INNEHÅLL NUMMER 40, 2007

LEDARE

Ska grundutbildning och AT samordnas? 2848
Fredagen den 8 september hölls på Svenska Läkaresällskapet ett möte om kvaliteten i den svenska läkarutbildningen med anledning av Högskoleverkets utvärdering av denna under 2006...
Forskning utan fusk 2851
Helt nyligen uppdagades åter ett fall av misstänkt forskningsfusk, denna gång vid Umeå universitet. En utländsk gästforskare, som utfört en cancerstudie för ett sponsrande företag, har av företaget anmälts till universitetet för vetenskaplig oredlighet...
Beslutsstöd vid sjukskrivning 2851
I måndags presenterade Socialstyrelsen »Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning vid sjukskrivning«. Beslutsstödet ska ge vägledning för bedömning av arbetsförmåga och längd på sjukskrivningsperioder för olika medicinska tillstånd...

LT DEBATT

Regeringens rehab-satsning kan betyda att sjukskrivna blir uppsagda 2852
Regeringens ambition att sätta in tidig rehabilitering vid sjukskrivning är lovvärd och stöds av forskning. Men en risk med de nya förslagen är att många sjukskrivna blir uppsagda redan efter sex månaders sjukskrivning, då arbetsförmågan ska testas mot hela arbetsmarknaden. Det skriver Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering, i en kommentar till regeringens budgetproposition.

AKTUELLT

Marie Åsberg tar över 2854
Sjukskrivningsriktlinjer
Psykiatern Åsa Kadowaki är en av dem som arbetat med Socialstyrelsens omdebatterade utkast till sjukskrivningsriktlinjer för bland annat utmattningssyndrom. Nu tar nästa grupp, ledd av psykiatriprofessorn Marie Åsberg, vid...
»Det finns inga belägg för sjukskrivningstider« 2855
Sjukskrivningsriktlinjer
Utmattningssyndrom är ett svårbehandlat tillstånd som det inte finns någon »quick fix« för. Det menar professorn i psykiatri Marie Åsberg. Nu är det hennes sak att ange rimliga sjukskrivningstider, något som hon själv menar att det inte finns vetenskapliga belägg för...
Sjukskrivningsdiskussionen uttryck för »curlingsjukvård« 2856
Sjukskrivningsriktlinjer
Det behöver inte ta lång tid för utmattade att bli friska. Men läkarnas förhållningssätt kan göra tillståndet långvarigt. Det menar psykiatern Åsa Kadowaki, som talar om skadlig »curlingsjukvård«...
Tänk på pensionen om du blir privatanställd 2858
Avtalspensionen är en stor del av pensionen. Den kan påverkas mycket av förändringar sent i arbetslivet, till exempel om man blir sin egen eller om man övergår i privat anställning...
Vetenskaplig oredlighet:
»Rektor är jävig« 2859
Om rektor är den som slutgiltigt ska bedöma om det förekommit vetenskaplig oredlighet vid universitetet finns risken att misstänkta fall tonas ner, menar Anders Ekbom apropå ett förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet...
Örebro ansöker på nytt om läkarutbildning 2859
Läkarutbildning för 60 nya studenter per termin med start redan hösten 2008. Det hoppas Örebro universitet på när man nu för andra gången ansöker om rätt att få utfärda läkarexamen...

NOTISER

Låsta positioner i de centrala förhandlingarna 2859
Avtalsrörelsen 2007
I förra veckan träffades åter Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting för avtalsförhandlingar. Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, låter lite uppgiven när hon säger att inget har hänt, och att hon heller inte har några förhoppningar om att det kommer...
Nedlagd myndighet blir nytt institut för stressforskning 2859
Institutet för psykosocial medicin (IPM), har enligt ett riksdagsbeslut avvecklats som myndighet. Verksamheten har nu förts över till Stockholms universitet och bytt namn till Stressforskningsinstitutet...
Kostnader för läkemedel väntas öka 2859
Från att ha legat stilla de senaste åren väntas kostnaderna för receptbelagda läkemedel nu stiga, enligt Socialstyrelsens rapport »Läkemedelsförsäljningen i Sverige«. Orsaker är bl a att utbudet av nya läkemedel ökar och att det säljs läkemedel i större volymer...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kvalitetssäkra hjärtsjukvården 2860
Socialstyrelsens riktlinjer, lokala inspektioner och nationella register bra verktyg
Socialstyrelsen har i ett pionjärarbete inlett publicering av nationella riktlinjer kombinerade med beslutsstöd för prioriteringar för olika sjukdomsgrupper. Prioriteringsdokumenten har av naturliga skäl väckt stort intresse, eftersom man dels kan göra vertikala prioriteringar...

NYA RÖN

Obstruktiv sömnapné hos små barn bör misstänkas vid hög sjuklighet 2862
En nyligen publicerad populationsstudie visar att för barn med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) var antalet läkarbesök per år fördubblat och läkemedelskostnaderna, främst medel mot infektioner och luftvägssjukdomar, sex gånger högre än för en matchad kontrollgrupp redan innan diagnosen ställts. Sömnrelaterade andningsproblem bör därför misstänkas hos små barn med hög sjuklighet. En systematisk litteraturöversikt från SBU visar att obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna i första hand (evidensstyrka 1) ska behandlas med CPAP-utrustning, dvs patienten sover med en andningsmask som ger ett övertryck i lungorna.
Språkförsening signalerar
stor risk för andra funktionshinder 2862
Barn som är språkförsenade vid 2,5 års ålder bör remitteras för hörselundersökning och logopedbedömning och följas upp bredare på barnavårdscentralerna fram till skolstart. Det visar en avhandling som har utvärderat den språkscreening som görs på barnavårdscentralerna. Stor samsjuklighet konstateras: drygt hälften av barnen hade en neuropsykiatrisk diagnos utöver språkförsening. Bara hos en fjärdedel var språkförseningen ett renodlat språkproblem.
Leptin och känslan av hunger 2863
Hormonet leptin utsöndras från kroppens fettceller och påverkar hunger och mättnadskänsla. Då vi ätit ökar halterna av hormonet i blodet, vilket gör att vi upplever mättnad, medan nivåerna faller om fett bryts ned, vilket resulterar i att vi känner oss hungriga...
Tillväxtfaktor kan bromsa parkinson 2863
Forskare från Finland och Estland tror att ett protein kan bromsa utvecklingen av symtom hos patienter med parkinson och kanske till och med hindra att sjukdomen bryter ut. Det visar en djurstudie som presenteras i Nature...
Stort behov av nya epilepsiläkemedel 2863
I storleksordningen var tredje patient med epilepsi svarar inte på de läkemedel som står till buds idag. Det konstaterar tidskriften Lancet Neurology. Författarna anser att trots att stora forskningsframsteg gjorts inom fältet under de senaste 15 åren, inte minst introduktionen...
Beskyll inte människor på flykt för att sprida HIV – minska deras utsatthet i stället! 2864
Myterna kring HIV/aids är många. Det påstås ofta att krig och konflikter leder till högre HIV-förekomst och att flyktingar därför utgör en risk för spridning till befolkningen i de områden de flyr till...
Visuell inspektion bra metod att screena för cervixcancer 2864
Visuell inspektion är ett effektivt sätt att screena för cervixcancer i utvecklingsländer. Det visar en studie presenterad i tidskriften Lancet. Forskarna har utgått från 114 områden i Dindigul-distriktet i Indien...
Högvolymkirurger ger bröstcancerpatienter bättre vårdkvalitet och följer riktlinjer bättre 2865
I en amerikansk registerstudie med uppgifter från tre databaser försöker man belysa om valet av kirurg har betydelse för om patienten får behandling i överensstämmelse med ett konsensusuttalande 1990 om bröstcancerbehandling från National Institutes of Health (NIH) [1]...
Syrgasbehandling minskar risken för postoperativ sårinfektion – men hur det går till återstår att visa 2865
I strävan att minska incidensen av postoperativ sårinfektion och därigenom risken för sekundär morbiditet, som djup sårinfektion och ärrbråck, har syrgasbehandling uppmärksammats under de senaste åren. Studien av Belda och medarbetare [JAMA...

KLINIK OCH VETENSKAP

Långt QT-syndrom
kan behandlas effektivt 2866
Viktigt identifiera mutationsbärare
Medfött långt QT-syndrom är en autosomalt dominant jonkanalsjukdom, som kan manifestera sig som svimning och plötslig död på grund av ventrikulär takykardi. Normal QT-tid utesluter inte att patienten är mutationsbärare, riskbedömning bör därför göras med genanalys. Betablockerare reducerar risken för svimning, hjärtstopp och plötslig död. Eftersom effektiv behandling finns är det oacceptabelt att inte försöka identifiera mutationsbärare och erbjuda information och förebyggande behandling.
Aortadissektion typ B – en multidisciplinär angelägenhet 2872
Aortadissektion utgår från en intimaskada och innebär att blod drivs in i kärlväggen och separerar dess olika lager. Ökad belastning av aortaväggen föreligger vid dilatation eller aneurysmatisk vidgning liksom vid arteriell hypertension... WITH ENGLISH SUMMARY

Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling 2878
Systematisk litteraturöversikt från SBU
Ungefär 4 procent av män och 2 procent av kvinnor har sk obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Tillståndet karakteriseras av dagtrötthet och tät förekomst av obstruktiva hypopnéer eller apnéer under sömn, dvs luftflödet genom näsa och mun upphör delvis eller helt under minst 10...
WITH ENGLISH SUMMARY

Benign paroxysmal positionell vertigo – vanlig orsak till yrsel 2882
Enkel behandling kan ge snabb bot
Yrsel är vanligt förekommande bland patienter som söker primärvården, och den kan ha många orsaker. En vanlig orsak är benign paroxysmal positionell vertigo, ett tillstånd som är relativt lätt att både diagnostisera (med Dix–Hallpikes manöver) och behandla (med t ex Epleys manöver).
WITH ENGLISH SUMMARY

Skador vid operation
för karpaltunnelsyndrom
kan ge invaliditet 2884
Skador vid operation för karpaltunnelsyndrom är ovanliga, men när de förekommer kan de vara allvarligt invalidiserande. Klyvning av karpalligamentet anses vara ett enkelt ingrepp, men operationen måste göras med rätt teknik. En genomgång av Personskaderegleringens material för år 2002 visar att av alla anmälda skadeärenden ansågs att 74 procent gällt skador som berättigade till ersättning och att skadan hade kunnat undvikas om operationen utförts med rätt teknik och på rätt indikation.
Granskning av riktlinjernas genomslag gav enat vårdprogram 2889
Införande av Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård i Region Skåne
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård har existerat i olika varianter sedan 1992. Ett omfattande arbete läggs ned av ett stort antal experter varje gång reviderade versioner av riktlinjerna skall ges ut...
Behandling med kabergolin
vid parkinson kan ge hjärtskada 2892
Fortsatt behandling kräver klinisk och ekokardiografisk kontroll
Den ergota dopaminagonisten kabergolin kan ge lungfibros och/eller hjärtklaffsförändringar. Högre doser och/eller längre tids behandling tycks öka risken. Läkemedelsverket rekommenderar inte patienter att ändra pågående medicinering på grund av rapporterade biverkningar, men oroliga patienter bör diskutera och överväga det i samråd med sin läkare. Om behandling med kabergolin kvarstår, krävs regelbunden klinisk och ekokardiografisk kontroll.
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Läkaren fälls av Ansvarsnämnden 2895
Cancerdiagnosen försenades när läkaren glömde skriva remiss – fall 1
Distriktsläkaren glömde att skriva en remiss, vilket försenade cancerdiagnosen...
Fallet anmäls enligt Lex Maria 2895
Cancerdiagnosen försenades när läkaren glömde skriva remiss – fall 2
Trots beslut om en undersökning av magsäck och tarm skrevs aldrig någon remiss...
Stora skillnader mellan en anmälan till HSAN och en Lex Maria-anmälan ... 2896
De två fallen i artiklarna på föregående sida har väldigt många likheter. Ändå kan resultatet av dem i efterförloppet bli helt olika för de aktuella läkarna...
Kirurg utförde inte trippeldiagnostik – varnas 2896
... men även en Lex Maria-anmälan kan sluta i HSAN
Vad som händer framöver med Lex Maria-fallet om missad remiss i artikeln på förra sidan är oklart. Kanske gör Socialstyrelsen samma bedömning som i ett fall med bröstcancer. Efter den utredningen blev det en anmälan till HSAN, som nu varnar en kirurg...

DEBATT OCH BREV

Stegen före IT – grunden för en ändamålsenlig dokumentation 2897
Det krävs ett grundläggande arbete med innehållet i vård- och omsorgsdokumentationen innan de verkligt processtödjande IT-lösningarna kan utvecklas – låt oss kalla arbetet »stegen före IT«. Socialstyrelsen har därför på regeringens uppdrag inlett två projekt inom detta område...
Glädjande om ersättningsetablering, men maktfullkomliga landsting oroar 2899
En översyn av lagen om läkarvårdsersättning har mynnat ut i ett förslag om möjlighet för privatläkare som går i pension att låta en kollega fortsätta verksamheten...
Replik till Eva Nilsson Bågenholm:
Svår etikprövning i Hunter-fallet 2900
Etik och prioriteringsfrågor är svåra, och inte heller tolkningen av § 30 i Helsingforsdeklarationen är självklar. Men Eva Nilsson Bågenholm gör det så enkelt i sitt ledarstick i LT 38/2007, sidan 2651...
Replik:
Finansieringen måste lösas på nationell nivå 2900
Jag instämmer i mycket av det Elinder och Engqvist skriver. Helsingforsdeklarationens § 30 är viktig, inte enbart i fattiga länder. Den kraftiga ökning av nya dyra särläkemedel vi nu ser gör att det är ofrånkomligt att det redan i studieprotokollet måste tas hänsyn till hur...
Förföljelsen av psykiatrin – nya påhopp 2901

Återigen en kritisk debattartikel om psykiatri i DN (under augusti) baserad på en Socialstyrelseutredning och författad av icke-psykiatrer. Miltonpengarna når inte de psykiatriska patienterna (underförstått »bortslarvade«)...
Vinst i vården:
Fyra reparationsförslag 2901
Är den offentliga sjukvården havererad? Ja, delvis. I mitt inlägg i LT 34/2007 (sidan 2358) tar jag fram några exempel som en reaktion på tre inlägg av kollegerna Bertholds, Halldin och Järhult. Ett konstaterande var att de inte ser med samma ögon som medborgarna...
Slutreplik 1:
Belöna ekonomiskt resultat i demokratiskt prioriterad vård 2902
Inte en enda förespråkare av vinstdriven vård bemöter, vare sig i de senaste tre debattinläggen i LT 37/2007 (sidorna 2614-7) eller i tidigare publicerade repliker, mitt huvudargument: Såväl kontrollerade studier som erfarenheter världen över visar att efterfrågestyrd vård med...
Slutreplik 2:
Fegt att i det offentliga samtalet dölja konflikten mellan efterfrågan och kostnader 2902
Fischer har retirerat från ursprungsinlägget [1]. Nu är offentliga vården bara »delvis havererad«. Inte ens det är en adekvat beskrivning av ett sjukvårdssystem som får topp- placeringar i internationella resultatjämförelser...

KULTUR

Peter Forsskål – Linnélärjunge och humanistisk naturvetenskapsman 2903
Under 1700-talet var den vetenskapliga metoden framför allt beskrivande i motsats till senare tids analyserande. Med undantag för Europa var kontinenternas innandömen vita fläckar...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 2925
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Sälj aktierna i SalusAnsvar råder Aktiespararna
Den norska banken DnB Nor vill köpa SalusAnsvar AB, där många läkare har aktier. Budet ligger på 35 kr per aktie. Sälj, lyder rådet från Aktiespararna.
Klimatförändringarnas
effekt på hälsan
Ökad dödlighet på grund av stigande temperatur och ökad spridning av infektionssjukdomar. Det är några förändringar i klimatförändringarnas spår som ”Klimat- och sårbarhetsutredningen” varnar för i det slutbetänkande som presenterades den 1 oktober. I underlaget ingick den första svenska studien av hur värmeböljor påverkar dödligheten, publicerad i Läkartidningen i somras. Här hittar du denna och andra klimatrelaterade artiklar samt en länk till utredningen.
Dahlqvist avgår
efter jävsdiskussion
Anders Dahlqvist har lämnat ordförandeklubban i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik på grund av sitt uppdrag för ett läkemedelsföretag.
Två anmälda fall jämförs
I detta nummer av Läkartidningen (40/2007) belyses två fall där cancerdiagnos försenades på grund av att läkaren glömde skriva remiss. Trots de stora likheterna mellan fallen blev resultatet för de båda läkarna olika...
Ny ledning
för sjukskrivningsriktlinjer
vid utmattningssyndrom
Utmattningssyndrom är ett svårbehandlat tillstånd som det inte finns någon »quick fix« för, hävdar professorn i psykiatri Marie Åsberg. Hon ska nu leda arbetet med att ta fram nya riktlinjer för sjukskrivning vid utmattningssyndrom. Psykiatern Åsa Kadowaki, som var med gruppen som tog fram det första utkastet, menar däremot att det inte behöver ta lång tid för utmattade att bli friska och varnar för »curlingsjukvård«.
Obstruktivt sömnapnésyndrom
hos barn och vuxna
En nyligen publicerad populationsstudie visar att för barn med obstruktivt sömnapnésyndrom var antalet läkarbesök per år fördubblat och läkemedelskostnaderna, främst medel mot infektioner och luftvägssjukdomar, sex gånger högre än för en matchad kontrollgrupp redan innan diagnosen ställts. Sömnrelaterade andningsproblem bör därför misstänkas hos små barn med hög sjuklighet. En systematisk litteraturöversikt från SBU visar att obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna i första hand ska behandlas med CPAP-utrustning, dvs patienten sover med en andningsmask som ger ett övertryck i lungorna.
Kvalitetssäkra hjärtsjukvården
Socialstyrelsen har startat ett lovvärt pionjärarbete med att utforma nationella riktlinjer kombinerade med beslutsstöd för prioriteringar för olika sjukdomsgrupper. Först ut var hjärtsjukvården. Lokala inspektioner för att följa upp hur riktlinjerna implementeras i vården och användande av nationella register ger en bra början för att kvalitetssäkra svensk hjärtsjukvård. Det påpekar professor Mårten Rosenqvist i en medicinsk kommentar till en granskning av genomslaget för 2004 års riktlinjer i Region Skåne.