INNEHÅLL NUMMER 46, 2007

LEDARE

Framtidstrons biologi 3424
Positiv framtidstro är ett typiskt drag i det mänskliga psyket, vi älskar optimismen. Vår favoritlitteratur handlar ofta om människor i akuta svårigheter som ser fram emot en bättre framtid. En positiv livssyn är en egenskap vi värderar högt... / Josef Milerad
Statligt avtal på bordet 3427
Medan de landstingsanställda läkarna alltjämt får vänta på ett kollektivavtal med det senfärdiga Sveriges Kommuner och Landsting blev de statsanställda medlemmarnas centrala avtal med Arbetsgivarverket (AgV) färdigt förra veckan...
Ny ägare i SalusAnsvar AB 3427
DnB Nor har nu genomfört den tidigare aviserade affären och köpt majoriteten av aktier i SalusAnsvar AB. Läkarförbundet har därmed avvecklat sin roll som stor aktieägare i ett börsnoterat bolag och kan fokusera på kundrelationen med SalusAnsvar...

LT DEBATT

Medicinska kongresser – ett förslag till ökad nytta 3429
Hur kan utnyttjandet av kongressdeltagande förbättras så att utdelningen för hälso- och sjukvård och för forskningen blir bästa möjliga? Svenska läkare som under en kongress blivit övertygade om värdet av där meddelad ny kunskap bör informera sin specialitetsförening...

AKTUELLT

Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren 3432
Intervju
Benämningen »kultursjukdom« har funnits i 20 år. Bakom den står idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson. Exempel från dagens samhälle är »apatiska flyktingbarn« och utmattningssyndrom. Kultursjukdomarna utgör, enligt Karin Johannisson, en uppmaning till läkarkåren att se den kulturella kompetensen som en del av sin professionalism.
Ingen policy för morddömd student 3435
En läkarstuderande vid Karolinska institutet, KI, har visat sig vara nyligen straffad för mord...
Unga läkare tränas i ST- utbildning inför chefsstolen 3436
Särskilda ledarskaps-ST-tjänster inrättas nästa år på Capio S:t Görans sjukhus. »Äntligen, läkare måste lära sig mer om organisationsutveckling«, säger chefsutvecklare Hans Winberg, Handelshögskolan...
Avtalsrörelsen:
Två avstegsavtal på väg 3436
Två regionala avstegsavtal har tecknats, ett i Örebro läns landsting och ett i Västra Götalandsregionen. För att bli giltiga måste de godkännas av Läkarförbundets förhandlingsdelegation som tar ställning den 14 november...
DLF: Anpassa arbetet för äldre läkare 3437
Jourbefrielse och variation i arbetet skulle underlätta för seniorer att stanna kvar i arbetslivet. Flera förslag diskuterades på Distriktsläkarföreningens fackliga seminarium. En aktuell medlemsenkät visar att många äldre distriktsläkare vill trappa ned före pensionen...
JO kritiserar Örebro läns landsting 3438
Yttrandefrihet
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar chefer i Örebro läns landsting för att ha agerat så att överläkaren Göran Schedvin uppfattat att landstinget försökte tysta honom...

NOTISER

Avtalsrörelsen:
De föreslås till Centralstyrelsen 3436
Tre nya namn finns med i valberedningens förslag till ledamöter av förbundets centralstyrelse inför fullmäktigemötet 22–23 november: Karl Obrant, professor i ortopedi, forskningschef vid Universitetssjukhuset i Lund och ledamot i Chefsföreningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Rejält kunskapsmaterial
ger underlag för bättre vård 3442
Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård nu i preliminärversion
Socialstyrelsens nya och preliminära riktlinjer för hjärtsjukvården utgör en omfattande kunskapskälla. Men vissa rekommendationer är komplicerade, andra tycks sakna evidens. Och idag är många patienter underbehandlade. Riktlinjerna måste därför diskuteras och studeras, uppmanar professor Karl Swedberg.

NYA RÖN

Bråttom ta hand om TIA och mindre stroke 3445
Alla fall av TIA och mindre stroke ska handläggas akut och av specialist. Det är resultatet av EXPRESS-studien, där syftet var att förkorta tiden från det att patienten sökte vård till dess att behandling sattes in. Med god säkerhet kunde man också kombinera flera behandlingar redan de första dagarna.
Antioxidanter inget skydd mot makuladegeneration 3445
Åldersbetingad makuladegeneration (age related macular degeneration, AMD) är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Patogenesen är ofullständigt känd, men klart är att rökning och hög ålder ökar risken samt att det finns en hereditär komponent...
Radikal operation – viktigaste prognostiska faktorn vid differentierad tyreoideacancer 3446
Prognosen vid differentierad tyreoideacancer (DTC) är mycket god, och i de flesta studier överskrider 10-årsöverlevnaden 90 procent efter diagnos och behandling. Diskussioner världen över har förts om hur extensiv den kirurgiska behandlingen bör vara...
Rehabilitering via Internet
för långtidssjukskrivna gav resultat 3446
Via Internet kan långtidssjukskrivna personer med smärtproblematik och utmattningssyndrom rehabiliteras till bättre livskvalitet och återgång i arbete. Det framgår av studier där man testat ett program med filmer och text att reflektera över. I ett samtalsrum på Internet fick studiepersonerna diskutera sina erfarenheter under ledning av en kursledare.
Dåliga relationer ökar risken för hjärt–kärlsjukdom 3447
Kan man minska risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom genom att förbättra relationen med sina närstående? Det tror en grupp forskare från Storbritannien, som i en studie presenterad i tidskriften Archives of Internal Medicine visar att ett dåligt äktenskap eller dåliga...
Överlevnad efter koloncancer kan bli bättre 3447
Överlevnaden efter behandling för kolorektal cancer i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna. Förbättringen är mer uttalad efter rektalcancer än efter koloncancer, vilket tillskrivs riktade insatser i form av forskning, förändring av operationsteknik och...
Alzheimerdiagnos med blodprov? 3447
Forskare från Stanforduniversitetet i Kalifornien har upptäckt en grupp proteiner som skulle kunna användas för att ställa alzheimerdiagnos med hjälp av ett blodprov. Det uppmärksammade rönet presenteras i Nature Medicine...
Polydaktyli – en ciliär sjukdom 3448
Oeri (1901) var den förste som beskrev det som efter 1933 kallas Kartageners syndrom efter dennes noggranna beskrivning: sinuit, bronkiektasier och situs inversus. Även spermier och tubor kan drabbas, och manliga patienter är ofta sterila...
Telomerens roll omvärderas 3448
Telomeren består av en kort sekvens baspar, som upprepas ett stort antal gånger, lokaliserade i slutet av varje kromosom. Den har visats ha en stabiliserande funktion och skyddar genomet från nedbrytning och från sammanslagning av olika kromosomer...

KLINIK OCH VETENSKAP

Sorkfeberprognos:
Stor smittrisk i Norrland i vinter 3450
I höst förväntas antalet skogssorkar tangera senare års toppnoteringar. Risken för en ny epidemi av sorkfeber i vinter är därför mycket stor. Den anmälningspliktiga sjukdomen, orsakad av puumalavirus, ger influensaliknande symtom och njurpåverkan. WITH ENGLISH SUMMARY

Kvinnors urininkontinens utreds
och behandlas i primärvården 3455
Specialistvård i komplicerade fall – utan långa väntetider
Urininkontinens drabbar mer än 500 000 människor i Sverige och frekvensen förväntas öka. Redan idag kostar vården mellan 3 och 5 miljarder kronor per år och kraven på behandling lär öka. Basen för utredning och behandling bör finnas i öppenvården.
Prostataspecifikt antigen
– den viktigaste cancermarkören 3460
Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant
Incidensökningen av prostatacancer i Sverige har de senaste 10 åren varit fullkomligt unik för en cancersjukdom. Antalet nydiagnostiserade fall ökade från drygt 2 000 år 1970 till 10 000 år 2005, framför allt beroende på att blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) använts alltmer. Men allmän screening eller PSA-testning vid hälsokontroll kan ännu inte rekommenderas.
Trattanus – missbildning som kräver individualiserad vård 3466
Omhändertagandet bör också centraliseras
Medfödd trattanus (funnel anus) beskrevs första gången 1970 av Nixon [1] som en trattformad, hudtäckt analkanal, vilken avslutades med en stenotisk anorektal övergång, där stenosen utgjordes av fibros i interna sfinktern...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Patient med pacemaker
som söker för yrsel ska undersökas med EKG 3466
En patient med pacemaker som söker på grund av nytillkommen yrsel ska undersökas med EKG, oavsett om patienten i vanliga fall kontrolleras vid hjärtmottagning. Distriktsläkaren får en erinran från Ansvarsnämnden.
Borde remitterats till neurolog eller undersökts med skiktröntgen eller MR 3466
Yrsel, nedsatt känsel, domningar och nedsatt kraft tydde på hjärnstamspåverkan
Nedsatt känsel i ansiktet, försämring av smaken i tungan, domningar i arm, yrsel och nedsatt kraft i ben är symtom som tyder på hjärnstamspåverkan. Patienten borde ha remitterats till neurolog eller blivit föremål för skiktröntgen, alternativt magnetkameraundersökning...
»Sugklockan var inte hög utan medelhög« 3467
I Läkartidningen nr 44/2007, sidan 3289, refereras ett ansvarsärende där en yngre kollega uppges ha lagt en hög sugklocka i samband med asfyxi...

DEBATT OCH BREV

Fackförbund, res dig upp! 3474
Läkarförbundet agerar partipolitiskt med sin envetna privatiseringspropaganda, skriver läkaren Catarina Canivet. Hon vill ha tillbaka ett fackförbund som betraktar även offentligt anställda läkare som »normala« och som är redo att försvara dessa. Läkarförbundet svarar.
Replik:
Det är inte driftsformen som är problemet! 3475
Catarina Canivet anser att privat drift av vård leder till en dyr, ineffektiv och ojämlik vård. Hon hänvisar till internationella studier och riktar några kritiska frågor till förbundet...
Det är friskt att vara förkyld! Apoteket AB vill tjäna pengar på normalt obehag 3476
I annonser meddelar Apoteket att svenskar använder ”för lite, för sent och fel medicin” mot normala tillstånd som förkylning. Syftet är att sälja mer genom att få fler att känna sig sjuka, menar författaren. Därmed överger bolaget sin ställning som trovärdig upplysare om hälsa.
Vinner vården på Apotekens byte av preparat? 3476
I annonser meddelar Apoteket att svenskar använder ”för lite, för sent och fel medicin” mot normala tillstånd som förkylning. Syftet är att sälja mer genom att få fler att känna sig sjuka, menar författaren. Därmed överger bolaget sin ställning som trovärdig upplysare om hälsa.
Psykiatrisk vård – ständig slagpåse? 3477
Planerna i Region Skåne att privatisera delar av den psykiatriska vården är ett hot mot undervisningen och forskningen i ämnet...
Lågdos-DT bättre än vanlig röntgen vid diagnostik av rinosinuit – en kommentar från Läkemedelsverket och Strama 3478
I Läkartidningen 41/2007 (sidan 2955) presenterar Roger Siemund och Anders Cervin m fl en studie av rinosinuitfall där resultaten visat att lågdos-DT bör vara lika bra som konventionell DT och att kostnader och stråldos talar för lågdos-DT samt att den nya metoden bör ersätta...
Personlig läkare eller personlig som läkare, vilken skillnad ... 3478
Det framhålls, med rätta, betydelsen av att man i primärvården ordnar det så att allmänläkaren blir »personlig läkare«. Som »personlig läkare« har man en lista med egna patienter, och kontinuiteten har därigenom säkerställts...
Utmattningssyndrom – ett samhällsfenomen på gruppnivå 3479
Destruktiva gruppsammanhang kan vara en väsentlig orsak till utvecklandet av ett utmattningssyndrom. Det kan då tyckas motsägelsefullt att gruppterapi visat sig vara en lovande behandlingsform. En förutsättning för gott resultat är dock tillgång till välutbildade gruppledare...
Offentlighetsprincipen och forskningsdeltagares integritetsskydd – slutord i debatten 3480
Ett flertal inlägg om offentlighetsprincipen kontra integritetsskydd i forskning har nyligen publicerats i Läkartidningen – och därmed åter aktualiserat debatten kring kammarrättens dom i Gillbergmålet...
Sälj inte Läkarförbundets fritidshus! 3480
Läkarförbundet överväger att sälja fritidshusen på populära semesterorter som Nice, Skanör och Idre. Frågan ska diskuteras vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i slutet av november...

KULTUR

Evolutionen efter Erasmus och Charles Darwin inte bara framsteg 3481
Ientréhallen till The Royal Society of Medicine i London möts man omedelbart av många porträtt av framstående medlemmar, av vilka speciellt ett imponerat på mig. Det avbildar en tjock man med peruk som håller en vit fjäderpenna i handen – färdig att skriva...
Diagnostiska processen i ett patientperspektiv 3484
Recension
How doctors think. Författare: Jerome Groopman. Recensent: Ruha Cerrato, leg läkare, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm.
Fakta om sömnapné för läkare och snarkare 3484
Recension
Sova. En bok om livet med sömnapné. Symtom och behandlingar. Författare: Peter Runfelt. Recensent: Gregor Katz, leg läkare, f d klinikchef BUP, Danderyd.

MEDDELANDEN

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m 3501
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Öppet hus på Sveriges läkarförbund 3472
Välkommen till öppet hus på Sveriges läkarförbund den 29 november.

ENDAST PÅ WEBBEN

Belöning till vårdpersonal
halverade dödlighet i malaria
Förhandspublicering När personalen fick extra betalt om de följde rekommenderad behandling förbättrades överlevnaden för malariasjuka barn markant. Det visar en studie vid ett sjukhus i Guinea-Bissau i Afrika.
Webbfrågan
Förra veckans webbfråga. Här ar resultatet.