INNEHÅLL NUMMER 45, 2007

LEDARE

Berömda mäns beryktade åsikter
James Watson fick Nobelpriset 1962 för upptäckten av DNA-spiralen och har också haft en nyckelroll i århundradets kanske viktigaste projekt – kartläggningen av människans arvsmassa... / Josef Milerad
Investera för framtiden! 3335
I ett kunskapsintensivt yrke är fortbildning nödvändig. Läkarkåren är inget undantag – professionen är i stort behov av en högklassig och tillräcklig fortbildning, betald och garanterad av arbetsgivaren...

NYKLIPPT

»Vården behöver mera pengar« 3335
Vården är bra men köerna för långa. Mycket mera av den gemensamma kakan borde satsas på hälso- och sjukvård, skriver Norrländska Socialdemokraten, som hellre ser mer vård än sänkt skatt: »Det kan inte vara ett självändamål att Sverige håller sjukvårdens andel på nio procent...

LT DEBATT

På rätt väg mot en rättvis hälsovård
i en orättvis värld? 3337
FNs millenniemål kommer knappast att uppnås med nuvarande insatser. Men istället för uppgivenhet kan det föranleda nytänkande. Ekonomiska incitament för vårdpersonal och patienter är två strategier som gett positiva resultat, skriver läkaren Pehrolov Pehrson, med anledning av en global kampanj under temat »Poverty and human development«.

AKTUELLT

Efterlyses:
Europeisk forskning
om vinst i vården 3342
Intervju
Amerikanska studier visar att vinstsyftande sjukhus är bättre på att generera intäkter än motsvarande icke-vinstsyftande privata och offentliga sjukhus, men det finns inget som tyder på att vårdkvaliteten är bättre. Någon europeisk forskning på området finns knappt. Det framgår i en intervju med hälsoekonomen Anders Anell.
Fast jobb för ST-läkare i Skåne 3345
Nu kvarstår bara några kliniker i Uppsala
Nu får även ST-läkarna vid universitetssjukhusen i Malmö och Lund fast jobb. Det är resultatet av förhandlingar mellan läkarföreningarna i Malmö och Lund och Region Skåne...
Förslag från utredning:

Tuffare krav på landstingens
hantering av kvalitetsregister 3345
Låt varje landsting ha ansvar för ett eller flera nationella kvalitetsregister. Gör det möjligt att göra lokala jämförelser och ställ krav på rapportering i landstingens ersättningsmodeller. Det föreslår en färsk utredning om kvalitetsregister.
Parhästar inför fullmäktige 3346
Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening bakom flest motioner
24 av årets 42 motioner kommer från Stockholms läkarförening och/eller Sjukhusläkarföreningen...
»Nolltolerans mot överbeläggningar« 3346
Motioner 2007
Fler vårdplatser behövs och nolltolerans mot överbeläggning, skriver flera läkarföreningar i motioner inför fullmäktige. Ett förslag är att Läkarförbundet tar fram riktlinjer för när och hur patienter får utlokaliseras, men CS föreslår avslag...
Allmänläkarbrist oroar DLF 3347
Motioner 2007
Utvecklingen mot decentraliserade läkemedelsbudgetar i primärvården oroar Distriktsläkarföreningen, DLF, som också vill se åtgärder för att allmänläkarna ska bli fler...
Fackligt arbete måste värnas inom den privata vården 3348
Motioner 2007
Möjligheten till fackligt arbete måste säkerställas i den privata sjukvården, menar Stockholms läkarförening, som har tre motioner apropå privatiseringarna av vården...
Privatläkare vill lämna lokalföreningar 3348
Motioner 2007
Privatläkarföreningen vill avskaffa det så kallade delföreningsobligatoriet och göra medlemskapet till »kundval«...
»Förbundet slirar på målet« 3348
Motioner 2007
Läkarförbundet måste agera med kraft mot Ansvarskommitténs förslag om ett fåtal regioner med inbördes totalansvar för all sjukvård, menar Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening i en motion...
Enighet kring medicinskt ansvariga 3349
Motioner 2007
Två motioner attackerar situationen med medicinskt ansvariga läkare som inte är chefer. Deras ansvar och befogenheter behöver formellt regleras, enligt motionerna...
Specialitetsföreningar vill ha rösträtt 3349
Motioner 2007
Specialitetsföreningarna borde få formellt inflytande i förbundet, anser 24 av 50 specialitetsföreningar...

NOTISER

Läkemedelskostnader skjuter i höjden 3344
Landstingens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till 14,8 miljarder kronor under årets första nio månader – en ökning med 3,5 procent jämfört med förra årets period. Likaså ökar landstingens kostnader för subventionerade läkemedel...
Ansvarsutredning kräver fler analyser 3344
Flera frågor i Ansvarskommitténs betänkande, som kom i vintras, har hamnat under luppen i nya utredningar. Regeringens patientsäkerhetsutredare Toivo Heinsoo analyserar till exempel möjligheterna till en ny patientlag, som kommittén föreslog, och ska vara klar i december nästa...

MEDICINSK KOMMENTAR

LIRA tillsammans ger bäst resultat 3351
Nytt Strama-arbete i Östergötland
Vårdrelaterade infektioner är ett globalt patientsäkerhetsproblem som i Sverige beräknas belasta sjukvården med en kostnad på strax under 4 miljarder kronor per år [1]...

NYA RÖN

Nytt läkemedel
mot flera
genetiska sjukdomar 3354
Ett läkemedel, PTC124, som häver effekten av stoppmutationer i DNA har visat lovande resultat. Det kan ges oralt och har inte visat toxiska effekter i en musmodell för muskeldystrofi. De flesta genetiska sjukdomar har varianter som uppkommit genom punktmutationer. PTC124 skulle kunna användas mot alla genetiska sjukdomar som orsakas av stoppmutationer.
Måttligt för tidigt födda behöver uppmärksammas mer 3354
Allt fler spädbarn som föds mycket eller extremt för tidigt överlever till följd av den framgångsrika utvecklingen av den perinatala vården. Även om andelen barn med större neurologiska skador minskat har många studier beskrivit betydande svårigheter under skolåren för mycket...
»Prostataempati« bakom
missriktad PSA-screening 3355
Urologspecialister och läkare över 50 år, speciellt män, remitterar signifikant oftare män över 75 år för PSA-bestämning – trots rekommendationen att PSA-screening inte är indicerad för män över 75 år. Detta visar en studie av drygt 200 000 PSA-analyser från män utan prostatacancer. »Prostataempati« tros vara förklaringen.
Arytmi och långt QT-syndrom bakom plötslig spädbarnsdöd 3355
Incidensen av plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS) har minskat sedan det förebyggande rådet, att låta spädbarnen sova på rygg, introducerades...
Fysisk aktivitet ger färre osteoporosfrakturer 3356
Osteoporosfrakturer har stora hälsoekonomiska konsekvenser, och ofta medför frakturen ett långvarigt och ibland kvarstående lidande. Hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av männen kommer att drabbas av en osteoporosfraktur...
Hård fysisk träning ökar risken för missfall 3356
Kvinnor som utsätter sig för hård fysisk träning, såsom löpning, tennis eller squash, under tidiga delar av graviditeten ökar risken för missfall. Det visar en dansk studie presenterad i tidskriften BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology...
Svårt rekrytera riskindivider till interventionsprogram mot diabetes 3357
Två stora randomiserade studier har visat att insjuknandet i typ 2-diabetes kan förebyggas med livsstilsintervention [1, 2]. Om livsstilsinterventionen blir effektiv ur ett folkhälsoperspektiv beror huvudsakligen på svaren på två frågor: 1...
Ensamhet får konsekvenser på gennivå 3357
Ensamhet kan få biologiska konsekvenser som når ända ned på gennivå. En studie på medelålders personer som fått skatta upplevelsen av ensamhet och som genomgått genanalys visar att ensamma människor överuttrycker gener kopplade till inflammation och underuttrycker gener kopplade till antikroppsproduktion.

KLINIK OCH VETENSKAP

Barn med urinvägsinfektion – nya riktlinjer för utredning och terapi 3359
Fokus på barn med riskfaktorer, rekommenderar NICE
Antalet röntgenutredningar bör minskas, antibiotikaprofylax bör aldrig ges rutinmässigt och fokus ska vara inställt på barn med hög risk. Det är huvudinnehållet i de nya riktlinjer för handläggning av barn med urinvägsinfektion, som nyligen införts i England. Riktlinjerna ger bra vägledning även för svensk sjukvård, enligt författarna.
Nationellt kvalitetsregister
för hjärtstopp på sjukhus nu igång 3361
Cirka var tredje patient med hjärtstopp på sjukhus skrivs ut levande. De flesta har en god cerebral funktion. När hjärt–lungräddning påbörjas utanför intensivvårdsavdelningar överlever en betydligt lägre andel. Det visar en första rapport från det nationella registret för hjärtstopp på sjukhus, som håller på att byggas upp.
Sverige saknar enhetliga riktlinjer rörande graviditetsdiabetes 3365
Screening, diagnostik och handläggning varierar stort i mödrahälsovården
Graviditetsdiabetes definieras som glukosintolerans av varierande grad som debuterar eller diagnostiseras under graviditet. Denna definition tillämpas oavsett om insulinbehandling eller enbart kostbehandling erfordras och oavsett om tillståndet går i remission eller kvarstår...
WITH ENGLISH SUMMARY

TSH-producerande hypofysadenom kan lätt missas 3370
Ovanligt tillstånd med differentialdiagnostiska svårigheter
Tyreotropin(TSH)-producerande hypofysadenom karakteriseras biokemiskt av förhöjda serumnivåer av fria perifera tyreoideahormoner (fT3 och fT4) och samtidigt normala eller förhöjda nivåer av TSH...
WITH ENGLISH SUMMARY

Obliterativ bronkiolit efter stamcellstransplantation 3373
Inertgasutsköljning möjliggör tidig diagnos av denna allvarliga komplikation
Hematopoetisk stamcellstransplantation (SCT) är idag en etablerad behandlingsform vid många sjukdomstillstånd, framför allt vid leukemi men också vid andra hematologiska sjukdomar, nedärvda ämnesomsättningssjukdomar och primära immunbristsjukdomar [1]...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

TNF-alfahämmare och demyeliniserande sjukdom 3384
Vad är i dagsläget känt om demyeliniserande nervsjukdomar som en biverkning till TNF-alfahämmare?

PATIENTSÄKERHET

Stor satsning på att göra ST-läkare och sjuksköterskor patientsäkrare 3379
»Så undviker du att störta« – återkommande kurs vid UMAS i Malmö
Under tre dagar i oktober gnuggades totalt 24 sjuksköterskor och ST-läkare i en kurs med titeln »Så undviker du att störta – patientsäkerhet i praktiken«. Kursen gavs för andra gången vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö...
Fungerar inte kommunikationen bra kan det bli rena hönsgården 3380
Kommunicera tydligt, tänk framåt och använd fantasin, försök ha en god helhetssyn, ge uttryck för dina misstankar, ha ett tillåtande klimat...
Utvecklades inom flyget sedan flera hundra dött i en olycka 3381
CRM är ett vedertaget koncept för strukturerat arbete i kritiska situationer, oavsett domän, och det används sedan decennier i kärnkrafts- och offshoreindustri och flyget, där det ursprungligen utvecklades...
Undersökte inte patientens pung – missade testistorsion 3382
Av journalen framgår att distriktsläkaren inte vid något tillfälle undersökte patientens pung, trots att denne hade uppenbara besvär...

DEBATT OCH BREV

Hälsa som mänsklig rättighet:
Skarp FN-kritik mot Sverige manar till nytänkande 3386
I en färsk FN-rapport riktas skarp kritik mot Sveriges hantering nationellt av frågan om rätten till hälsa som en mänsklig rättighet. Kritiken gäller bla särbehandlingen i vården av asylsökande och gömda. Rapporten efterlyser vårdprofessionernas engagemang för rättighetsperspektivet...
Utbilda i mänskliga rättigheter på läkarprogrammet! 3388
I en FN-rapport från i våras riktas kritik mot läkar- och vårdutbildningarna i Sverige för bristande utbildning om mänskliga rättigheter...
Transkulturell psykiatri allt viktigare med ökad migration 3390
I takt med att att migrationen ökar blir transkulturell psykiatri ett allt viktigare inslag i vården, skriver Riyadh Al-Baldawi...
Om antipsykiatri och annat 3390
Under de senaste månaderna har frilansjournalisten Vanna Beckman i inte mindre än tre olika medier framfört åsikten att undertecknad är 1)antipsykiater och 2) har något slags anknytning till scientologin, dock oklart vilken...
Replik:
Ger bilden av psykiatrin som dold förtryckarmekanism 3391
Jag har aldrig trott eller påstått att Thomas Brante är scientolog. Scientologikyrkan har pumpat in enorma ekonomiska resurser i sin frontorgansation CCHR (Kommittén för mänskliga rättigheter), vilket gjort det möjligt för CCHRs mest inflytelserika person, Thomas Szasz, att...
DAMP-diagnosen behövs 3392
I Läkartidningen 39/2007 (sidan 2822) diskuterar Josef Milerad, Läkartidningens medicinske chefredaktör, och Leif Elinder, skolläkare i Uppsala, DAMP-forskningen – ånyo får man väl tillägga...
Lätt skapa arbetssituationer som ökar risken för utbrändhet 3393
Apropå Kerstin Ekbergs synpunkter på regeringens rehabiliteringssatsning samt referaten av Marie Åsbergs och Åsa Kadowakis synpunkter i Läkartidningen 40/2007 (sidorna 2852-3, 2854-7). Till Ekbergs många kloka synpunkter vill jag peka på ytterligare några faktorer...
Slutreplik om sorgen och sjukdomen 3393
I Läkartidningen 38/2007 (sidorna 2713-4) tillskriver Greger Ahnlund mig »inställningen«, dvs åsikten, att sorg inte är någon sjukdom. Han har läst min kommentar till att Åke Åkesson förordat sjukskrivning av ett föräldrapar på grund av en nära anhörigs frånfälle...

KULTUR

Sveriges främste akvarellist – en »gråsmulten« överlevare 3395
Konstnären Lars Lerin är en av Nordens främsta akvarellmålare. Han är dessutom författare till mer än 50 böcker sedan debuten 1983. Hans liv styrdes under ett par decennier av alkohol och det lugnande preparatet Temesta...

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3417
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Statlig kampanj mot falska läkemedel
En tredjedel av svenskarna kan tänka sig att handla läkemedel på nätet och 3–4 procent gör det redan, visar en undersökning gjord av Läkemedelsverket. Snart går startskottet för en informationskampanj riktad till allmänheten om riskerna med Internethandeln.
Årets bästa artiklar
i Läkartidningen
– vilka vinner?
Snart är det tid att kora vinnarna i tävlingen »Årets bästa artiklar «. Men redan nu är finalisterna i tävlingens sex kategorier utvalda. Du hittar samtliga artiklar här på Läkartidningen.se. Har du läst dem? Är din artikel med? Svensk sjukvård behöver bra besluts- och diskussionsunderlag – det vill vi publicera i Läkartidningen.
Pensionsenkät av DLF:
Många äldre distriktsläkare
vill hoppa av i förtid
Bara sex av tio distriktsläkare som är 55 år eller äldre arbetar heltid. Tre av tio avser att minska arbetstiden ytterligare före pensionen. Det visar en ny enkät från Distriktsläkarföreningen, DLF. / Agneta Borgström
EU-politiker ifrågasätter snusförbud
Är det dags att luckra upp snusförbudet inom EU för få medborgarna att röka mindre? Det har en grupp EU-parlamentariker bett EU-kommissionen att utreda. Läkaren Gunilla Bolinder skeptisk och pekar på tobaksindustrins enorma lobbyverksamhet inom EU.
Motioner på fullmäktige
Rekordmånga motioner, 42 stycken, ska behandlas på Läkarförbundets fullmäktigemöte i Stockholm den 22–23 november. Här presenteras några.
FN-kritik mot Sverige
för bristande mänskliga rättigheter
I två debattartiklar behandlas den kritik som FNs rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, riktat mot Sverige för ojämlika villkor i vården. Henry Ascher pläderar för att rätten till hälsa skrivs in i våra grundlagsskyddade rättigheter. Tre företrädare för läkarstuderandes internationella federation efterlyser utbildning om mänskliga rättigheter på Läkarprogrammet.