INNEHÅLL NUMMER 37, 2007

LEDARE

Partnervalets biologi 2564
I flertalet kulturer är mannen i ett parförhållande oftast äldre än kvinnan. En traditionell förklaring har varit att kvinnor väljer en äldre man som en säkrare familjeförsörjare... / Josef Milerad
Avtal för etiskt samarbete 2567
Läkemedelsföretag och läkare har under många år haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns ett regelverk kring formerna för dessa samarbeten...
Arbetstiderna måste regleras lokalt! 2567
Årets avtalsrörelse för läkarna är åter i gång efter sommaruppehållet. Frågan gäller alltjämt om hur avsteg från Arbetstidslagens regler för dygnsvila ska hanteras i läkarnas kollektivavtal . SKL har gjort flera försök att hantera frågan på central nivå...

LT DEBATT

Kirurgi mot fetma – en droppe i havet 2569

Kirurgi och de tre läkemedel vi idag förfogar över kommer aldrig att kunna hjälpa mer än en bråkdel av alla dem med viktproblem. Strategierna måste utvecklas, förfinas och framför allt också utvärderas, framhåller Stephan Rössner apropå en aktuell svensk studie. Photo: Science Photo
Psykiatrin räddar liv - »misslyckade« fall ger inte en rättvisande bild 2570
Apropå! Socialstyrelsens rapport om anmälda självmord får kritik
Socialstyrelsen publicerade den 19 juli en sammanställning av »beslut« rörande 153 av 367 självmord som under 2006 anmälts enligt Lex Maria. En rad brister har identifierats rörande rutiner för självmordsriskbedömningar, dokumentation, samverkan, informationsöverföring,...

AKTUELLT

»Patientexport« ökad kostnad för landsting 2572
Vårdgaranti
Många landsting tyngs av kostnader för utomlänspatienter i vårdgarantin och det fria vårdvalet. Framför allt inom ortopedin. När kön är lång väljer en del patienter att operera sig i ett annat landsting – och hemmalandstinget får ta notan...
/ Agneta Borgström
Ökad infektionsrisk vid höftoperationer utanför länet 2574
Vårdgaranti
Fler medicinska komplikationer drabbar vissa ortopedipatienter som opereras utanför det egna länet, antingen genom vårdgarantin eller det fria vårdvalet. Det visar statistik från Svenska höftprotesregistret. Ändå är många patienter både yngre och friskare...
/ Agneta Borgström
SFAI väntas acceptera propofolsedering utan anestesiläkare 2576
Narkosläkemedlet propofol ges på vissa håll av andra än anestesiologer. Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI, väntas nu acceptera detta – på vissa villkor... / Elisabet Ohlin
Folsyra åt folket? 2577
Ska livsmedel folsyraberikas för att minska förekomsten av neuralrörsdefekter? Eller skulle obligatorisk berikning av till exempel mjöl göra mer skada än nytta? I nästa vecka beslutar Livsmedelsverket om obligatorisk berikning ska införas. Men även inom Livsmedelsverket råder oenighet... / Sara Gunnarsdotter
Majoriteten av remissinstanserna emot obligatorisk folsyraberikning 2577
Inför beslutet om huruvida Sverige bör införa obligatorisk berikning av livsmedel har Livsmedelsverket skickat SBUs rapport »Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter« på remiss... / Sara Gunnarsdotter
»Svårt att veta om nyttan överväger riskerna« 2578
I våras kom Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) med en rapport om den eventuella nyttan av att berika mjöl med folsyra...

MEDICINSK KOMMENTAR

Sorgereaktionen
under lupp 2579
Empirisk studie kan öka förståelsen av sörjandes behov
Vid en normal sorgeprocess uppkommer negativa reaktioner inom 6 månader och klingar därefter av. Om de tilltar i intensitet efter mer än 6 månader eller om nya psykiatriska symtom tillstöter är sorgereaktionen förlängd. Riktade insatser kan då behövas för att undvika en negativ hälsoutveckling. Detta framgår av en empirisk studie – ett första steg mot evidensbaserad behandling av människor med sorg. Illustration: Paul Brown/Science Photo Library

NYA RÖN

Fluglarver kan utplåna
MRSA i fotsår 2581
Larverna till guldflugan (Lucilia sericata) odlas sterilt. Kring tio larver per cm2 appliceras i såret. När larverna tillväxer påverkas nekrotisk, men inte frisk, vävnad, och såret desinficeras och stimuleras till läkning. Efter 2–3 dagars behandling har larverna vuxit färdigt, och spolas bort. Bilden: Huvudet på larven till Lucilia sericata. Blått i bilden är de klor som larven använder för haka fast sig. Foto: Science Photo
Läkare utan läkarutbildning 2581
I många länder finns verksamma kliniker som utför arbetsuppgifter motsvarande en läkares men som saknar läkarutbildning. Lancet har analyserat fenomenet »non-physician clinician« eller NPC i 25 afrikanska länder där det är vanligt förekommande...
MS-patienter och autoimmun sjukdom 2581
Såväl sjukdomsutvecklingen som orsaken till att vissa drabbas av multipel skleros (MS) är ofullständigt känd. Mycket tyder på att MS är autoimmun, men frågetecken finns...
Äldre föräldrar, låg födelsevikt och syrebrist under fosterstadiet ökar risken för autism 2582
Autism är en neuropsykiatrisk störning med oförmåga till ömsesidigt socialt samspel och kommunikation och tar sig uttryck i stereotypa aktiviteter. Familjeförekomst av sjukdomen är en stark riskfaktor och den genetiska forskningen expansiv...
Maniska episoder
förstör grå substans 2582
Maniska och depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom leder till destruktion av hjärnans gråa substans. Det visar en studie som presenteras i Journal of Biological Psychiatry och som refereras i News@Nature.
Inget genombrott i behandlingen av operabel ventrikelcancer 2583
Har du angripit en fruktdessert med fem valnötter och fem vindruvor med plastbestick och dragit slutsatsen att plastbestick klarar hälften av alla valnötter? Det finns risk att sådana tankegångar gjort att resultaten av MAGIC-studien i Storbritannien [1] hälsats som ett stort...
ApoB/ApoA-I-kvoten inte bättre riskmarkör än totalkolesterol/HDL-kvoten 2584
Debatten om apolipoproteiner som riskmarkörer för hjärt–kärlsjukdom har varit livlig nationellt [1, 2] och internationellt [3, 4]. Tidigare jämförande studier av det prediktiva värdet av apolipoproteiner och traditionella lipidmått har givit motstridiga resultat och varit...
5,3 procents global ADHD-prevalens 2584
Prevalensen av ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, för barn och ungdomar världen över är 5,3 procent – i alla fall om man ska tro en metaanalys presenterad i American Journal of Psychiatry...

KLINIK OCH VETENSKAP

Hjärtinfarkt med normala kranskärl vanligt hos kvinnor 2586
MINCA – speciell form av hjärtinfarkt
Hjärtinfarkt med angiografiskt normala kranskärl är relativt vanligt hos kvinnor; enligt en Stockholmsstudie drabbas ungefär en tredjedel av kvinnor med förstagångsinfarkt av denna form av hjärtinfarkt. Lungemboli och myokardit (som symtomatiskt och laboratoriemässigt kan likna hjärtinfarkt) bör aktivt uteslutas hos dessa patienter. Behovet av studier är stort för att på sikt kunna erbjuda patienterna – som ofta har psykosocial problematik – ett särskilt omhändertagande.
WITH ENGLISH SUMMARY

Dagens astma- och KOL-terapi har glömt perifer bronkrelaxation 2589
De små luftvägarna spelar en nyckelroll
Kahn gjorde en medicinskt viktig upptäckt när han år 1907 visade att adrenalin relaxerar glatt luftvägsmuskulatur [1]. Han blev därmed också pionjär för farmakologisk funktionell bronkdilatation, som hade sin uppgång, och tillbakagång, under 1900-talet...
Metoder för att främja fysisk aktivitet 2592
En systematisk litteraturöversikt från SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturöversikt som sammanfattar det vetenskapliga underlaget rörande metoder som kan tillämpas inom hälso- och sjukvåden för att främja fysisk aktivitet [1]...
Icke-interventionsstudier ger goda möjligheter till uppföljning 2597
Ökad efterfrågan nationellt och internationellt kan förutses
Intresset för att studera läkemedels effekter och biverkningar i den kliniska vardagen har ökat högst påtagligt under senare år. Det finns flera anledningar till denna utveckling...
MODY – en autosomalt dominant form av diabetes 2600
Diagnos via gentestning ger bättre behandling
Många minns nog »maturity onset diabetes of the young« (MODY) som någon udda form av diabetes som omnämndes i förbifarten under läkarutbildningen. Dock har de senaste årens molekylärbiologiska utveckling och möjligheten till genetisk testning avsevärt ökat intresset för denna...
Spetsade drinkar och droger vid våldtäkt mer myt än verklighet 2603
Alkohol och cannabis är vanligaste orsaken till att offer för sexualbrott har varit påverkade. Det är sällsynt att en person blir avsiktligt drogad i lönndom i samband med någon form av brott, t ex sexualbrott eller rån. »Våldtäktsdrogen« Rohypnol förekom bara i enstaka fall. Det är dock angeläget att sjukvården och polisen har fungerande rutiner för provtagning. WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Två hudläkare borde ha tagit biopsier – missade skivepitelcancer 2610
Den första hudläkaren borde tagit en hudbiopsi innan hon, utan säker diagnos, inledde PDT-behandlingen av patientens hudförändring. Även den andra hudläkaren borde, mot bakgrund av de långvariga besvären och att såret inte läkte trots kraftfulla antibiotikakurer, ha ordnat en hudbiopsi. Patienten hade skivepitelcancer...
Migrän var kärltumör i lillhjärnan 2611
Distriktsläkarens uppgivna bedömning vid besöket saknar grund i dokumentationen, och det han har uppgett om att inläggning diskuterades vinner inte stöd av utredningen, menar Ansvarsnämnden och fäller honom...
Svåra arbetsförhållanden friar inte läkaren från ansvar 2611
Även med beaktande av vad distriktsläkare B har uppgett om arbetsförhållandena på primärvårdsjouren (PVJ) kan hans handläggning inte godtas...

DEBATT OCH BREV

Apolipoproteiner bättre riskmarkör
än konventionella lipider 2612
Trots att en överväldigande majoritet av studier visar att apo-metoderna är säkrare, enklare och billigare, förespråkar Erik Ingelsson och medförfattare fortsatt användning av konventionella lipider som primära riskmarkörer vid hjärt–kärlsjukdomar. Walldius och medarbetare tolkar emellertid forskningsresultaten till fördel för apolipoproteinerna.
Vem tror 2007 att monopol och planekonomi ger hög kvalitet i vården? 2614
I debatten framställs ibland vinst som en kostnad som tas från vården. Det visar en flagrant brist på basal kunskap om ekonomiska samband. Vinst utvecklar kvalitet och effektivitet i en konkurrenssituation, medan monopol och planekonomi driver kostnaderna och minskar kvaliteten, skriver Aleris´ koncernchef Lena Hofsberger...
Duger erfarenhet? 2615
Min artikel i Läkartidningen 32–33/ 2007 (sidan 2263) hade två fokus: 1. »Privatiserings«-motståndarna tenderar att genast stjälpa seriös debatt genom att föra fram USA som avskräckande exempel...
Om att tjäna pengar på vård 2617
Ideligen hör man att det skulle vara oetiskt att tjäna pengar på att göra sjuka människor friska. Varför? undrar jag. Finns det mycket bättre saker att tjäna pengar på? Det är fullt tillåtet att tjäna pengar på att göra friska människor sjuka eller till och med döda genom...
Jaktlagens medlemmar kontrollerar varandra! 2617
Intressant diskussion om intyg och undersökning av jägare för vapenlicens. Har jagat i samma jaktlag strax utanför Östersund i mer än 15 år. Är nu en av två jaktledare i detta gäng på 18 personer som känner varandra väl. Många har växt upp tillsammans och bor i samma by...
Nu är det RÖTT! 2617
Som ni kanske märkt har Novo Nordisk stoppat försäljningen av Insulatard Penfill i Sverige. Varför gör man detta? Och varför gör man det utan diskussion med läkemedelskommittéerna, som arbetar för klok läkemedelsanvändning? Insulatard Penfill kostade 277 kr för 5 (gånger) 3...
Minister med brister 2618
Jag instämmer helt i Sven Brittons debattartikel »Sprutor som mutor« i Läkartidningen 30–31/2007 (sidan 2133). Några aspekter kan ytterligare framhävas. Han nämner den före detta folkhälsoministern Morgan Johansson...

KULTUR

Defibrillatorn – en chockartad historia 2619
Defibrillering av hjärtflimmer med hjälp av defibrillatorer har utförts på människor i drygt 50 år. Tekniken har en fascinerande historia. Den har utvecklats på ett kraftfullt sätt med interna defibrillatorer och enkla halvautomatiska defibrillatorer, »hjärtstartare«, som kan användas av icke sjukvårdsutbildad personal.
Tortyrens offer mitt i bland oss – utmaning för läkare 2622
Den tystlåtna blonda kvinnan heter Hanna. Med nollställd min och mekaniska rörelser sköter hon sina monotona sysslor på den irländska textilfabriken. I lunchrummet sitter hon ensam vid ett avsides bord och äter samma mat ur plastlådan dag efter dag: tre bitar friterad kyckling,...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Gratis folsyratabletter
till fertila kvinnor
Livsmedelsverket har fattat beslut om fria folsyratabletter till alla kvinnor mellan 18 och 45 år. Beslutet kom efter en lång tids debatt om huruvida man skulle införa obligatorisk folsyraberikning av till exempel mjöl. istället ska alla fertila kvinnor få möjlighet att kvittera ut en årsförbrukning folsyra i taget.
Särläkemedel till få
eller hjälp till många?
Kostnaden för särläkemedel bör hanteras på nationell nivå. Det menar många politiker efter att Karolinska Universitetssjukhuset avbröt behandlingen av en ung man med Hunters sjukdom. En nationell lösning kan vara motiverad, skriver NEPI-chefen Mikael Hoffmann. Men risken är att ansvariga därmed värjer sig för svåra prioriteringar och döljer vilka som drabbas när resurserna inte räcker. Då är vi alla förlorare, menar han.
Högsta prioritet för fysisk aktivitet
Riktlinjer för hjärtsjukvård
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård rangordnas åtgärder vid hjärtsjukdom i relation till nytta och kostnad. Riktlinjerna, som nu kommer för andra gången, har uppdaterats med bland annat mer fokus på ekonomi och prevention.
Höga kostnader för utomlänspatienter
Vårdgaranti
Många landsting tyngs av kostnader för utomlänspatienter enligt vårdgarantin och det fria vårdvalet. Framför allt inom ortopedin. När kön är lång väljer en del patienter att operera sig i ett annat landsting – och hemmalandstinget får ta notan. Läkare uppger att mottagarklinikerna hellre välkomnar yngre, friskare patienter; gamla och multisjuka får stå över. Samtidigt drabbas utomlänspatienter av fler komplikationer, visar färsk statistik.
/ Agneta Borgström