INNEHÅLL NUMMER 43, 2007

LEDARE

Lång amning skyddar inte mot allergier 3164
Att amning är det bästa för spädbarnet ur både hälso och näringssynpunkt är närmast en självklarhet. Studier visar att ammade barn mår bättre i nästan alla avseenden – vilket dock också sammanhänger med att de kvinnor som av olika skäl inte kan (eller vill) amma, själva har ett... / Josef Milerad
Vården, en framtidsbransch 3167
Nutek, Verket för näringslivsutveckling, och Almega, branschorganisation för tjänsteföretagare, har tagit initiativ till ett projekt kallat »Vård och omsorg – en framtidsbransch« för att studera hur konkurrenskraftig den svenska vård- och omsorgsbranschen är och hur...

LT DEBATT

Klimatförändringarna:
Ett moraliskt problem – inte ekonomiskt eller tekniskt! 3169
I1800-talets USAblev det på en tioårsperiod helt omoraliskt och omöjligt att ha slavar. Låt oss hoppas att det inom samma tidsrymd blir helt omoraliskt att bränna upp fossila kolväteföreningar...
Arbetsförmågan kan inte utnyttjas på grund av nuvarande regelsystem 3170
Apropå! Sjukskrivning
Vid till exempel halv sjukskrivning eller halv sjukersättning kan vi med nuvarande regler i allmänhet inte vara på vår arbetsplats mer än halvtid. Vi får halv ersättning från vår arbetsgivare. Vi förväntas göra skäl för halv lön på halv arbetstid...

AKTUELLT

»Primärvården saknar öppna och tydliga prioriteringar« 3172
Prioriteringar
För att ro i land primärvårdens stora uppdrag krävs prioriteringar. Kanske betyder det att välja bort vissa behandlingar eller åtgärder. Men om man inte har ett system för prioriteringarna riskerar man att gå rakt emot de etiska principer vården är satt att följa...
Snuviga 35-åringar prioriteras framför äldre multisjuka 3173
Prioriteringar
»Gynna de redan gynnade, som söker hjälp för banala åkommor. Håll dem på gott humör så att de tror på systemet och fortsätter att betala skatt.« Det är enligt distriktsläkaren Peter Baeckström politikernas underförstådda budskap till primärvården...
»Av människovärde följer egenansvar« 3174
Etiska principer för prioriteringar bör förändras
Den etiska plattformen för prioriteringar är otydlig. Dessutom låter »plattform« statiskt, etik måste ständigt diskuteras. Det menar etikprofessorn Per-Erik Liss, som också vill lyfta in individens egenansvar i principerna bakom prioriteringar i hälso- och sjukvården...
Läkares fortbildning minskar 3176
Det är en nackdel att vara allmänläkare, psykiater, geriatriker, kvinna, privatanställd eller läkare i Norrbotten. Så skulle man kunna tolka resultatet av Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät. Den visar också att läkares fortbildning minskat generellt sedan 2005...
Apotekets agerande blir regeringsfråga 3177
Apoteket AB överklagar Konkurrensverkets beslut om att bolaget måste lämna ut information om framtida planer...

NOTISER

Värmland förlänger inte Caremas avtal 3177
Landstinget i Värmland förlänger inte avtalen med det privata bolaget Carema närvård som löper ut om ett år. Det beslutade landstingsstyrelsen den 16 oktober. Carema driver bland annat sjukhusen i Säffle och Kristinehamn...

MEDICINSK KOMMENTAR

Färre barn behandlas
med SSRI, fler begår självmord 3180
Oroväckande trend bland barn och unga i USA
Självmorden bland unga ökar i USA. Det kan bero på att färre deprimerade behandlas med SSRI, sedan myndigheter »bannlyst« preparaten till unga på grund av en hypotetisk risk för suicidalitet. Författarna, som bl a grundar sin ståndpunkt på en ny studie, anser att Läkemedelsverket måste ändra riktlinjerna för SSRI-behandling.

NYA RÖN

Patienter som genomgått bukkirurgi tolererar fast föda tidigt 3182
Behandling har inom många områden, inte minst inom kirurgi, i flera avseenden styrts av traditionella principer, som inte förrän nu har börjat ifrågasättas och studeras. Optimal perioperativ behandling, som tillåter snabb mobilisering och tidigt matintag, står idag i fokus...
Färre nervskador efter
laparoskopisk bråckkirurgi 3182
Förekomsten av parestesier eller bedövningskänsla i ljumsken, som tecken på nervskada och kronisk smärta, var signifikant mindre efter laparoskopisk operation än efter öppen operation, enligt en ny studie. Laparoskopi är en säker bråckoperation i vana händer vad gäller både recidivrisk och risk för kronisk smärta – ändå rekommenderas öppen nätplastik för bråckoperation i internationella riktlinjer.
Även lätt ökad aktivitet är bra
för stillasittande, överviktiga postmenopausala kvinnor 3183
Fysisk aktivitet är ett bra sätt att behandla bukfetma. Det visar en studie där stillasittande, överviktiga postmenopausala kvinnor randomiserades till fyra grupper med olika grad av fysisk aktivitet. Även en måttlig ökning av aktiviteten minskade midjemåttet, som är starkt kopplat till sjuklighet och död.
Nytt spår i jakten på behandling mot ALS 3183
Som bekant finns ingen behandling för den fruktade neurodegenerativa sjukdomen ALS (amyotrofisk lateralskleros). Såväl orsakerna till att vissa drabbas som mekanismerna genom vilka sjukdomen utvecklas är ofullständigt kända...
Patienter med hjärtinfarkt löper ökad risk för diabetes 3184
Att diabetiker löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt är välkänt. Men det omvända – risken för infarktpatienter att utveckla diabetes – är inte lika väl studerat...
Rapporterade läkemedelsbiverkningar ökar 3184
Antalet rapporterade fall av svåra biverkningar eller dödsfall till följd av användning av receptbelagda läkemedel har ökat i USA. 1998 införde den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) ett system för att underlätta rapportering av biverkningar...
Akupunktur ger ingen säker effekt vid artros 3184
Akupunktur ger ingen smärtlindring vid artros i knäleden. Det visar en grupp brittiska forskare i en artikel presenterad i BMJ. Studien omfattar 352 patienter med artros i knäleden, samtliga över 50 års ålder...
Egna blodsockermätningar vid typ 2-diabetes
ger ingen effekt på glykerat hemoglobin 3185
Patientens möjlighet att själv göra blodsockermätningar vid typ 2-diabetes har ingen effekt på HbA1c-nivån. Detta visas i en randomiserad, kontrollerad studie på personer med icke-insulinbehandlad typ 2-diabetes. Däremot kan blodsockermätning fylla en trygghetsfunktion för patienten.
Var fjärde EU-medborgare behandlas för kronisk sjukdom 3185
Var fjärde EU-medborgare genomgår långtidsbehandling för en kronisk sjukdom. Detta framgår av en sammanställning som är genomförd av EU-kommissionen och som refereras i BMJ...

KLINIK OCH VETENSKAP

Inget stöd för könsskillnader i studie av väntetid till vård 3187
Politiker och andra efterfrågar fakta om eventuella skillnader i väntetider till vård och behandling för kvinnor respektive män inom den specialiserade vården. Det har framförts önskemål att den nationella väntetidsuppföljningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting... WITH ENGLISH SUMMARY

Stora skillnader mellan mäns och kvinnors åldrande 3191
Dock är den interindividuella spridningen inom respektive kön större
För en tid sedan höll jag inledningsanförandet »The ageing male – challenges ahead« vid en internationell urologikongress. Titeln var organisatörernas förslag...
WITH ENGLISH SUMMARY

Kortare vårdtid efter utbildning i affektiv sjukdom 3195
Patienter och närstående fick verktyg att styra sjukdomen, visar enkätstudie
Studier om affektiv sjukdom har visat att varje återfall ökar risken för flera återfall med nedsatt funktionsförmåga till följd [1, 2]. Varje återfall innebär ett stort lidande för individen och dess närstående...
Glitazoner vid typ 2-diabetes – belagda risker, osäker nytta 3198
Behandlingsmöjligheterna vid typ 2-diabetes har stora begränsningar. Motion och kost är de självklara grundstenarna, som i tidiga stadier till och med kan förhindra eller åtminstone fördröja insjuknande i diabetes [1, 2]...
Glitazoner är mer än bara blodsockersänkare vid typ 2-diabetes 3201
Cirka 300000 personer i Sverige lider idag av typ 2-diabetes. Majoriteten av dem kommer att dö i förtid av komplikationer till sin diabetes; till ca 80 procent i kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar...
Replik:
Varningssignaler måste tas på allvar! 3204
Jag instämmer i Åke Sjöholms bedömning att dagens glukosreglerande behandling vid typ 2-diabetes har stora brister. Men innan vi ersätter »gammaldags« (med Sjöholms terminologi) behandling med glitazoner eller med andra nya läkemedel måste vi veta att de nya behandlingarna har...
Replik:
Dra inte alla glitazoner över en kam! 3205
Jag håller med Jan Håkansson om att blodtryckssänkare och statiner är klart underanvända vid typ 2-diabetes, och till detta vill jag lägga lågdos-ASA. Men likväl kvarstår ett skriande behov av nya farmaka som förmår ge stadigvarande sänkning i HbA1c samt specifikt angriper den...

PATIENTSÄKERHET

När varken arbetsgivaren eller kollegerna ingrep:
Kirurgens anhöriga anmälde hans spritmissbruk till klinikledningen 3209
Kirurgen hade allvarliga alkoholproblem. Det fick hans klinikledning veta tack vare att hans anhöriga berättade det. Resultatet blev att han inför varje arbetspass fick göra ett alkotest. Efter flera positiva utslag drygt fyra år senare började kirurgen arbeta på ett annat sjukhus...
1 500 missbrukande läkare en påtaglig fara för patientsäkerheten 3210
»Alkohol- och drogrelaterade problem utgör en väsentlig kostnad för organisationer«
I vårt land finns uppemot 1 500 läkare som missbrukar alkohol. En del av dem missbrukar även narkotika. Dessa läkare utgör en påtaglig fara för patientsäkerheten...
Få kolleger säger ifrån rent ut och få chefer vågar ta i problemet 3211
En »tystnadens konspiration« möjliggör för missbrukande läkare att fortsätta jobba
Varför ingriper inte klinikledningar oftare mot läkare med kända missbruksproblem, trots att de har en skyldighet att göra det? Varför reagerar inte kollegerna? Och vad kan man...
Missbrukande läkare löper liten risk för delegitimering eller prövotid 3212
Fem fall har lett till prövotid i år efter narkotikamissbruk
En läkare med missbruksproblem löper risk att förlora sin läkarlegitimation eller åläggas prövotid. Men risken är väldigt liten...

DEBATT OCH BREV

Vård efter behov
eller maximerad hälsa? 3213
Vården av de mest behövande kan få lida om hälsomaximering ges samma etiska status som behovs- och solidaritetsprincipen. Det påpekar professor Jan-Otto Ottosson, med anledning av Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringar. Ottosson, sekreterare i Prioriteringsutredningen, är även kritisk till allmänna vårdgarantier som ett alternativ till prioriteringar.
Adjuvant behandling av ventrikelcancer prövas i Sverige 3214
Under vinjetten »Nya rön« (LT 37/2007, sidan 2583) skriver docent Peter Gunvén om bästa omhändertagande av patienter med resekabel ventrikelcancer. Vi vill med denna artikel presentera en saklig översikt av det aktuella kunskapsläget och de nya forskningsprojekt som påbörjats i...
Replik:
Bevisbördan vilar på dem som vill införa en påfrestande och resurskrävande strategi 3215
Bengt Glimelius och kollegor har kommenterat min maning till försiktighet vad gälller införande av rutinmässig kemoterapi efter mönster av MAGIC-studien av perioperativ cytostatikabehandling av magcancer och dessutom utvidgat ämnet...
Europarådet gör skarp markering mot kreationism 3216
Europarådets parlamentariska församling antog den 4oktober en resolution om att kreationism inte är en vetenskaplig teori och inte har någon plats i naturvetenskaplig skolundervisning samt att undervisningen om evolution bör förstärkas...
Unga kolleger uppfostras till att det är kartan – husets PM – som gäller 3216
I LT 39/2007 (sidorna 2810-2) under avdelningen Patientsäkerhet berättas om ett i det närmaste katastrofalt kejsarsnitt utspelat i Uppsala. Efterhandsanalysen kommer fram till att »kommunikationen måste bli bättre« och att göra APT-tidsanalys rutinmässigt...
SBUs slutsatser avseende behandling med vitamin D och kalcium står fast 3217
Nyligen publicerades i Lancet en systematisk översikt av metaanalyser över studier där äldre personer erhållit kalcium eller kalcium och vitamin D i kombination för att förebygga benskörhetsfrakturer [1]...
Fel att kirurg avgör psykiatrifall 3218
Bakgrunden är några få men mycket upprörande fall där Försäkringskassan behandlat sjuka patienter mycket illa och helt utan realitetsförankring. Hur kan en kirurg med minimala psykiatrikunskaper extraknäckande som försäkringsläkare avgöra ett psykiatrifall? Jag kräver att fall...

KULTUR

Om valet av partner – på spaning med Marcel Proust 3219
Kraftiga käkar och prominenta ögonbryn hos mannen, och smal midja och breda höfter hos kvinnan är några indikatorer på goda gener när det gäller att välja den partner som är den bästa för släktets fortbestånd. Evolutionärt grundade principer för partnerval diskuteras med utgångspunkt i Marcel Prousts verk »På spaning efter den tid som flytt«, där han hävdar att »Det är släktets bästa som dikterar den enskildes val när det gäller kärlek«.
»Sicko« - en väckarklocka också för svensk sjukvård 3222
Upptakten till filmen »Sicko« av Michael Moore visar en oförsäkrad amerikan som själv syr ihop ett djupt sår på sitt eget knä. Nästa filmsekvens handlar om en likaledes oförsäkrad amerikan som fått ett ring- och ett långfinger avsågat...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3241
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 3206
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Ökad kontroll av medicin-
journalistiken: för och emot
Medicinska larm i medierna väcker uppmärksamhet och oro – men inte sällan visar de sig dåligt underbyggda. Vad krävs för att säkra medicinjournalistikens kvalitet? En ny medial kontrollinstans, föreslår professor Magnus Ingelman-Sundberg. Självsanering, dialog och utbyte mellan forskare och journalister, svarar docent Carl Johan Sundberg.
Män får oftare defibrillator
Förhandspublicering Förebyggande hjärtstoppsbehandling uppvisar stora könsskillnader, enligt en studie publicerad i JAMA. Män fick tre gånger oftare än kvinnor en implanterbar defibrillator i primärpreventivt syfte. Studiens 200 000 patienter var försäkrade via det offentliga Medicare-systemet i USA.
Prioriteringar i vården
– ekonomi vs etik
För att ro i land primärvårdens stora uppdrag krävs prioriteringar. Kanske betyder det att välja bort vissa behandlingar eller åtgärder. Men om man inte har ett system för prioriteringarna riskerar man att gå rakt emot de etiska principer vården är satt att följa.
Tystnaden kring missbrukande läkare
Uppskattningsvis finns runt 1500 läkare med missbruksproblem i Sverige. De utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Men få chefer vågar konfrontera missbrukande doktorer, hävdar en beroendeläkare. Hur är det med disciplinpåföljder? Läs om en kirurg som flyttade till ett annat sjukhus sedan fyra alkotester varit positiva.
Stora skillnader mellan
mäns och kvinnors åldrande
Mäns och kvinnors åldrande uppvisar stora skillnader av klinisk betydelse. Kvinnor tycks erövra fler friska år än män när överlevnaden ökar. Men för båda könen kan övervikt i ålderdomen rent av vara en hälsomarkör. Skiljer sig väntetiderna i vården för män och kvinnor? Inte enligt en originalstudie från Östergötland med fokus på den specialiserade vården.