INNEHÅLL NUMMER 44, 2007

LEDARE

En halv seger för Darwin 3248
Evolutionsbiologin har liknande betydelse för förståelsen av medicinen som relativitetsteorin för partikelfysiken. Utan ett evolutionärt perspektiv blir stora delar av människans biologi oförklarliga... / Josef Milerad
IT-lösningar på god väg 3251
Arbetet med den nationella IT-strategin för vård och omsorg börjar nu ta fart på allvar. Vid en IT-konferens i mitten av oktober var det många som vittnade om att arbetet går framåt, och detta är glädjande...

NYKLIPPT

Papperslösa flyktingars rätt till sjukvård 3251
Miljöpartiets regionråd i Region Skåne, Anders Åkesson, pläderar i Helsingborgs Dagblad för ett mer humant bemötande i vården av flyktingar utan dokument. Han utgår från bla FNs konvention om de mänskliga rättigheterna: »Om man som papperslös får akut vård – till...

LT DEBATT

Efter Tjernobylolyckan:
Inga hållpunkter för ökad cancerrisk i Sverige 3253
Enligt en avhandling har det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl lett till ett ökat antal cancerfall i Sverige. All nuvarande kunskap tyder dock på att de är betydligt färre än vad som påstås i avhandlingen. Lars-Erik Holm, Per Hall och Anders Ekbom är kritiska till såväl design som tolkningen av resultaten...

AKTUELLT

Yttrandefriheten i sjukvården är hotad 3256
Yttrandefrihet
Tystnaden sprider sig i sjukvården. Och ännu tystare blir det i takt med privatiseringarna. Möjligheterna att tala öppet om sin arbetsplats är långt mindre för privatanställda läkare, även om de utför vård som betalas med skattemedel...
Stora skillnader mellan privat och offentligt 3256
Yttrandefrihet
En rad lagregler skyddar offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet. Många av reglerna gäller inte i den privata sektorn, inte ens om den finansieras med skattemedel...
Ingen yttrandefrihet väntas i privat sjukvård 3257
Yttrandefrihet
Allt mer sjukvård läggs över i privat drift. Men regeringen har inga planer på att stärka de privatanställdas yttrande- och meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet...
»Om du kritiserar ledningen är du körd« 3258
Yttrandefrihet
Ortopeden Roger Skogman, vars yttrande- och meddelarfrihet kränktes av landstingscheferna i Östergötland, tror att de flesta är »kloka nog att hålla käft«...
Landstingschefer ska kunna straffas för repressalier 3259
Yttrandefrihet
En landstingsföreträdare som bryter mot repressalieförbudet kan, till mångas förvåning, inte straffas för det idag. Men en lagändring väntas...
Anhöriga i Danmark närvarar vid traumaoperationer 3261
I ett danskt pilotprojekt kan närstående till en patient ges möjlighet att närvara vid dennes traumaoperation...

NOTISER

Tillsyn av sjukvård och socialtjänst under ny myndighet 3261
En ny myndighet, Vårdinspektionen, ska senast år 2014 ha tagit över ansvaret för all tillsyn över såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Det väntas den statliga Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten föreslå inom kort, enligt Dagens Nyheter...
Helprivat barnsjukhus öppnar i Stockholm 3261
Ett helprivat barnsjukhus, Barnsjukhuset Martina, öppnar vid Sophiahemmet i Stockholm under 2008, och blir landets första helprivata vårdinrättning för barn. Barnsjukhuset, som ska kunna ta emot 20000 besök per år, ska ha barnavårdscentral, akutmottagning och...

MEDICINSK KOMMENTAR

Forskande läkare snart
en »utrotningshotad« art? 3262
Läkares bristande engagemang i klinisk forskning är ett växande problem. För att öka intresset bör klinisk forskning introduceras tidigt under medicinstudierna, och blivande läkare bör engageras i kliniska forskningsprojekt, visar en amerikansk studie.

NYA RÖN

TV-spel gör
kirurger vassare 3264
Skicklighet i TV-spel gav färre fel i videoendoskopiska övningar, enligt en studie genomförd på kirurger, urologer och gynekologer i New York. Simulatorer ger bra färdighetsträning för blivande kirurger men är dyra – några timmars TV-spel kan bli framtida kirurgers hemläxa.
Mikro-RNA och metastasering av bröstcancer 3264
Korta enkelsträngade sekvenser av RNA, mikro-RNA, spelar en roll i utvecklingen av metastaserande bröstcancer. Det hävdar en grupp forskare från prestigefyllda MIT (Massachusetts Institute of Technology) i en studie presenterad i Nature...
Stor geografisk variation i prevalensen av KOL 3265
Prevalensen av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, varierar mellan olika geografiska områden. Det visar en genomgång av sjukdomen som presenteras i Lancet. En amerikansk forskargrupp har tittat på förekomst av KOL i olika delar av världen...
Barnläkare mer tillgängliga via e-post 3265
Att kommunicera med sin läkare via e-post kan vara ett effektivt sätt att få medicinsk konsultation. Det visar en studie presenterad i Pediatrics. Studien omfattar drygt 300 familjer vars barn krävde specialistvård och som, vid sidan av vanliga vårdkontakter, erbjöds att ha...
Ökad risk för diabetes vid hög alkoholkonsumtion 3265
Måttlig mängd alkohol har i olika studier förknippats med minskad risk för hjärt– kärlsjukdomar men också med minskad risk för diabetes, vilket visats i en översiktsartikel och två metaanalyser...
Natriuretiska peptider av B-typ – markör för stressat hjärta vid takotsubo-kardiomyopati 3266
I slutet av 1990-talet publicerades beskrivningar av några fall av stresskardiomyopati och »brustet hjärta« som följd av svår sorg efter nära anhörigs bortgång. Från Japan kom under 2000-talet publikationer om takotsubo-liknande vänsterkammardysfunktion eller ampullkardiomyopati...
Friska vengrenar kan sparas vid modern åderbråckskirurgi 3267
Mellan 60 och 70 procent av alla åderbråck har sitt ursprung i reflux i vena saphena magna (VSM) och dess förbindelse med vena femoralis i ljumsken. Vid konventionell kirurgi behandlas detta genom hög ligatur av VSM, ligatur av alla VSM-grenar i området och strippning...
Ekonomiskt lönsamt hjälpa deprimerade anställda 3267
Det är ekonomiskt lönsamt för företag att identifiera deprimerade anställda och uppmuntra dessa att söka behandling. Det, kanske något cyniska, rönet kommer från en uppmärksammad amerikansk studie presenterad i JAMA. Studien bygger på 604 individer med depressiva besvär...

KLINIK OCH VETENSKAP

Omega-3-fettsyror i fet fisk skyddar mot demens 3268
Även tidiga symtom på lindrig alzheimer tycks kunna bromsas
Omega-3-fettsyror tycks bromsa förloppet vid lindrig alzheimer. Det visar studier från Stockholm. Allt fler data talar för att ökad konsumtion av fet fisk eller fiskolja kan skydda mot alzheimer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Forskningsanslag beviljades oftare för män än för kvinnor 3273
Olikheter i formell kompetens förklarar det mesta av fördelningen
För tio år sedan publicerade Christine Wennerås och Agnes Wold en artikel [1] i Nature som väckte stor uppmärksamhet. Utgångspunkten i deras artikel var att kvinnliga sökande hade mycket sämre framgång än manliga vid ansökningar till Medicinska forskningsrådet...
»Brustet hjärta« eller takotsubo-kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus 3277
Stressutlöst tillstånd som liknar akut hjärtinfarkt
Kvällspressen slog nyligen upp braskande rubriker om att emotionell stress kan utlösa hjärtchock, som i vissa fall kan leda till döden [1]. Bakom dessa alarmerande rubriker döljer sig ett tillstånd som karakteriseras av akut debuterande (ofta stressutlöst) bröstsmärta och/eller...
WITH ENGLISH SUMMARY

PCI-etablering i Värmland har gett resultat 3284
30-dagarsdödligheten i hjärtinfarkt har halverats
Dödligheten inom 30 dagar halverades för hjärtinfarktpatienter i Värmland när Centralsjukhuset i Karlstad fick möjlighet att behandla med perkutan koronarintervention (PCI). Det visar data från Riks-HIA.

PATIENTSÄKERHET

Kattbiten gavs fel penicillin – fick ledinflammation och bendestruktion 3287
Allmänläkare bör ha kännedom om aktuella behandlingsrekommendationer
Ett kattbett kan ofta leda till infektion av bakterien Pasteurella multocida. Infektionen, som kommer snabbt, bör initialt behandlas med antibiotika som bakterien är känslig för. Lämpliga antibiotika är framförallt amoxicillin och klavulansyra...
Följde inte de nationella riktlinjerna för behandling av huggormsbett 3287
Internmedicinaren borde direkt ha givit tydliga instruktioner om att den huggormsbitna kvinnans ben skulle observeras regelbundet och tagit upp en diskussion med Giftinformationscentralen angående serumbehandling...
Därför kan en läkare mista sin legitimation 3289
Efter förra veckans reportage här i Läkartidningen om missbruk bland läkare kom det några frågor om vad som krävs för delegitimering...
Hög sugklocka ska bara läggas i speciella fall 3289
Underläkaren måste kritiseras för beslutet att förlösa med sugklocka, och praxis är att inte lägga hög sugklocka utom i speciella fall. Modern var förstföderska och man visste att fostret var ansträngt...

DEBATT OCH BREV

Anmälan om fusk som »bestraffning« 3291
I debatten om anmälan av forskningsfusk har man diskuterat risken och obehaget för anmälaren. Vi måste också beakta att en anmälan eller ett hot om anmälan kan användas som påtryckning mot forskarens integritet, framhåller Bengt Järvholm, dekanus för medicinska fakulteten i Umeå, i en debattartikel.
(Var) finns krisen i psykiatrin? 3292
Vi behöver yrkesföreträdare som på ett seriöst sätt bemöter den kritik som riktas mot oss utifrån. Vi behöver forskningsföreträdare som till både allmänhet och profession för ut de framsteg som faktiskt görs...
Costas värld och min 3293
Hemkommen från kongress i Wien konstaterar jag återigen att vi blivit ett u-land. Evidensbaserade metoder används inte – lokalt utvecklade hugskott däremot...
Klinisk nutrition – stora uppgifter kräver kraftsamling 3294
Klinisk nutrition är ett delområde av det betydligt större kunskapsområdet nutrition (Figur 1). De kliniska problem som handläggs inom klinisk nutrition kan översiktligt delas in i tre grupper baserat på patientens nutritionstillstånd: 1...
Hembesök önskas 3296
Två nyckelbegrepp i sjukvården är tillgänglighet och kompetens; båda är lika viktiga. Det var ett mycket välkommet och löftesrikt initiativ av Bengt Westerberg när han en gång lanserade husläkarsystemet...
Replik:
Lösningen är ett utbyggt familjeläkarsystem 3296
Docent Slezak lyfter fram ett av svensk hälso- och sjukvårds kärnproblem, den dåligt utbygga primärvården och bristen på distriktsläkare. Detta skapar tillgänglighetsproblem och ett ökat tryck på akutmottagningarna...
Lågdos-DT lika intetsägande som vanlig röntgen vid diagnostik av rinosinuit 3297
Författarfirman Siemund mfl skriver i LT 41/2007 (sidorna 2955-8) att man mot en extrakostnad av endast 889 kr får bättre information med lågdos-DT av sinus. Även den öppna vården, skriver man, har börjat remittera till DT av sinus...
Replik:
Radiologisk diagnostik är i många fall oumbärlig 3297
Christer Carenfelt påstår i sin kommentar till vår artikel att lågdos-DT är intetsägande vid diagnostik av rinosinuit och argumenterar för vikten av en adekvat klinisk diagnostik. Tyvärr har Carenfelt missförstått resultaten i vår artikel...

KULTUR

Florence Nightingales elev
blev pionjär i Sverige 3299
Florence Nightingale var ingen ”Florence Nightingale”, en from och gratisarbetande ängel. Hon var i själva verket en viljestark och företagsam feminist. Att hon dessutom indirekt kom att prägla den svenska sjuksköterskeutbildningen och de rutiner som än idag används på landets sjukvårdsavdelningar är även det mindre känt. Emmy Rappe var den första svenska sjuksköterskeeleven på skolan som Nightingale startade.
Välkommen lärobok om elektrokardiologi 3302
Recension
Elektrokardiologi. Klinik och teknik Författare: Olle Pahlm, Leif Sörnmo, redaktörer. Recensent: Stig Persson

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3325
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Missbrukande läkare
Så här blev svaren på förra veckans fråga om missbrukande läkare...
Fast jobb för ST-läkare i Skåne
Nu får även ST-läkare vid universitetssjukhusen i Malmö och Lund fast jobb. Det är resultatet av förhandlingar mellan läkarföreningarna i Malmö och Lund, samt Region Skåne.
»Brustet hjärta«
ett tillstånd som
måste tas på allvar!
Insjuknandet vid takotsubo-kardiomyopati, eller brustet eller stressat hjärta, liknar akut hjärtinfarkt. Vänsterkammarens systoliska funktion är reversibelt nedsatt, kranskärlen normala. Tillståndet drabbar kvinnor och är troligen underdiagnostiserat.
Yttrandefrihet
inom vården
Yttrandefriheten för anställda i offentlig sjukvård är hotad. Den borde stärkas och omfatta även anställda hos privata vårdgivare med offentlig finansiering. Det anser Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening.