INNEHÅLL NUMMER 38, 2007

LEDARE

När medicinska framsteg blir »problem« 2648
Hunters sjukdom är en svår ärftlig enzymdefekt med en prevalens på 1/2000000. Möjligheterna att palliativt behandla denna invalidiserande, men relativt okända sjukdom, har ställt prioriteringsproblemen i blixtbelysning... / Josef Milerad
AT-läkarna – framtidens 12-taggare! 2651
Av dagens 30000 läkare är 10000 mellan 55 och 64 år och kommer att pensioneras under nästa decennium. Fullfjädrade »12-taggare« med upp till 40 års läkarerfarenhet måste ersättas. För att fylla luckorna i leden krävs tusentals såväl erfarna som nyblivna specialister...
Följ Helsingforsdeklarationen! 2651
En ung man med den sällsynta enzymbristsjukdomen Hunters syndrom har under tre års tid ingått i en klinisk studie med ett nytt läkemedel. Han har efter avslutad studie nekats fortsatt behandling. Karolinska Universitetssjukhuset anser att den är för dyr...

LT DEBATT

Varför har psykiatrin förlorat sin lyskraft? 2652
Psykiatrins intellektuella utmaningar borde locka fler unga läkare än vad som sker idag. Men hur skall psykiatrin som specialitet kunna stimuleras och utvecklas när representanter för den akademiska psykiatrin inte tar sig an denna uppgift? Ledande psykiatrer och psykologer måste gemensamt definiera vad psykiatri är och inte är, och beskriva specialiteten på ett intressant och attraktivt sätt, skriver Lars Werkö i en debattartikel. Foto: Per Wissing/Scanpix

AKTUELLT

Förhandlingar om särläkemedlens
finansiering drar ut på tiden
Vem ska betala för dyra särläkemedel? De uppmärksammade turerna kring Kalle Dejemyr, en ung man med Hunters sjukdom som behandlas vid Karolinska Universitetssjukhuset, har åter aktualiserat frågan. Men förhandlingarna mellan landstingen och staten har hittills inte gett några resultat.
2007 års AT-rankning:
Psykiatrin populärast i topprankade Eskilstuna 2654
Eskilstuna är bäst i landet på att ta hand om sina AT-läkare. Och det som Eskilstunas AT-läkare är mest nöjda med är psykiatriplaceringen, enligt årets AT-rankning. – AT-läkarna är den viktigaste rekryteringsbasen för oss. Vi vinner på att investera tid i utbildning och handledning i AT-gruppen, säger Lena Gothefors, verksamhetschef för psykiatrin. AT-rankningen, gjord av Sveriges yngre läkares förening, visar också att få av landets AT-läkare får löneförhandla och att många aldrig kallas till arbetsplatsträffar.
2007 års AT-rankning:
Lidköping/ Falköping klättrar mest av alla 2656
Eskilstuna är ny etta i årets AT-rankning, följt av Kungälv och, på delad tredjeplats, Eksjö och SU Mölndal+Östra...
2007 års AT-rankning:
Fåtal av AT-läkarna får förhandla om sin lön 2656
Få AT-läkare får löneförhandla och många kallas aldrig till arbetsplatsträffar, visar Sylfs undersökning...
Specialistläkare landstingens ansvar 2658
Landstingen ska vara självförsörjande beträffande specialistläkare. Redan vid rekrytering av AT-läkare bör landstingens behov av framtida specialister vägas in...
Fler platser på läkarutbildningen 2658
Landets läkarutbildningar ska utökas med 60 platser per år. Det kommer regeringen att föreslå i budgetpropositionen den 20 september. Förslaget välkomnas i huvudsak av Läkarförbundet.
Skåne tar fram eget sjukskrivningsstöd 2659
Skåne tar fram ett helt eget beslutsstöd för sjukskrivningar av patienter med rörelseorganens sjukdomar. Och läkarna vill ha ett beslutsstöd...
Riktlinjer för hjärtsjukvård:
Högsta prioritet för fysisk aktivitet 2659
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård rangordnas åtgärder vid hjärtsjukdom i relation till nytta och kostnad. Riktlinjerna, som nu kommer för andra gången, har uppdaterats med bland annat mer fokus på ekonomi och prevention...
Försök att nå resolution om medicinsk hjälp till Irak 2660
Först såg det ut att vara en enad front bakom resolutionen. Men när formuleringar om Kurdistan togs bort från dokumentförslaget kom det protester från kurdiska läkare. Nya diskussioner tas upp senare i veckan...

NOTISER

Koronarangiografi vanligast i utomlänsvården 2657
Väntetidsåtgärder utgjorde 8 procent av utomlänsvårdtillfällena i landet 2005. Det visar statistik över utomlänsvården under 2005 som Socialstyrelsen presenterar den här veckan. Därutöver var 45 procent planerad vård och 48 procent oplanerad vård...
Unga snillen möts på Karolinska 2657
Torsdag den 20 september inleds årets Bright-konferens på Karolinska institutet (KI). Bright samlar extra begåvade studenter från 20 av Europas mest framstående universitet för att diskutera aktuella frågor. Årets tema är Det åldrande Europa...
Psykiskt sjuka ska hjälpas med Integrerad psykiatri 2657
Ett projekt som går ut på att använda metoder som har vetenskapligt stöd i omhändertagandet av psykiskt sjuka införs nu i 13 kommuner. Det nya arbetssättet betecknas Integrerad psykiatri och har i Sverige implementerats och vidareutvecklats i Lysekil...

MEDICINSK KOMMENTAR

Infekterad nekrotiserande pankreatit kräver optimalt dränage 2662
I en studie publicerad i British Journal of Surgery beskriver »the Dutch Acute Pancreatitis Study Group« den potentiella »dränerbarheten« vid infekterad nekrotiserande pankreatit [1]...

NYA RÖN

Biopsi behövs vid celiaki 2663
I en brittisk studie publicerad i BMJ [1] diskuterar Hopper och medarbetare från Sheffield värdet av antikroppsscreening och tunntarmsbiopsi. Författarnas slutsats är att även om screening med transglutaminasantikroppar är ett mycket värdefullt hjälpmedel kan det inte ersätta...
Ökad suicidrisk hos epileptiker 2663
Patienter med epilepsi löper tre gånger så hög risk för suicid som normalbefolkningen. Det visar en studie från Danmark som presenteras i tidskriften Lancet Neurology...
Epilepsikirurgi –
goda resultat även efter tio år 2664
En ny studie från Göteborg har under drygt tio år följt epilepsipatienter som genomgått temporallobsresektion och funnit goda resultat vad gäller både anfallsfrihet och psykosociala faktorer, som att få yrkesarbeta, köra bil, vara oberoende och slippa medicinering.
Polarexpeditioner tuffa för psyket 2664
Att ge sig ut på en polarexpedition är en rejäl prövning för psyket. Det föga förvånande rönet presenteras i Lancet, som sammanställt studier kring vilka psykiska påfrestningar en polarexpedition utgör...
Folsyra skyddar fostrets blodkärl 2665
Låga folsyranivåer under graviditet är förknippat inte bara med ökad risk för missbildningar utan också, enskilt eller i kombination med förhöjda homocysteinnivåer, med ökad risk för kärlkomplikationer hos den gravida kvinnan såsom missfall, preeklampsi och placentaavlossning...
Kontinuitet i handledningen och återkoppling ger läkarstudenter en trygg yrkesidentitet 2665
Konsultationen, mötet mellan läkare och patient, är vårdens hjärtpunkt. Att lära sig hantera denna relation är ett viktigt mål i läkarutbildningen. Studentens lärande av samtalet med patienten behöver därför studeras systematiskt...
Restriktiv transfusionspolicy fungerar inte på barn-IVA 2666
En restriktiv transfusionspolicy vid intensivvård av vuxna patienter har visat bättre resultat (minskad progress av organsvikt och minskad mortalitet på sjukhuset) än en mer liberal sådan...
Aktivering av gammal hjärna minskar demensrisken 2666
Att hålla hjärnan aktiv i hög ålder minskar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det visar en studie från USA som presenteras i tidskriften Neurology. Studien omfattar drygt 700 individer över 80 års ålder från Chicago som prövades med årliga kognitiva test under en...
Bättre vårdkvalitet för multisjuka 2666
Multisjuka patienter med flera kroniska diagnoser får tillgång till vård av högre kvalitet än patienter som har bara en eller ett fåtal diagnoser. Det konstaterar forskare från USA i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine...

KLINIK OCH VETENSKAP

Sverige bör införa obligatorisk folsyraberikning – nu 2667
Antalet neuralrörsdefekter minskar och skyddet mot stora folksjukdomar ökar
I Sverige inträffar årligen ca 100000 graviditeter som fullföljs, varav en stor del är oplanerade. Ett hundratal av dessa graviditeter drabbas av skador på fostrets neuralrör, vilket leder till ryggmärgsbråck (spina bifida) eller hjärnskador (tex anencefali)...
Nej, ingen folsyraberikning till alla i Sverige – i alla fall inte ännu 2670
Cancer och hjärt–kärlsjukdomar kan öka och troliga DNA-förändringar oroar
Sedan 1996 och 1997 har obligatorisk folsyraberikning av vetemjöl ägt rum i USA och Kanada. När berikningen infördes uppfattades den som ett mycket viktigt instrument för att förbättra folkhälsan i respektive land. Sedan dess har ett antal andra länder följt efter...
Replik:
Vi diskuterar ett essentiellt vitamin! 2673
Det är allmänt känt att många essentiella näringsämnen inklusive bioaktiva ämnen och läkemedel uppvisar en dos–effektkurva som kan liknas vid ett U. På U:ets vänstra skänkel ligger de biologiska effekterna vid bristande eller suboptimala intag...
Replik:
Försiktighet och frivillighet i folsyrafrågan säkrast idag 2674
Margaretha Jägerstad (MJ) har formulerat en gedigen artikel om betydelsen av folatstatus för att motverka uppkomsten av neuralrörsdefekter. MJ hänvisar till SBU-rapporten, men det framgår inte om hon ställer sig bakom den huvudsakliga konklusionen i rapporten angående dessa...

TEMA MEDICINSKT LÄRANDE

Livslångt lärande från novis till expert 2677
Lärande är en process som äger rum hos den enskilde individen under hela livet. Men en fördjupning av kunskaperna förutsätter tid till reflexion och återkoppling.
Vägen till läkarkompetens kan bli bredare och rakare 2678
Utvärdering
Vuxenpedagogisk forskning visar att lärandet är en process som försiggår i den enskilde studenten. Fokus har därmed flyttats från undervisning till lärande...
WITH ENGLISH SUMMARY

Kvalitetsbedömningar av läkarutbildningar 2682
Utvärdering
Den medicinska utbildningen genomgår en stor omställningsprocess. Globaliseringen med ökad läkarmigration och »cross-border education« leder till ett ökat behov av internationella standarder för läkarutbildningen...
Svensk läkarutbildning är bra – men kan bli bättre 2686
Utvärdering
Visserligen håller den svenska läkarutbildningen bra standard, men kvaliteten skiljer sig stort mellan landets sex utbildningsorter. Ett ökat engagemang vid fakulteterna skulle ge grundutbildningen ett lyft...
Samverkan lärare–studenter nyckeln till lyckad förändring 2689
Förändringsarbete
Förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete inom läkarnas grundutbildning diskuteras, särskilt vikten av förtroendefull samverkan mellan kunniga lärare och engagerade studerande...
Från ämnesbaserad linje till resultatstyrt program 2693
Förändringsarbete
Resultatet av två decenniers periodvis stormiga reformarbete i Lund har blivit ett modernt läkarprogram. Den traditionella ämnesstrukturen har ersatts av ett integrerat programövergripande perspektiv...
Om den svåra konsten att skriva bra målbeskrivningar 2698
Utvecklingsarbete
Målbeskrivningar för kurser är ett nytt inslag i läkarutbildningen – ett viktigt hjälpmedel för både studenter och lärare. Men det gäller att strukturera och formulera målbeskrivningarna så att de också blir praktiskt användbara...
WITH ENGLISH SUMMARY

Läkares livslånga lärande 2701
Utbildningens mål
Målet för läkares vidareutbildning och fortbildning kan sammanfattas med de tre orden långsiktighet, avnämarstyrning och utvärdering. Idag ligger ansvaret för detta på IPULS...
Livslångt lärande – Ett studentperspektiv 2703
Utbildningens mål
Fokus på resultat istället för på lärandeprocessen och ökad anpassning till internationell standard kan höja utbildningskvaliteten. Sätt studenten i centrum och låt utvärderingar ligga till grund för utvecklingen av utbildningen...
Hur ska läkarutbildningen förbättras? 2704
Enkät
Dekanus vid var och en av de sex medicinska fakulteterna har tagit till sig av Högskoleverkets kritik mot läkarutbildningarna, som främst riktas mot de kliniska delarna. Nya utbildningar sjösätts på många håll och på andra förbereds förändringar.

PATIENTSÄKERHET

Se hälso- och sjukvårdslagstiftningen som ett skydd även för läkaren 2706
Jag har vid åtskilliga tillfällen, och inte minst i samband med föreläsningar, undrat varför inte hälso- och sjukvårdspersonalen ser det juridiska regelverket och bestämmelserna som ett skydd för sig själva även om huvudsyftet är att skydda patienten...
AT-läkaren skulle akut skickat patienten vidare 2707
Migrän var infarkt i lillhjärnan
Patienten uppvisade symtom som vid jourbesök bedömdes av AT-läkaren som migrän, och patienten skickades hem. Senare undersökning visade att kvinnan hade en infarkt i lillhjärnan. Hon borde vid jourbesöket ha remitterats vidare till sjukhus. Den oerfarna AT-läkaren skulle även ha rådfrågat en mer erfaren kollega. Ansvarsnämnden slår fast att felet varken är ringa eller ursäktligt och ger AT-läkaren en varning.
Doktorn skrev ut kontraindicerad medicin med morfin till liten flicka 2707
Lepheton är kontraindicerat för barn under två år på grund av den ökade toxiciteten av morfinpreparat hos spädbarn...

DEBATT OCH BREV

Användarvänliga datajournaler – finns det sådana? 2709
När får vi en användarvänlig datajournal som är lika självklar och självinstruerande som en Internetsida? Det undrar Bengt Smedfors som efter mångårigt tragglande med olika svårarbetade journalsystem formulerat ett antal krav på hur journaltexten bör vara organiserad...
Målstyrd läkemedelsutbildning ett måste för AT- och ST-läkare! 2710
Utvecklingen på läkemedelsområdet är snabb och dynamisk. Nyblivna läkare ställs ofta inför komplicerade situationer vid valet av läkemedel för äldre med många diagnoser och som redan har många läkemedel...
Behjärtansvärt med könskvotering till AT? 2712
Under antagningen till allmäntjänstgöring (AT) med tillträde hösten 2007 har bla Östergötlands landsting anammat principen jämn könsfördelning i AT-gruppen. Kvinnor med sex månaders till ett års arbetslivserfarenhet som läkare efter examen har till följd av detta fått stå...
Replik i:
Vi tillämpar inte könskvotering 2713
Angående insändarens fundering kring om det sker en könskvotering vid tillsättningen av AT-tjänster i Östergötland svarar vi bestämt nej! Vi följer landstingets jämställdhetsplan...
Replik ii:
Både olämpligt och olagligt 2713
En anonym kollega har uppmärksammat ett delvis nytt problem som är angeläget att stävja i tid. Många, både läkare och andra, är bekymrade över att läkaryrket håller på att »tas över« av kvinnor...
Apropå sjukskrivning:
F-kassans umgänge med läkare måste förändras! 2713
Sorg är ingen sjukdom, hävdar docent Ulf Lindsjö (Läkartidningen 35/2007, sidan 2447) i polemik mot distriktsläkare Åke Åkesson som sjukskrivit ett föräldrapar i tre veckor, efter att de hade mist sin son i en trafikolycka...
Apropå sjukskrivning:
»Bedöms klara administrativt arbete«typisk floskel från Försäkringskassan 2714
Försäkringsläkarna Peter Dahl och Eddy Holmgren skriver i Läkartidningen (36/2007, sidan 2538) att Åke Åkesson använt ett illa valt exempel på brister i sjukförsäkringen...

KULTUR

Kinidinduretterna går i graven – deras uppgång och fall 2715
AstraZenecas avregistrering av kinidinduretter har föranlett en beskrivning av ett preparat som tjänat kardiologin i hundra år. Dess historia belyser många läkemedelsföretags krav att betraktas som betydelsefulla stöttepelare till offentlig sjukvård trots att de i själva verket styrs av krassa ekonomiska intressen.
Angelägen bok definierar hämnden som fenomen 2719
Recension
Hämnd och att avstå från att ge igen. Författare: Thomas Böhm, Suzanne Kaplan. Recensent: Lars Jacobsson, professor i allmänpsykiatri, Umeå universitet.
En heltäckande immunologibok på svenska! 2719
Recension
Immunologi. 295 sidor. Författare: Ralf Agger, Vagn Andersen, Graham Leslie, Bent Aasted. Recensent: Alex Karlsson-Parra, docent, överläkare, avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Teorier om personlighet – viktig kunskap för läkare 2720
Recension
Personlighetspsykologi. Författare: Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson. Recensent: Tobias Nordin, chefsöverläkare, psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2757
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Företagshälsovård
med första linjens sjukvård
Förändringar ska bidra till färre och kortare sjukfall
Företagshälsovårdens roll och uppdrag ska förändras, enligt regeringens budgetproposition. Redan 2008 ska företagshälsovården fungera som ett aktivt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilda, arbetsgivaren och Försäkringskassan. Dessutom öppnas för möjligheten att bedriva sjukvård.
Finska vårdcentraler fixar friska företag
I Finland har man en lag om förebyggande företagshälsovård, där alla arbetsgivare är skyldiga att erbjuda företagshälsovård till sina anställda. En stor del av sjukintygen skrivs av företagsläkarna...
Dagens företagshälsovård är segregerad
Jan Rosén, ordförande i Företagsläkarföreningen, är försiktigt optimistisk om regeringens planer. Inte minst personalförsörjningen blir en utmaning, många företagsläkare går snart i pension. I bakgrunden finns nedrustningen av företagshälsovården för 15 år sedan...
Mutåtalade läkare friade
Åtalet mot de tre mutanklagade Jönköpingsortopederna, som åkte med personalen på en resa till Prag, ogillades på tisdagen av tingsrätten i Jönköping. Åklagaren hävdade att resan var att betrakta som en nöjesresa. Tingsrätten gick på försvarets linje och bedömde resan som en studieresa. Åklagaren har ännu inte fattat beslut om han ska överklaga domen.
2007 års AT-rankning
Eskilstuna är bäst i landet på att ta hand om sina AT-läkare. Och det som Eskilstunas AT-läkare är mest nöjda med är psykiatriplaceringen, enligt årets AT-rankning.
– AT-läkarna är den viktigaste rekryteringsbasen för oss. Vi vinner på att investera tid i utbildning och handledning i AT-gruppen, säger Lena Gothefors, verksamhetschef för psykiatrin.
AT-rankningen, gjord av Sveriges yngre läkares förening, visar också att få av landets AT-läkare får löneförhandla och att många aldrig kallas till arbetsplatsträffar.

Livslångt lärande för trygg yrkesroll
Tema medicinskt lärande
Modern läkarutbildning fokuserar på resultat och professionell kompetens. Den är anpassad till internationell standard och krav på dokumentation. Strukturerad samverkan mellan grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning möjliggör en successiv fördjupning av medicinsk och vetenskaplig kompetens. Samtidigt får de nyblivna läkarna instrument för att själva fortlöpande utveckla sin yrkesskicklighet.
Lagligt med könskvotering
vid tillsättning av AT?
Är det överhuvudtaget lagligt med könskvotering vid tillsättning av AT? Det undrar en kvinnlig AT-sökande med viss tids arbetslivserfarenhet som fått stå tillbaka för helt nyutexaminerade män. »Det är svårt om inte omöjligt för mig och mina kvinnliga kursare att förändra vårt attraktionsvärde på arbetsmarknaden om det primära urvalskriteriet är kön«, skriver hon. AT-studierektor i Östergötland och Läkarförbundets ordförande replikerar.
Vem ska betala dyra läkemedel?
Karolinska universitetssjukhusets och landstingets hantering av den extremt dyra behandlingen av en ung man med Hunters sjukdom väcker frågor. Liksom reaktionerna på besluten som har fattats. Vad är ett liv värt? Vilken betydelse har Helsingforsdeklarationen i praktiken? Vem vågar prioritera?
Resultat av förra webbfrågan
Så här svarade läsarna på frågan om onkologen gjorde rätt som gick till Swedish Match...
Ökad risk för hjärtinfarkt
med diabetesmedicin
Läkemedelsmyndigheter bör överväga att dra in det blodsockersänkande läkemedlet rosiglitazon (Avandia m fl). Det menar författarna till en ny studie publicerad i JAMA. Läkemedelsverket i Sverige vill avvakta en rapport från det europeiska läkemedelsverket EMEA.
Folsyradebatt
Medicinsk kontrovers
Den 17 september 2007 fattade Livsmedelsverket ett s k inriktningsbeslut om utdelning av gratis folsyratillskott till kvinnor i åldern 18–45 år. Beslutet föregicks av en lång debatt om nyttan (minskad förekomst av neuralrörsdefekter) och riskerna (ökad cancerincidens) med obligatorisk folsyraberikning av t ex mjöl.Även inom Livsmedelsverkets expertgrupp fanns delade meningar – något som återspeglats i Läkartidningens spalter. Nedan följer ett antal artiklar på temat folsyraberikning.