INNEHÅLL NUMMER 39, 2007

LEDARE

Pills for all ills 2764
Läkemedelsprövningar utformas utifrån kraven på renodlade studiebetingelser. Studiedeltagarna behandlas med samma dos och under lika lång tid oberoende av ålder, kön, etnicitet eller genetiska skillnader i metabolism... / Josef Milerad
Utbilda fler? Ja, men med kvalitet! 2767
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2008 att läkarutbildningen ska utökas med 330 platser, vilket innebär 60 nya platser varje år. Dessa platser kommer att fördelas mellan de sex universitet som idag har läkarutbildning med 20 platser vid Umeå universitet samt åtta...
Smått och gott i budgeten för Sverige 2767
Regeringens budgetproposition för 2008 innehöll många åtgärder för att få fler i arbete, vilket är bra. För hälso- och sjukvårdspolitiken avser man ändra målet till »Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet«...

LT DEBATT

Offentlighetsprincipen exploateras 2769
Kampanjerna för att misstänkliggöra vetenskaplig forskning om ADHD/DAMP har inte upphört efter den uppslitande Gillberg-affären. Idag är det forskning om kriminella med ADHD-diagnos som blivit föremål för scientologiföreträdares förföljelse med offentlighetsprincipen som vapen. Åter riskeras integriteten för personer som ställer upp för klinisk forskning, skriver vetenskapsjournalisten Vanna Beckman på LT Debatt. Foto: Omslag till skrift utgiven av Kommitén för mänskliga rättigheter.

AKTUELLT

Marie Åsberg tar över riktlinjer för utmattningssyndrom
Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri, blir sammankallande i den nya arbetsgrupp som ska slutföra Socialstyrelsens arbete med sjukskrivningsriktlinjer för utmattningssyndrom.
Örebro ansöker på nytt om läkarutbildning 01
Läkarutbildning för 60 nya studenter per termin med start redan hösten 2008. Det hoppas Örebro universitet på när man nu för andra gången ansöker om rätt att få utfärda läkarexamen.
Finsk företagshälsovård lotsar i rehabprocessen 2772
Företagshälsovård
Företagshälsovårdsläkaren Doris Ignatiew skakar på huvudet, hon känner igen mönstret hos patienten hon nyss haft i besöksstolen. Dagiskokerska, nära pensionsåldern, ledbesvär och sömnproblem...
Företagshälsovård ska bidra
till färre och kortare sjukfall 2774
Budgetpropositionen
Företagshälsovårdens roll och uppdrag ska förändras, enligt regeringens budgetproposition. Redan 2008 ska företagshälsovården fungera som ett aktivt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde, arbetsgivaren och Försäkringskassan. Dessutom öppnas för möjligheten att bedriva sjukvård.
Från fokus på arbetsmiljön till dagens inriktning på individen 2774

Företagshälsovården utreds gång på gång, men direktiven varierar över tid. Från »det är arbetsmiljön som ska vara patienten« (SOU 1983:32) till dagens fokus på individen...
»Pengar för AT och ST också« 2776
»Jag är lite besviken på att man inte ökar hälso- och sjukvårdens del av BNP.« Det är Eva Nilsson Bågenholms kommentar till regeringens budgetproposition...
SBU startar upplysningstjänst 2776
Är du beslutsfattare inom vården och funderar på om det verkligen lönar sig att investera i robotassisterad kirurgi? Eller är du en distriktsläkare som undrar vad det finns för vetenskapligt underlag när det gäller att behandla en 80-årig kvinna för osteoporos? Redan nästa år kan det finnas möjlighet att vända sig till SBUs upplysningstjänst för snabba besked. Bilden: Måns Rosén, direktör på SBU.
Svenskarna mest allergiska i hela EU 2777
Allergi i någon form finns hos 34 procent av svenskarna. Det är den högsta andelen inom hela EU och dubbelt så hög som för EU i stort, 17 procent. Lägst andel, 7 procent, hade Spanien och Irland...
Hässleholms sjukhus
kan bli personalkooperativ 2778
Ett personalkooperativ kan komma att ta över verksamheten för Hässleholms sjukhusorganisation och primärvården Skåne nordost. Initiativet kommer från ledningsgrupperna för respektive förvaltning och har sin utgångspunkt i ett planerat forskningsprojekt där samspelet mellan primärvård, närsjukvård och sjukhusbunden vård ska utvärderas.
Fyra hjärt–kärlregister blir ett 2778
Hjärt–kärlregistren RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR och Svenska hjärtkirurgiregistret planerar att gå samman till ett kvalitetsregister 2009...
Förbundets fritidshus säljs 2779
Läkarförbundets centralstyrelse, CS, planerar att sälja förbundets fritidshus och fritidslägenheter inom loppet av några år. Beslut tas den här veckan...

NOTISER

Få vill knoppa av i Stockholm 2777
Brott mot LOU gav pengar till forskning 2777
Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Hjärnfonden får dela på 8,3 miljoner kronor, en gåva från GE Healthcare, som i sin tur fått pengarna från en rättsprocess där Region Skåne brutit mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, vid upphandling av en röntgenutrustning...
Klarläggande om hjälp till Irak 2779
Angående artikeln »Försök att nå resolution om medicinsk hjälp till Irak« i Läkartidningen nr 38/2007 vill Fredrik Westerholm, Sida, göra ett klarläggande: Påståendet att Sida inte kunde gå med på formuleringen av resolutionen som den var stämmer inte...

MEDICINSK KOMMENTAR

Stor operationsvolym gagnar patienterna 2782
Matstrupscancerkirurgi bör centraliseras
Färska utvärderingar av matstrupscanceroperationer i England och Sverige visar att sjukhusdödligheten är betydligt lägre vid sjukhus med stor årlig operationsvolym än vid sjukhus med mindre volym. Stor sjukhusvolym förbättrar dock inte långtidsprognosen. Centralisering till ett fåtal välutrustade universitetssjukhus med hög forskningsaktivitet skulle gagna patienter som drabbas av matstrupscancer.

NYA RÖN

Flutikason bättre än montelukast vid underhållsterapi av lindrig astma 2784
Den rekommenderade initiala läkemedelsbehandlingen vid astma är inhalationssteroider http://ginasthma.com . Då behandlingseffekt uppnåtts är det viktigt att trappa ned till lägsta underhållsdos för att minska biverkningar...
Grapefrukt ökar risken för bröstcancer 2784
Att äta en grapefrukt om dagen leder till att risken för bröstcancer ökar med upp mot 30 procent. Det visar en studie från USA. Att höga halter av östrogen leder till ökad risk för bröstcancer är välkänt...
Strikt perioperativ kontroll av blodsocker saknar evidens 2785
En studie om blodsockerkontroll vid hjärtkirurgi fann ingen vinst i att redan perioperativt sänka blodsockervärdet till en viss nivå, jämfört med att göra det först på intensivvårdsavdelningen. Strikt reglering av blodsockervärdet efter kirurgi har blivit praxis i postoperativ intensivvård, men det finns ingen konsensus om när behandlingen ska startas.
Skelettet påverkar blodsocker och vikt 2785
Skelettet kan påverka såväl produktionen av som känsligheten för insulin; detta enligt en studie presenterad i tidskriften Cell. Det är forskare från Columbiauniversitetet i USA som gjort upptäckten kring skelettets endokrina funktion vid försök på möss...
Gen påverkar emotionella minnen 2785
En gen som påverkar hur väl vi minns emotionellt laddade minnen har identifierats. Det är forskare från Schweiz som i en artikel i Nature Neuroscience lyfter fram genen ADRA2B, som spelar en roll i omsättningen av noradrenalin i hjärnan...
Schemaifyllning ger svagt stöd för etiska beslut i kliniken 2786
En brittisk etiklärare argumenterar för att det i vissa lägen – och med ett schema som stöd – är moraliskt acceptabelt att läkare beter sig bedrägligt mot patienter. Studien kommenteras av Reet Arnman, som erinrar om att det finns internationellt accepterade etiska principer för läkare, att ärlighet är en samhällig grund och att inget schema kan ersätta gott omdöme.
Kombination av SSRI och KBT gav inga fördelar 2786
Kombinationen serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) är inte bättre än enbart behandling med SSRI av depression hos ungdomar. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ...
Gen bakom typ 1-diabetes funnen 2786
Forskare från USA och Kanada har identifierat en gen som ökar risken för att bäraren ska drabbas av typ 1-diabetes; detta enligt en studie som presenteras i tidskriften Natures nätupplaga. Genen i fråga går under namnet KIAA0350 och finns lokaliserad på kromosom nummer 16...
Diagnostik av CVK-relaterad bakteriemi 2787
Tre tekniker för att fria eller fälla en central venkateter (CVK) som orsak till bakteriemi utan att dra ut katetern har prövats i en ny studie. Odling i Bactecflaska av blod taget genom genom kateter blir positiv minst 120 minuter tidigare än odling av blod genom perifer ven. Den tekniken kräver också minst arbetsinsats på avdelning och laboratorium. Värt att tänka på i Sverige är att blododla som förut, men för säkrare diagnostik bör man beräkna tiden till positivt utfall.
Koffein neuroprotektivt hos äldre 2787
Koffein tycks bromsa kognitiv försämring hos äldre kvinnor utan demens – i alla fall om man ska tro en artikel i Neurology. Forskarna, från Frankrike, har utgått från 4200 kvinnor och 2800 män, samtliga över 65 år och hemmahörande i tre franska städer...

KLINIK OCH VETENSKAP

Sjukvården har möjlighet
att påverka sjukskrivningarna 2788
Läkarna anser att de borde vara mer restriktiva med att sjukskriva
Av en enkätstudie om läkares syn på sjukskrivningar framgår bland annat att de mötte patienter som var sjukskrivna och som de inte tyckte borde vara det, att de skrev sjukintyg som de inte tyckte var motiverade ur medicinsk synvinkel och att de tyckte läkare borde vara mer restriktiva med att sjukskriva patienter.
Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället 2792
Kostnadsstudier kan ge bättre planering av vård och forskning
Astma och allergier tillhör de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. De drabbar en stor del av befolkningen och medför stora samhällsekonomiska kostnader. Prevalensen av dessa sjukdomar har ökat under de senaste decennierna i Sverige liksom i övriga delar av världen [1]...
HPV-test gör cellprovstagningmer träffsäker 2797
Cervixcancer kan spåras effektivare
Etiologin och patogenesen vid cervixcancer är nu ganska utförligt klarlagda. Persisterande infektion med vissa typer av humant papillomvirus (HPV) är huvudorsaken till cervixcancer, även om andra miljö- och värdrelaterade faktorer dessutom spelar in...
WITH ENGLISH SUMMARY

Kort telomerlängd
markör för tidigt
vaskulärt åldrande 2801
Psykosociala faktorer och livsstilsfaktorer anses vara de viktigaste riskfaktorerna för hjärt–kärlsjukdom, diabetes typ 2 och metabola syndromet. Dessa riskfaktorer stämmer på befolkningsnivå men inte alltid för den enskilda individen. Telomerlängd är en biologiskt mätbar riskmarkör som skulle kunna predicera vilka individer som är predisponerade för tidigt vaskulärt åldrande.
Blödning efter tonsillektomi
kan vara livshotande 2807
Fallbeskrivning
Den allvarligaste komplikationen till tonsillektomi är blödning, som kan bli livshotande. Ett par fallbeskrivningar illustrerar hur massiv blödning ska handläggas. Detta rör inte bara öron-, näs- och halskliniker utan också andra enheter för akutsjukvård. Artikeln ger även förslag på hur kirurgin kan göras säkrare.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Läkemedelsinteraktioner med grapefrukt 2815
I Fass varnas för att grapefruktjuice kan interagera med olika läkemedel. Finns samma interaktionsrisk vid intag av fruktkött från grapefrukt och kan andra citrusfrukter ge upphov till liknande läkemedelsinteraktioner??

PATIENTSÄKERHET

Missförstånd på missförstånd nära döda både mor och barn 2810
»Under en halvtimme befinner vi oss i en skräckkammare«
Missförstånd på missförstånd håller på att leda till att både modern och barnet dör. »Under en halvtimme befinner vi oss i en skräckkammare«, berättar en i vårdlaget efteråt...
Händelseanalyser avslöjar
stora brister i patientsäkerheten 2811
34 mycket allvarliga felhändelser bara toppen av ett isberg vid Akademiska sjukhuset
– De 34 fall där något gått snett med patienten och som vi gjort händelseanalyser på är bara toppen av ett isberg, säger Anders Fagerlund, barnläkare och utredare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De flesta fallen har en sådan svårighetsgrad att de ska anmälas enligt Lex Maria. Bland dem finns flera dödsfall.
Inte bara lidande – felen kostar jättesummor 2812
En extra kostnad på över 2,7 miljoner kronor – det blev följden av ett fel i ett av de analyserade fallen vid Akademiska sjukhuset...
»Omdömeslöst utföra ingreppet utan att behärska tekniken« 2813
Operationer i DRU-leden kräver handkirurgisk kompetens och erfarenhet
Operationer i distala radio-ulnara leden (DRU-leden) kräver särskild handkirurgisk kompetens och erfarenhet eftersom tekniken är svår och ingreppen bör göras helt eller delvis med artroskopisk teknik...
MR eller ny röntgen ska ordnas efter 10–14 dagar 2814
Båtbensfraktur kan inte alltid ses vid akut röntgen
Som allmänläkare bör man känna till att båtbensfrakturer inte alltid kan ses vid akut röntgen utan först efter 7–10 dagar. Vid misstanke om en sådan fraktur, och om röntgenundersökningen är normal, ska man därför ordna magnetkameraundersökning (MR) eller ny röntgen efter 10–14 dagar...
Borde ha reagerat på att dosen Ebixa blev alldeles för hög 2814
ST-läkaren ordinerade sin patient en fyra gånger för hög dos Ebixa, vilket är lika med dubbla maxdosen...

DEBATT OCH BREV

Ja till läkarassisterad
självvald död 2819
Alla beslutskompetenta patienter skall ha en självklar rätt att avstå från all behandling, förutsatt att de är informerade om följderna. Allt annat strider mot viktiga medicinsk-etiska principer och humanitet.
Replik:
Är det rätt att döda sin patient? 2820
Gunnar Hagberg och Thomas Ljungdell har rätt i sin förmodan att LTs ledarsida uttrycker Läkarförbundets politik, syn eller åsikt om aktuella frågor. Sidan är inte till för privat tyckande. För detta finns debatt- och insändarsidor...
Avregleringen av apoteksmonopolet - lär av Norge 2820
Det är spännande att från Norge följa debatten om hur det svenska apoteksmonopolet ska avvecklas. I Norge har vi redan avreglerat vår apoteksmarknad med gott resultat, och därför är det intressant att notera hur förhållandena på den norska apoteksmarknaden används som referens...
Slakta inte psykoterapeututbildningarna! 2821
Av Sveriges 18 psykoterapeututbildningar får endast fyra godkänt av Högskoleverket. Man vill därför slakta de utbildningar som idag drivs i privat regi och koncentrera utbildningen till universiteten. Men det är just mångfalden som är jordmånen för utvecklingen av olika spetskompetenser...
Gillberg-affären – forskning måste kunna granskas 2822
Josef Milerad, Läkartidningens medicinske chefredaktör, framför på en ledarsida i Läkartidningen 36/2007 (sidan 2480) att Gillberg-affären handlat om »privata omständigheter« mellan »antagonister«, att forskningen berört »patienter«, att »scientologer« varit inblandade mm...
Replik:
Frågan är hur granskningen ska gå till 2822
Leif Elinders skepsis till BMJs redovisning av Gillberg-affären måste ses mot bakgrund av att artikeln kritiskt granskar hans del i konflikten. Man kan alltid diskutera detaljerna i en artikel, men de uppgifter som Leif Elinder nu tillbakavisar finns också dokumenterade i Vanna...
Slutreplik:
Fortsatt förvanskning i sak 2822
Josef Milerad fortsätter att förvanska sakfrågan: 1. Sakfrågan i Gillberg-affären handlar åter inte om ADHD utan om DAMP-forskningen. 2. Jag har aldrig förnekat »existensen av ADHD«...
Inget informerat samtycke inför rutinmässigt ultraljud heller 2823
I Läkartidningen 36/2007 (sidorna 2507-8) beskriver Hallqvist Everhov och kollegor att kvinnor inte tycks ha tillräckligt underlag för ett informerat val inför fosterdiagnostik med olika former av karyotypering [1]...

KULTUR

Tomas Böhm – psykoanalytikern med många historier att berätta 2825
Läkare som skriver skönlitteratur brukar oroa litterära smakdomare genom att skriva bra böcker utan att tillhöra kretsen av »riktiga författare«. »Riktigt trevligt skrivet – för att vara av en läkare«, kan det heta i recensioner av en läkarberättad skröna, och den...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2841
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2816
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nya sjukskrivningsriktlinjer från Socialstyrelsen
Försäkringsmedicinskt beslutstöd – vägledning för sjukskrivningar. Så heter sjukskrivningsriktlinjerna som Socialstyrelsen presenterade och publicerade på sin webbplats den 1 oktober.
Företagshälsovården ska bli mer aktiv i sjukskrivningsprocessen
Regeringen avsätter 3,4 miljarder kronor i budgeten under 2008–2010 för att förstärka företagshälsovården och införa en rehabiliteringsgaranti. Företagshälsovården ska bli mer aktiv i sjukskrivningsprocessen och när det gäller att identifiera fall där tidiga insatser behövs. Läkartidningen har rest till Finland, där förebyggande företagshälsovård är lagstadgad. Dessutom tar vi en titt på hur företagshälsovården förändrats i Sverige de senaste decennierna.
D-vitaminbrist ökar kardiovaskulär risk 02
Länge diskuterad hypotes får starkt stöd i epidemiologisk studie
Redan på 1980-talet påvisade svenska forskare samband mellan D-vitaminnivåer, blodtrycksreglering och insulinkänslighet. Hypotesen om ett samband mellan D-vitaminstatus och kardiovaskulära riskfaktorer/metabola syndromet formulerades kanske först av Lind och Ljunghall, senare av...