INNEHÅLL NUMMER 42, 2007

LEDARE

Etikkurser har ringa effekt på forskningsetiken 3016
Avslöjanden om oegentligheter inom forskning har lett till krav på att ge etiken en mer framträdande roll inom forskarutbildningen. Att etikproblemen kan kräva mer insatser än enbart utbildning framgår av en aktuell studie i Academic Medicine (2007;82:853-60) Författarna... / Josef Milerad
Jämförelser till gagn för alla 3019
I förra veckan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007...
Försvåra inte användningen av licensläkemedel! 3019
Läkemedelsverket har för en tid sedan lagt förslag till ändrade föreskrifter om licensförsäljning av läkemedel. Licensförfarandet gör det möjligt att i speciella situationer använda läkemedel som av olika skäl inte är godkända i Sverige...

LT DEBATT

Psykiatrins problem är inte ideologi – utan pengar! 3020
Trots 700 miljoner extra i sk Miltonpengar brottas psykiatrin med ekonomiska problem. Miljonrullningen gick psykiatrins kärnverksamheter förbi, till hundratals nyuppfunna projekt. Detta, inte sektoriseringen, är specialitetens dilemma – något som inte löses med psykofarmakologi och excellenta forskningsmiljöer...
Vad är bra kvalitet i prostatacancervården? 3021
Apropå! Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivet
Nyligen har Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet redovisats av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landstings (SKL). Syftet är att stimulera till förbättringar, »både genom det tävlingsmoment som ligger i jämförelserna och genom den källa...

AKTUELLT

Systemskifte i Holland
halverade sjukfrånvaron 3022
På några få år har sjukfrånvaron i Holland, som tidigare var bland de högsta i Europa, nästan halverats. Bakom den dramatiska minskningen ligger stora förändringar i regelsystemen. Arbetsgivarna betalar sjuklön i två år och företagsläkarna har en central roll.
Snabb rehabilitering ska löna sig i Holland 3024
Sjukförsäkringsreformerna i Holland de senaste tio åren innebär en förskjutning av ansvaret från samhället till arbetsgivarna och en öppning för fler privata aktörer. Men samtidigt innebär de skärpt kontroll och ekonomiska sanktioner mot arbetsgivare som inte satsar tillräckligt på rehabilitering...
Satsning på patientsäkerhet ska rädda många liv 3025
Sverige ska ha »världens säkraste vård«. Målet ska nås genom att alla landsting satsar långsiktigt på att minska vårdskadorna...
Lokalt avvikelseavtal på gång i Västra Götaland 3025
Avtalsrörelsen 2007
Ett lokalt avstegsavtal för Västra Götalandsregionen kan vara nära. – Vi har fått ett förslag som vi ska titta på. Det är ett stort genombrott, säger Christina Berntsson, ordförande i Läkarföreningar i Väst (LIV), som samlar de fyra lokalföreningarna i regionen: Göteborg,...
Ingen resolution om Irakhjälp 3025

Det blir ingen resolution om medicinsk hjälp till Irak. Irakiska läkare i Sverige hade målsättningen att samla svenska organisationer och myndigheter som t ex Sida och Röda Korset kring sjukvårdsbistånd i ett gemensamt dokument...
Konkurrensverket:
Lägg in Medco-frågan i apoteksutredningen 3026
Konkurrensverket anser att Apoteket ABs samgående med Medco är en vidare infrastrukturfråga som ska avgöras av apoteksmarknadsutredningen. Därefter beslut av regering eller riksdag...
Varumärket ska värderas vid avknoppning 3026
Regeringen planerar en rad åtgärder för att underlätta avknoppningar inom välfärdssektorn. Men i framtiden kommer den som knoppar av att också få betala för varumärket...

MEDICINSK KOMMENTAR

Skärpt blodtryckskontroll
krävs vid typ 2-diabetes 3028
Interventionsstudien ADVANCE ger tydliga besked
Interventionsstudien ADVANCE visar nu otvetydigt att skärpt blodtryckssänkning hos typ 2-diabetiker ger färre mikro- och makrovaskulära händelser och lägre kardiovaskulär dödlighet.

NYA RÖN

Kinesisk medicin möter systembiologi 3030
De kunskapsbanker som skapats efter framför allt kartläggningen av människans genom har skapat förutsättningar för en mer holistisk inriktning för diagnostik och behandling inom västerländsk medicin. Möjligheten till en mer personlig medicinering diskuteras...
Kalcium skyddar mot frakturer 3031
Tillskott av kalcium och D-vitamin skyddar individer över 50 år mot frakturer, enligt en stor metaanalys som presenterats i Lancet. Men många av de kalcium- och D-vitamintillskott som finns på marknaden når inte upp till doser som krävs för en preventiv effekt, menar författarna.
Tamoxifen prövas mot mani 3031
Cancerpreparatet tamoxifen prövas mot bipolär sjukdom i manisk fas. Det visar en studie presenterad i Bipolar Disorders. Tamoxifen är som bekant verksamt mot bröstcancer genom att blockera östrogenreceptorer, men det har också en annan effekt: Det inhiberar proteinkinas C, ett...
Texas satsar på cancerforskning 3031
Delstaten Texas vill satsa tre miljarder dollar, motsvarande 20 miljarder kronor, på cancerforskning under kommande tioårsperiod; detta enligt ett förslag delstatens väljare ska ta ställning till i höst. Det rapporterar tidskriften Science...
Central blodtrycksmätning ny metod för att värdera kardiovaskulär risk 3032
Icke-invasivt mätt centralt blodtryck och kardiovaskulär risk har för första gången belysts i en större studie och visat sig vara en signifikant prediktor för kliniskt relevanta händelser. Resultatet kan tolkas så att centralt mätt blodtryck ger mer riskinformation än konventionellt mätt blodtryck.
TBE-virus funnet hos flyttande fästingar 3032
TBE, eller fästingburen hjärninflammation, är vissa år en vanlig infektion i Ryssland, Baltikum och vissa centraleuropeiska länder. I Sverige insjuknar ca 100 personer varje år, varav de flesta i kust- eller Mälarnära områden i Uppland, Stockholm och Sörmland...
Sjukgymnastik bra efter knäplastik 3033
Patienter som genomgår knäplastik till följd av osteoporos har, i alla fall på kort sikt, nytta av sjukgymnastik. Det visar en metaanalys som presenteras i BMJ. Studien är en sammanslagning av sex studier, som sammanlagt omfattar 614 patienter som genomgick elektiv knäplastik...
Förslag om läkemedelsprövning på dödssjuka upprör 3033
Ett förslag från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har väckt debatt. Myndigheten föreslår att läkemedelskandidater som genomgått prövningar i klinisk fas I (mindre studie på friska, vilken normalt främst har till syfte att hitta eventuella biverkningar) ska få ges till...
Kommentar 3033
Ska terminalt sjuka människor få pröva oprövade läkemedel? Omedelbart tycks hela frågeställningen absurd och påminner om gamla forskningsetiska skandaler, där man genomförde experiment på terminalt sjuka patienter; helt i strid med strävandet att skydda redan utsatta...
Systembiologi formar ny preventiv hälsovård 3036
Termen systembiologi förekommer allt oftare i biologisk och medicinsk litteratur, men bara undantagsvis har den samma betydelse. Gemensamt för de flesta artiklar inom området är att systembiologi i någon mån beskrivs handla om helheter, eller just system, i motsats till...

KLINIK OCH VETENSKAP

Systembiologin kan förändra sjukvården radikalt 3037
Ger underlag för individualiserad prediktion, prevention och behandling
Under förra århundradet gjordes stora forskningsansträngningar för att i detalj beskriva enskilda molekyler och deras relation till sjukdomar. Man fann att många vanliga sjukdomar som allergi, cancer och diabetes var komplexa, dvs att de inte berodde på enskilda gener utan på...
WITH ENGLISH SUMMARY

Systembiologin ger möjlighet att förstå komplex sjukdom i detalj 3042
Åderförkalkning ett exempel
Medicinsk forskning har under 1900-talet till stor del bestått i att bereda hypoteser om sjukdomars uppkomst vad gäller betydelsen av enskilda eller ett begränsat antal biologiska substanser (gener, proteiner eller metaboliter)...
WITH ENGLISH SUMMARY

Hälsoekonomiska utvärderingar har stor betydelse för LFNs beslut 3046
I oktober 2002 fick Sverige en ny lag om läkemedelsförmåner, och samtidigt inrättades en ny myndighet, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Detta innebar en stor förändring av principerna i Sverige för prissättning och subventionering av läkemedel och vissa förbrukningsartiklar som... WITH ENGLISH SUMMARY

Antibiotikaresistenta S aureus ger ökad dödlighet och dyrare sjukvård 3052
Introduktionen av sulfa och penicillin i kliniskt bruk under 1930- och 1940-talen innebar stora medicinska vinster i form av minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner... WITH ENGLISH SUMMARY

RIKSSTÄMMAN

Riksstämmoprogrammet
Ladda ner pdf

PATIENTSÄKERHET

Kräver yttersta försiktighet och mycket noggranna överväganden 3119
»Psykiatrisk tvångsvård en allvarlig och integritetskränkande åtgärd«
Psykiatrisk tvångsvård är en allvarlig och integritetskränkande åtgärd, som ska användas med yttersta försiktighet och efter mycket noggranna överväganden...
Ingen suicidriskbedömning gjordes vid utskrivning – patienten tog sitt liv 3120
»Vedertaget vid kliniken« inte lika med korrekt handläggning
Psykiatern skrev ut patienten utan att ha träffat honom och utan att göra en suicidriskbedömning. Han försvarade det med att det är vedertaget vid kliniken. Det innebär dock inte att det är korrekt handlagt och att psykiatern kan frias från ansvaret för den uteblivna bedömningen av patienten, som tog sitt liv...
Symtomen och en noggrann anamnes borde lett till misstanke om lungemboli 3121
Inte tillräckligt förlita sig enbart på skrivna journaler
Det är knappast tillräckligt att enbart förlita sig på skrivna journaler. Kirurgen borde ha bildat sig en egen uppfattning av patientens besvär, något som borde ha fått honom att överväga lungemboli...
Ung kvinna fick de inre blygdläpparna bortopererade och klitoris blottlagd 3121
En plastikkirurg varnas sedan han opererat bort de inre blygdläpparna och till hälften blottlagt klitoris på en ung kvinna, som enbart ville ha blygdläpparna förminskade...
»Ful ovana« att dricka mycket berodde på diabetes insipidus 3122
Att patienten jämt var törstig och drack mycket betecknades av distriksläkaren som »en ful ovana«. Men patienten hade diabetes insipidus...

DEBATT OCH BREV

Informera gravida om
konsekvenserna vid prematur
förlossning utomlands 3123
Hemförsäkringarnas reseskydd upphör normalt efter 28:e graviditetsveckan. Den som föder barn utomlands efter denna tidpunkt får varken ersättning för barnets sjukvårdskostnader eller ekonomisk hjälp med hemtransport. Mödravårdscentraler och ansvariga för webbplatser som vänder sig till gravida bör därför noga se över den information de ger angående utlandsresor. Det framhålls i en debattartikel i Läkartidningen utifrån ett konkret fall.
Bör apolipoproteinerna bli förstahandsval i rutinsjukvården? 3124
Apolipoproteinerna med dess ApoB/AI-kvot diskuteras åter i Läkartidningen...
Så kan idrottsämnet i skolan bidra till ökad fysisk aktivitet 3125
Skolidrottens bidrag till elevers totala fysiska aktivitet är marginellt och förblir det även om timantalet skulle ökas kraftigt. Därför bör skolans idrottsundervisning främst inriktas på att stimulera var och en till ökad fysisk aktivitet under fritiden, med målet att grundlägga goda och bestående motionsvanor...
Ta makten över det försäkringsmedicinska beslutsstödet! 3126
Låt oss som läkarkår ta makten över utvecklingen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet! Låt oss göra det till vårt! Låt det bli ett stöd till yngre kollegor så de slipper lära sig »by trial end error« som vi fått göra...
Varför säger Läkarförbundet ja till utökad läkarutbildning om resultatet blir sänkt kvalitet? 3127
Hans Hjelmqvist skriver på ledarsidan i LT 39/2007 om den av regeringen föreslagna utökningen av läkarutbildningen. Läkarförbundet förhåller sig enligt Hjelmqvist positivt till denna, under förutsättning att kvaliteten på utbildningen bibehålls...
Replik:
Fel att förlita sig på att läkare med utländsk utbildning skall fylla vakanserna 3127
I en insändare kommenterar Jessica Svefors från MSF Läkarförbundets inställning till en utökad dimensionering av läkarutbildningen. I stort så finns det betydligt mer som förenar MSFs och Läkarförbundets inställning än vad som skiljer...
Normalt trombocytantal tillräcklig information inför ryggbedövning till gravida 3128
I LT 39/2007 (sidorna 2810-1) redogörs för ett fall av intubationssvårigheter vid ett akut kejsarsnitt. Enligt artikeln utfördes inte spinalanestesi, då provtagning två timmar tidigare visade normalt trombocytantal, men APTT- och PK-INR-prov saknades...
Vinst i vården – slutreplik 3:
Irrelevant verklighet? 3128
Efter att ha läst Eric Bertholds´ slutreplik i Läkartidningen 40/2007 (sidan 2902) drar jag den något förvånande slutsatsen att han avfärdar den verklighet jag har erfarenhet av som irrelevant! När han dessutom kallar en sjukvårdshuvudmans anlitande av entreprenörer för...
Offentlighetsprincipen underexploaterad 3128
Vanna Beckman skriver i Läkartidningen 39/2007 (sidorna 2769-70) att scientologen Janne Larsson försöker »snedvrida« opinionen genom att ständigt begära ut handlingar som berör ADHD...
Slutreplik:
Ingen skillnad mellan aidsförnekare och antipsykiatrin 3128
Javisst, alla röster ska få komma till tals. Men man måste också få ifrågasätta hur rösterna talar, vilken helhetsbild de sprider och slå larm när fakta systematiskt förvrängs...
Goda förebilder behövs för det goda lärandet 3129
I ett mycket intressant temanummer av Läkartidningen (38/2007), »Medicinskt lärande«, redovisas hur långt man kommit inom pedagogiken avseende läkarnas grundutbildning, specialistutbildning och vidareutbildning...
Läkarförbundet – också för pensionerade läkare? 3129
»Skatter är oftast inget som Läkarförbundet tar ställning till« – så inleds ett inlägg på ledarsidan i Läkartidningen 35/2007. Det är en klok policy som man borde hålla på om man vill tillvarata alla medlemsgruppers intresse...
Replik:
Tillväxt bra för pensionärer 3129
Som medlem i Läkarförbundet är Hans Dunér också ansluten till centralorganisationen Saco. Det var Sacos ställningstagande som Läkartidningen ville uppmärksamma. På individnivå kan man självfallet ha högst divergerande åsikter om vilka skatter som helst bör sänkas...
Hur gör vi framdeles med DRU-ledsskador? 3130
I Läkartidningen 39/2007 (sidan 2813) refereras ett ansvarsärende (HSAN 2021/06) där en ortoped (för oss okänt var) varnas för att ha utfört en öppen operation på distala radio-ulnara leden (DRU-leden)...
Att kvinnor måste vara och tänka som män är inte jämställdhet 3130
Replik/kommentar till recensionen i Läkartidningen 41/2007 (sidan 2986) av min bok »Könet sitter i hjärnan«. Förläggaren (Corpus-Gullers) till boken »Könet sitter i hjärnan« skickade ett referensexemplar till Läkartidningen i slutet av januari...

KULTUR

Var Søren Kierkegaards tungsinne andligt eller psykiatriskt betingat? 3131
Den 2 oktober 1855 togs Søren Aabye Kierkegaard in på Det Kongelige Frederiks Hospital i Köpenhamn efter att ha fallit omkull på gatan. Benen bar honom inte. Efter 41 dagars sjukhusvistelse avled han 42 år gammal; mot slutet nästan totalt förlamad men mentalt intakt...
Helgmålande urologiprofessor ställer ut sin konst 3134
Den 20 oktober kommer naturen att ta över Österlånggatan 5 i Stockholm. Då öppnar Hans-Göran Tiselius sin utställning. – Jag försöker gå i skogen någon mil varje helg för att samla inspiration och för att se hur det faktiskt ser ut...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3157
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bråttom ta hand
om TIA och mindre stroke
Förhandspublicering I många fall är tiden lång från symtomdebut till behandling vid TIA eller mindre stroke. En populationsbaserad studie av 91 000 individer i England visar nu att patienterna skall handläggas akut. Och att det med god säkerhet går att kombinera flera behandlingar de första dagarna efter insjuknande.
Prisbelönte Felix Mitelman – tumörkromosomforskningens Linné
Felix Mitelman, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet, har fått årets nordiska Fernströmpris på en miljon kronor. Hans kartläggning av kromosomavvikelser vid cancer har bidragit till förbättrad diagnostik, behandling och prognostisering vid olika cancerformer. Dessutom är han far till en unik och välbesökt databas som skapat reda i tumörernas kromosomavvikelser.
Influensasäsong
Influensan står för dörren. Hur kan konsekvenserna av smittan begränsas? Och avlider färre äldre människor i influensa om de vaccineras? Osäkert, enligt en artikel i Lancet nyligen. Strax därpå publicerade New England Journal of Medicine en studie som tvärtom visar att vaccination minskar både dödligheten och antalet vårdtillfällen på sjukhus. Läs mer om kontroversen, om användningen av antivirala läkemedel samt Läkemedelsverkets uppdaterade rekommendationer om profylax och behandling av influensa.
Laserbehandling av akut hjärninfarkt – lovande behandlingsmetod
Förhandspublicering Laserbehandling av patienter med hjärninfarkt tycks både säker och gynnsam om den ges 24 timmar efter insjuknandet. Det visar en randomiserad multicenterstudie där svenska sjukhus deltagit. En förklaring till resultaten kan vara att energimetabolismen i randzonen mellan frisk och död vävnad förbättras.
Klinisk systembiologi
förutspås förändra sjukvården
Systembiologin vinner allt mer terräng och kan förändra sjukvården radikalt. Den kan öka förståelsen av sjukdomsmekanismer, göra det möjligt att skräddarsy behandlingar och förutsäga sjukdomar. Men vad är systembiologi? En analys av komplexa helheter eller system, snarare än ett systems enskilda komponenter. Inom medicinen kan det handla om att studera hur genetiska nätverk ger upphov till olika sjukdomar.
Läkemedelsprövning
på dödssjuka
Ett förslag från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om att dödssjuka ska få pröva icke-godkända läkemedel har väckt debatt. Kritikerna menar bl a att man inger patienterna falskt hopp. Förespråkarna anser å andra sidan att dödssjuka bör ha samma rättigheter som alla andra i ett fritt samhälle. Niels Lynöe och Rurik Löfmark kommenterar frågan i ett svenskt perspektiv.
Hård fysisk träning ökar risken för missfall
Förhandspublicering Kvinnor som tränar hårt i början av graviditeten löper ökad risk att drabbas av missfall, enligt en dansk studie. För dem som tränade mest var risken fyrdubblad, jämfört med kvinnor som inte tränade alls. Andra undersökningar har dock visat att träning kan vara gynnsamt för modern, till exempel genom att minska risken för havandeskapsförgiftning.