INNEHÅLL NUMMER 34, 2007

LEDARE

Psykets proteiner 2296
Att delar av vårt känsloliv kan styras av enskilda proteiner är för många en främmande tanke. Den snabba utvecklingen inom neurobiologin kommer dock att allt oftare konfrontera oss med sådana forskningsrön. / Josef Milerad
Optimal sjukskrivningstid? 2299
Under den senaste tiden har sjukskrivningarna åter varit i mediernas blickfång – denna gång handlar det om de riktlinjer för sjukskrivningstider som Socialstyrelsen håller på att arbeta fram...
Arbetstider viktig fråga i avtalsrörelsen 2299
Förhandlingarna om ett nytt läkaravtal ajournerades i juni och återupptas igen denna vecka. Knäckfrågan är arbetstidsfrågan, dvs hur regeln om 11 timmars sammanhängande dygnsvila i Arbetstidslagen, ATL, ska hanteras för jour och beredskap...

LT DEBATT

Psykiatrin behöver mera än projektpengar! 2301
I många landsting har somatikens kostnader hela tiden tillåtits öka, medan psykiatrins resurser ständigt pressats nedåt. De sk Miltonpengarna har haft karaktären av engångssatsningar...
Apropå ... omskärelse av små pojkar:
Avgå, Thomas Flodin! 2302
Jag hörde på en diskussion i radio den 10 augusti mellan Läkarförbundets Thomas Flodin och professorn i barnmedicin Yngve Hofvander angående omskärelse. Jag finner det besynnerligt att Läkarförbundet understödjer planerad och överlagd kvalificerad misshandel genom att...
Replik:
Demagogi byggd på missförstånd 2302
Björn Hammarskjöld är starkt engagerad mot manlig omskärelse. Detta är värt all respekt. Tyvärr har detta engagemang påverkat hans förmåga att lyssna till och förstå de kommentarer jag gav i ett samtal i radioprogrammet »P1 morgon« den 10 augusti...

AKTUELLT

Apoteket mobiliserar 2304
Inför apoteksreformen
Apoteket AB rustar inför avregleringen. Kritiker menar att de kan ha motat konkurrens. De senaste åren har de satsat på långtgående lobbying, taktiska pr-insatser, ministermöten, utveckling av tjänster i utkanten av ägardirektiven och nära samarbeten med landsting. Spelet om monopolet är inne i sitt slutskede. Illustration: Cecilia Waxberg
/ Agneta Borgström
Hur ser du på Apotekets agerande? 2307
Några frågor till apotekets marknadsdirektör Eva Fernvall
Eva Fernvall, Apoteket, anser att bolaget handlat så som det borde göra, nämligen att effektivisera, förbättra och utveckla tjänster...
/ Agneta Borgström
Storföretag väntar utanför dörren 2308
Inför apoteksreformen
Den tyska apotekskedjan Celesio vill etablera ett distributionscentrum i Malmö genom det egna företaget Movianto för att serva den danska marknaden – och kanske den svenska på sikt. Brittiska Alliance Boots har redan deklarerat planer på 200 apotek...
/ Agneta Borgström
»Lyssna på erfarenheter från övriga Europa« 2308
Inför apoteksreformen
Lär av andra europeiska avregleringar, säger forskaren Anders Anell...
/ Agneta Borgström
Öppna vårdcentraler apotekens strategi 2309
Inför apoteksreformen
Framtidens farmaci befinner sig i gränslandet mellan apotek och primärvård, tror forskaren Anna Nyberg. I USA har affärskedjor som Wal-Mart satsat på kliniker för patienter.
/ Agneta Borgström
Riktlinjer för sjukskrivning inom psykiatrin dröjer 2310
Nu förbereder sig landstingen för sjukskrivningsriktlinjerna som kommer i oktober. Men vissa rekommendationer, bland annat de för utmattningssyndrom, blir inte klara i tid. / Elisabet Ohlin
Läkarförbundet säljer SalusAnsvar 2311
Den norska banken DnB NOR Bank har lagt ett bud på SalusAnsvar. De bjuder 35 kr per aktie, drygt 50 procent över börskurs. »Ett bra bud som vi säger ja till«, säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman.
Läkarstudenter i Linköping får personliga mentorer 2312
Drygt 40 läkare ställer upp helt gratis för att vara mentorer åt lika många studenter på läkarutbildningen i Linköping. »Både personlighetsutvecklande och kunskapsutvecklande«, säger Anders Winbladh, kirurg och blivande mentor... / Sara Gunnarsdotter
Goda relationer viktigt även i sjukvården 2312
Goda relationer mellan läkare å ena sidan och sjukvårdens beslutsfattare och chefer å andra sidan ger bättre vård, enligt en brittisk intervjuundersökning gjord av forskare vid University of Leeds... / Elisabet Ohlin
Läkarutbildning mot större sammanhang 2313
Starten för den nya läkarutbildningen närmar sig, och de studenter som påbörjar utbildningen på Karolinska institutet i höst kommer att få en helt ny studieplan. Bland de förändringar som märks finns en hel termins projektarbete och att studenterna får mer utrymme att fördjupa sig redan under grundutbildningen...

NOTISER

Konkurrensverket granskar Apoteket 2305
Inför apoteksreformen
Konkurrensverket har krävt en utförlig beskrivning av hur Apoteket agerar inför avvecklingen av monopolet. Det finns en risk för att Apoteket kan ha försvårat ökad konkurrens...
Vad tror du kommer att hända i Sverige? 2305
Inför apoteksreformen
»Inte troligt med både kedjor och enskilda företagare« Richard Bergström, Läkemedelsindustriföreningens VD, är dels oroad över apoteksutredningens korta tid, dels över slagsidan mot marknadsfrågor i direktiven...
/ Agneta Borgström
Högsta cheferna nu intresserade av sjukskrivning 2310
Regeringens treåriga miljardsatsning som ska stimulera landstingen till en bättre sjukskrivningsprocess har satt sjukskrivningsfrågorna på agendan hos sjukvårdens chefer, men det gäller främst på landstingsdirektörsnivån... / Elisabet Ohlin
Vårdskador ska undersökas 2311
Till hösten börjar Socialstyrelsen inventera förekomsten av vårdskador inom den slutna somatiska korttidsvården i hela Sverige. Undersökningen ska omfatta andelen vårdskador i relation till antalet vårdtillfällen, köns- och åldersfördelning hos de drabbade patienterna, hur många...

MEDICINSK KOMMENTAR

Mer nytta än risk
om rätt patienter strålas 2314
Strålbehandling vid rektalcancer kräver nogsam preoperativ utredning
Strålbehandling reducerar andelen lokalrecidiv till hälften vid behandling av patienter med rektalcancer. Behandlingen medför dock viss långtidstoxicitet. Nogsam preoperativ utredning krävs därför för att finna de individer som verkligen har behov av strålbehandling.

NYA RÖN

Läkemedel som interagerar med warfarin dubblerar blödningsrisken 2316
Användningen av warfarin ökar stadigt, och medlet ger ett bra skydd mot tromboser men medför samtidigt risk för allvarlig blödning. Warfarin är det enskilda läkemedel som ger flest dödliga biverkningar. I en svensk multicenterstudie har man undersökt vilka faktorer som påverkar blödningsrisken och funnit att risken fördubblas då patienten behandlas med läkemedel som interagerar med warfarin.
För tidig födsel kan öka risken för typ 2-diabetes och hypertoni 2316
Under senare år har man kunnat påvisa att fosterperioden och barndomen har central betydelse för uppkomsten av typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Mycket för tidigt födda (födelsevikt under 1,5 kg) startar sitt liv under speciellt ogynnsamma förhållanden, oftast i...
Kollagenantikroppar och akut insjuknande i RA 2317
Mellan 3 och 27 procent av patienter med reumatoid artrit (RA) har cirkulerande antikroppar mot nativt icke-denaturerat kollagen typ II (anti-CII respektive CII).
BMJ analyserar behandling för våldtagna 2317
Globalt löper varje kvinna 20 procents risk att någon gång under sitt liv bli utsatt för ett våldtäktsförsök eller en fullbordad våldtäkt. Det skriver BMJ, som har gått igenom behandlingsmetoder för våldtagna...
Psykisk och fysisk tortyr ger samma lidande 2318
Psykisk tortyr, såsom inhumant bemötande under fångenskap, kan medföra lika svåra psykologiska effekter, även på lång sikt, som fysisk tortyr. Dessa rön har relevans i det svenska asyl- och flyktingmottagandet.
Watsons arvsmassa sekvenserad 2318
James Watson, som tillsammans med Francis Crick erhöll 1962 års Nobelpris i medicin för upptäckten av DNA-molekylen, har fått sin egen arvsmassa sekvenserad. Det rapporterar News@nature i Nature...

KLINIK OCH VETENSKAP

Krafttag behövs för att bromsa tuberkulos-spridningen i Sverige 2319
Antalet nya fall av tuberkulos i Sverige ökar, och resistent tuberkulos sprids. Utbrott av tuberkulos bland barn är ett varningstecken på att smittspridningen inte är under kontroll. Molekylärepidemiologiska metoder är effektiva och bör ingå i det nationella övervakningsprogrammet av tuberkulos. Därtill behöver uppföljningen och behandlingen förbättras.
Se inslaget i TV4-Nyheterna!

MEDICINENS ABC

Akuta knäskador 2322
ABC om
Akuta knäskador är vanliga och den initiala diagnostiken ofta svår, men det finns flera ledtrådar att hämta från en bra anamnes och ett riktat status. Artikeln vägleder till en korrekt diagnostik i tidigt skede. Foto: Bernat Armangue/Scanpix

TEMA DIASTOLISK HJÄRTSVIKT

Samma symtom men spridda definitioner 2331
Trots att diastolisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd är begreppet omtvistat. Dessutom används olika begrepp och definitioner för att försöka kategorisera patienter med hjärtsvikt...
Hjärtsvikt med normal ejektionsfraktion 2332
Ett tillstånd på väg mot bättre diagnostik och behandling
Detta nummer av Läkartidningen innehåller ett viktigt tema om hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion, som berör uppemot hälften av hjärtsviktspatienterna. Tillståndet kallas diastolisk hjärtsvikt eller »heart failure with normal ejection fraction« (HFNEF)...
Definition av diastolisk hjärtsvikt 2333
Hjärtsvikt är förenad med en dålig prognos, men med tidigt insatt och korrekt behandling kan prognosen avsevärt förbättras. Förebyggande åtgärder och en enhetlig definition av diastolisk hjärtsvikt är av stor betydelse...
Ekokardiografi förfinar diagnostiken vid hjärtsvikt 2338
Ekokardiografiska tekniker som vävnadsdoppler och färg-M-mode har stor diagnostisk träffsäkerhet. Speciellt vävnadsdoppler är lätt att använda i kliniken. Hjärtsvikt diagnostiserad enbart efter kliniska fynd är felaktig hos hälften av patienterna...
Diastolisk hjärtsvikt – symtom och etiologi 2345
Symtomen vid diastolisk hjärtsvikt skiljer sig inte från dem vid systolisk funtionsnedsättning. Bakomliggande mekanismer förklaras av cellulära mekanismer och sjukdomar som hypertoni, diabetes och övervikt...
Behandling vid hjärtsvikt och bevarad systolisk funktion 2348
I väntan på resultat från pågående kontrollerade studier bör behandlingen av hjärtsviktspatienter med bibehållen systolisk funktion fokusera på bakomliggande sjukdomar och kliniska symtom till följd av förhöjt fyllnadstryck...

PATIENTSÄKERHET

Tidigare dubbelt friad psykiater fälls för brister i journal 2351
Kammarrätten gör tuffare bedömning än Ansvarsnämnden och länsrätten
En psykiater friades i såväl Ansvarsnämnden som länsrätten trots att båda ansåg att det fanns brister i hans journalföring. Kammarrätten gör en tuffare bedömning och fäller honom med motiveringen att bristerna utgör en patientsäkerhetsrisk...
Tidigare fälld internmedicinare frias 2351
En internmedicinare som tidigare varnats av Ansvarsnämnden för att ha varit för passiv som bakjour har friats av länsrätten...
Skulle ha försäkrat sig om rätt behandling mot blodpropp 2352
I väntan på ultraljudsundersökning
Genom att inte försäkra sig om att patienten i väntan på ultraljudsundersökningen fick rätt behandling mot blodpropp har läkaren utsatt henne för risk att proppen skulle utvecklas ytterligare samt risk för en ny lungemboli...
Pojke ordinerades allergimedicin utan korrekt indikation 2352
Dunkande hjärta och huvudvärk drabbade en 6-årig pojke sedan han utan korrekt indikation ordinerats allergimedicin...

DEBATT OCH BREV

Ingen större vetenskap bakom EMDR-behandling av unga 2354
Behandling av barn och ungdomar med eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) har föga vetenskaplig grund. Ändå används metoden av många psykologer, ibland som ett universalmedel mot alla möjliga psykiska besvär...
Replik:
EMDR strider inte mot beprövad erfarenhet 2354
Tack för ditt påpekande om oriktigheter i en patientbroschyr. Vi ska självfallet rätta till dessa. Samtidigt vill jag kommentera några av dina påståenden. EMDR är inte en panacea för alla möjliga besvär, vilket också Francine Shapiro påtalar...
Replik till Helander med flera:
Alkoholhalten i nytt preparat ej ett problem 2355
I Läkartidningen nummer 32–33/2007 ifrågasätter Helander och medarbetare varför Läkemedelsverket godkänt ett metadonpreparat med högre alkoholhalt än det ex tempore-beredda preparat som används för närvarande...
Stort behov av generalistorienterad analysstödjande hälsoinformation 2356
Dagens dokumentationssystem är inte inriktade på överblick och analys, utan fungerar snarare som en dagbok skriven ur olika vårdgivares synvinklar. Det försvårar bedömningen av patientens hälsotillstånd och effekten av olika behandlingar...
Dags att reparera vårt Offentliga haveri 2358
En debatt pågår i Läkartidningen om privatsjukvård. Kollegerna Bertholds, Halldin och Järhult tycker att svensk sjukvårds Ragnarök är på gång om mer privat sjukvård breder ut sig [1-4]. Sedan tycker de inte särskilt mycket mer...
BMI är en kvot! 2358
BMI (Body Mass Index) är ett flitigt använt värde, både i kliniken, i studier och i den allmänna debatten om övervikt. Det är välkänt att siffran räknas fram som kroppsvikt i kilogram dividerat med längden i meter upphöjt till 2...
Ska vi ha generösa förmåner behövs skärpta kontroller 2359
Kravet på läkarintyg från första sjukdagen är inget alexanderhugg för att komma till rätta med de höga sjuktalen. Men där det har tillämpats har det visat sig ha god effekt...
Varför är vissa föräldrar mindre betrodda för VAB? 2359
Under det senaste året har det skrivits åtskilligt om svenskarnas sjukskrivningar. I Läkartidningen 26–27/2007, sidan 2007, kommenterade Anders W Jonsson regeringens förslag om läkarintyg från första dagen för vissa personer...
Replik till marie-louise ekholm:
Skiftande produktresuméer är ett problem 2360
Marie-Louise Ekholm tar i sin insändare (LT 30–31/ 2007, sidan 2179) upp flera viktiga problem. Läkemedelsverket vill därför kommentera några av de frågor hon diskuterar och samtidigt understryka betydelsen av att misstänkta biverkningar rapporteras, särskilt när den...
Replik till sven britton:
Otidsenligt om beroendevården 2360
Sven Britton redovisar i sin debattartikel »Sprutor som mutor« (LT 30-31/2007, sidan 2133) planerna på en kartläggning av HIV-smittan bland Stockholms intravenösa missbrukare...

KULTUR

Hagströmer Biblioteket en skattkammare med rara böcker 2361
På Karolinska institutet i Stockholm finns inte bara ett bibliotek som med sina 500 000 volymer är en guldgruva för forskare på jakt efter information om det senaste inom medicinsk vetenskap...
Ett unikt sjukdomsdokument 2364
Filmregissören Ingmar Bergman avled, 89 år gammal, den 30 juli. För läkarkåren får han genom dokumentet »Tre dagböcker«, 2004, ett speciellt intresse. Hos Ingmar Bergmans hustru Ingrid von Rosen diagnostiserades i oktober 1994 en magcancer, vilken ledde till hennes död i...
Läsvärt om rehabilitering i krigshärjat land 2365
Recension
Maybe Airlines. 160 sidor. Författare: Bengt Lagerkvist. Förlag: Mandatus bokproduktion; 2006. Recensent: Christer Petersson, med dr, distriktsläkare, Vårdcentralen Strandbjörket, Växjö...
Lärorikt och ömsint om möten i vården 2365
Recension
Att vara levande. Berättelser om förlust, kärlek och överlevnad. 175 sidor. Författare: Carl-Magnus Stolt. Förlag: Natur och Kultur. ISBN 9789127113084...
God lärobok och värdefullt uppslagsverk 2366
Recension
Ortopedi. 3:e upplagan. 887 sidor. Författare: Urban Lindgren, Olle Svensson. Förlag: Liber AB; 2007. ISBN 978-91-47-05253-0. Recensent: Anders Wykman, överläkare, docent, ortopedkliniken, Länssjukhuset, Halmstad...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2388
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Diastolisk hjärtsvikt – omtvistat och svårtolkat tillstånd
Tema Diastolisk hjärtsvikt
Hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion, diastolisk hjärtsvikt, är svår att upptäcka och svår att diagnostisera. Det saknas behandlingsriktlinjer och det finns ingen enhetlig definition. Veckans temanummer ger en bred belysning av tillståndet, som är både allvarligt och vanligt men behandlingsbart.
Bakgrund till riktlinjerna
för sjukskrivning
Artiklar om Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivning som publicerats tidigare under åren i Läkartidningen är samlade här som länkar till Läkartidningens arkiv.