INNEHÅLL NUMMER 35, 2007

LEDARE

Genusstudier på bräcklig grund 2396
Genusskillnader är en laddad fråga även i medicinska sammanhang. Studieresultat hur sjukdomsassocierade gener uttrycks olika hos män och kvinnor blir ofta föremål för en ideologiskt laddad kritik... / Josef Milerad
Gör Spur-inspektion obligatorisk! 2399
Socialstyrelsen (SoS) har regeringens uppdrag att utveckla kvaliteten i den nya specialiseringstjänstgöringen (ST). Arbetet innefattar att stödja sjukvårdshuvudmännen att uppnå hög kvalitet i ST, främja utbildning av ST-handledare och följa upp kvaliteten...
Lägre skatt på jobb bättre än sänkt boendeskatt 2399
Skatter är oftast inget som Läkarförbundet tar ställning till. Men skatternas utformning och nivå har också stor betydelse för medlemmarnas ekonomi. Då är det viktigt att alla akademikers röst utåt – Saco – gör sig hörd i skattefrågorna...

LT DEBATT

Drivkrafterna avgörande 2401
Vinst i vården?
Vi är alla – såväl i det privata som i det offentliga – underordnade vissa ekonomiska ramar. Det avgörande är vad man gör med det ekonomiska resultatet. För oss är inte drivkraften att tjäna pengar, utan att »göra gott«. Patienterna vill ha alternativ i vården utan att känna oro för att bli utnyttjade, skriver Thorbjörn Larsson, direktor, Ersta diakoni, som här fortsätter debatten om vinst i vården.

AKTUELLT

Betalt för resultat 2404
Payment for performance
Nu skall »payment for performance« (P4P), ett ersättningssystem som belönar vårdenheter efter resultat, testas i Sverige. I USA och Storbritannien har P4P fått stor spridning, men någon entydig dokumentation för att styrsystemet lyfter standarden finns inte.
»Datorn viktigare än patienten« 2406
Payment for performance
Londonkliniken har uppnått samtliga QoF-poäng. Vissa patienter har nog också blivit bättre behandlade. Men Lisbeth Gruner Hanson är inte nöjd med den målrelaterade ersättningen. –Ibland upplever jag att datorn är en kassaapparat som vi ägnar mer tid än patienten, säger hon...
Regeringen och Lif finansierar svenska P4P-försök 2407
Payment for performance
Inte oproblematiskt – men värt att prova. Så tycks bedömare som Läkartidningen talat med se på »payment for performance«-försöken i Sverige. Regeringen och Läkemedelsindustriföreningen, Lif, skjuter vardera till 7,5 miljoner kronor.
Läkarförbundet öppet för fler platser på läkarutbildningen 2409
Ytterligare 300 platser behövs på läkarutbildningen för att trygga den framtida läkarförsörjningen, enligt SKL. Även Läkarförbundet öppnar nu för att fler platser kan bli nödvändigt, men 300 är för många, säger ordföranden...
VG-regionen inrättar elsanerade undersökningsrum 2409
Ett elsanerat undersöknings- och behandlingsrum ska inrättas vid något av sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Det beslutades vid regionens hälso- och sjukvårdsutskotts möte i förra veckan...
Juristen Christian Fischerström till Stockholms läkare:
»Gå inte in i Vårdval Stockholm« 2410
Vårdval Stockholm strider mot lagen och villkoren är väldigt osäkra. Det menar juristen och moderate landstingspolitikern Christian Fischerström, som därför lämnar sina politiska uppdrag.
Christer Wennerholm (m):
Ersättningsmodellen »enhetlig och rättvis« 2411
»Vårdval Stockholm kommer att innebära fri etableringsrätt för husläkare efter auktorisation med en enhetlig och rättvis ersättningsmodell, vilket ger fler läkare möjlighet att hjälpa till att utveckla sjukvården i Stockholms län.«

NOTISER

Möjligt för sjukhus ta över läkemedelsdistributionen 2408
Sjukhusen behöver inte längre köpa läkemedel via Apoteket AB. Det är det troliga beskedet från delbetänkandet om sjukhusapoteken, som presenterades av apoteksmarknadsutredningen den 27 augusti, efter denna tidnings pressläggning...
Apoteket AB ökade resultatet 2408
Första halvåret 2007 ökade Apotekets rörelseresultat till 330 miljoner kronor, en ökning med 170 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Försäljningen av egenvårdsprodukter ökade med 12,7 procent och den avtalsbaserade försäljningen till landsting och kommuner med...
Hjärnforskningsinstitut invigs 2408
Den här veckan invigs Stockholm Brain Institute (SBI). Institutet ska bedriva forskning inom kognitiv neurovetenskap och biologisk beräkningslära via modern hjärnavbildningsteknik och avancerad matematisk modellering...
Samarbetsavtal med medicinteknisk industri klart 2409
En överenskommelse om hur man ska samverka mellan läkare och medicintekniska och diagnostikaföretag har nu tecknats mellan Sveriges läkarförbund, Swedish Medtech och Swedish Labtech...
Läkarförbundet diskuterar Kinas organhandel 2409
Påtryckningarna mot Kinas handel med organ fortsätter. Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm och transplantationsläkare Annika Tibell, ordförande i internationella Transplantation Society, ska den 15 september träffa statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, för...

MEDICINSK KOMMENTAR

Bättre metoder behövs för effektiv rökavvänjning 2412
Primärvården har viktig roll i det tobakspreventiva arbetet
Rökning skadar på ett stort antal sätt och skördar liv över hela världen, framför allt i utvecklingsländer och i östra Europa. Några av våra vanligaste kroniska sjukdomar uppvisar alla starka epidemiologiska samband med rökning, framför allt hjärt– kärlsjukdom, cancer och KOL. Åtgärder mot rökning är därför högt prioriterade

NYA RÖN

Ökad snusning bra
för folkhälsan trots risk
för pankreascancer 2415
I två artiklar i Lancet har snus analyserats i ett folkhälsoperspektiv. Om rökare kan förmås att gå över till att snusa finns stora hälsovinster att hämta. Den globala tobaksassocierade dödligheten skulle kunna brytas. Risken för pankreascancer hos snusare är dock fördubblad, visar den andra studien.
Förstfödda pojkar har högre IQ 2415
Förstfödda pojkar har högre IQ än sina yngre bröder. Det visar en norsk studie som presenteras i tidskriften Science. Författarna har utgått från de IQ-test som 18- och 19-åriga män gör i Norge inför militärtjänsten, totalt drygt 240 000 män mellan åren 1985 och 2004.
Cancer överförs inte
genom blodtransfusion 2416
Föreställningen att oupptäckt cancer skulle smitta genom blodtransfusion visar sig vara just en föreställning. Ur en databas med 15 miljoner blodtappningar har mottagare av blod från blodgivare med latent cancer följts i upp till 34 år och samkörts med de svenska och danska cancer- och dödsorsaksregistren. Jämförelsegrupp var personer som med säkerhet inte fått sådant blod. Cancerrisken var identisk i båda grupperna.
Tolv gånger vanligare att män blir bitna 2416
Det är tolv gånger vanligare att män blir bitna av en annan människa än att kvinnor råkar ut för samma övergrepp. Nej, det är faktiskt inget skämt.
Primärvårdsläkare missade förmaksflimmer 2416
I en studie av personal på 49 primärvårdsmottagningar i Storbritannien visade det sig finnas stora brister i diagnostiken av förmaksflimmer. Många av primärvårdsläkarna kunde inte tolka EKG rätt. Bäst var ett dataprogram, men det räcker inte, anser artikelförfattarna, och efterfrågar bättre utbildning.
Skräp-DNA inte skräp 2417
Den mänskliga arvsmassan innehåller som bekant stora delar DNA som forskarna hittills trott är verkningslöst. Men en artikel som presenteras i Nature visar att vad som kallats »junk-DNA« eller »skräp-DNA« kan ha en betydligt viktigare funktion än vad som tidigare varit känt.
Probiotika skyddar mot diarré 2417
Så kallade probiotika innehållande Lactobacillus är bra vid diarré orsakad av antibiotika eller av Clostridium difficile. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ.
Bilkörning, demens och screening 2417
BMJ har under sektionen »clinical review« tittat närmare på frågan om individer med demensdiagnos ska bli av med körkortet. Frågan blir allt mer aktuell i takt med att äldre bilförare blir allt fler i samhället.
Dödsfall inom boxningen kan inte förutses 2418
Vid boxning kan gränsen mellan en hjärnskada, som leder till knockout, och en allvarligare hjärnskada, som leder till att motståndaren avlider, vara hårfin.
Kostnadsfördelar med lokalbedövning vid ljumskbråckskirurgi 2418
Operation för ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen, varför utvärdering av metoder med bästa säkerhet och kostnadseffektivitet är av stor betydelse.

KLINIK OCH VETENSKAP

Farmakologiska möjligheter
vid hjärnskadebehandling 2422
Rätt läkemedelsval kan optimera rehabiliteringsinsatserna
Rätt läkemedelsval kan påskynda förbättringen och dessutom göra personen mer mottaglig för andra rehabiliteringsåtgärder vid förvärvad hjärnskada.
WITH ENGLISH SUMMARY

Väntrumsenkät om rökning gav fler remisser till tobaksavvänjare 2427
Oväntat många rökare blev tobaksfria
Rökning är enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet [1]. Rökavvänjning är också en viktig del i behandlingen av många sjukdomar, tex kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och...
WITH ENGLISH SUMMARY

Premenstruellt dysforiskt syndrom
– dold sjukdom eller säljande idé? 2432
Att premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDD) har en biologisk förklaring ifrågasätts i en artikel. Syndromet kan i stället ses i ett genusvetenskapligt perspektiv som en konstruerad sjukdom – ett inlärt beteende – och som ett resultat av läkemedelsindustrins strategi att skapa och sälja sjukdom, »disease mongering«.
Perifer artärsjukdom kan vara en klassfråga 2437
Ekologisk Malmöstudie visar stora incidensskillnader mellan närområden
Den fortsatt höga kardiovaskulära morbiditeten och mortaliteten vid symtomgivande perifer artärsjukdom (peripheral arterial disease, PAD) avspeglar den ofta utbredda aterosklerossjukdomen hos dessa patienter...

PATIENTSÄKERHET

Många risker för barn vid födseln 2439
Brister i rutinerna, felval av metod, misstolkningar av CTG-kurvor ...
Brister i rutinerna, felval av metod, misstolkningar av CTG-kurvor, felbedömningar av situationen med mera leder varje år till att flera barn dör eller drabbas av bestående grava skador i samband med födseln...
CTG patologiskt länge – barnet dog 2439
En förlossningsläkare och två barnmorskor varnas
Två barnmorskor kallade inte på läkare i tid. En ST-läkare godkände CTG-kurvan trots att den var patologisk och bakjouren, en förlossningsläkare, bedömde att man kunde vänta ytterligare med förlossningen...
Barnet utsattes för kraftig belastning 2440
För många dragningar under för lång tid med sugklocka – borde koventerat till sectio
Förlossningsläkaren skulle ha gjort kejsarsnitt alternativt avbrutit den långdragna extraktionen med sugklocka och konverterat till kejsarsnitt. Då hade barnet sluppit utsättas för så kraftig belastning...
Fel att förlösa med sugklocka 2441
Hotande fosterasfyxi, dåliga värkar och misstänkt patologisk bjudning
Förlossningsläkaren valde att genomföra förlossningen med sugklocka trots att kvinnan var förstföderska med hotande fosterasfyxi, dåliga värkar och en misstänkt patologisk bjudning. Han borde ha gjort kejsarsnitt...
Oacceptabelt att avvakta efter en timmes patologiskt CTG med omogen livmoderhals 2442
CTG-kurvan hade varit patologisk i över en timme. Livmoderhalsen var omogen. Ändå avvaktade ST-läkaren med att förlösa kvinnan för att ytterligare värdera det kliniska läget...

DEBATT OCH BREV

Vad menade Hippokrates och vad menar Läkarförbundet? 2444
En nutida uttolkning av den hippokratiska läkareden är inte oproblematisk. Samhället och människorna förändras, likaså sjukvården och därmed även etiken. Den viktigaste positiva förändringen är den ökade respekten för patientens autonomi och medverkan...
Replik:
Vad menar professor Sjöstrand? 2445
Det är alltid stimulerande och lärorikt att ta del av professor Sjöstrands funderingar. Han ägnar en stor del av sitt inlägg till en diskussion om tolkningar av den hippokratiska eden. På detta område är hans kunskap om källmaterialet tveklöst större än min.
Kronisk trötthet och »utbrändhet« – dags att skärpa diagnostiken 2445
Neuropsykiatriska tillstånd, såsom kronisk trötthet (KT), utmattningsdepression, »utbrändhet« och därmed närbesläktade tillstånd, utgör ett av vår tids största folkhälsoproblem. Verksamma inom vården, framför allt primärvården, möter dagligen dessa patienter...
Fel fokus i debatten om utbrändhet 2446
»Utbrändhet« är en översättning av ett amerikanskt uttryck – »burn out« – som lanserades på 1970-talet. Associationen är uppenbar: någon har blivit urladdad, oåterkalleligt skadad. Detta är en olämplig metafor och en icke-medicinsk term...
Utbrända i Greene-land 2446
»Utbränd« (»A burnt-out case«) heter en av Graham Greenes bästa romaner och utspelar sig i Afrika. Titeln syftar på det stadium i leprasjukdomen då inflammationen i en av de stora nerverna gått så långt att ingenting mer finns att ta...
Apropå sjukskrivning:
Sorg är ingen sjukdom 2447
Av en intervju med distrikts-läkaren Åke Åkesson i Läkartidningen 32–33/2007 (sidan 2223) framgår att denna kollega är missnöjd med Försäkringskassans bedömning och ifrågasättande av diagnoserna i hans läkarintyg...
Replik:
Sjukförsäkringstanken på väg att urholkas genom dagens praxis 2447
Ulf Lindsjö har troligen missförstått grunden till min JO-anmälan av Försäkringskassan. I annat fall gör Ulf Lindsjö precis som Försäkringskassans tjänstemän – tar sig rätten att utifrån utomordentligt knapphändig information »överpröva« min bedömning...
Glöm inte bort mannen vid alkoholsamtal med blivande föräldrar 2448
Vissa blivande pappor har eget behov av alkoholsamtal för att minska sin egen alkoholkonsumtion, för att kunna ge stöd till sin gravida kvinna eller för att kunna förstå barns basala psykosociala behov. Dessa män måste prioriteras inom MVC och BVC! Det är en slutsats av en studie om alkoholsamtal med blivande föräldrar...
Om lämplighet för innehav av vapen:
Jägarexamen bättre än läkarbedömning 2449
Angående ledaren i Läkartidningen 24–25/2007, sidan 1879, med rubriken »Ändra Vapenlagen!«: Såväl Vapenlagen som Socialstyrelsens rapport om denna och Läkarförbundets förslag om kontrollen av lämpligheten för innehav av skjutvapen för jakt torde vara tämligen...
Replik:
Översyn av Vapenlagen är ändå nödvändig 2449
Frågan om lämplighet för innehav av vapen är inte helt lätt. Hans Wallin instämmer i vår bedömning att nuvarande lagstiftning inte fungerar men anser ändå att det precis som idag räcker med jägarexamen och utdrag ur brottsregistret...
Slutreplik:
Alkoholhalten i Metadon DnE kan visst vara ett problem 2450
I repliken på vårt inlägg om risken för falskt positiva alkoholutandningstest efter metadondosering (Läkartidningen 32–33/2007, sidan 2218) anför Apoteket AB att orsaken till varför etanolhalten i Metadon APL sänkts (sedan vecka 9, 2007) var att få en ännu säkrare produkt...
Anekdoter otillräckliga som argument i debatten om vinst i vården 2450
I Läkartidningen 32/2007 (sidan 2263) hänvisar Bror Gårdelöf till personlig god erfarenhet av bland annat handläggningen av en femurfraktur i Österrike när han propagerar för vinstdriven vård...

KULTUR

Etiska överträdelser
inom MS-forskning
i Nazi-Tyskland 2451
De medicinska övergreppen i Nazi-Tyskland försiggick inte bara i koncentrationslägren. Avvikelser i medicinsk praktik spred sig till universitetssjukhusen och forskningen. Georg Schaltenbrand, uppburen professor vid universitetet i Würzburg, genomförde studier i MS-epidemiologi, där likvor från MS-sjuka apor injicerades på människor med demens eller som av annan orsak ansågs vara »meningslösa ätare«.
Uppsalafebern kan ha varit malaria 2455
»Jag reste därföre til Barsebäck som ej ligger mer än 1/2 mil härifrån, mådde bra den dagen, men om natten blef jag hårdare ansatt än tilförne, måste hållas vid sängen och märkte grant at hvar annan dag var svårare, sådan intermittence kunde jag ej märka tilförne ehuru jag gaf...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2473
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Enkät i väntrummet
fick rökare att fimpa
En ny metod för väntrumsscreening av rökare med hjälp av en enkät och erbjudande om rökavvänjning har testats på nio vårdcentraler; resultatet har jämförts med kontrollvårdcentraler. Studien visar att oväntat många rökare blev tobaksfria.
Moderatpolitiker hoppar av i protest mot Vårdval Stockholm
Vårdval Stockholm strider mot lagen och villkoren är väldigt osäkra. Det menar juristen och moderate landstingspolitikern Christian Fischerström som därför lämnar sina politiska uppdrag. Han avråder Stockholms läkare från att gå in som husläkare i Vårdval Stockholm.