INNEHÅLL NUMMER 41, 2007

LEDARE

Öppna jämförelser – öppen redovisning 2932
Den 8 oktober utkom »Öppna jämförelser«, den andra rapporten i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma arbete att öppet redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet...
Psykosocial ohälsa i fokus 2935
Psykosocial ohälsa är ett växande samhällsproblem. Det orsakar lidande hos enskilda, påfrestningar på arbetslivet och belastning på samhällsekonomin. Det har gett distriktsläkarna ökad arbetstyngd och sämre arbetsmiljö...
WMA ser över Helsingforsdeklarationen 2935
Läkare från drygt 40 länder samlades i helgen i Köpenhamn för General Assembly i WMA, World Medical Association. Jon Snædal, geriatriker från Island, valdes till ny president. Han kommer under sitt presidentår att fokusera på medicinsk etik och mänskliga rättigheter...

LT DEBATT

Ny etisk plattform
för sjukvården – exit Hippokrates? 2936
En glidning från pliktetik mot nyttomaximering. Så skulle förslaget till ny etisk plattform som Prioriteringscentrum tagit fram kunna tolkas, skriver överläkare Niklas Ekerstad, och efterlyser mer debatt om förslaget. Han vill även att prioriteringsfrågorna tydligare integreras i läkarutbildningen. Den 4 och 5 oktober hålls en nationell prioriteringskonferens i Örebro. Foto: Åke Ericson/IBL
Våga att inte sjukskriva 2937
Apropå! Läkarintyget
Jag blir bekymrad när jag läser Åke Åkessons debattinlägg i Läkartidningen 36/2007 (sidorna 2485-6) om läkarintygets ekonomiska betydelse för patienten samtidigt som vi vet att sjukintyget är en dålig behandling med många biverkningar...

AKTUELLT

Tre fick Nobelpris för genmodifieringsteknik 2938
Nobelpriset i medicin
Nobelpriset i medicin eller fysiologi delas mellan två amerikaner och en britt: Mario Capecchi, Oliver Smithies och Martin Evans. De får priset för sina upptäckter av "principer för att introducera specifika förändringar av gener i möss med användning av embryonala stamceller". Ett bra val, menar en forskare som Läkartidningen talat med.
Regeringen ser över
Nationella kvalitetsregistren 2940
Ansvarsfrågan och öppenhet för allmänheten på agendan
Ansvarsfrågan och öppenhet för allmänheten ingår i en »intern diskussion« om de Nationella kvalitetsregistren som under hösten förs på Socialdepartementet, och som ska vara klar i november–december. Bakgrunden är Riksrevisionens hårda kritik mot hanteringen av registren förra året. Riksrevisionen menade att Socialstyrelsen brustit i ansvar i bevakningen av registrens kvalitet och ifrågasatte om modellen med självständiga register är effektiv för att utveckla vården. Kritiken ledde till att riksdagen i våras gav regeringen i uppdrag att bland annat se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till kvalitetsregistren.
Fler öppna jämförelser i år 2941
Fler indikatorer, färskare data och nya områden som kostnadseffektiva behandlingsval är nyheter för årets rapport av samlade och öppna jämförelser av landets hälso- och sjukvård...
Vad är nyttan med att vaccinera
äldre mot influensa? 2942
Avlider färre äldre människor i influensa om de vaccineras? Osäkert, konkluderade författarna till en artikel i Lancet nyligen. På torsdagen publicerade New England Journal of Medicine en studie som tvärtom visar att vaccination minskar både dödligheten och antalet vårdtillfällen på sjukhus.
Marknadsföringsregler »ett hinder i utvecklingen« 2943
Läkarförbundets regler för marknadsföring bör uppdateras, anser Sjukhusläkarföreningen, i vars styrelse Anders Dahlqvist sitter. Dahlqvist lämnade nyligen ordförandeskapet i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik efter en jävsdiskussion i förbundets styrelse...
Avgick efter jävsdiskussion i CS 2943
Anders Dahlqvist lämnade ordförandeklubban i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik på grund av sitt uppdrag som webbdoktor för läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibbs. Det skedde direkt efter mötet i förbundets centralstyrelse, CS, den 27 september...

NOTISER

Helsingforsdeklarationen revideras
World Medical Association (WMA) meddelade vid sitt möte i Köpenhamn i helgen att man ska revidera de etiska principerna för medicinsk forskning som omfattar människor, den så kallade Helsingforsdeklarationen...
Anmäla anonymt »bra förslag« 2942
– Förslaget är bra, men målet måste vara att hitta fel i systemen, inte att peka ut enskilda syndabockar. Det säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman, apropå att socialminister Göran Hägglund vill att Lex Maria-anmälningar ska kunna göras anonymt...
Sälja eller behålla aktier i SalusAnsvar? 2942
Frågan är i veckan aktuell för runt 9 500 medlemmar i Läkarförbundet som äger mellan 100 och 2 000 aktier var . På Aktiespararnas webbplats finns en analys av erbjudandet från DnB Nor. En börskrönikör på Dagens Industri ger rådet: Sälj. Läs mer: http://www.lakartidningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

D-vitaminbrist ökar kardiovaskulär risk 2945
Länge diskuterad hypotes får starkt stöd i epidemiologisk studie
Redan på 1980-talet påvisade svenska forskare samband mellan D-vitaminnivåer, blodtrycksreglering och insulinkänslighet. Hypotesen om ett samband mellan D-vitaminstatus och kardiovaskulära riskfaktorer/metabola syndromet formulerades kanske först av Lind och Ljunghall, senare av...

NYA RÖN

Acetylsalicylsyra och NSAID
inte bra för prevention
av kolorektal cancer 2946
Användningen av acetylsalicylsyra och NSAID för primärprevention av kolorektal cancer har prövats av en amerikansk expertgrupp. Preparaten bör inte användas, är slutsatsen. I stället rekommenderas screening (sekundärprevention) av riskgrupper. I Sverige är kolorektalcancerscreening uppsatt på väntelista av Socialstyrelsen. Foto: SPL/IBL
Probiotika effektiva vid obstipation hos barn 2946
Funktionell obstipation hos barn förefaller vara ett avsevärt problem globalt. En färsk genomgång av ett antal studier visar en mycket varierande prevalens (mellan 1 och 30 procent) för detta tillstånd...
Överförskrivning av antibiotika i Storbritanniens primärvård 2947
Primärvårdsläkare i Storbritannien skriver ut för mycket antibiotika; detta enligt en uppmärksammad studie presenterad i tidskriften Journal of Antimicrobial Chemotherapy...
Cannabis ökar risken för psykos 2947
Användare av den illegala drogen cannabis löper ökad risk att drabbas av en psykossjukdom som schizofreni. Det visar en studie presenterad i Lancet och som refereras av bla News@nature...
Ingen ökad dödlighet i bröstcancer bland BRCA-bärare 2947
Kvinnor som drabbas av bröstcancer och som är bärare av en mutation i någon av bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2 löper inte ökad risk att avlida i sin sjukdom jämfört med bröstcancerpatienter som inte bär på muterade varianter av generna...
CP-skadade barns livskvalitet är god 2948
I en stor europeisk studie omfattande sju länder har man undersökt självskattad livskvalitet hos barn med cerebral pares (CP) i åldern 8–12 år. Huvudresultatet är att livskvaliteten är god och jämförbar med den hos barn i allmänhet.
Tarmrengöring kan överges vid elektiv kolonkirurgi 2948
Tarmrengöring har ansetts vara viktig vid kolonkirurgi för att minska risken för postoperativa infektioner. Ett flertal randomiserade studier och metaanalyser har inte kunnat visa någon fördel med tarmrengöring, men dessa resultat har inte lett till någon ändring av praxis...
Vitamintillskott skyddar inte mot hjärt–kärlsjukdom 2948
Tillskott av vitamin C, E och betakaroten ger inte kvinnor något skydd mot kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie genomförd vid Harvarduniversitetet och som presenteras i Archives of Internal Medicine...
Vikten av hälsningsformalia i mötet med patienten 2949
Det allra första ögonblicket i konsultationen har stor betydelse. För att fortsättningen ska bli bra bör doktorn hälsa genom att ta patienten i hand och presentera sig med för- och efternamn. Det anser majoriteten i en amerikansk intervjustudie. Foto: SPL/IBL
Psykisk sjukdom oprioriterad i fattiga länder 2949
Människor med psykisk sjukdom är en extremt utsatt grupp, särskilt i världens fattiga länder. Det skriver Lancet, som ägnar en artikelserie åt just mental hälsa i 153 fattiga och medelinkomstländer...
Rökning påverkar generna – även efter rökstopp 2949
Rökning kan påverka genuttrycket långt efter att en rökare slutat med sitt missbruk. Det visar en studie presenterad i BMC Genomics och refererad i News@ nature...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kvalitetsindikatorer
för antibiotikaförskrivning
i primärvården 2952
Bygger på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister
Inför nya kvalitetsindikatorer för antibiotikaförskrivning i primärvården – en för kinoloner vid nedre urinvägsinfektion och en för tetracykliner vid övre luftvägsinfektion. Det föreslår Socialstyrelsen, som konstaterat att förskrivningsmönstret vid dessa diagnoser skiljer sig anmärkningsvärt mellan landstingen.
Lågdos-DT bättre
än vanlig röntgen
vid diagnostik av rinosinuit 2955
Bör vara förstahandsval
Lågdosdatortomografi vid diagnostik av rinosinuit ger värdefull information om anatomi och patologiska förändringar som inte fås med konventionell röntgen. Förbättringen av den diagnostiska kvaliteten är så stor att lågdos-DT helt bör ersätta vanlig röntgen.
Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta 2959
Ny kunskap kräver ny modell för mekanismbaserad smärtanalys
»In recent years there has been a revolution in our understanding of the cellular and molecular events that are involved in the generation and maintenance of chronic pain. This new information is changing not only how we view chronic pain but also the way chronic pain is managed...
WITH ENGLISH SUMMARY

Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd 2965
Glukokortikoider har en central roll i behandlingen av inflammatoriska och immunologiska sjukdomar idag. Denna terapi började användas 1948, och nu används glukokortikoider inom ett flertal specialiteter...
Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling 2969
Nya riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har utarbetat nya riktlinjer för läkare när det gäller att avstå från att sätta in livsuppehållande behandling eller att avsluta livsuppehållande behandling.
Biologiska läkemedel vid inflammatorisk tarmsjukdom 2973
Värdefullt tillskott – men bara när konventionell terapi är otillräcklig
Biologiska läkemedel som blockerar TNF-alfa är ett värdefullt tillskott i behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom och representerar en helt ny terapiprinicip. Behandlingen har kraftiga effekter på inflammationen men kan också ge allvarliga biverkningar och bör därför användas endast när konventionell behandling inte är tillräcklig.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Vård efter behov och på lika villkor även vid livets slut 2977
Att den palliativa vården varit styvmoderligt behandlad är sedan länge konstaterat. Några fler utredningar behövs inte, utan det är hög tid att vi på allvar börjar agera för en palliativ vård på lika villkor...
Höga ljudnivåer på konserter kan ge hörselskador för livet 2978
Musikbranschen tar inte sitt ansvar
Musik, framför allt pop, rock och jazz, framförs ofta på hög ljudnivå, inte sällan med arrangörens goda minne. Risken för hörselskador som tinnitus är stor, men om Socialstyrelsens gränsvärden följs torde den vara acceptabelt liten...
Avslutande av livsuppehållande behandling – ett förtydligande 2980
Det är beklagligt att Hans Naver och Ingela Nygren (Läkartidningen 19/2007, sidan 1533) uppfattat att Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik inte beaktat den diskussion och de sammanfattande värderingar som kom fram vid den workshop om avslutande av...
Replik om scientologerna:
Offentlighetsprincipen – ett skydd för patienter 2981
Offentlighetsprincipen är ett stort problem för läkemedelsbolag och inhyrda psykiatrer. I alla fall när man tvingas lämna ut negativa data och skadeverkningar av psykofarmaka...
Slutreplik:
Offentlighetsprincipen och antipsykiatrin 2982
Janne Larsson gör inget försök att tillbakavisa mina uppgifter om honom: att han arbetar för Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). Det är en hatorganisation som grundats av scientologikyrkan för att attackera psykiatrin, som ses som mänsklighetens huvudfiende...

KULTUR

Axel Munthe – fattigläkare och kunglig livmedikus – fyller 150 år 2983
Hösten 2007 är det 150 år sedan den berömde svenske läkaren Axel Munthe föddes. Ekot av hans steg mellan de gamla stenhusen i Neapels fattigkvarter har tystnat sedan länge. Ett drygt sekel senare vandrar jag i samma gränder och prång. Men han är svårfångad...
Poesi mellan två kulturer – lovande debut 2986
Recension
Sömn är tyngre än vatten. Författare: Sam Ghazi. Recensent: Christer Petersson, med dr, distriktsläkare, FoU-centrum Växjö.
En soppa av fakta och personliga tyckanden 2986
Recension
Könet sitter i hjärnan. Författare: Annica Dahlström. Recensent: Ingela Heiman, verksamhetschef, psykiatriska kliniken, Kungälv, ordförande i Kvinnliga läkares förening.
Vältäckande lärobok i svensk klinisk pediatrik 2987
Recension
Barnmedicin. Tredje upplagan. Författare: Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz, redaktörer. Recensenter: Jonas F Ludvigsson, avdelningsläkare, docent och Simon Gepertz, ST-läkare; båda vid Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.
Allmänmedicin för alla läkare 2988
Recension
Allmänmedicin. Författare: Steinar Hunskår, redaktör, Birgitta Hovelius, redaktör för den svenska utgåvan. Recensent: Bengt Järhult, distriktsläkare, vårdcentralen i Ryd/FoU-centrum, Växjö.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3009
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Nyupptäckt mutation i glykogensyntas
kan orsaka plötslig hjärtdöd
Forskare vid Sahlgrenska akademin har upptäckt en ny ärftlig sjukdom som kan vara dödlig. Det handlar om en mutation i enzymet glykogensyntas, som innebär att glykogen inte kan lagras i muskulaturen. Mutationen tros vara orsaken till att ett barn avlidit i kardiomyopati.
Doris Lessings
världspremiär
i Läkartidningen
Den engelska författaren Doris Lessing får årets Nobelpris i litteratur. Lessing, 87 år, tillhör världens mest kända kvinnliga författare. Mindre känt, sannolikt, är att hennes novell El Magnifico hade världspremiär i Läkartidningen 1998. Läs novellen och historien bakom publiceringen.
MSF kritiserar Läkarförbundet om läkarutbildning
Läkarförbundets positiva hållning till fler platser på läkarutbildningen är inte rakryggad, hävdar Medicine studerandes förbund. Nog vill Läkarförbundet behålla kvaliteten på utbildningen, men man tar inte ställning till hur det ska gå till. I ett svar på kritiken påpekar Läkarförbundet att MSF:s representanter satt med och instämde när centralstyrelsen beslöt att välkomna fler platser.
Vad är nyttan med att vaccinera äldre mot influensa?
Avlider färre äldre människor i influensa om de vaccineras? Osäkert, konkluderade författarna till en artikel i Lancet nyligen. På torsdagen publicerade New England Journal of Medicine en studie som tvärtom visar att vaccinering både minskar dödligheten och antalet vårdtillfällen på sjukhus.