INNEHÅLL NUMMER 32, 2007

LEDARE

Chefredaktören:
Uppåt för Läkartidningen 2212
Det går bra för Läkartidningen. Vi har nu genomfört den andra stora läsarundersökningen sedan vi gjorde om tidningen i januari 2006. Samtidigt som Läkartidningen blev medlemstidning fullt ut, det vill säga den kom nu att ingå i medlemsavgiften.
Nu kan vi dessutom presentera ett nytt utseende på vår webbplats.
Nej till läkarassisterat självmord! 2215
Debatten om läkares roll i vården i livets slutskede har en lång historia. Den har nu åter aktualiserats med anledning av Svenska läkaresällskapets etiska delegations nya riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling...
Dödsdömda sjuksköterskor och läkare frisläppta! 2215
De fem bulgariska sjuksköterskor och den palestinske läkare som suttit fängslade i Libyen i åtta år har nu äntligen släppts. Sköterskorna och läkaren som arbetade i Libyen anklagades för att avsiktligt ha smittat mer än 400 libyska barn med HIV...

LT DEBATT

Metadonlösning ger positivt utandningstest för alkohol 2217
Efter kritik har Apoteket minskat halten etanol i den metadonberedning som företaget producerar. Risken för falskt positiva utandningsluftprov för alkohol ska därmed vara undanröjd...
Replik I:
Vår ansökan om rikslicens avslogs 2218
Apoteket AB förändrade kompositionen av läkemedlet Metadon APL engångsdos oral vätska för att få en ännu säkrare produkt för patienter med en kronisk hepatit C-infektion och patienter med ett tidigare alkoholberoende...
Replik II:
LFN godkänner inte läkemedel 2218
Både i början och slutet av debattartikeln hävdas att Läkemedelsförmånsnämnden har »godkänt« en ny metadonberedning som tillverkas av Den Norske Eterfabrik och att denna kommer att ersätta Metadon APL. Men Läkemedelsförmånsnämnden godkänner inga läkemedel...
Replik till Helander m fl:
Alkoholhalten i nytt preparat ej ett problem xx
Läkemedelsverkets enhetschef Maria Arfwedson ger här på Läkartidningens webbplats en replik på Helanders och medarbetares debattartikel. Repliken kommer även att publiceras i pappersutgåvan av Läkartidningen i nr 34/2007.

AKTUELLT

Verktyg på nätet ska ge vägledning till rätt behandling 2221
Map of medicine
Kunskapen finns – ändå får patienter ibland fel eller otillräcklig behandling. Vad behövs för att ändra det? Ett svar kan vara »Map of medicine«, ett webbaserat kliniskt beslutsstöd som samlat evidensen för hundratals problemställningar i enkla flödesscheman.
»Behandlande läkare utsätts för inkompetensförklaring« 2223
Läkare JO-anmäler Försäkringskassan
Maktmissbruk, total avsaknad av empatisk förmåga och kränkningar som fått patienternas tillstånd att ytterligare försämras. Det har distriktsläkaren Åke Åkesson mött vid Försäkringskassan i Kalmar. Nu JO-anmäler han kassan. Foto: Maths Bogren
/ Sara Gunnarsdotter
Poängen med patientnära klinisk forskning ska lyftas fram och belysas 2224
En utredning och en delegation har nyligen tillsatts. Kommer det nu, efter många års debatt, larmrapporter och uppmaningar, att hända något när det gäller klinisk forskning? Frilansjournalisten MarieLouise Samuelsson har pratat med utredaren och delegationens ordförande, och reflekterar här över förutsättningarna...
Vårdval Stockholm missgynnar utsatta 2226
När Vårdval Stockholm införs i primärvården vid årsskiftet blir ersättningen för vårdgivarna samma för alla, och den enda differentierande faktorn är de listade patienternas ålder. Janina Cettner på Storvretens vårdcentral i Botkyrka hävdar att systemet är orättvist...

NOTISER

Få akutvårdplatser och få rökare i Sverige 2223
Andelen vuxna rökare i Sverige är den lägsta i OECD, 15,9 procent, enligt den senaste hälsodatarapporten från OECD. 1980 rökte närmare 26 procent av de vuxna svenskarna.
Syfilis ökade med 75 procent – klamydia med 52 procent 2223
Antalet rapporterade fall av syfilis ökade med 75 procent under första halvåret 2007 jämfört med samma period förra året, enligt Smittskyddsinstitutets halvårsstatistik.
Färre svenskar på dansk läkarutbildning ... 2226
Antalet svenskar antagna till den danska läkarutbildningen inför hösten är långt mindre än förra året. Då antogs 314 svenskar. De utgjorde 27 procent av de antagna. I år antogs 172 svenskar, omkring drygt 15 procent...
... och fler danska läkarstudenter till Sverige? 2226
Fler danskar kommer att söka AT och ST i Sverige. Det blir följden av förändringar av de danska motsvarigheterna till AT och ST nästa år, menar de danska läkarstudenternas förening...

MEDICINSK KOMMENTAR

Pacemakern i pankreas i otakt 2228
Rubbad pulsatil insulinfrisättning terapeutiskt intressant vid typ 2-diabetes
Typ 2-diabetes, med en prevalens på 5–10 procent i västvärlden, är ett betydande socioekonomiskt hälsoproblem. Sjukdomen karakteriseras av en absolut eller relativ brist på insulin, det enda hormonet med hypoglykemiska egenskaper...

NYA RÖN

Tidig operation för kryptorkism minskar risken för testikelcancer 2230
Icke-nedstigen testikel (retentio testis, kryptorkism) är en känd riskfaktor för testikelcancer. Behandlingen är kirurgi vid 1 års ålder. Det har dock aldrig visats om tidig operation verkligen påverkar risken för testikelcancer. En svensk studie visar nu att operation före puberteten minskar denna risk. Rekommendationen om operation före 1 års ålder kvarstår dock, eftersom det tros gynna den framtida fertiliteten.
Hydrokortison ger mindre
förmaksflimmer efter hjärtkirurgi 2230
Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin efter hjärtoperation och innebär större risk för stroke och död. Incidensen av förmaksflimmer är 20 till 45 procent efter kranskärlsoperation och än högre efter klaff- och kombinerad klaff- och bypass-operation. Resultatet av en multicenterstudie visar att intravenöst kortison signifikant minskar risken för förmaksflimmer.
Svenskar är donationsvilligast 2231
Donationsviljan är högst i Sverige, visar en EU-rapport som refereras i Lancet. 40 000 européer står i kö för transplantation, och ett sätt att få bukt med detta är att skapa ett paneuropeiskt donationskort. EU-rapporten konstaterar också att »transplantationsturismen«, i regel en illegal handel, ökar och tros svara för 10 procent av alla transplantationer globalt. Foto: Science Photo
Cannabinoider mot allergi? 2231
Kan cannabinoider vara verksamma mot klåda? Det tror en grupp forskare från Tyskland i en studie som presenteras i Science och som refereras av news@nature. Forskarna har utgått från möss med mutationer i båda de kända cannabinoidreceptorerna som gör att dessa inte fungerar...
Sömnmedel till sjukhusvårdade barn trots brist på riktlinjer 2231
Sex procent av alla sjukhusvårdade barn får sömnmedel av olika slag trots att den farmakologiska kunskapen kring detta är begränsad. Det konstaterar en grupp amerikanska forskare...
Fysisk träning efter bröstcancer bra för hälsan 2232
Fysisk aktivitet har visat goda effekter på fysiskt och psykiskt välbefinnande efter cancerbehandling. De flesta tidigare studier bygger på individbaserade program utan uppföljning. I den aktuella studien undersöktes ca 200 skotska kvinnor under bröstcancerbehandling...

KLINIK OCH VETENSKAP

Förtäring av tonfisk
kan ge histaminförgiftning 2234
Viktigt att inte förväxla med fiskallergi
Förtäring av vissa fiskprodukter, framför allt från tonfisk och makrill, kan ge histaminförgiftning. Om fisken förvaras i för hög temperatur kan bakterier omvandla histidin till histamin, vilket orsakar förgiftningen. Inkubationstiden är några minuter till ett par timmar, och symtomen är typiska. Det är viktigt att ställa rätt diagnos, så att patienten inte får beskedet att det troligen rör sig om fiskallergi och rådet att fortsättningsvis undvika fisk. Foto: Stefan Bladh

Se inslaget i TV4-Nyheterna!
Insulinoscillationer – en kliniskt betydelsefull rytmik 2236
Diabetesläkemedel bör öka den pulsatila komponenten av insulinfrisättningen
Det har sedan länge varit känt att plasmanivåerna för insulin varierar rytmiskt och att denna periodicitet avspeglar pulserande frisättning av hormonet från pankreas...
WITH ENGLISH SUMMARY

Fågelinfluensan, hönan, människan
och den förmodade döden 2240
Den nyss glödheta frågan om fågelinfluensan har kallnat i medier och bland politiker och allmänhet. Hotbilden kvarstår dock, om än inte i Sverige. I en översiktsartikel beskrivs influensa A-virusets ekologi och vilka risker ett sådant dynamiskt virus medför i en allt tätare befolkad värld. Foto: Ottenby Fågelstation WITH ENGLISH SUMMARY

Vetenskapens egen kontroll av forskningens etiska standard är otillräcklig 2244
Två nyligen timade »fall« inom biomedicinens spetsområden – stamcellsforskning och xenotransplantation – är utgångspunkten för en diskussion om forskarsamhällets (bristande) förmåga att upprätthålla vetenskapens kvalitativa och etiska standard. På bilden Woo Suk Hwang innan han avslöjades för att ha förfalskat sina forskningsresultat. Foto: Gamma/IBL
Warfarin och bosentan interagerar 2248
Risk för stora INR-förändringar
Samtidig behandling med warfarin (Waran) och bosentan Tracleer) kan orsaka stora svängningar i INR (international normalized ratio) vid insättning, utsättning och dosjusteringar...
Intratekalt morfin möjlig behandling
vid svår restless legs 2250
Sju patienter behandlades med implanterat pumpsystem och intratekal infusion av morfin. Majoriteten av patienterna upplevde varken toleransutveckling eller allvarliga komplikationer. Behandlingen kan vara ett alternativ vid svår restless legs, där levodopa eller dopaminagonister har otillräcklig effekt eller inte fungerar på grund av biverkningar. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Diagnosen malignt melanom i ögat fördröjdes flera månader 2254
Risk för tumörspridning efter felaktig handläggning av två ögonläkare
Diagnosen malignt melanom i patientens öga, och därmed också behandlingen, fördröjdes avsevärt vilket medförde risk för tumörspridning...
Relativt ung kvinna med upprepade urinvägsinfektioner hade urinblåsecancer 2255
Bakomliggande sjukdom ska uteslutas i första hand gynekologiskt
Vid täta urinvägsinfektioner hos kvinnor ska bakomliggande sjukdom uteslutas i första hand gynekologiskt...

DEBATT OCH BREV

Hjärtinfarktregister eller läkekonst – kan de förenas? 2258
Den minskade dödligheten i hjärtinfarkt kan ha andra förklaringar än Riks-HIA och det nya kvalitetsindex som införts...
Replik:
Vad som behövs är mer kunskaper – inte diffus »läkekonst« 2259
Fortfarande saknar vi systematisk kunskap om bästa vården av patienter över 80 år och patienter med flera samtidiga sjukdomar. Lösningen heter inte »läkekonst«. Riks-HIA-gruppen har påbörjat särskilda studier för att få fram mer kunskaper om dessa patientgrupper, svarar Ulf Stenestrand och medförfattare...
Slutreplik:
Läkekonst är att individualisera vården 2262
Det är värdefullt att Ulf Stenestrand, Bertil Lindahl och Lars Wallentin (SLW) i sin replik på vår artikel om hjärtinfarktregister och läkekonst nu medger att ett stort antal faktorer kan förklara dödlighetsminskningen under de senaste 11 åren...
Rimliga farhågor om förstadagsintyg 2262
I svepande formuleringar och med lösa antaganden i Läkartidningen 26–27/2007 nedvärderar Anders W Jonsson allmänläkarkårens helt rimliga farhågor om ökad arbetsbörda i fall allmän rättighet för arbetsgivarna att begära förstadagsintyg vid sjukdom införs...
Om vinst i vården:
USA är inte modellen! 2263
Motståndare till ett ökat privat inslag i svensk sjukvård drar omedelbart upp amerikansk sjukvård som en motbild. Bättre exempel finns dock på närmare håll. Åtskilliga europeiska länder har ett större inslag av privat vård än Sverige utan att folkhälsan försämrats eller kostnaderna drivits upp...
Samma regler bör gälla all ersättning 2264
Eva Benson Lindholm, VD för Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF), har svarat på vårt debattinlägg om försäkringsbolaget Zürichs och Läkemedelsskadenämndens handläggning av ansökningar från barn som drabbats av mångårig klåda och kontaktallergi mot aluminium efter vaccination...
Replik:
Varje anmälan bedöms för sig 2264
I vårt förra svar till professor Trollfors och doktor Bergfors beskrev vi hur Läkemedelsförsäkringen har hanterat skadeanmälningarna från de patienter som drabbats av skador i samband med kikhostevaccinering. På de ytterligare frågor som ställs kan vi bara svara generellt...

KULTUR

Erik Johan Stagnelius – ett fall för medicinsk utredning? 2265
Bland svenska poeter är Erik Johan Stagnelius (1793–1823) sannolikt den om vars liv vi har minst tillförlitliga biografiska uppgifter, vilket följaktligen gett upphov till en rad spekulationer och myter om hans liv och livsföring...
Citatet:
Eskil Kylin: »Kapillärerna förefaller att fungera som ett perifert hjärta vid hypertoni« 2269
Det metabola syndromet anses först beskrivet av Gerald Reaven i en Bantingföreläsning 1988. Det »syndrom X« som där avrapporterades kom Reaven själv att med åren fjärma sig från...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2289
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Pulsatil insulinfrisättning terapeutiskt intressant
Hos friska individer frisätts insulin i regelbundna oscillationer, även i fasta. Vid typ 2-diabetes och dess förstadier störs detta pulsatila mönster tidigt. Ett flertal antidiabetiska läkemedel återställer den rytmiska insulinutsöndringen. Framtida insulinfrisättande läkemedel bör fokusera på pulsatil insulinsekretion.

Störst intresse för nyetablering i innerstaden
Vårdval Stockholm
Av dagens 166 husläkarmottagningar i Stockholms läns landsting (SLL) har alla utom sju inkommit med ansökningar om auktorisation inför att Vårdval Stockholm införs vid årsskiftet. De sju som saknas drivs alla idag i privat regi och har redan avtal som löper även hela nästa år. De kan precis som alla andra ansöka om auktorisation i ett senare skede, men då blir också verksamhetsstarten förskjuten. Förutom de befintliga finns ytterligare 80 ansökningar om auktorisation från nya aktörer.
/ Sara Gunnarsdotter
Läkarförbundet säljer Salus
Den norska banken DnB NOR Bank har lagt ett bud på SalusAnsvar. De bjuder 35 kr per aktie, drygt 50 procent över börskurs. »Ett bra bud som vi säger ja till«, säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson-Forsman.
ApoB/ApoA-I-kvoten inte bättre riskmarkör än totalkolesterol/HDL-kvoten
Nya rön
Debatten om apolipoproteiner som riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom har varit livlig nationellt och internationellt. Tidigare jämförande studier av det prediktiva värdet av apolipoproteiner och traditionella lipidmått har givit motstridiga resultat och varit begränsade genom att de har genomförts hos endast ena könet eller genom att ha saknat ett eller flera av de relevanta lipidmåtten.
Viktiga områden inom psykiatrin har missats
Tillfälliga projekt är inte en effektiv metod för att lösa resurs-, struktur- och kompetensproblem inom psykiatrin. Det konstaterar Socialstyrelsen i en utvärdering av 2005 och 2006 års satsning på psykiatrin. / Sara Gunnarsdotter