk 2174
Vi är positiva till grundtanken bakom »Vårdval Stockholm«, dvs fri etablering för husläkare m fl från den 1januari 2008...
En kommentar om Internet – eller om vården? 2175
Psykiatrisk mångsjuklighet finns hos flertalet av mina patienter. Ibland uppfyller de kriterierna för sex–åtta olika diagnoser, och jag undrar stilla vilket vårdprogram som är applicerbart, vilken skattningsskala som är tillämplig, och vad som egentligen är kvalitet? ...
Tvångsvård – ett nödvändigt gott! 2176
Risken är stor att vi om tjugo år kommer att förfasa oss över hur vi på 2000-talet kunde låta samhällets allra svagaste – svårt psykiskt sjuka – klara sig själva...
Psykiatrins arbetsmiljö, RSMH och antipsykiatrin 2177
I Läkartidningen 8/2007 (sidorna 605-6) skriver psykiaterkollegorna Sten Levander och Eva Lindström att »RSMH har en historia som det nog tar tid att göra upp med...
Fel avfärda pisksnärtsbesvär som psykiskt betingade 2178
Under vinjetten »Nya rön« i Läkartidningen 23/2007 (sidan 1776) refererar Lena Holm sin avhandling om epidemiologiska aspekter på smärta uppkommen efter pisksnärtsvåld...
Replik:
Multifaktoriell genes vid whiplashrelaterade skador 2178
Leg läkare Bengt H Johansson kommenterar sammanfattningen av min avhandling »Epidemioloigcal aspects on pain in whiplash-associated disorders«, som nyligen publicerades i Läkartidningen [1]...
Biverkningar och otillräcklig Fass-text 2179

Många läkemedel ger biverkningar inom öron–näsa– hals, och som öppenvårdsspecialist inom denna disciplin är det därför ofta aktuellt att fundera på patientens läkemedel...
Ändra i journalen eller ändra på lagen? 2179
Varje månad kommer en bunt med papper från Apoteket om vilka läkemedel jag skrivit ut men som blivit utbytta mot andra läkemedel med samma aktiva substans under annat försäljningsnamn...
WHOs rekommendationer inte alltid baserade på svag evidens 2180
I Läkartidningen 22/2007 (sidan 1660) kommenterar Josef Milerad en artikel i Lancet av Oxman och medarbetare [1], som uttrycker kritik mot hur WHO tar fram material till de många rekommendationer som årligen ges ut...
Protestera mot indragning av Insulatard Penfill! 2180
Vi, Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting, protesterar mot Novo Nordisks indragning av Insulatard Penfill från den 1 september 2007. Skälet anges vara kraftigt minskad efterfrågan, vilket inte kan skönjas i vår statistik över försålda läkemedel...
Fortsatt om D-vitamin 2180
I Läkartidningen 24–25/ 2007 (sidan 1882) tog vi upp att åtskilliga av våra patienter med smärta hade låga D-vitaminvärden i prov som togs vid misstanke om detta efter att vi läst Mats Humbles artikel i Läkartidningen om D-vitaminbrist tidigare i år...
Om juridik kontra etik:
LPT-regel om jäv ledde till anhörigs död 2181
När man som läkare befinner sig i situationen att man bedömer en nära anhörig vara i behov av tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), kan man på grund av jäv inte själv utfärda vårdintyg...
Replik:
En ändrad ordning skulle kunna hota rättssäkerheten 2181
Socialstyrelsen delar inte den åsikt som kommer till uttryck i artikeln. Bestämmelserna om jäv i Förvaltningslagen ger uttryck för en grundläggande princip inom svensk förvaltning, nämligen att handläggning och beslut rörande enskilda ska grundas på objektiva och opartiska...
Sillfisket och den veneriska smittan – en vy från 1700-talet Färska HLR-kunskaper nödvändiga vid oväntade händelser 2182
Det är alltid roligt att läsa vad Stephan Rössner skriver – tex artikeln »Var det bättre förr?« om provinsialläkarnas byråkratiska vedermödor [1]. De arbetade mycket med smittskydd! Rössner beskriver bla vilka som skulle undersökas avseende den veneriska smittan...
Färska HLR-kunskaper nödvändiga vid oväntade händelser 2182
Finnairs nattliga flight AY 095 till Bangkok. Jag hade nyss slumrat in när en steward efterlyste en läkare; man kunde höra på rösten att det var bråttom. Jag ryckte till och rusade upp...

KULTUR

Mannen som byggde ett sjukhus 2183
För sex år sedan öppnade kardiologen Elehu Feleke Etiopiens första klinik för hjärtsjuka. Innan dess fanns ingen specialistvård i landet för dessa patienter. Senare har han också startat ett sjukhus, International Cardiovascular Medical Center (ICMC). Foto: Gunnel Åhlander

MEDICINENS SPRÅK

Ett levande språk mår väl av mer djärvhet och mindre räddhåga 2186
Läkarvård och språkvård har en del gemensamt. Den vårdade är i båda fall levande. Att leva är att förändras. Människolivets naturliga förändringar känner läkare bättre än andra...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2205

ENDAST PÅ WEBBEN

Mordanklagade Katrina-läkaren friad
Den amerikanska läkaren Anna Pou som tidigare anklagats för mord i samband med orkanen Katrina friades förra veckan från misstankarna. / Sara Gunnarsdotter
Dubbelnummer
Innevarande nummer av Läkartidningen, 30–31, är ett s k dubbelnummer. Det innebär ett uppehåll i utgivningen under vecka 31. Nästa utgåva av Läkartidningen blir vecka 32, runt den 8 augusti 2007.
Hjärnförändringar
vid schizofreni
– orsak eller verkan?
Ett stort antal funktionsstörningar i hjärnan finns beskrivna hos patienter med schizofreni. Frågan är dock om dessa störningar är en konsekvens av sjukdomen eller om de i sig är grunden för en ökad risk att utveckla sjukdomen.
Apoteksreformen i Norge
Tre utländska kedjor tog över apoteksverksamheten 2001. Apoteken blev fler och mer serviceinriktade, men priserna på läkemedel är fortfarande höga. Säljmål och kampanjer präglar apotekskedjorna, som nu testar om hälsotester är nästa steg att locka kunder. Foto: Bjørn Erik Larsen